Вимоги до статті для студентів національної академії управління
Скачати 69.72 Kb.
НазваВимоги до статті для студентів національної академії управління
Дата конвертації27.02.2013
Розмір69.72 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
ВИМОГИ ДО СТАТТІ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ


Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей

1. Довідка про автора:

- Прізвище, ім’я, по-батькові студента;

- Форма навчання;

- Факультет;

- Телефон,

- E-mail

- Довідка про наукового керівника (П.І.П., вчене звання)

2. Обсяг статті:

- 12 тис. знаків (5-8 сторінок А4 )

- 14 шрифт “Times New Roman”, полуторний інтервал, всі поля 2 см, абзац 1,5 см;

3. П.І.П. (українською, російською та англійською мовами);

4. Назва статті (українською, російською та англійською мовами);

5. Коротка анотація (3–5 речень), ключові слова (5-6 позицій) українською, російською та англійською мовами;

6. У статті мають бути такі підрозділи (рубрики) (Стаття має включати наступні структурні підрозділи відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”:

- ^ Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

- ^ Невирішені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- Мета дослідження;

- Основні результати дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- Висновки з даного дослідження, у тому числі з науковою новизною, й перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

- Література.

7. Стаття має бути структурованою – розділи з назвами, чітко виділені (напівжирним шрифтом), головні думки (курсивом);

8. Посилання [ ]

- В статті мають бути посилання на літературу, або джерела (посилання на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті у квадратних дужках [1] за порядковим номером у списку літератури.

- Посилання на джерела статистичних даних (на всі Угоди, Документи, Постанови, Розпорядження, Закони, Програми, цифрові показники), позначається в тексті у квадратних дужках [ ], і виносяться до списку літератури, або джерел.

- Посилання на прізвища науковців, авторів (їх роботи), потрібно робити обов’язково, позначаються в тексті у квадратних дужках біля прізвища (Н-д Бондар С.О. [2], і виносяться до списку літератури, або джерела їх робота (видання).

- Посилання на підручники, навчальні посібники, газети і ненаукові журнали – небажені, потрібно робити посилання на конкретного автора даного видання.

- Посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності, позначаються в тексті у квадратних дужках [ ], і виносяться до списку літератури, або джерел;

^ 9. Рисунки, Таблиці, Формули

- На всі Рис., Таблиці, Формули, потрібно робити посилання обов’язково, позначаються в тексті у квадратних дужках [ ], і виносяться до списку літератури, або джерел, якщо даний (рис., табл., форм.,) була взята з якогось джерела, чи літератури. Якщо Рис., Таблиця, Формула була зроблена автором самостійно, потрібно робити також посилання, але із зазначенням [ авторська розробка ].

- Рис., Таблиці, потрібно підписувати (Наприклад: Рис. 1. Структура економічного досвіду України в США [5], Таблиця 1. Економіка України [авторська розробка])

- Рисунки потрібно власноруч будувати Microsoft Word, Excel (скановане небажане!!!) мають бути якісні ілюстративні матеріали придатні для зміни шрифту.

- ^ Таблиці будуються власноруч в Microsoft Word (скановане небажане!!!), таблиці повинні бути компактні.

- Формули будуються власноруч Microsoft Equation 3.0 (скановане небажане!!!) – формули чіткі, із загальноприйнятим використанням символів, з нумерацією у круглих дужках .(Наприклад: 2d + 6d (1));

^ 10. Література (джерела):

- Кількість літератури (джерел) повинна бути не менше 10 джерел і вистроєна за абеткою.

- Першими в літературі ставляться нормативні документи за важливістю, всі інші за абеткою, але спочатку укр. та рос., а потім іншомовні). Звернути увагу, що в літературу потрібно вставляти роботи науковців.

- Якщо добавляється електронне посиланні, то спочатку вказуєте назву (матеріал, який використовувався при написанні статті) даної роботи, а потім електронний ресурс.

- Роботи авторів (науковців), на прізвища яких є посилання в тексті, на всі Угоди, Документи, Постанови, Розпорядження, Закони, Програми, цифрові показники, рисунки, таблиці, мають бути винесені в список літератури (джерел).

- Джерела повинні бути оформленні за ВАК-формою 23 «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті»;

Матеріали мають бути надані роздрукованими на папері та в електронному вигляді;

^ Підпис наукового керівника на першій сторінці статті повинен бути обов’язково.

Статті подаються за адресою:

м. Київ, вул. П. Мирного, 26, кімн. 406 (4 поверх)

Відповідальний технічний редактор

Цаплюк Ірина Володимирівна

Довідки за тел./ факс 288-94-98; 280-80-56;

E-mail: irinaHAU@ukr.net

^ СТАТТЮ ПОТРІБНО ЗДАТИ

ДО 14 березня 2012 року
ПРИКЛАД СТАТТІ


Марія Іванівна Боко

Заочна форма навчання

Спеціальність «Облік і аудит»

тел. моб, дом. (000) 000-00-00

e-mail: marhka@igmir.net

Науковий керівник:

Л.П. Мирончик, к.е.н. (ст. викладач)
^

Особливості обліку


В статті комплексно досліджено особливості організації обліку та аудиту грошових коштів. Визначено основні напрямки та проблеми здійснення обліку грошових коштів та касових операцій, їх етапність. Узагальнено проблеми аудиту грошових коштів на підприємстві. Подано рекомендації щодо усунення проблем обліку та аудиту грошових коштів.

^ Ключові слова: грошові кошти, касові операції, облік, аудит, контроль.

М.И. Боко

Особенности учета

В статье комплексно исследовано особенности организации учета и аудита денежных средств Определены основные направления и проблемы осуществления учета денежных средств и кассовых операций их этапность. Обобщены проблемы аудита денежных средств на предприятии. Даны рекомендации к устранения проблем учета и аудита денежных средств.

^ Ключевые слова: денежные средства, кассовыеоперации, учет,аудит, контроль

M.I. Boko

Features ofaccounting

In this paper a complex investigation of the peculiarities of accounting and auditing of funds The main trends and problems of keeping cash and cash transactions Defined stages and summarized the problem of audit of funds in the enterprise. Recommendations troubleshooting and auditing of funds.

Keywords: cash,cash transactions,accounting,auditing,control.

^ Постановка проблеми. Сьогодні, основною метою діяльності промислового підприємства є отримання прибутку. Проте без достовірної, систематизованої належним чином інформації про особливості надходження та руху ...............

^ Аналіз останніх публікацій і досліджень. Здійснюючи огляд останніх публікацій та досліджень розглядуваної проблеми, слід відмітити значну різноманітність наукових праць. Зокрема, у В.В. Сопка у праці “Бухгалтерський облік в управлінні підприємством” [10] .........

В.С. Лень [9] висвітлені питання основи теорії бухгалтерського обліку та порядок ведення бухгалтерського обліку з використанням плану рахунків.

Професором Ф.Ф. Бутинецем [3] викладено теоретичні та організаційно-правові основи аудиторської діяльності в Україні. При цьому, особливу увагу приділено питанням організації та методики аудиту.

Різноманітність підходів та проблем організації та ведення обліку і здійснення аудиту грошових коштів доводить можливість ........... грошових коштів.

^ Мета дослідження. Відповідно, є з’ясування особливостей організації бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів, ...................

Основні результати дослідження. В сучасній економічній науці грошові кошти мають різну суть і спрямованість, відображають певну цінність та мають різне трактування. Одні автори [2, c. 109] трактують грошові кошти, як багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості.

...

Також, грошові кошти – це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом [8]. Проте, гроші – не просто товар, а носій певних суспільних відносин, формування яких зумовило виділення із широкого ...

...

Відомості про джерела інформації для аудиту касових операцій наведені у таблиці 2.

Таблиця 2.
^

Джерела інформації для аудиту касових операцій [7, с. 136]


Група документів

Документ

Узагальнюючі регістри обліку і звітності

Головна книга, баланс підприємства (форма № 1)

Синтетичні регістри обліку касових операцій, грошових коштів

Журнал № 1, № 2 та відомості № 1а, № 2а

Синтетичні регістри обліку розра­хунків з підзвітними особами

Журнал № 7

Аналітичні і первинні документи з обліку касових операцій

Касова книга, прибуткові і видат­кові касові ордери, чеки на отри­мання готівки, виписки банку

Первинні документи обліку розрахунків з підзвітними особами

Звіт про використання коштів, посвідчення на від­рядження, виправдні документи, акти і відомості на закупівлю тощо

Висновки. Основними напрямами удосконалення процесу обліку та аудиту на підприємства для вирішення проблемних питань можуть бут...

Література (джерела)

  1. Про аудиторську діяльність: Закон вiд 22.04.1993 № 3125-XII // zakon1.rada.gov.ua

  2. Артюр І. Значення та аналіз грошових коштів в умовах ринкової економіки // Економічний вісник університету. – 2009. - №13. – С. 109-114.

  3. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – 4-те вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 512 с.

  4. Гайдай Н., Черная С. Методика операционной проверки денежных активов торговых предприятий // Бухгалтерский учет и аудит.- 2002.- № 5.- С. 43-47; № 6. - С. 38-46.

  5. Грачова Р. Облік грошових коштів // Галицькі контракти. Дебет-кредит. - 2002. - С.7-14.

  6. Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник. - 2-ге видання перероб. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 363 с.

  7. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Т-во «Знання», НОО, 2001. – 402 с.

  8. Ковальова О.В., Гришко Н.В. Проблеми аудиту грошових коштів та їх рішення // http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Economics/46457.doc.htm

  9. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. - К. Центр учбової літератури, 2008. - 608 с.

  10. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посібник / Київський національний економічного університету. – К.: КНЕУ, 2006. - 526 с.

Схожі:

Вимоги до статті для студентів національної академії управління iconІv теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю
Харківський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при президентові україни
Вимоги до статті для студентів національної академії управління iconРобочий навчальний план для курсантів 3 курсу факультету підготовки...
Національної академії внутрішніх справ на 2012-2013 навчальний рік (набір 2010року)
Вимоги до статті для студентів національної академії управління iconРобочий навчальний план для курсантів 2 курсу факультету підготовки...
Національної академії внутрішніх справ на 2012-2013 навчальний рік (набір 2011 року)
Вимоги до статті для студентів національної академії управління iconВимоги до оформлення
Редакція приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності вимогам дсту 7152: 2010 до структури наукової статті. Наукові...
Вимоги до статті для студентів національної академії управління iconАгентство муніципального розвитку”
Місцеве самоврядування в Україні (становлення та еволюція)” 1, підготовлений науковцями Української Академії державного управління...
Вимоги до статті для студентів національної академії управління iconВимоги до заліку у ІІ семестрі для студентів заочного відділення...
Контрольна робота з теми «Гімнастична термінологія» по певним запитанням до цієї теми
Вимоги до статті для студентів національної академії управління iconПщручник підготовленний викладачами кафедри кримінально-виконавчого...
Віце-президент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Ю. М. Грошевой
Вимоги до статті для студентів національної академії управління iconВимоги до заліку у ІV семестрі для студентів заочного відділення...
Контрольна робота з теми «Організація І проведення змагань з гімнастики» по певним запитанням до цієї теми
Вимоги до статті для студентів національної академії управління iconРобочий навчальний план
Курсантів 2 курсу факультету підготовки кадрів для підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків Національної академії
Вимоги до статті для студентів національної академії управління iconМедіафестивалю «Москва Запоріжжя»
Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, Концепції впровадження медіа-освіти в Україні, схваленої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка