Освітня програма позашкільного навчального закладу: від розробки до реалізації
Скачати 124.69 Kb.
НазваОсвітня програма позашкільного навчального закладу: від розробки до реалізації
Дата конвертації02.02.2014
Розмір124.69 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
Тетяна Іванівна Свирська,

завідувач НМЦ громадянського виховання, виховних технологій та позашкільної освіти

ІППО КУ імені Бориса Грінченка

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

ВІД РОЗРОБКИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Перш ніж говорити про освітню програму, звернімось до словника. Слово «програма» від грецького «programma» - «розпорядження, об’ява». З погляду педагогічного проектування, програма – особливий вид проекту (конструктивно-технологічний, змістово-організаційний). Слово «проект» у перекладі з латини означає «кинутий уперед». У широкому розумінні «проект» - уявлення про шляхи вирішення завдання, проблеми, шляхи удосконалення, модернізації, розвитку.

Виходячи з цього, програма – змістово-організаційна модель будь-якої діяльності, будь-якого процесу (практики), яка визначає цілі, учасників, зміст, результати діяльності, а також порядок її реалізації.

Для педагога позашкільного навчального закладу програма – це інструмент організації навчально-виховної роботи, засіб досягнення педагогічної мети. Освітня програма як модель навчально-виховного процесу відбиває процес взаємодії всіх його учасників і містить ціннісно-цільове обґрунтування змісту освіти і технології його передачі вихованцям.

Нині до класифікації освітніх програм позашкільних навчальних закладів існують різні підходи. Визначають такі види програм:

 • типова (орієнтовна) програма затверджується МОНмолодьспорту та рекомендується до використання в тій чи інший галузі або напрямку діяльності;

 • модифікована (адаптована) програма – змінена з урахуванням особливостей організації, формування вікових та різнорівневих груп дітей, режимом та параметрами здійснення діяльності, нестандартністю індивідуальних результатів навчання та виховання;

 • експериментальна програма – програма, метою якої є зміна змісту, організаційно - педагогічних основ та методів навчання, пропозиція нових галузей знань, упровадження нових педагогічних технологій;

 • авторська програма – програма, яка повністю розроблена педагогом або колективом педагогів, її зміст, засоби реалізації відрізняються новизною, актуальністю. Статус авторської програми надається відповідним органом освіти через участь у конкурсі авторських програм.

Виділяючи освітні та соціально-педагогічні функції позашкільного навчального закладу, можна класифікувати програми за функціями, які реалізуються. До цієї класифікації треба ввести такі види програм:

 • навчальна програма, спрямована на формування знань, умінь та навичок за предметами навчання;

 • виховна програма, спрямована на формування особистісного змісту того, що засвоює дитина у процесі навчання, формування певного спрямування особистості: соціальної, духовної, патріотичної, загальнокультурної;

 • розвивальна програма, спрямована на реалізацію процесу якісних змін особистості, яка передбачає зміни її особистісних сфер: вольової, предметно – практичної, сфери саморегуляції, екзистенціальної;

 • комплексна позашкільна освітня програма, яка реалізує комплексну модель, що містить мету, зміст, методи навчання, виховання та розвитку як триєдиного процесу (можуть бути варіанти комплексних двоєдиних програм, наприклад, навчально-виховна, навчально - розвивальна);

Класифікація соціально – педагогічних програм:

 • програма дозвілля, спрямована на задоволення духовних, фізичних та інших соціально значущих потреб дітей у вільний час;

 • програма допрофесійної та початкової професійної підготовки, спрямована на формування професійного інтересу дітей, їхнього професійного самовизначення, адаптування до обраної професії;

 • програма оздоровлення, спрямована на формування фізичного, психічного, фізіологічного здоров’я дітей або пропаганду здорового способу життя;

 • програма соціальної підтримки дітей, спрямована на створення умов для соціальної, медичної, правової, економічної, предметно – практичної та іншої підтримки дитини та її сім’ї;

 • програма соціального адаптування, спрямована на допомогу дитині в засвоєнні навколишнього середовища.

Рівні програм позашкільної освіти класифікувати за ознакою «загальне – професійне»:

 • загальнорозвивальні програми позашкільної освіти, спрямовані на вирішення завдань формування загальної культури дитини, розширення її знань про світ та про себе, набуття соціального досвіду;

 • спеціалізовані ( профільні) програми, які містять основи для розкриття та розвитку здібностей дітей, набуття ними спеціалізованих знань, умінь у обраному виді діяльності;

 • професійно - орієнтовані програми, які дають змогу дітям знайомитися з тією чи іншою сферою життєдіяльності людей, виявляти свої особисті можливості та визначитися у виборі професії, отримувати основи знань і майстерності, пов’язані з певними професійно–кваліфікаційними вимогами.

Особливе місце в позашкільній освіті належить програмам внутрішньої та зовнішньої інтеграції. Їх можна розглядати як моделі позашкільної освіти, у яких інтегруються складові процесу розвитку особистості: навчання, виховання, розвиток, соціалізація та саморозвиток (самовиховання, самоосвіта, самореалізація), створюються умови цілісного розвитку особистості. Інтегрована програма дозволяє забезпечити розумну організацію дозвілля дітей – середовища їхньої життєдіяльності, у якому дитина реально може себе проявляти як суб’єкт діяльності в різних статусах, ролях, у індивідуальній і колективній, виконавській та творчій діяльності, як особистість зі своєю соціальною, громадянською позицією.

Використання потенціалу інтегрованої програми дозволяє забезпечити широкий рівень взаємодії як у закладі, так і поза ним за рахунок інтеграції можливостей різних закладів не тільки системи освіти.

У практиці роботи закладу позашкільної освіти можуть мати місце різні програми: методичної, психологічної, організаційної, управлінської діяльності; навчальні, виховні, освітні програми та інші.

У конкретного педагога позашкільного навчального закладу може бути той чи інший набір програмних документів: навчальна програма, виховна, розвивальна програма (програма розвитку певних здібностей вихованців), програма соціальної підтримки (допомоги, корекції та інш.) деяких категорій дітей, програма роботи з батьками, програма методичного забезпечення освітнього процесу, програма психологічного супроводу діяльності будь-якої категорії дітей, програма діяльності об’єднання, програма матеріально-технічного забезпечення.

Позашкільна освітня програма будь-якого виду повинна відповідати таким вимогам:

- актуальність – відповідність запитам сьогоднішнього рівня суспільного життя та орієнтованість на ефективне вирішення проблем у майбутньому;

- прогностичність – відображення в цілях та планованих діях не тільки сьогоднішнього стану освіти, а й скерованість на майбутнє;

- раціональність – визначення таких цілей та засобів досягнення результатів, які в конкретних умовах регіону, закладу позашкільної освіти та з урахуванням наявних ресурсів дозволяють досягнути максимальної ефективності;

- реалістичність – відповідність мети запропонованим для її досягнення засобам;

- цілісність – властивість забезпечувати погодження та повноту, взаємодію та послідовність дій для реалізації мети;

- контрольованість - властивість забезпечити прогнозування результатів та способів перевірки кінцевих і проміжних результатів;

- коригованість - властивість своєчасно визначати відхилення або збої, швидко на них реагувати, змінюючи деталі, елементи, аспекти, переставляючи розділи, змінюючи методику;

- варіативність – пропонування різних шляхів досягнення результату;

- інтегрованість – поєднання різних галузей знань у єдине ціле.

Сьогодні одним із перспективних напрямів є проектування авторських програм нового покоління .

Освітня програма нового покоління передбачає моделювання курсу у вигляді керованого навчально-виховного процесу «Освітній маршрут» - це конкретний (за часом, характером, обсягом роботи) відрізок шляху, яким вихованець просувається від статусу «новачка» до статусу «атестованого випускника»(тобто «умільця», «професіонала», «майстра» конкретної кваліфікації), опановує ключові компетентності, що передбачені цією програмою.

Таким чином, освітня програма повинна:

  • мати чітко сформульовані цілі педагогічної діяльності та уявлення про перспективи розвитку дитячого колективу, тобто створювати максимально повне уявлення про цілі, завдання, етапи реалізації, прогнозовані результати та механізми їх досягнення:

  • поєднувати дії творчого розвитку особистості кожної дитини та створення необхідних умов для розвитку всіх дітей, які опановують цю програму;

  • відображати завдання та кінцеві результати роботи з дітьми у цьому навчальному році й критерії їх оцінки;

  • містити особисту систему діагностики індивідуальних можливостей дітей, які навчаються, інтересів, готовності до сприйняття матеріалу, оцінки знань, умінь тощо;

  • містити планування етапів роботи колективу, прогнозування проміжних результатів, визначення критеріїв їх оцінки;

  • передбачати організацію спеціальної роботи, спрямованої на формування творчих взаємовідносин у колективі, на розвиток відкритого спілкування між вихованцями та педагогами;

  • забезпечувати диференційований підхід до роботи з дітьми різного рівня підготовленості;

  • планувати роботу з батьками щодо залучення до організації та забезпечення навчальної та творчої діяльності дитини;

  • передбачати організацію творчих звітів колективів, відкритих занять;

  • мати властивість певної гнучкості та допускати внесення певних змін;

  • створювати умови для соціального, культурного та професійного самовизначення, творчої самореалізації особистості, її інтеграції у систему світової та вітчизняної культур.

Додаток 1
Етапи розробки програми

Етапи розробки програми:

 • підготовчий;

 • основний;

 • практичний;

 • аналітико –результативний;

 • корекційний.

Підготовчий етап. Розробка програми у такій послідовності:

 • аналіз попереднього особистого досвіду освітньої діяльності за своїм профілем, усвідомлення необхідності створення програми;

 • аналіз, існуючих за даним напрямком, програм, усвідомлення необхідності використання цих програм для розробки своєї;

 • визначення контингенту вихованців, які будуть опановувати програму;

 • визначення виду програми;

 • визначення цільового призначення програми;

 • визначення термінів реалізації програми;

 • визначення елементів змісту програми;

 • прогнозування результатів та їх відповідність зазначеним цілям та завданням;

 • вибір форм та методів реалізації програми;

 • планування забезпечення(матеріальне, методичне).

Основний етап. Оформлення документа у відповідності до вимог.

Практичний етап. Реалізація програми, її апробування у відповідності до термінів. Фіксування результатів засвоєння вихованцями всіх тематичних блоків програми.

^ Аналітико–результативний етап. Аналіз результатів апробування програми, побудова перспектив, виявлення зв’язків відносно результатів, винесення оціночних суджень та визначення відповідності бажаного та дійсного.

^ Корекційний етап. Корегування та планування подальшої діяльності на підставі аналізу.

Додаток 2

Орієнтовна структура програми

Орієнтовна структура програми:

 1. Титульна сторінка.

 2. Пояснювальна записка.

 3. Навчально-тематичний план.

 4. Зміст курсу, який вивчається, за роками навчання.

 5. Методичне забезпечення.

 6. Список літератури.

 7. Додатки.

Титульна сторінка. Назва програми – її візитна картка. Вона має бути стислою, змістовною, відображати зміст програми.

Пояснювальна записка розкриває основний задум педагога та концептуальні педагогічні ідеї. З пояснювальної записки повинно бути зрозумілим: для чого створено програму та на які результати очікує педагог.

Пояснювальна записка повинна відображати:

  • спрямування освітньої діяльності;

  • новизну, актуальність, педагогічну цілеспрямованість освітньої програми;

  • мету та завдання;

  • особливість даної освітньої програми в порівнянні з існуючими в цій галузі;

  • особливості учасників освітнього процесу;

  • термін реалізації освітньої програми;

  • форми та режим занять;

  • прогнозовані результати, їхні критерії та показники;

  • форма підведення підсумків реалізації освітньої програми.

Навчально-тематичний план освітньої програми розкриває логіку її вивчення. У плані повинна бути представлена послідовність вивчених розділів, тем запропонованого курсу та кількість годин, відведених на опанування кожної з них; визначено співвідношення навчального часу, яке відводиться на теоретичні та практичні заняття. Навчально-тематичний план складається з урахуванням часу, який заплановано програмою на кожен рік навчання.

^ Зміст курсу, який вивчається, за роками навчання.

Зміст курсу має відповідати навчально-тематичному плану. В ньому подається опис розділів та тем, зміст яких наводиться в порядку їх представлення в навчально - тематичному плані.

Описати тему означає:

  • вказати її назву;

  • перерахувати основні змістові моменти, які вивчаються в рамках даної теми;

  • вказати, у яких формах організується навчальний процес.

Тема, зазначена в навчально-тематичному плані, має бути розкрита достатньо повно, з переліком усіх основних питань змісту, перш за все в теоретичній частині.

Такого ж повного розкриття потребує й практична частина, при цьому потрібно вказати назви практичних робіт та форми їх проведення. Зміст розкривається за роками навчання з ускладненням тем, при цьому враховуються вікові особливості вихованців. Зміст повинен відповідати поставленим завданням.

^ Методичне забезпечення освітньої програми.

У цьому розділі програми необхідно:

- стисло описати форми навчання, які плануються в кожному розділі, крім того, бажано пояснити, чим обґрунтовано вибір таких форм занять;

- описати основні методи організації освітнього процесу;

- перерахувати дидактичні матеріали, які використовуються;

- охарактеризувати умови реалізації програми.

^ Список літератури.

У перелік можна включати:

- список літератури (джерело), яке використано при розробці освітньої програми;

- список літератури, яка рекомендована педагогом для організації освітнього процесу;

- список літератури для вихованців та їхніх батьків (для розширення діапазону освітнього впливу та допомоги батьків у навчанні та вихованні підлітків).
Додаток 3

^ Методичні поради педагогам – практикам 1. Розділи вимог (п.4 та п.5) орієнтовної структури програми зручно представити у вигляді єдиної таблиці:
Перелік розділів або тем занять

Зміст освітньої програми

Методичне забезпечення освітньої програми

Теорія

Практика

Форма заняття

Прийоми та методи.

Дидактичне та технічне оснащення.

Форма підведення підсумків
 1. Методичне забезпечення навчальної програми з позашкільної освіти.

^ Форми навчальних занять: акція, аукціон, бенефіс, вернісаж, бесіда, зустріч із цікавою людиною, виставка, галерея, вітальня, диспут, захист проектів, гра, сюжетно-рольова гра, ігрова програма, КВК, концерт, конференція, круглий стіл, лабораторне заняття, лекція, майстер-клас, спостереження, «мозковий штурм», олімпіада, відкрите заняття, вистава, презентація, рейд, ринг, семінар;

Методи, засоби та прийоми передачі знань, умінь та навичок:

  • перцептивні методи (передача та прийняття інформації засобом органів почуттів);

  • словесні (лекція, розповідь);

  • наочні;

  • ілюстраційно-демонстраційні;

  • практичні (досвід, вправи, виконання практичних завдань, операцій, засвоєння технологій);

  • логічні (організація логічних операцій –аналогія, аналіз, індукція, дедукція);

  • гностичні (організаційно - навчальні операції – проблемно-пошукові, самостійна робота, проблемні ситуації та проби);

  • методи досліджень (експеримент, експедиція, проблемний аналіз).

^ Методи, засоби та прийоми педагогічного моніторингу: контрольні завдання та тести, діагностика особистісного росту та просування, шкала оцінювання результатів.

^ Методи, засоби та прийоми моніторингу дитячого колективу: самооцінка, ведення залікових книжок, оформлення маршрутних листів, ведення літопису, накопичення фотоматеріалів.

^ Методи, засоби та прийоми стимулювання та мотивації дитячої діяльності:

- емоційні методи: заохочення, навчально-пізнавальна гра, створення ситуації успіху, стимулююче оцінювання, вільний вибір завдань;

  • пізнавальні методи: пізнавальний інтерес, створення проблемних ситуацій, виконання творчих завдань, розвивальна кооперація, «мозкова атака»;

  • вольові методи: навчальні вимоги, самооцінка діяльності та корекція, рефлексія поведінки, прогнозування діяльності;

  • соціальні методи: розвиток бажання бути корисним, створення ситуацій взаємодопомоги, пошук контактів та співпраці, зацікавленість у результатах, взаємоперевірка, рецензування.^ Використана література:
Закон України «Про позашкільну освіту»// Освіта України. Нормативно-правові документи. –К.: Міленіум, 2001.

Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Наук.-методичний посіб,- К.: ІЗМН, 1998.- 204с.
Позашкільна освіта в Україні: Навч. посіб./ За ред. О.В. Биховської.- К.: ІВЦ АЛКОН, 2006, - 224с.
А.В. Золотарева Дополнительное образование детей: Теорія и методика социально-педагогической деятельности. – Ярославль: Академия развития, 2004.-304с.
Е.Л.Бойко, А.В.Золотарева, А.Л.Пикина Дополнительное образование в НПО(СПО): методическое пособие, -Ярославль, 2010. -47 - 53с.

Схожі:

Освітня програма позашкільного навчального закладу: від розробки до реалізації iconА к т готовності позашкільного навчального закладу до нового 2011-2012 навчального року
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу Артеменко Вікторія Володимирівна
Освітня програма позашкільного навчального закладу: від розробки до реалізації iconА к т готовності позашкільного навчального закладу до нового 2011-2012 навчального року
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу Бондаренко Тетяна Анатоліївна
Освітня програма позашкільного навчального закладу: від розробки до реалізації iconПаспор т бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної...
...
Освітня програма позашкільного навчального закладу: від розробки до реалізації iconМіністерство науки І освіти України
Сучасна соціально-економічна ситуація, яка суттєво впливає як на потреби особистості, так І на замовлення соціуму, висуває нові вимоги...
Освітня програма позашкільного навчального закладу: від розробки до реалізації iconА к т готовності дошкільного навчального закладу до нового 2011-2012 навчального року
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу Онищенко Галина Павлівна
Освітня програма позашкільного навчального закладу: від розробки до реалізації iconА к т готовності дошкільного навчального закладу до нового 2011-2012 навчального року
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу Рябченко Олена Владиславівна
Освітня програма позашкільного навчального закладу: від розробки до реалізації iconА к т готовності дошкільного навчального закладу до нового 2011-2012 навчального року
Повна назва навчального закладу Золочівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3
Освітня програма позашкільного навчального закладу: від розробки до реалізації iconА к т готовності дошкільного навчального закладу до нового 2011-2012 навчального року
Повна назва навчального закладу Золочівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2
Освітня програма позашкільного навчального закладу: від розробки до реалізації iconЗатверджую: Директор коммунального позашкільного навчального закладу
Про обласний конкурс – огляд роботи військово – патріотичних, туристичних, пошукових, козачих клубів та обєднань Донецької області,...
Освітня програма позашкільного навчального закладу: від розробки до реалізації iconНауко во
Малої академії наук України проводити І (районний) та ІІ (обласний) етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка