Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів
НазваЗавдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів
Сторінка1/35
Дата конвертації27.02.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів

Пояснювальна записка
(Головне управління змісту освіти департаменту розвитку загальної середньої , дошкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України)


Відповідно до навчальних програм Міністерством освіти і науки України підготовлені і затверджені завдання для проведення державної підсумкової атестації випускників 11(12)-х класів з української літератури, зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Литература» (для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання), історії України, всесвітньої історії, основ філософії («Людина і суспільство», «Людина і світ»), іноземної мови, алгебри та початків аналізу, геометрії, інформатики, географії, основ економіки, фізики, астрономії, хімії, біології, основ безпеки життєдіяльності, а також з ряду предметів (біологія, хімія, основи правознавства) для спеціалізованих шкіл і класів.

Завдання з інтегрованого курсу літератури, національних літератур (польської, молдовської, румунської, кримськотатарської, угорської) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин розробляються інститутами післядипломної педагогічної освіти і погоджуються з Міністерством освіти і науки України. Тексти завдань подаються до Міністерства освіти і науки України українською та рідною мовами.
Під час державної підсумкової атестації з курсів літератури учні мають виявити знання літературного процесу і змісту художніх творів, уміння аналізувати їх і висловлювати та доводити власні думки щодо позиції автора і героїв твору, декламувати напам’ять вірші.

Білети з історії України (XX століття) містять по два завдання. Значне місце в них відведено проблемам суспільно-політичного, економічного, культурного та духовного життя України й світу, впливові загальносвітових тенденцій на Україну та її місцю і ролі у світовій історії.
Відповіді на запитання передбачають знання учнями основних понять, уміння аналізувати історичні події, формулювати й аргументувати власну думку щодо них, висловлювати власне ставлення до історичних подій, явищ і осіб.
Особливу увагу приділено боротьбі українського народу за незалежність та розбудові України як суверенної держави – члена міжнародної спільноти.

Завдання із всесвітньої історії охоплюють основні події світової історії XX століття.При цьому перевагу надано аналізу історичних процесів у європейських, насамперед сусідніх з Україною, державах.
Учням під час підготовки до відповіді дозволяється користуватись настінними історичними картами, атласами.

Білети з основ правознавства включають три завдання. Учні мають виявити свої знання з основ конституційного ладу України, цивільного, сімейного, кримінального та інших галузей права. При цьому учні можуть користуватися схемами і таблицями правової тематики, відповідними кодексами.

Білети з основ філософії («Людина і суспільство», «Людина і світ») містять відповідно два і три завдання і передбачають виявити знання учнів про людину і суспільство.

Завдання з математики розраховані на визначення рівня математичної підготовки випускників загальноосвітньої школи.
Білети із завданнями з алгебри та початків аналізу включають основний теоретичний та практичний матеріал з курсу алгебри та початків аналізу 10-11-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів.
Практичні завдання до білетів учитель самостійно добирає з навчального посібника «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. Алгебра та початки аналізу, 11 клас» (за редакцією Слєпкань З.І., видавництво «Гімназія», Харків – 2002).
Завдання з геометрії включають основний теоретичний та практичний матеріал з курсів планіметрії та стереометрії. Вчитель добирає практичні завдання з навчального посібника «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. Геометрія, 11 клас» ( за редакцією Слєпкань 3.І., видавництво «Гімназія», Харків – 2002).
За змістом завдання для загальноосвітніх та профільних класів однакові, проте практичні завдання в них відрізняються рівнем складності та набором способів розв’язування рівнянь, нерівностей, систем рівнянь, різноманітністю прикладів застосування похідної та інтеграла, конструкціями геометричних задач тощо.

Білети для державної підсумкової атестації з іноземної мови включають три завдання: перше – бесіда за запропонованою ситуацією, друге – читання тексту мовчки і його переклад, третє – письмова робота.
Перше завдання має на меті перевірити рівень сформованості мовних навичок і мовленнєвих умінь: правильне розуміння мовного матеріалу і мовленнєвої ситуації, адекватне реагування на звертання до себе і поводження в цій ситуації, уміння практично застосовувати набуті знання.
Друге завдання передбачає виявлення ступеня розуміння незнайомого тексту, оперування лексичним матеріалом.
Третє завдання має на меті перевірити рівень сформованості орфографічних навичок і вмінь писемного мовлення.
Обсяг усного повідомлення і письмового завдання обумовлені вимогами навчальної програми.
Підручники, інші посібники або довідники належать до матеріалів, якими учні не можуть користуватися при виконанні завдань.

Завдання з географії мають на меті виявити основні закономірності фізико-географічних процесів Земної кулі, окремих материків та держав, в тому числі знання галузей господарства країн світу в цілому і України зокрема та ін.
Перші завдання розраховані на знання фізичної географії, другі – географії України, треті – економічної і соціальної географії світу.
Під час підготовки та відповіді учні можуть користуватися картографічними посібниками.

Завдання з природничих дисциплін (біологія, фізика, хімія) передбачають знання основного теоретичного матеріалу за курс повної середньої школи (перші два завдання), а також уміння застосовувати його на практиці (треті завдання).

Державна підсумкова атестація з фізики може проводитися: усно (за білетами); у формі тестування; у формі захисту науково-дослідницької роботи. Білети з фізики містять по три завдання. Перші два стосуються основного теоретичного матеріалу і розраховані на з’ясування рівня засвоєння випускниками фізичних законів і понять, оволодіння експериментальним методом наукового пізнання. Відповіді на запитання мають супроводжуватися виконанням відповідних дослідів і демонстрацій, прикладами, пов’язаними із життєдіяльністю людини. Третє завдання спрямоване на перевірку вмінь учнів застосовувати знання під час розв’язування розрахункових і якісних задач та проведення лабораторних робіт (експериментів). Задачі можуть добиратися з навчального посібника «Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики» (високий рівень) (за ред. Гельфгата І.М., видавництво «Гімназія», Харків – 2002) або самостійно вчителем.
Державна підсумкова атестація у формі тестування може проводитися за навчальним посібником «Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики»(за ред. Гельфгата І.М., видавництво «Гімназія», Харків – 2002).
Державну підсумкову атестацію у формі захисту науково-дослідницької роботи, як правило, можуть обирати учні, які мають навчальні досягнення з фізики високого рівня, були учасниками конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт.

З метою кращої орієнтації учнів, у третіх завданнях білетів з хімії наведені конкретні приклади. Відповіді учнів з цього предмету мають супроводжуватися записами формул речовин, рівнянь хімічних реакцій.
У разі необхідності, передбачені в білетах лабораторні (практичні) роботи та досліди з хімії, біології і фізики можуть бути замінені іншими такого ж рівня складності.
Під час виконання лабораторних робіт і практичних завдань учні повинні дотримуватись правил техніки безпеки.

Державна підсумкова атестація з астрономії проводиться в усній формі за навчальним посібником «Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з астрономії» (автори Казанцев А.М., Лозицький В.Г., Крячко І.П., видавництво «Абетка», Кам’янець-Подільський – 2002). Завдання збірника охоплюють усі теми курсу, при цьому особливу увагу приділено прикладним і практичним завданням. Під час підготовки та відповіді учні можуть користуватися зоряними картами, астрономічними календарями.

Державна підсумкова атестація з інформатики може проводитись за одним із двох варіантів (на вибір учнів): усно за білетами, затвердженими Міністерством освіти і науки України; у вигляді захисту учнівських робіт, як то створення прикладного програмного забезпечення навчального процесу (педагогічні програмні засоби, інструментальні середовища, комп’ютерні навчальні системи).
Білети із завданнями з інформатики охоплюють основний теоретичний матеріал курсу (перші два питання) та включають в себе практичне завдання або задачу (третє питання). Теоретичні відповіді учнів можуть супроводжуватись демонстраціями на комп’ютері.
До білетів державної підсумкової атестації пропонується включити практичні завдання, зміст яких має відповідати тому варіантові програми, за яким здійснюється навчання інформатики в навчальному закладі. За відсутності в школі комп’ютерної техніки, або у разі неможливості виконання практичних завдань з інформаційних технологій, такі завдання замінюються на інші, наприклад, з алгоритмізації чи програмування.
Державну підсумкову атестацію у формі захисту учнівської роботи зі створення прикладного програмного забезпечення (орієнтовна тематика додається) можуть обирати, як правило, учні, які виявили особливий інтерес до предмету та мають навчальні досягнення з інформатики високого рівня (10,11,12 балів).

Державна підсумкова атестація з основ економіки може відбуватися у двох формах: усно (за білетами) та у формі тестування.
Білети з основ економіки складаються з трьох завдань: перші два – теоретичні, що передбачають знання учнями основних понять, законів, формул; уміння аналізувати явища і порівнювати економічні показники; аргументувати власну думку, підтверджуючи її прикладами; висловлювати власне ставлення до подій, що відбуваються в сучасній економіці.
Третє завдання спрямоване на з’ясування рівня вмінь учнів застосовувати знання під час розв’язування розрахункових і якісних задач. Для вибору задач можна користуватися «Збірником різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з основ економіки» (за ред. Тимченко І.Є., видавництво «Абетка», Кам’янець-Подільскій – 2002).
Державна підсумкова атестація у формі тестування проводиться за «Збірником різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з основ економіки» (за ред. Тимченко І.Є., видавництво «Абетка», Кам’янець-Подільскій – 2002).

Білети з основ безпеки життєдіяльності містять по два завдання, що мають виключно практичне спрямування. Відповіді учнів повинні бути підкріплені прикладами реальних або умовних (наближених до реальних) ситуацій, на основі яких учні мають продемонструвати вміння визначити шляхи уникнення та попередження надзвичайних ситуацій, аналізувати небезпечні ситуації по п’яти компонентах, надавати першу допомогу. У завданнях, що потребують демонстрації вмінь у наданні долікарської допомоги, учні мають продемонструвати прийоми першої допомоги; у разі неможливості такої демонстрації – розповісти про порядок її надання.

Враховуючи варіативність програм, учителям надається право вносити до завдань зміни і доповнення, попередньо обговоривши їх на засіданнях методичних об’єднань та погодивши з директором (заступником директора) навчального закладу.

У спеціалізованих школах (класах) з поглибленим вивченням предметів державна підсумкова атестація може проходити за білетами для загальноосвітніх шкіл. При цьому до питань добираються практичні завдання відповідної складності. З цією метою можуть використовуватись також спеціально розроблені завдання для шкіл (класів) хіміко-біологічного та суспільно-економічного профілів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Схожі:

Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів iconЗавдання для державної підсумкової атестації учнів 11-х класів загальноосвітніх...
Експериментальне завдання. Виготовлення нитяного маятника з певним періодом коливання та перевірка його дослідним шляхом
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів iconІстер О. С., Глобіної О.І., Комаренко О. В. Збірник завдань для державної...
Текст диктанту на конкурсне випробування для вступу до 9 та 10 класів – у збірнику: Збірник диктантів для державної підсумкової атестації...
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів iconПерелік збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів
«Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас» (укл. Мацько Л. І., Христенок В. Ф., Сидоренко О. М.,...
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів iconЗавдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів...
Електронні таблиці та їх призначення. Середовище табличного процесора та основні його елементи. Подання даних в електронних таблицях....
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів iconЗавдання для державної підсумкової атестації учнів
За тематичним картами дайте характеристику господарства Донецького економічного району
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів iconЗавдання для державної підсумкової атестації учнів
Форма правління, територіального устрою й політичного режиму України за Конституцією України
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів iconЗавдання для державної підсумкової атестації учнів
Значення творчості Тараса Шевченка у формуванні національної свідомості українців та в розвитку української культури. Прочитати напам'ять...
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів iconЗавдання для державної підсумкової атестації учнів
Ви проводите канікули в іншому місті. Поінформуйте своїх батьків по те­лефону про те, де Ви зупинилися, яка погода, як Ви проводите...
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів iconШелехова Г. Т., Новосьолова В.І., Ярмолюк А. В
Перелік збірників завдань та форми проведення державної підсумкової атестації учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів iconМетодичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації
«Методичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації у початковій, основній та старшій школі у 2009/2010 навчальному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка