Ознаки високоякiсної письмової роботи науково-дiлового характеру
Скачати 107.19 Kb.
НазваОзнаки високоякiсної письмової роботи науково-дiлового характеру
Дата конвертації31.01.2014
Розмір107.19 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Література > Реферат


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛІЯ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ

Реферат на тему:

Ознаки високоякiсної письмової роботи науково-дiлового характеру

Виконала

Студентка ІІI курсу

Факультету

Менеджменту і бізнесу

За фахом ДМ – 07

Заочного відділення

Шовкун Марiя
Днiпропетровськ 2009

Змiст

ВСТУП 3

I. МEТА ПИСЬМОВОI НАУКОВОI РОБОТИ 4

II. СТРУКТУРА ПИСЬМОВОI РОБОТИ 4

III. ВИМОГИ ДО ПИСЬМОВОI РОБОТИ НАУКОВО-ДIЛОВОГО ХАРАКТЕРУ. 8

ВИСНОВОК 12

^ СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ 13

Вступ

Форма письмової роботи базується на аналізі практичної діяльності та реферуванні літературних джерел з обраної тематики. Виклад матеріалу не повинен бути занадто теоретизованим, а мати практичну спрямованість, бути орієнтованим на аналіз практики, здобуття та систематизацію знань слухачів. При написанні роботи слухач має не лише систематизувати матеріал з обраної теми, але й зробити спробу узагальнити практичний досвід, визначити шляхи вирішення обраної проблеми, проявити творчий підхід до аналізу практики.

I. Мета письмової наукової роботи.

Основною метою письмових наукових робіт є підготовка аналітичних та узагальнюючих матеріалів з поставлених питань. При написанні наукової роботи необхідно враховувати, що письмова робота базується на аналізі практичної діяльності, реферуванні літературних джерел з обраної тематики тощо. Виклад матеріалу не повинен бути занадто теоретизованим, а мати практичну спрямованість, бути орієнтованим на аналіз практики, здобуття та систематизацію знань. При написанні треба не лише систематизувати матеріал з обраної теми, але й зробити спробу узагальнити практичний досвід, визначити шляхи вирішення обраної проблеми, проявити творчий підхід до аналізу практики. Письмова робота повинна містити в собі постановку проблеми; аргументацію її актуальності; формулювання цілей і задач роботи; критичний аналіз найбільш важливих досліджень і публікацій по темі; власний аналіз проблеми; формулювання основних наукових результатів і висновків.

II. Структура письмової роботи

Назва письмової роботи повинна бути, по можливості, короткою (до 10 слів), відповідати обраній проблемі (спеціальності чи спеціалізації підготовки) та суті вирішеної наукової задачі, вказувати на мету дослідження і його завершеність, а також для більшої конкретизації (за необхідністю) невеликий на 4-6 слів підзаголовок. Не рекомендується використовувати в назвах слова та словосполучення, в яких не відбито в достатній мірі суть проблеми, типу: “Дослідження питання .”, “Дослідження деяких шляхів .”, “Деякі питання .”, “Матеріали до вивчення .”, “До питання .” тощо, а також ускладнену термінологію.

При написанні письмової роботи необхідно стисло, логічно й аргу­ ментовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології, обов’язково посилатися на авторів і джерела, з якихзапозичалися матеріали або окремі результати.

За структурою письмова робота складається: з титульного аркушу, змісту, переліку умовних позначень (при необхідності), вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел, додатків (при необхідності).

Титульний лист

На титульному аркуші позначається гриф обмеження розпо­всюдження відомостей (за необхідності).

Після титульного аркуша розташовується:

– зміст письмової роботи, який містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, що мають заголовок, зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків;

– перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності), який складається з двох колонок, в яких зліва за абеткою наводяться умовні позначення, скорочення тощо, справа – їх детальна розшифровка.

Вступна частина

Вступна частина письмової роботи повинна віддзеркалювати ту теоретичну роботу, яку автор провів згідно з рекомендаціями, наведеними вище. У вступі письмової роботи розкривається сутність і стан розробки наукової проблеми (задачі), її теоретична і практична значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, теоретичний аналіз проблеми і попереднього досвіду її вивчення, здійснюється методологічне обґрунтування та логіко-історичний аналіз проблеми, оцінюється ступінь інноваційної, теоретичної та практичної значущості письмової роботи, обґрунтовується актуальність та необхідність проведення дослідження, зокрема:

• актуальність теми, яка розкривається шляхом аналізу та порівняння з відомими дослідженнями вибраної проблеми, визначенням необхідності та доцільності дослідження для розвитку відповідної галузі;

• зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами навчального закладу, а також з галузевими та державними планами, програмами;

• мета і задачі дослідження, причому не рекомендується формулювати мету як “Дослідження .”, “Вивчення .”, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету;

• наукова новизна одержаних результатів, тобто дається анотація нових наукових положень (рішень), запропонованих у письмовій роботі, визначається їх відмінність від відомих раніше, описується ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток);

• практичне значення одержаних результатів — подаються відомості про наукове та практичне використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, інформація щодо ступеня готовності до використання або масштабів використання, впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів;

• апробація результатів дослідження, зокрема, вказується, на яких науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах, симпозіумах, нарадах оприлюднені результати дослідження;

• публікації, тобто, вказується, у яких монографіях, статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій тощо опубліковані результати дослідження.

Остаточне редагування вступної частини роботи доцільно виконувати на завершальній стадії дослідження, коли досліджувана проблема постає перед автором у повному обсязі.

Основна частина письмової роботи

Основна частина письмової роботи, як правило, складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Розділи (глави, параграфи) роботи за своєю назвою, структурою, змістом повинні відповідати завданням дослідження поставленої проблеми. Кожний розділ починається з нової сторінки його назвою. У розділах основної частини дається:

• огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень: окреслюються основні етапи розвитку наукової думки за проблемою дослідження, висвітлюються нормативні, наукові та навчальні джерела, визначаються невирішені питання, обґрунтовується необхідність проведення досліджень у даній галузі;

• обґрунтування вибору напрямку дослідження, методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, загальної методики проведення дослідження, методи побудови гіпотез;

• результати досліджень, оцінки повноти вирішення оставлених задач та достовірності одержаних результатів, їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних досліджень тощо.

Доцільно викладення матеріалу окремого розділу підпорядковувати певній провідній ідеї (положенню, принципу). Кожен розділ роботи завершується формулюванням висновків, у яких узагальнено та стисло викладаються наведені у розділі наукові і практичні результати. При роботі над рукописом необхідно звернути увагу і на таке питання, як розбивка тексту на абзаци. Кожен абзац повинен містити в собі певну думку, виражену однією чи кількома фразами або реченнями. При написанні письмової роботи повинні даватися посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі. Узагальнені числові дані, які можуть концентруватися в таблицях, діаграмах, графіках, схемах, необхідно наводити точно та аргументовано, з посиланням на відповідні джерела чи власні обчислення.

5. Висновки письмової роботи

У висновках письмової роботи описуються найбільш важливі наукові та практичні результати дослідження, зокрема, формулювання наукової проблеми (задачі), методи її дослідження, значення для юридичної науки і практики, рекомендації щодо наукового та практичного використання результатів для вдосконалення організації наукового знання та юридичної практики, обґрунтування їх достовірності тощо.

6. Список використаних джерел

Список використаних джерел розміщується в порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією. Список літератури розміщується після основного тексту роботи, його обсяг не перевищує 5% обсягу рукопису. У цей список рекомендується включати основну та спеціальну літературу з теми, яка досліджується і на яку в роботі є посилання або з якою автор ознайомився, хоч на неї і немає посилань. Розміщувати матеріали бібліографічного опису в списку літератури рекомендуємо в такій послідовності:

1. Державні документи і матеріали:

•Конституція України;

•законодавчі акти Верховної Ради;

•укази Президента України;

•постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

•тематичні збірники державних документів України.

2.Документи і матеріали міністерств та відомств, місцевих органів державного управління та самоврядування.

3.Джерела: неопубліковані (групуються за архівами) та опубліковані (документи, літописи, спогади, листи, щоденники, статистика).

4.Література: вітчизняні видання (книги, статті), в тому числі переклади, в алфавітному порядку; зарубіжні видання (книги, статті іноземними мовами).

5.Використані періодичні видання.

6. Використані бібліографічні довідники.

Список літератури в науковій роботі свідчить про обсяг використаних автором джерел, про рівень вивчення стану досліджуваної проблеми і навичок роботи з науковою літературою.

7. Додатки

У додатках розміщують допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття письмової роботи: статистичні дані, результати аналізу літератури, проекти нормативно-правових актів, описання приватних методик та результатів дослідження, ілюстрації допоміжного характеру тощо.

III. Вимоги до письмової роботи науково-дiлового характеру.

Письмова робота повинна:

 • бути актуальна, орієнтована на сучасність, потреби суспільства;

 • тема дослідження має бути передусім цікава автору(ці), інакше вона не зможе зацікавити когось іншого;

 • бути написана самостійно: плагіат знаходиться поза будь-якими етичними і академічними нормами;

 • цілісною: твердження мають бути викладені систематично, логічно й точно;

 • аргументованою: твердження мають підтверджуватися відповідним фактографічним матеріалом (цитати, дати, статистичні чи соціологічні дати);

 • мати чітку логіку викладу;

 • бути позбавленою внутрішніх суперечностей.

Вибір теми

Для того, щоб обрати тему дослідження варто задуматися над такими речами:


 • Що має стати об’єктом дослідження: предмет, теорія, текст чи проблема? Наскільки це актуально?

 • Яка новизна цього дослідження? Який внесок можна зробити цим дослідження у розвиток науки?

 • Чи доступними є джерела дослідження? Якщо ні, то чи достатньо допоміжної літератури з обраної тематики? Чи є спроможнiсть зібрати достатню базу для глибоких і ґрунтовних висновків?

 • Чи вже існують дослідження з обраної тематики? Наскільки поширені загальні теорії з відповідної проблематики?

 • Що саме є проблематикою обраної теми?

 • Яку методологію варто застосувати для написання дослідження з обраної тематики?

Етапи роботи над науковим дослідженням

Період підготовки:

1. Визначення з тематикою і проблематикою майбутнього дослідження:

 • Аналіз теми роботи, доступних матеріалів, дотичних обраної тематики.

 • Порівняти знайденні і відібранні матеріали з власними думками і почуттями, стосовно теми, на даний момент.

 • Визначитися з тим, які аспекти/аргументи можно використати у своїй роботі, а які ні, чому…

 • У процесі роботи над дослідженням перевіряти, чи знайдена інформація змінює напрямок роботи…

 • Складати докладну бібліографію, яку поступово доповнювати.

 • Визначити приблизну структуру майбутньої роботи, зробити відповідні розлогі нотатки (розгорнутий план).

2. Написання основної частини роботи:

 • Перший розділ – теоретичний, у якому обґрунтовується теоретико-методологічна база. Пишеться вдало (чи не вдало) у відповідності від якості попередньо зробленої роботи.

 • Наступні розділи, як правило, аналітичні. Демонструють вміння і навички автора працювати з фактичним матеріалом, складають основний особистий доробок автора дослідження.

 • Деталізувати фактичний матеріал з обраної тематики (документи, інтерв’ю, дати), який інтегрується у вже написаний текст.

3. Вдосконалення структури дослідження:

 • У Вступі зрозумілою мовою пояснити ключову проблематику роботи. Прописати тему, ідею, основні задачі – мету роботи

 • Висновки мають бути співвіднесеннями з цілями і задачами висуненими у Вступі. (Знаходяться у дзеркальній взаємозалежності)

 • Концепції дослідження мають бути викладені чітко й зрозуміло

 • Цитувати або перефразувати важливі уривки необхідно з обов’язковими посиланнями на першоджерело

 • Стиль написання тексту має бути цілісним і гармонійним

 • Тема роботи має бути доречно узгоджена з текстом, у разі невідповідності першого і другого – відкоригувати тему

 • Чітко визначити межі власного тексту

Питання, на які варто постійно звертати увагу:

 • Яка основна проблема, котру необхiдно розв’язати, під час написання роботи?

 • Яким чином дослідження торкається додаткових питань, пов’язаних з основною темою дослідження?

 • Які можуть бути рекомендації для розв’язання проблем, виявлених у тексті?

 • Що у даному тексті може бути незрозумілим, проблематичним або неясним для читача (рецензента).

Висновок

Отже. письмова робота повинна містити в собі постановку проблеми; аргументацію її актуальності; формулювання цілей і задач роботи; критичний аналіз найбільш важливих досліджень і публікацій по темі; власний аналіз проблеми; формулювання основних наукових результатів і висновків. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором у вступі.

Список літератури:

 1. http://uk.articlesnatch.com/Article/How-To-Write-A-Good-Research-Paper/442025 Інформація від 27.10.2009.

 2. http://dict.linux.org.ua/other/SSR/RE5.html Інформація від 27.10.2009.

 3. Методичні рекомендації щодо підготовки рефератів та випускних робіт слухачами факультету підвищення кваліфікації / Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – К.: ІПК ДСЗУ. – 2007

 4. Непийвода, Н. Порадник з української мови "Сам собі редактор".-К: "Українська книга",1998


Схожі:

Ознаки високоякiсної письмової роботи науково-дiлового характеру iconМетодика науково дослідницької роботи план викладу
Завдання І організація науково – дослідницької роботи. Вимоги до науково – дослідницької роботи, форми наукової роботи. Основні методи...
Ознаки високоякiсної письмової роботи науково-дiлового характеру icon«Множинність злочинів: поняття, ознаки та види» Варіант №24
Судово-слідчим органам нерідко приходиться зіштовхуватися з такими фактами, коли в поводженні винного виявляються ознаки двох І більш...
Ознаки високоякiсної письмової роботи науково-дiлового характеру iconРоботи школи над науково-методичною
Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково методичної роботи
Ознаки високоякiсної письмової роботи науково-дiлового характеру iconПлан роботи районного методичного кабінету
Прилуцької рда. Особливо актуальними були питання фахового зростання педагогічних кадрів району, активізації інноваційної та науково-дослідницької...
Ознаки високоякiсної письмової роботи науково-дiлового характеру iconОсновні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів,...
Ознаки високоякiсної письмової роботи науково-дiлового характеру iconОсновні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів,...
Ознаки високоякiсної письмової роботи науково-дiлового характеру iconТема. Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів
Мета: встановити характерні ознаки зовнішньої будови дощового черв”яка, їх відповідність умовам життя в грунті; провести спостереження...
Ознаки високоякiсної письмової роботи науково-дiлового характеру iconРозділ ІІІ основні вимоги до написання, оформлення І представлення...
На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів,...
Ознаки високоякiсної письмової роботи науково-дiлового характеру iconУкраїнська студія документальних науково-популярних та музичних фільмів
Українська студія документальних, науково-популярних та музичних фільмів "артанія" створена в 2003 році. Її діяльність спрямована...
Ознаки високоякiсної письмової роботи науково-дiлового характеру iconМеждисциплинарные исследования в науке и образовании
Представляється розгляд сутності акцентуацій характеру та опис їхніх типів. В емпіричному дослідженні було про діагностовано психічне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка