Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник
НазваГлущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник
Сторінка2/15
Дата конвертації20.12.2013
Розмір2.12 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Література > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

^ Навесні вона слухає дзюрчання струмків що виблискуючи грайливо де-не-де біжать із-під снігу. Слухає як у бездонній блакиті неба жайворонки врізнобіч розсипають радісну зіткану з променів сонця пісню. В одне вікно до неї зазирає гілка яблуні обсипана блідо-рожевими квітками-метеликами а під другим духмяніє бузок.

Настає літо і розлившись нестримною повінню хату затоплює зелень здіймаються темно-зелені хвилі кукурудзи водоспадами ллється в’юнка квасоля пливуть задумливо погойдуючись ясночолі соняшники. Обвівають її вітри напоєні медвяними пахощами поля.

Наближається осінь і дорогою повз хату проїжджають навантажені зерном автомашини. А над нею вдень і вночі ключами і зграями і поодинці пролітають птахи журавлі і лелеки дикі гуси стрижі і граки.

Зима по-святковому прибирає опустілі ниви. І тоді Чумацький Шлях довго дивиться згори на засніжену хату і будить мрії про ніким ще не бачені досі далекі світи.

Людину прив’язує до певного місця дім де вона народилася природа знайома їй змалечку. Звідси від цього острівця землі й починається Вітчизна близька й неосяжна єдина в світі.

Практичне заняття 2.

Типи мовних норм. Норми писемного мовлення

План

 1. Лексичні норми:

а) нормативні та позанормативні кальки;

б) джерела лексичних норм.

 1. Граматичні норми.

а) морфологічні норми;

б) синтаксичні норми.

 1. Орфографічні норми.

 2. Принципи української орфографії.

 3. Стилістичні норми.

Література

1.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.:Арій, 2005. – С. 15- 30.

2. Волощак М. Неправильно-правильно: довідник з українського слововживання (за матеріалами засобів масової комунікації) – К.: Просвіта, 2000. – 180 с.

3. Шевчук С.В., І.В. Клименко Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. – С.19-49; 67-93.

4. Російсько-український словник-довідник . Порадник ділової людини // Уклад. О.М.Коренга. - К.: Основа, 2005. – 320с.

5. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 2003.

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

1. Що ви розумієте під лексичними нормами?

2. Які словники фіксують лексичні норми (повна назва словників та його авторів) ?

3. Які Ви знаєте граматичні норми? Наведіть приклади морфологічних норм (типові відмінкові закінчення іменників) та синтаксичних норм.

4. Яка мовна норма встановлює написання слів відповідно до усталених норм?

5. За якими принципами орфографії пишуться слова в українській мові?

6. Яка мовна норма регулює правильну постановку розділових знаків ?

Завдання 2. Чи є нормативним вживання поданих слів? Поясніть.

Постачальник, учбовий, багаточисельний, нечисленний, міроприємство, співставляти, збігатися, слідуючий, діючий, співіснувати, підприємство, багатогалузевий, пошлина, довіреність, прожиточний, положення (матеріальне), міри, любий, вищестоящий, відпочиваючий, казна, казначейство, керуючий, прораб, підписка, прийомна, столова, груз.

Завдання 3.Чи є нормою форми наведених слів? Поясніть.

Папера, паперу; листа, листу; блока, блок; апарата, апарату; маркетинга, маркетингу; листопада, листопаду; стола, столу; рахунка, рахунку; акта, акту.

Завдання 4. Продовжіть речення:

Стилістичні норми передбачають

Завдання 5. Визначте, які варіанти словосполук нормативні. Деякі з них уведіть у речення наукового стилю.

На сьогоднішній день – на сьогодні, залежно від умов – в залежності від умов, у найближчий час – найближчим часом, вибачте мені – вибачте мене, прийняти до уваги – взяти до відома, незважаючи на труднощі – не дивлячись на труднощі, по місяцях – щомісяця, вислати листа – надіслати листа

Завдання 6. Прочитайте словосполучення, виправте помилки. Запишіть правильно.

Прийняти міри, поступила заява, виражати думки, по цьому поводу, поступають пропозиції, всі без виключення, проводити міроприємство, матеріальне положення, любий документ, довести для відома, дякуючи підтримці, займатися своєю справою, написати об’яву, юридичне лице, адреса місця проживання, приказ про звільнення, факти говорять, займати посаду, я рахую, що, у відповідності до вимог.

Завдання 7. Перекладіть українською мовою, з’ясуйте різницю словосполучень. Скористайтесь російсько-українським словником.

Крупним планом, крупний ученый, крупный вопрос, крупное достижения; гражданский кодекс, гражданский долг, гражданский брак, гражданское общество; дружеские отношения, международные отношения, внимательное отношенин к людям, общими усилиями, общие вопросы психологии.

Завдання 8. Прочитайте текст і поясніть, які мовні норми порушено в них. Запишіть правильний варіант.

Група фірм «Мезокред» працює над проектом будівництва великого комплексу дрібнооптового магазину по західно-європейським стандартам. У Шевченківському районі м. Києва. Основною метою цього проекту являється забеспечення максимальних вигод і зручностей для покупців. «Мезокред» приймає активну участь у громадянському житті країни, являється спонсором різних культурних і спортивних міроприємств.

Самостійна робота

Вживання м’якого знака та апострофа

Література

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.:Арій, 2005. – С. 30-36.

 2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 2003.

Завдання 9. Дайте відповіді на запитання:

 1. Після яких літер пишеться м:який знак?

 2. У яких буквосполученнях та суфіксах пишеться м'який знак ?

 3. Коли м'який знак не пишеться?


Завдання 10. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, м 'який знак. За якими правилами вживається м’який знак у поданих словах?

Уман…щина, кул…тура, різ…ба, сіл…с…кий, секретар…, хабар…, мен…ший, учител…ці, чес…ність, Натал…чин, п'ят…сот, зупин…ці, прип'ят…с…кий, с…вятиня, майбут…нє, знаряд…дя, громадс…кість, Сибір…, українець…, т…мяний, Ман…чжурія, ін…ший, свідоміс…ть, гіл…ці, гел…сінс…кий, брин…чати.

Завдання 3. Перепишіть текст, вставте, де треба, м'який знак. Доберіть у тексті приклади, які ілюструють наведене правило, й доповніть перелік прикладами на інші пункти цього правила. Поставте пропущені розділові знаки.

Недоторканіст... особи - закріплене Конституцією України (ст.29) громадянс...ке право людини, яке становит... основу реалізації свободи людини в буд...-яких площинах соціальної діял...ності політичній, економіч.-.ній, духовній тощо; концентрує комплекс різноманітних гарантій від неправомірного втручання у справи та життя людини.

Недоторканіст... особи, зокрема означає що ніхто не може бути заарештований або триматис... під вартою інакше як за мотивованим рішенням суду тіл...ки за підстав і в порядку встановлених законом .

Завдання 11. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф. Поясніть правила правопису цих слів.

З…єднання, зобов…язання, пор…ядок, повітр…яний, невід…ємний, розпор…ядок, пр…ямовисний, роз…єднання, пів…ящика, вм…ятина, зв…язок, об…єкт, пред…явити, взаємопов…язаний, черв…ячна передача, тьм…яний, під…юдити, дит…ясла, трьох…ярусний, торф…яний, дзв…якнути.

Практичне заняття 3.

Сучасний діловий документ як носій інформації

План

 1. Основні поняття діловодства: документ, формуляр, формуляр-зразок, штамп, бланк.

 2. Національний стандарт України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163 – 2003.

 3. Правила оформлювання сторінки документа.

 4. Особливості оформлювання реквізитів 1 -20.

Література

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.:Арій, 2005. – С.42-63.

 2. Шевчук С.В., КлименкоІ.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. – С.267-267.

 3. ДСТУ 2732-2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. – Чинний з 28.05.2004, - К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 31с.

 4. ДСТУ 4163 – 2003.Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів . – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 22.

 5. Ласкавий В.Т. Діловий документ та його мова. – К., 2000.

 6. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2007.

 7. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів. — Львів: Світ, 2008.С.86-88.

8.Бибик С.П., Сюта Г.М. Ділові документи та правоваі папери / С.П. Бибик, Г.М. Сюта. - Харків: Фоліо, 2005.

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

 1. Що таке документ?

 2. Що таке реквізит документа ?

 3. Які види бланків використовуються в організаціях, установах, на підприємствах?

 4. Чим відрізняється формуляр документа від формуляра-зразка?

 5. Чому кутовий штамп документа є більш доцільним? Назвіть складові штампів державної та недержавної організацій.

 6. Який стандарт установлює склад реквізитів документів?

 7. Які є правила оформлювання сторінок документа?

 8. Що таке рубрикація тексту?

 9. Як ви розумієте традиційну й нову систему нумерації?

 10. Як оформлюється примітка й підстава?

 11. Як оформлюється «Заголовок до тексту документа» ?

 12. Які є правила запису дати у документі?

 13. Які особливості грифів ЗАТВЕРДЖУЮ та ЗАТВЕРДЖЕНО?\

 14. Як оформлюється реквізит «Резолюція» ?

Завдання 2. Виберіть правильний варіант відповіді:

Штамп – це…

а) сукупність реквізитів, розміщених у встановленій послідовності;

б) группа реквізитів та їх постійних частин, відтворена як єдиний блок;

в) аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію.

Завдання 3. На верхньому березі бланка службового документа установи недержавногх форми власності може бути відтворено зображення :

а) Державного герба України, герба Автономної Республіки Крим або емблеми підприємства;

б) тільки Державного герба України;

в) тільки емблеми підприємства;

г) Державного герба України і емблеми підприємства.

Завдання 4. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається :

а) трафаретним шрифтом;

б) заявою;

в) формуляром;

г) формуляром-зразком.

Завдання 5. Оформіть лист на аркуші паперу формату А4 з поздовжнім розміщенням штампа. (Див. завдання № 30 у книжці: Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.:Арій, 2005.)

Завдання 6. Напишіть доповідну записку на аркуші паперу формату А5 з кутовим штампом (Див. завдання № 31 у книжці: Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.:Арій, 2005.)

Завдання 7. Запишіть (надрукуйте) текст на А-4 , правильно оформивши заголовок, підзаголовок та примітку. Поділіть на абзаци текст документа.

Складання номенклатур і формування справ. Складання номенклатур справ. Кожна установа повинна мати номенклатуру справ (незалежно від того, чи існує приблизна або типова номенклатура справ). Номенклатура справ оформляється за певним стандартом. Рекомендується зведена форма номенклатури справ, яка відображає документи всієї установи і складається із номенклатур її підрозділів. Номенклатури справ структурних підрозділів розробляється їх керівниками із залученням провідних спеціалістів, узгоджується з канцелярією та архівом установи. Зведена номенклатура справ готується канцелярією на основі номенклатур підрозділів і узгоджується із відповідним архівним управлінням. Примітка. Номенклатури справ установ, які не здають свої документи на державне зберігання, узгоджуються із вищими установами відповідного рівня. Після затвердження зведеної номенклатури справ керівником установи структурні підрозділи одержують витяги відповідних її розділів для використання в роботі (З посібника).

Завдання 8. Розгляньте Статут Київського національного лінгвістичного університету. З яких розділів він складається? Назвіть усі реквізити цього документа. Яка система нумерації та рубрикації властива цьому документу?

Завдання 9. Назвіть способи оформлювання дати. Чи відповідають запропоновані зразки правилам оформлення Виправте помилки, де це потрібно, й запишіть правильно. Назвіть способи оформлювання дати. Чи відповідають запропоновані зразки правилам оформлення? Виправте помилки, де це потрібно, й запишіть правильно.

23 грудня 2009 року, 5. X. 09, 04. 07. 09, 06 липня 2009 р., 13.10.2009,18. 8. 09., 27 лютого 09 року.

 • Де треба розміщувати дату на документі, створеному на бланку?

 • Де проставляється дата, якщо документ оформлений не на бланку?

Завдання 10. Виправте помилки в адресуванні документів. Запишіть правильно.

1. Національному лінгвістичному університету

Відділу кадрів

м. Київ, вул. Червоноармійська , 73

   1. Даканові ЕПФ КНЛУ

Проф. О.Г.ШутовуГоловний редактор друкарні «День»

В.О. Часнику

   1. м. Київ – 02106

пр. Перемоги, 5, кв. 87

Кирпаню Віктору Петровичу

Завдання 11. Оформіть правильно реквізит “Гриф затвердження ”.

 1. 12.05.2012

Наказ Міністерства освіти,

молоді та спорту України. № 23.

Затверджую

 1. 08.04.2012

(підпис) В. Копиленко

Затверджено

Ректор університету

Завдання 12. Прочитайт, правильно оформіть реквізит «Резолюція».

Оголосити подяку на Вченій раді університету

Особистий підпис

доц. Климчуку М.Р.

Завдання 13. Перекладіть українською мовою.

Дарственная запись, действующее законодательство, денежное обращение, доверенное лицо, довести до всеобщего сведения, оправдательный документ, должностное лицо, таможенный досмотр, за наличные деньги, заверенный документ, задавать вопрос, заказное письмо, закон вступает в действие, залог, избиратель, иск, исковое заявление, испытательный срок, казначей, к вашему сведению, канцелярские принадлежности, гражданский кодекс, заключить контракт, расторгнуть контракт, краеугольный камень.

Завдання 15. Відредагуйте подані словосполучення.

У самий найблищий час, відповідно з постановою, дякувати Вас, без ущербу, при умові, по недбалості, по програмі, обзор новин, інформувати начальнику, повідомляти директора, при розгляді питання, на наступний день, гостра необхідність, наводитьи справки, називати по прізвищу, заходи по попередженню, координуючий центр.

Самостійна робота

1.Ознаки функціональних стилів.

2.Класифікація документів.

Література

1.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.:Арій, 2005. – С. 30-36, 42-44.

2. Шевчук С.В., І.В. Клименко Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. – С.109-121, 267-270.

Завдання 9. Дайте відповіді на запитання:

1. Що таке мовний стиль?

2. Які мовні стилі інтегрує професійна сфера?

3. Які ознаки властиві розмовному стилю?

4. Які мовні особливості властиві офіційно-діловому стилю?

5. Які характерні ознаки наукового стилю?

6. Які мовні особливості не використовуются в науковому та офіційно-діловому стилях?

7. Які є особливості публіцистичного стилю?

8. Які є види документів: 1) за найменуванням; 2) за походженням; 3) за місцем виникнення; 4) за призначенням; 5) за напрямом; 6) за формою; 7) за строками виконання; 8) за ступенем гласності; 9) за стадіями створення?

Завдання 10. З'ясуйте, у якому стилі можна використати наведені слова і сполучення слів:

 1. Гарненький, мій любий, ні в сих ні в тих , таке говорить, впав мені в око, біла ворона , точнісінький, давайте працювати, головище, вовчище, стояти на смерть.

 2. Протокол, договір, акт, форма № 5, параграф, донесення, квитанція, доводжу до Вашого відома, прошу взяти до уваги, прошу Вашого розпорядження, до заяви додаю, нижче підписані, комісія у складі.

 3. Ромб, жанр, рід літератури, гіпотеза, ниркова недостатність, теорема, дифузія, коронарний клапан, суцвіття, кисень, вуглець, відмінювання, доказовість, рівняння, інтеграл.Завдання 11.. З'ясуйте, який стиль репрезентує наведений текст. Обґрунтуйте свій висновок.

У своїй комунікативній функції мова регулює стосунки між людьми, а в естетичній функції впливає і на почуттєву сферу людини, коригує її поведінку, психічний стан. Мовлення ж встановлює і підтримує контакт (емотивна функція мовлення), уточнює і доповнює ту чи іншу ситуацію спілкування. У цих випадках недостатньо оволодіти системою мови - треба засвоїти, довести до автоматизму механізм позамовних виражальних засобів (міміки, жесту, висоти тону та ін.), які можуть бути і загальнолюдськими, і національними, навіть локальними.

Завдання 12. Визначте, зразками яких стилів є наведені тексти.

1.Кодифікація захищає норми писемної мови. У момент свого виникнення кодифікована норма стає ретроспективною, у той час як кодифікація повинна орієнтуватися на перспективний розвиток мови. Виникає основна суперечність між кодифікацією як процесом закріплення норм і сутністю мовних норм взагалі: якщо кодифікація буде лише статичною, без урахування мовного розвитку, вона суперечитиме динамічності норми (Мовознавство. –2003. – №4 – С. 50.).

2.На другий день уже було відомо, що чортяка мене не вхопить, бо я вночі ні разу не бухикнув. Тому дід зауважив, що я одчайдух і весь удався в нього, а мати сказала, що – в оглашенного. Після цього ми з дідом перезирнулись, усміхнулися, мати посварилась на мене бровами і кулаком, а бабуня вирішила повести свого безклепкого внука до церкви (М. Стельмах)

3. Від 05.11 до 28.11.07 я не відвідував заняття, оскільки допомагав усунути наслідки стихійного лиха, що сталося за місцем проживання батьків (с. Тересва Закарпатської області).

4. Дорогий друже! Велике спасибі за Твого листа від 20 серпня. Приємно було дізнатися про останні Твої новини, а ще приємніше – отримати від Тебе книги, яких я давно чекав...
Завдання 13. Доберіть самостійно тексти з наукового стилю (фахові) та офіційно-ділового. Визначте і запишіть їх підстиль, жанр, ознаки, характерні стильові мовні засоби (конкретні приклади).

Завдання 14. Виправте помилки у побудові офіційно-ділових фразеологізмів. Уведіть 2-3 словосполучення в речення.

Згідно постанови; приймати участь; вибачте нас; на протязі року; ми рахуємо, що поступаємо вірно; об'єм робіт; із-за відсутності; люба справа; лікувати гроші; вибачаюся, що затримав відповідь; ви не є виключенням.

Завдання 15. Прочитайте текст документа.

Визначте, який це документ:

за) найменуванням;б) призначенням;в) походженням;г) місцем виникнення;д) формою.

^ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

25 серпня 2013р. № 24 –О

НАКАЗ

ЗАРАХУВАТИ:

ГАЙДАШ Тетяну Василівну , постійно, на посаду викладача кафедри англійської філології з 28 серпня 201^ 3, визначивши посадовий оклад 1900 ( тисяча девятсот) гривень на місяць.

Підстава: заява Гайдаш Т.В., підпис декана факультету доц. Мойсеєнко І.П. та резолюція ректора університету проф. Васька Р.В.

^ Ректор підпис Р.В.Васько

Завдання 16. Прочитайте текст. Знайдіть помилки в оформленні реквізитів і запишіть правильний варіант. Визначте, який це документ: 1) за походженням); 2) за місцем виникнення; 3) за найменуванням; 4) за складністю.

Генеральному директорові

Вінницького автомобільного об’єднання “Рекорд”

Івасюк Володимиру Генадійовичу

Степанюк С.В.,

який проживає в м. Вінниця

ЗАЯВА

Прошу взяти мене на должность конструктора вашого завода. Додаю автобіографію і три фотокартки.

12 квітня 2012 р. (підпис) Степанюк С.В.

Завдання 17. Перекладіть українською мовою.

Соглашение, лицевой счет, удостоверение личности, личный листок по учету кадров, материально ответственное лицо, меры по предупреждению, на должном уровне, дарственная надпись, накладывать взыскание, оплатить пошлину, наличные деньги, личное имущество, на повестке дня, неотложное дело, несмотря на неблагоприятные условия, обратиться по адресу, общественное мнение, общественные отношения, объявить благодарность.

Практичне заняття 4.

Реквізити. Текст як реквізит документа

План

 1. Особливості оформлення реквізитів 21- 32.

 2. Логічні елементи тексту документа.

 3. Вимоги до тексту документа.

 4. Лексичні, морфологічні та синтаксичні особливості тексту документа.

 5. Правила скорочення в тексті документа.

 6. Абревіатури в документах.


Література

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2005. -С.42-63.

 2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.267-267.

 3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. - Харків: Торсінг, 2002. - С.141-142.

 4. Ласкавий В.Т. Діловий документ та його мова. - К., 2000.

 5. Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери: Навч. посібник.-К.:КНТ,2007.-С. 35-61.

 6. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститутукраїнської мови. — К., 2003.

 7. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. -/ За ред. Бріцина В.М. - 2-ге вид. - К.: Довіра,2010.Завдання 1. Дайте відповіді на запитання :

1. Які є види додатків?

2. Які складові реквізиту « підпис документа» ?

3. Які є види погоджень документів?

4. Під яким реквізитом розміщується реквізит «віза»? З яких елементів вона складається ?

5.З яких логічних частин складається текст документа ? Який порядок розташування логічних елементів використовується в документах? Від чого він залежить?

6. Що таке кліше? Які є види кліше?

7. Які особливості лексики тексту документа?

8. Які частини мови найчастіше використовуються у текстах документів? Наведіть приклади

9. Які дієслівні форми широко використовуються у текстах документів ? Наведіть приклади.

10. Які синтаксичні конструкції вживаються у документах ?

11. Як ви розумієте прямий порядок розташування слів у реченні?

12. Коли слід замінювати у тексті документа активну форму дієслова на пасивну форму?

13. Які види скорочень ви знаєте? Наведіть приклади.

14. Які види абревіатур використовують у текстах документів?

Завдання 2. Прочитайте перелік документів. Оформіть їх як додаток до якогось документа . Назвіть правила оформлення додатків.

Копія свідоцтва про одруження, довідка з місця проживання, копія трудової книжки, довідка про склад сім’ї.

- Назвіть правила оформлення додатків.

Завдання 3 . Оформіть правильно реквізит “Підпис”.

 1. Ректор університету Васько Р.В. (підпис).

 2. Малишко С.П. Директор ТОВ “ Сяйво»” (підпис).

 3. (підпис) Головний бухгалтер О.Пархоменко.

Завдання 4. Прочитайте, правильно оформіть реквізит «Гриф погодження»

Міністр освіти і науки України

16.05.2013.

Особистий підпис

Погоджено

Д.Табачник

Завдання 5. Запис

Згідно з оригіналом

Секретар Підпис С.П. Довгий

14. 11.2012

це реквізит: а) резолюція; б) віза; в) відмітка про засвідчення копії; г) гриф погодження.

Завдання 6. Запис

Не заперечую.

Декан економіко-правового факультету

Підпис О.Г.Шутов

17.02.2012

це реквізит: а) резолюція; б) гриф узгодження; в) віза; г) відмітка про виконання документа й скерування його до справи.

Завдання 7. Запишіть подані тексти, використовуючи рубрикацію (абзаци). Під яким номером подано уривок документа з прямим порядком розташування логічних елементів тексту?

1. Шановний Сергію Івановичу! Повідомляємо, що оплату партії товарів №6 здійснено нашою фірмою в день її надходження до Києва.. Для підтвердження оплати надсилаємо Вам копію платіжного доручення від 29.08.2012 р. №375.

2. Шановний Сергію Івановичу! У своєму листі Ви висловили стурбованість з приводу того, що партію товарів №6, яка прибула до Києва на Вашу адресу ще 29.08.2012 р., до цього часу нібито не оплачено. Повідомляємо, що оплату прибулої партії було оформлено без затримок. Для підтвердження цього надсилаємо Вам копію платіжного доручення від 29.08.2012р. Отже, оплата партії товарів №6 здійснена нашою фірмою в день надходження товару до Києва.

Завдання 8. Поділіть подані кліше ділового мовлення на три групи : а) прості; б) ускладнені; складні. Складіть 6 речень з використанням зазначених кліше.

Вжити суворих заходів, до відома, відповідно до, складено і завірено у двох примірниках, взяти на контроль, визнати за можливе, відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків, оголосити подяку, відповідно до, надсилаємо вам, брати участь, накласти дисциплінарне стягнення, прошу Вас, контроль за виконанням наказу залишаю за собою, ознайомити керівний склад, просимо надіслати, мати на увазі.

Завдання 9. Виправте, де необхідно, помилки, правильні конструкції запишіть у зошит.

Обобщати питання, провірка документів, піднімати питання, говорити англійською мовою, подорожуючи по нашим селам, маса цікавих питань, не дивлячись на обставини, нести втрати, відкласти засідання, визивати подив, поштовий перевод, внести у список, розкажу другим разом, дійсно правильно, нанести шкоду, вжити заходи, приймати участь.

Завдання 10. Складіть речення з поданими синтаксичними конструкціями, які властиві тексту ділового документа .

Доводимо до Вашого відома, що …

У порядку надання матеріальної допомоги …

Відповідно до попередньої домовленості …

Відповідно до Вашого прохання…

У випадку виявлення нестачі матеріальних цінностей….

Завдання 11. Дайте характеристику лексичним , морфологічним та синтаксичним особливостям уривку із законодавчого підстилю офіційно-ділового стилю.

Допомога:

а) лексика ( слова) вживається у прямому чи переносному значенні, власне українська та запозичена лексика, нейтральна чи емоційно-експресивно забарвлена, конкретна чи абстрактна, стійкі ділові словосполучення (кліше), фахові терміни;

б) які частини мови найчастіше використовуються: іменні форми ( іменники: віддієслівні іменники, власні і загальні назви), прикметники ( якісні, відносні), числівники, займенники); дієслівні форми : інфінітиви, дієприкметники, дієприслівники, дієслова теп. часу, зворотні дієслова, дієслова на –но,- то ;

в) речення прості, складні; односкладні, двоскладні; поширені (використання однорідних членів речення, використання дієприкметникових, дієприслівникових зворотів та інших відокремлених членів речення), непоширені ; порядок слів прямий чи інверсійний.

^ Конституція України . Стаття 10 .

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України…

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

Завдання 12. Схарактеризуйте текст ділового документа відповідно до правил складання тексту документа. Назвіть реквізити документа. Які риси рубрикації властиві цьому документу? Скористайтеся допомогою у попередній вправі.ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра

внутрішніх справ України

генерал-лейтенант міліції

(підпис) В.В.Єлагін

25.06.2003
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconЛекція №1 Тема лекції
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -к.: А. С. К., 2003. — 400 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДовідково-інформаційні документи
Глущик С, В., Дияк О. В., Шевчук С. В, Сучасні ділові папе­ри. — К.: А. С. К., 2002. — С. 79—142
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДержавний фінансовий контроль Навчальний посібник
Навчальний посібник рекомендовано до видання науково-методичною радою нук (протокол №1 від 26 лютого 2008 р.)
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconОпераційна система unix навчальний посібник
Жуковецька С. Л. Операційна система unix: навчальний посібник. Одеська державна академія холоду, 2008. – 123 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник icon"Общий (укр.)"
Цінні папери, механізм випуску та обігу яких повязаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором,...
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconКроссворд по предмету "Гроші та кредит (укр.)"
Цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка