Уроку та вимоги до неї
Скачати 115.1 Kb.
НазваУроку та вимоги до неї
Дата конвертації29.12.2013
Розмір115.1 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Література > Урок
Методична розробка уроку та вимоги до неї

Методична розробка - це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології про навчання і виховання стосовно конкретної теми уроку, теми навчальної програми, викладання курсу в цілому.

Методична розробка може бути як індивідуальною, так і колективною. Вона спрямована на професійно-педагогічне вдосконалення викладача або майстра виробничого навчання або якості підготовки з навчальних спеціальностей.

Методична розробка може бути:

 • конкретного уроку;

 • серії уроків;

 • теми програми;

 • приватної (авторської) методики викладання предмета;

 • загальної методики викладання предметів;

 • нових форм, методів або засобів навчання і виховання;

 • методичні розробки, пов'язані зі зміною матеріально-технічних умов викладання предмета.

До методичної розробки пред'являються досить серйозні вимоги. Тому, перш ніж приступити до її написання необхідно:

 1. Ретельно підійти до вибору теми розробки. Тема повинна бути актуальною, відомої педагогу, по даній темі у педагога повинен бути накопичений певний досвід.

 2. Визначити мету методичної розробки.

 3. Уважно вивчити літературу, методичні посібники, позитивний досвід з обраної теми.

 4. Скласти план і визначити структуру методичної розробки.

 5. Визначити напрямки майбутньої роботи.

На початку роботи по складанню методичної розробки необхідно чітко визначити її мету. Наприклад, мета може бути наступною: визначення форм і методів вивчення змісту теми; розкриття досвіду проведення уроків з вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми; опис видів діяльності педагога і учнів; опис методики використання сучасних технічних та інформаційних засобів навчання; здійснення зв'язку теорії з практикою на уроках; використання сучасних педагогічних технологій або їх елементів на уроках і т.д.

^ Вимоги, що пред'являються до методичної розробки:

 1. Зміст методичної розробки повинен чітко відповідати темі та цілі.

 2. Зміст методичної розробки має бути таким, щоб педагоги могли отримати відомості про найбільш раціональні організації навчального процесу, ефективності методів і методичних прийомів, формах викладання навчального матеріалу, застосування сучасних технічних та інформаційних засобів навчання.

 3. Авторські (приватні) методики не повинні повторювати зміст підручників і навчальних програм, описувати досліджувані явища і технічні об'єкти, висвітлювати питання, викладені в загальнопедагогічної літератури.

 4. Матеріал повинен бути систематизований, викладений максимально просто і чітко.

 5. Мова методичної розробки має бути чіткою, лаконічною, грамотною та переконливою. Застосовувана термінологія повинна відповідати педагогічному тезаурусу.

 6. Рекомендовані методи, методичні прийоми, форми та засоби навчання повинні бути чітко обгрунтовані посиланнями на свій педагогічний досвід.

 7. Методична розробка повинна враховувати конкретні матеріально-технічні умови здійснення навчально-виховного процесу.

 8. Орієнтувати організацію навчального процесу в напрямі широкого застосування активних форм і методів навчання.

 9. Методична розробка повинна розкривати питання «Як вивчати».

 10. Має містити конкретні матеріали, які може використовувати педагог у своїй роботі (картки завдання, зразки УПД, плани уроків, інструкції для проведення лабораторних робіт, картки схеми, тести, різнорівневі завдання і т.д.).

Структура методичної розробки

Загальна структура:

  • Анотація.

  • Зміст.

  • Введення.

  • Основна частина.

  • Висновок.

  • Список використаних джерел.

  • Програми.

В анотації (3-4 пропозиції) коротко вказується якій проблемі присвячується методична розробка, які питання розкриває, кому може бути корисна.

У вступі (1-2 сторінки) розкривається актуальність даної роботи, тобто автор відповідає на питання, чому він вибрав цю тему і яке її місце у змісті освіти.

Основна частина складається з двох розділів:

 1. Характеристика та навчально-виховна мета теми уроку.

 2. Конспект уроку та методичні рекомендації щодо проведення заняття

Додатки (таблиці, ілюстрації, схеми, малюнки). Кожен додаток починають з нової сторінки. У правому верхньому куті пишуть слово “Додаток”. Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо в роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами. Посилання на додатки в текстовій частині є обов’язковим.

Список використаної літератури, який розміщують у кінці роботи в алфавітному порядку в такій послідовності :

   • прізвище, ініціали автора (курсивом);

   • повна назва книги (без лапок);

   • місце видання;

   • видавництво;

   • рік видання.

Для статей, що обліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети

У висновку (1-2 сторінки) підбиваються підсумки по тих проблемних питаннях, які ставилися педагогом перед складанням методичної розробки.

Методична розробка теми програми

Основна частина може складатися з таких розділів:

  1. Характеристика теми;

  2. Планування вивчення теми;

  3. Рекомендації з організації та методики вивчення теми.

У характеристиці теми зазначаються:

  • Освітні цілі і завдання теми;

  • Планування теми і кількість годин, що відводиться на її вивчення;

  • Знання та вміння, які учні повинні отримати або вдосконалювати;

  • Місце і роль теми в курсі;

  • Зв'язок з попереднім або наступним матеріалом, а також внутрішньопредметні та міжпредметні зв'язки;

  • Дається дидактичний аналіз змісту матеріалу;

  • Виділяються рівні вивчення і засвоєння навчального матеріалу;

  • Можливий порівняльний аналіз якості навчання запропонованої методики з тією методикою, яка застосовувалася педагогом до використання нової у методичній розробці.

При плануванні навчальної теми необхідно:

  1. Продумати методику викладання теми.

  2. Підібрати приклади, ілюстрації, намітити лабораторно-практичні заняття, контрольні роботи, екскурсії т т.д.

  3. Виділити основні питання, які учні повинні міцно засвоїти.

  4. Проаналізувати виховні можливості навчального матеріалу і застосовуваної методики.

Структура методичної розробки уроку теоретичного навчання.

В основній частині можна виділити наступні розділи:

  1. Методичне обґрунтування теми.

  2. Методичні рекомендації з проведення уроку.

  3. План уроку (з технологічною картою).

  4. Дидактичний матеріал до уроку (можна не виділяти у вигляді додатків).

  5. Список літератури (джерел) для учнів.

  6. Список літератури для педагогів.

Рекомендований план уроку:

  • Тема програми.

  • Тема уроку.

  • Тип уроку.

  • Вид уроку.

  • Мета методична.

  • Цілі освіти (навчання, виховання, розвитку).

  • Матеріально-технічне забезпечення уроку.

  • Міжпредметні та внутрішньопредметні зв'язку.

Рекомендована технологічна карта уроку:

1. Дидактична структура уроку.

2. Методична підструктура уроку:

 • Методи навчання

 • Форма діяльності

 • Методичні прийоми та їх зміст

 • Засоби навчання

 • Способи організації діяльності

 • Ознаки рішення дидактичних завдань.

Тип уроку визначається метою організації уроку, тобто метою його проведення.

Тип уроків теоретичного навчання (за Махмутовою М.І.):

  • Урок вивчення нового навчального матеріалу.

  • Урок вдосконалення знань, умінь і навичок.

  • Урок узагальнення й систематизації знань.

  • Урок контролю знань, умінь і навичок.

  • Комбінований.

Типи уроків практичного навчання (за Махмутовою М.І.):

  • Урок за первісним формування умінь і навичок.

  • Урок вдосконалення умінь і навичок.

  • Урок з виконання комплексних завдань (робіт).

Вид уроку визначається формою спільної діяльності викладача і учнів, яка домінує на уроці:

  • Лекція.

  • Бесіда.

  • Самостійна робота.

  • Практична робота.

  • Лабораторна робота.

  • Конференція.

  • Семінар.

  • Контрольна робота.

  • Залік.

  • Ділова гра.

  • Екскурсія.

 • Змішаний (кілька видів діяльності приблизно однакових за часом).

Дидактична структура уроку включає в себе наступні дидактичні завдання:

 1. Мотивація і стимулювання діяльності учнів, цільова установка, активація необхідних знань.

 2. Формування нових понять і способів дій.

 3. Застосування понять і способів дій.

Найефективніше, коли на уроці вирішуються всі три дидактичні завдання, але може бути й інакше (це залежить від цілей і типу уроку).

Дидактичні методи (за Лернер І.Я.)

  • Інформаційно-рецептивний.

  • Репродуктивний.

 • Проблемний: проблемне виклад; евристичний; дослідницький.

Форма діяльності залежить від застосовуваного методу і методичних прийомів. Наприклад: бесіда, самостійна робота, робота з книгою, перегляд відеофільму та ін.

Способи організації діяльності викладача і учнів (за Молчан Л.Л.):

  • Фронтальний.

  • Індивідуальний.

  • Парний.

  • Колективний.

Цілі освіти поділяються на цілі навчання (формування знань, умінь і навичок), виховання (формування поглядів, переконань, якостей особистості) і розвитку (розвиток інтересів, мислення, мови, волі і т.д.).

Методична мета для кожного уроку передбачає створення умов для формування знань, умінь і навичок; розвитку здібностей; виховання якостей особистості і т.д. Якщо урок відкритий, то методична мета залежить від мети запрошення колег на даний урок.

^ Загальні вимоги до оформлення методичної розробки.

Загальний обсяг методичної розробки повинен становити не менше 24 аркушів комп'ютерного тексту (текстовий редактор Word, кегль - 14, інтервал – одинарний, шрифт - Times New Roman) з одного боку білого паперу формату А4.

Поля: ліве – 3см, праве – 1,5см, верхнє – 2см, нижнє – 2см.

Якщо методична розробка це розробка лише одного уроку, то не менше 10 аркушів. Обсяг основного змісту – не менше половини усього рукопису.

Обсяг додатків не лімітується, але вони повинні відповідати тексту (посилання на них у тексті обов'язкові).

Посилання на використану літературу в тексті слід давати в квадратних дужках. Список використаних джерел повинен містити 10-15 назв.

Якщо розробка носить тільки практичний характер, що не вимагає теоретичних посилань, то список використаних джерел можна опустити.

Кількість і обсяг розділів не лімітується.

Всі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться

Творчих успіхів, шановні колеги!

Основні вимоги до методичної розробки

І. Вимоги до виконання методичної роботи

1. Актуальність теми. Тема роботи має відповідати сучасним потребам, а питання, що в ній розглядаються, повинні бути важливими для організації навчально – виховної роботи.

2. Достатній теоретичний рівень. Тема має бути розглянута на сучасному рівні розвитку відповідної науки.

3. Дослідницький характер. У роботі мають бути елементи дослідження, вивчення достатньої кількості джерел ( книг, розробок, статей ).

4. Зміст та практичне застосування: на основі аналізу та узагальнень необхідно сформулювати пропозиції щодо практичного застосування даної розробки, прогнозувати результат.

5. Відповідність віковим особливостям вихованців. Відповідність матеріалу навчальним програмам для загальноосвітніх навчальних закладів щодо структури, обсягу і змісту.

6. Грамотність та естетичність оформлення. Робота повинна бути написана українською мовою, без граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення списку використаної літератури.

ІІ. Структура методичної розробки

1. Титульна сторінка.

2. Зміст або тематичний план.

3. Вступ, в якому розкривається тема, мета і основні завдання.

4. Основна частина, яка за змістом повинна відповідати темі, підпорядковуватися основній меті та завданням, містити опис методики викладання навчального матеріалу.

5. Висновки щодо практичного використання даної роботи.

6. Додатки ( таблиці, ілюстрації, схеми, малюнки). Кожен додаток починають з нової сторінки. У правому верхньому куті пишуть слово “Додаток”. Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо в роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами. Посилання на додатки в текстовій частині є обов’язковим.

7. Словник термінів.

8. Список використаної літератури, який розміщують у кінці роботи в алфавітному порядку в такій послідовності :

- прізвище, ініціали автора ( курсивом );

- повна назва книги ( без лапок);

- місце видання ;

- видавництво;

- рік видання.

Для статей, що обліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети.

ІІІ. Технічне оформлення методичної розробки

Комп’ютерний набір: шрифт 14, Times New Roman, через 1,5 інтервал, з одного боку білого паперу формату А 4.

Поля : ліве – 3 см., праве – 1,5см., верхнє – 2 см., нижнє – 2 см.

Всі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра “ 1 “ не ставиться.

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Полтавської обласної державної адміністрації

Професійно-технічне училище №53 с.Войниха

Андрущенко

Олена Олександрівнас.Войниха

2013 рік


Розглянуто на засіданні

методичної комісії __________

Протокол №____ від ________

Автор: Андрущенко Олена Олександрівна, методист професійно-технічного училища №53 с.Войниха


Рецензент: Хімченко Гелена Олексіївна, заступник директора з навчально-виробничої роботи професійно-технічного училища №53 с.Войниха

Посібник містить методичні рекомендації щодо роботи над укладанням методичних розробок уроків. Зміст матеріалів може бути корисним для викладачів загальноосвітніх та спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання професійно-технічних училищ, методистам та головам методичних комісій.

Схожі:

Уроку та вимоги до неї iconДитина зустрічається зі школою
До дитини в цей період висуваються нові вимоги, у неї з'являються нові обов'язки; нові товариші, нові стосунки з дорослими, які також...
Уроку та вимоги до неї iconМетодична розробка уроків та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...
Уроку та вимоги до неї iconПсихолого-педагогічні та техніко-гігієнічні вимоги до сучасного уро­ку
Точне І творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; чітке визначення типів уроку І його місце в темі, бачення особливостей...
Уроку та вимоги до неї iconТема уроку
Мета уроку: сформулювати та довести теорему про суму кутів трикутника І наслідок з неї; сформувати вміння учнів застосовувати цю...
Уроку та вимоги до неї iconПрограма прикладного економіко-соціологічного дослідження на тему:  
Виробникові необхідно точно знати, чому покупець вибирає або не вибирає його продукцію, які вимоги він до неї пред'являє
Уроку та вимоги до неї iconІнноваційність у створенні сучасного уроку Застосування інтерактивних...
...
Уроку та вимоги до неї icon«індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування» Виконав
Спілкування є таким процесом взаємодії людей, в якому особи, які беруть у неї участь своїм зовнішнім виглядом І поведінкою здійснюють...
Уроку та вимоги до неї iconВимоги до сучасного уроку
Чітке формулювання освітніх завдань в цілому І його складових елементів, їхній зв'язок з розвиваючими І виховними завданнями. 
Уроку та вимоги до неї iconВимоги до сучасного уроку
Чітке формулювання освітніх завдань в цілому І його складових елементів, їхній зв'язок з розвиваючими І виховними завданнями
Уроку та вимоги до неї iconУроку : «Класифікація та технологія приготування фірмових гарячих...
Тема уроку : «Класифікація та технологія приготування фірмових гарячих страв з нерибних морепродуктів. Вимоги до якості цих страв....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка