Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник
НазваГлущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник
Сторінка4/15
Дата конвертації20.12.2013
Розмір2.12 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Література > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Література

1.Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 2003.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2005. -С.42-63.

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. - Харків: Торсінг, 2002. - С.141-142.

4. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 2003.

Завдання 9. Дайте відповіді на запитання:

1. У якій позиції подвоюються приголосні д,т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш ?

2. Коли відбувається подвоєння при збігу їх?

3.За яких умов відбувається подвоєння у суфіксах –енн, - анн?

4. Які зміни приголосних відбуваються під час творення нових слів за допомогою суфіксів - ськ, -ство?

5. Які зміни приголосних відбуваються при творенні іменників із суфіксом – ин(а) від прикметників?

Завдання 10. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. Поясніть їх написання.

Поволж...я, міськ.. .ом, сімдесятиріч.. .я, шален.. .ий, роз.. .броєн.. .я, закон.. . ий, Донеч.. .ина, Галич.. .ина, без вин.. ий, очищен.. .ий, с.. .авці, безсмерт.. .я, міц.. .ю, роздоріж.. .я, стат...ей, буквен.. .ий, невблаган.. .ий, згуртован.. леть, навман.. .я, мит.. .ю, л...ю, перетворен...ий, райк...ом, порушен...я, Поділ...я.

Завдання 11. Від поданих іменникових основ за допомогою суфікса -ськ(ий) утворіть прикметники; обгрунтуйте наявність чи відсутність змін кінцевих приголосних основи.

Запоріжжя, Донецьк, Буг, Бородянка, Рига, козак, чуваші, печеніги, скіфи, поляки, турки, чехи, латиші, Волга, Чукотка, Гадяч, Кавказ, Карпати, Цюрих, Гонконг, Санкт-Петербург, Лейпциг, казах, гуртожиток, Брест, тюрки, Кременчук, Одеса, Єкатеринбург, студент, Городок, Париж, Дрогобич, Данія.

Завдання 12. Утворіть іменники з суфіксами-чин(а), -щин(а) та поясніть їх правопис.

Смілянський, вінницький, гуцульський, харківський, батьківський, прилуцький, донецький, дрогобицький, турецький, гайдамацький, чернівецький, одеський, київський, черкаський, галицький, хмельницький, львівський, козацький, полтавський, смоленський, житомирський, уманський, срібнянський.

Практичне заняття 6.

Структура, способи творення та походження термінів

План

 1. Терміни та його ознаки.

 2. Способи творення термінів.

 3. Структурна організація термінів.

 4. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

5. Кодифікація термінів. Українські електронні термінологічні словники.

Література

 1. Даниленко В.П., Скворцов Л.І. Теоретичні та практичні аспекти нормалізації наукової термінології // Мовознавство. - 1980. - №6. - С.16-21.

 2. Культура фахового мовлення: Навч. посібн. / За ред.. Н.Д.Бабич. - Чернівці: Книги -XXI,-С.519-561.

 3. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. - Львів: Світ, 1994. - 216с.

 4. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української мови. Структура наукового тексту. - К, 1970. - С.211-303..

 5. Шевчук С.В., І.В. Клименко Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С. 513-524.

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання :

1. Які ви знаєте основні ознаки термінів?

2. Які є основні способи творення термінів?

3. Як поділяються терміни за структурою? Наведіть приклади з фахової термінології.

4. У яких словниках звичайно фіксуються терміни, зокрема фахового спрямування?

Завдання 2. Подані терміни згрупуйте в дві колонки: перша - загальнонаукові; друга - вузькоспеціальні.

Баланс, деформація, купажування, теплообмін, авітаміноз, добуток, водень, локальний, аргумент, зносостійкість, шпонка, ординарний, наголос, монітор, аналогія, цементація, редуктор, розтяг-стиск, тонус, новобудова, чинник, координація, проміжок,

Завдання 3. Серед стійких словосполучень, що подані нижче, є термінологічні, офіційно-ділові і фразеологічні. Розподіліть їх відповідно до класифікації.

^ За допомогою словника економічних термінів та фразеологічного словника пояснити значення термінологічних та фразеологічних стійких словосполучень. З офіційно-діловими стійкими словосполученнями складіть речення

Поточний рахунок, доводити до відома, пропускати повз вуха, брати участь, точити ляси, орендна плата, додана вартість, узяти верх, вжити термінових заходів, штрафні санкції, дебіторська заборгованість, згідно з графіком ректи раки, наріжний камінь, піймати облизня, мати на меті, розрахунковий рахунок, трудові спори, довготерміновий кредит, Содом і Гоморра, внести пропозицію.

Завдання 4. Визначте, до якої групи термінологічної лексики належать слова. Порівняйте значення термінів гіпотеза, гедонізм, семіотика у філософії, психології, мовознавстві, літературознавстві.

Апріорі, амонія, аскеза, герменевтика, парадокс, аура, архетип, міф, нація, підсвідоме, рецептор, раціоналізація, медитація, рефлексія, феномен, структуралізм, плюралізм, антимонія.

Завдання 5. Визначте спосіб творення термінів і їх будову.

Гарантований прибуток, інвестиція, конкуренція, індексація, температура ринку, формат перемовин, безафіксний, поняття авторського права, комунікативна лакуна, текстовий редактор.

Завдання 6.Доберіть 10-15 термінів, до складу яких входять інтернаціональні словотворчі елементи: авто-, анти-, гіпер-, інтер-, мета-, моно-, нео-, пост-, прото-, суб-, екстра-, інтра-.

Завдання 7. Доберіть власне українські синоніми до іншомовних слів. Які з наведених слів є загальнонауковими термінами? Поясніть їх значення.

Ігнорувати, рентабельний, саміт, фіаско. Імідж, ритуал, компенсація, асоціація, ажіотаж, ліміт, сурогат, еквівалентний.

Конденсувати, інфекційний, домінувати, сертифікат, форвард, структура, конфліктний, візит, спонсор, нюанс, вето, вестибюль, аккомпанемент, спектакль, спікер, екземпляр, корпорація, інцидент, персона.

Завдання 8. Вставте замість крапок потрібні слова для утворення стійких словосполучень ( термінологічних, офіційно-ділових)

1.Ми … договір про поставку сільськогосподарської продукції.

2. Договір … чинності з моменту підписання його.

3. Бюро… послуги з різних питань.

4. Комісія… велику роботу із забезпечення … контролю за дотриманням дисципліни праці.

5. Просимо Вас … свої пропозиції стосовно реорганізації підприємства.

6. Треба… термінових … щодо поліпшення умов праці.

7. Юридичні сторонни… відповідальність, передбачену… законодавством.

Самостійна робота

І. Особливості фахової термінології.

Література

 1. Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування: Навчальний посібник. К.: Каравела, 2006. – С.131-143.

 2. МацькоЛ.І. Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2007. – С.57-62.

 3. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб._ К.: Правова єдність, 2009, - С.80-98.

 4. Російсько-український словник наукової термінології: Біологія, Хімія, Медицина. – К.: Наук. Думка, 1996. -660с.

 5. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. – К.: Наук. Думка, 1994. -594с.

Завдання 9. Дайте відповіді на запитання:

1. Яка структура фахових термінів?

2. Яким способом утворені фахові терміни?

3. З яких мов запозичувалася фахові терміни ?

4. Яка існує класифікація фахових термінів?

Завдання 10. Схарактеризуйте відібраний Вами уривок наукового фахового тексту з точки зору спеціальних мовних засобів.

^ Випишіть: а) конкретні приклади, які ілюструють лексичні, граматичні та структурні особливості Вашого наукового тексту; б) фахові терміни (однослівні та словосполучення). Визначте спосіб творення термінів.

Завдання 11. Виписати з фахових термінологічних словників 6 термінів та 6 термінологічних словосполучень.

^ Схарактеризуйте їх за планом: І) дефініція (що означа термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, вузькоспеціальний); 3) (власний, запозичений); 4) структурна модель терміна (однокомпонентні терміни, двокомпонентні терміни, трикомпонентні конструкції, багатокомпонентні аналітичні терміни

ІІ. Документ скарга

Література

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2005. – С. 100-102.

2. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. -/ За ред. Бріцина В.М. – 2-ге вид. – К.: Довіра,2010.

 1. .

Завдання 12. Дайте відповідь на запитання:

Які ви знаєте структурні та мовні особливості документа скарга?

Завдання 13 . Прочитайте документ. Відредагуйте текст. Допишіть відсутні реквізити.

СКАРГА
про відмову у прописці

15 травня 2009 року начальник ВПР та MP Оболонського РУ ГУ МВС в м. Києві Дмитрук Т.Л. відмовив мені у прописці у будинку за адресом: пр. Героїв Сталінграда, 27, кв. 384. Свою відмову він мотивував тим, що жила площа моєї дочки Сторожук Тетяни Григорівни менша за встановлені розміри для прописки, а також наявністю у моєї колишньої дружини будинку на праві особистої власності. Відмову у прописці вважаю незаконною на такій підставі: батьки прописуються до дітей незалежно від розміру жилої площі. Таким чином, начальник паспортного столу порушує правила прописки громадян.

17 травня 2009 року Підпис

Практичне заняття 7.

Синоніми та пароніми у професійному тексті. План, тези, конспект.

План

 1. Синонімічний вибір слова.

 2. Види лексичних синонімів ( синоніми стилістичні, семантичні, семантико-стилістичні)

 3. Абсолютні синоніми.

 4. Особливості синонімічних рядів.

^ 5. Особливості розрізнення паронімів.

6. Оформлення результатів наукової діяльності. План.Тези. Конспект.

Література

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2005. – С.

2. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2008. –С.23-36

3. Мацюк ).Щ., Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування: Навч. Посіб.. – К.: Каравела, 2006. –С. 131-143.

4. Шевчук С.В., І.В. Клименко Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. – С.

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

 1. Які слова називаються синонімами?

 2. Які є види лексичних синонімів? Наведіть приклади.

 3. Що таке абсолютні синоніми? Наведіть приклади.

 4. Що називають контекстуальними синонімами, перифразом та евфемізмом? Наведіть приклади.

 5. Чим відрізняється родове поняття від видового? Наведіть приклади.

 6. Що таке пароніми? Наведіть приклади однокореневих та різнокореневих паронімів.

 7. Які є види планів?

 8. Що таке конспект та тези? Чим вони різняться?

 9. Яка особливість структури та оформлення тез у вигляді публікації?Завдання 2. Продовжіть синонімічний ряд, запам’ятайте відповідники.

Адекватний – рівний,…; ефектний – виграшний,…; рентабельний – вигідний,…; стимулювати – заохочувати,…; диференціювати – розрізняти, …; концентрувати – зосереджувати,… .

^ Для довідки: відповідний, однаковий; доцільний, прибутковий; поділяти, розчленовувати; згущувати, збагачувати; яскравий, той,що справляє враження, виділяється; панувати, головувати; спонукати до дії, давати поштовх.

Завдання 3. До поданих слів доберіть синоніми. Визначте, які з них доцільніше вжити в офіційно-діловому мовленні Чому?

Скаржитися,скарга, рекомендувати, повідомляти.

^ Для довідки: апеляція, пропонувати, ремствувати, нарікання, давати пораду, ставити перед фактом, заява, нарікати, сповіщати, радити, телефонувати, касація, відрекомендувати, доводити до відома, жалітися, доповідати, оскаржувати, заповідати, доносити, представляти, розповідати.

Завдання 4. З якими із запропонованих прикметників сполучаються іменники відношення, відносини, стосунки, ставлення, взаємини?

Виробничі, доброзичливі, господарські, грошові, промислові, товарні, соціально-економічні, суспільно-політичні, кредитні, майнові, естетичні, синтаксичні, математичні, процентні, торгові, родинні, міжнародні, міжнаціональні, громадські, ворожі, дипломатичні, економічні, класові, земельні, уважні, ділові.
Завдання 5. Перекладіть словосполучення українською мовою.

Общественное производство, общественное, мнение, общественное положение, следующая неделя, государственый казначейский билет, состояние больного, международное положение, необходимо написать следующее, избранный круг людей, избранный депутат Верховного Совета Украины, избирательное право, избирательная кампания, личное дело, личная жизнь, личный состав армии, личная подпись, указатель движения, юбилейный адрес, обратный адрес, тактичный человек.

Завдання 6 . Замініть перифрази синонімами, запишіть парами.

Легені планети, невидима смерть, великий Каменяр, дочка Прометея, столиця України, сонячний камінь, голубий океан, нічне світло, розвідники надр, чорне золото, цар звірів, інженери людських душ, королева полів.

Завдання 7. Знайдіть у тексті контекстуальні синоніми.

^ ВАЛЕРІЙ ЛОБАНОВСЬКИЙ

Імя Валерія Лобановського відоме сьогодні всій Україні. Футболіст, заслужений тренер України.

А починав він грати у звичайній шкільній команді. У 1975 році Валерій вперше брав участь у чемпіонаті країни. Серед футболістів виділявся золотистою шевелюрою і високим зростом. Ще у школі дивував Лобановський учителів цілеспрямованістю і працелюбством,. Спортзалу не було, тому він тренувався у шкільному коридорі. Зате весною на просохлому футбольному полі хлопець, жонглюючи м’ячем, показував чудеса. Валерій до автоматизму відпрацьовував удари. Ніяких послаблень собі не давав. Він щиро любив футбол. Говорив про нього серйозно. Був оптимістом і завжди вірив у перемогу рідного київського «Динамо». (З газети «Спорт»).

Завдання 8. Поясніть значення паронімів, складіть з ними речення.

Унітарний, утилітарний; дискваліфікація, декваліфікація, дефектний, дефективний, дискримінація, дискредитація, категорійний, категоричний, стимуляція, симуляція.

Завдання 9. Складіть словосполучення з паронімами.

Абонент – абонемент, авторитетний – авторитарний, адрес – адреса, адресат – адресант, ефектний – ефективний, континент – контингент, особовий – особистий, організаторський – організаційний, дієвий – діяльний, туристичний – туристський.

Самостійна робота

Правопис власних назв
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconЛекція №1 Тема лекції
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -к.: А. С. К., 2003. — 400 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДовідково-інформаційні документи
Глущик С, В., Дияк О. В., Шевчук С. В, Сучасні ділові папе­ри. — К.: А. С. К., 2002. — С. 79—142
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДержавний фінансовий контроль Навчальний посібник
Навчальний посібник рекомендовано до видання науково-методичною радою нук (протокол №1 від 26 лютого 2008 р.)
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconОпераційна система unix навчальний посібник
Жуковецька С. Л. Операційна система unix: навчальний посібник. Одеська державна академія холоду, 2008. – 123 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник icon"Общий (укр.)"
Цінні папери, механізм випуску та обігу яких повязаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором,...
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconКроссворд по предмету "Гроші та кредит (укр.)"
Цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка