Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Скачати 435.65 Kb.
НазваДержавний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Сторінка1/6
Дата конвертації21.03.2013
Розмір435.65 Kb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Література > Державний стандарт
  1   2   3   4   5   6ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ


ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Терміни та визначення
ДСТУ 2272-93


Держстантарт України

Київ

УДК 001.4:614.84:006.354 Група ТОО
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Терміни та визначення


СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА


^ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Термины и определения

ДСТУ

2272—93


ОССUРАТIONAL SAFETY SТАNDАRTS SYSTEM

FIRE SАFЕТY

Теrms аnd definitions
Чинний від 01.01.95

Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять ложежної техніки у галузі безпеки праці.

Терміни, встановлені цим стандартом, обов'язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп'ютерних інформаціонних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Застосування термінів-синонімів стандартизованого терміна забороняється. Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом, їх короткі форми, представлені абревіатурою — світлим, а синоніми — курсивом.

Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилученою в разі використання в документах зі стандартизації. У примітках, які додаються до окремих визначень для глибшого, ррозуміння понять, подано пояснення та уточнення.

Наведені визначення в разі необхідності можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використаних термінів, вказуючи на об'єкти, які входять до обсягу і змісту понять, визначених у цьому стандарті.

^

Видання офіційне ® Держстандарт України, 1993Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу Держстандарту України

У стандарті як довідкові, подано німецькі [de], англійські [en], французські [fr] та російські [ru] еквіваленти стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою, взяті з відповідних міжнародних і державних стандартів.

Якщо в чинних державних російськомовних стандартах визначення терміна російською мовою відсутнє, то переклад терміна та визначення російською мовою наведено в круглих дужках.

У стандарті наведено абеткові покажчики термінів та їх іншомовних еквівалентів.
^ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


1 горіння

Екзотермічна реакція окислення речовини, яка супроводжується виділенням диму та (або) виникненням полум'я і (або) свічення


de

Brennen

en

burning

fr

combustion

ru

горение

Экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся выделением дыма и (или) появлением пламени и (или) свечения

2 полум'я

Горіння у газовій фазі, що супроводжується випромінюванням світла та теплаFlamme

еn

flame

fr

flamme

ru

пламя

Горение в газовой фазе, сопровождаемое излучением света и тепла

3 займання

Неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем без завдавання шкоди

de

Eniflammen

en

ignition

fr

inflammation

ru

загорание

Неконтролируемое горение вне специального очага без нанесения ущерба

4 загоряння

Виникнення горіння під впливом джерела запалювання

de

Brandausnbruch

en

indition

fr

prenc feu

ru

возгоранием

Начало горения под действием источника зажигания5 спалахування

Займання, що супроводжується появою полум'я

de

Eniflammung

en

inflammation

fr

inflammation

ru

воспламенение

Возгорание, сопровождающееся появлением пламени

6 самоспалахування

Самозаймання, що супроводжується появою полум'я

de

Selbstenfllammung

en

autoignition

fr

inflammation

ru

самовоспламенение

Самовозгорание, сопровождающееся

появлением пламени

7 самозаймання

Початок горіння без впливу джерела запалювання


de

Selbstenzundung

en

endogenous autoignition

fr

autoinflanimation

ru

самовозгорание

Начало горения без воздействия источника зажигания

8 тління

Горіння без випромінювання світла, що, як правило, розпізнається з появою диму


de

Glimmen

en

smouldering

fr

smouldering

ru

тление

Горение без свечения, обычно опознаваемое по появлению дыма

9 продукти горіння

Речовини, що утворюються внаслідок горіння

de

Verbrennungsprodukte

en

combustion produkts

fr

produits de combustion

ru

продукты горения

Вещества, образующиеся в результате горения

10 горючий матеріал

Матеріал, що, під впливом' вогню або високої температури спалахує, чи тліє, чи обвуглюється та продовжує горіти, чи тліти, чи обвуглюватись після зліквідування джерела запалювання

de

Brennstof

en

combustible material

fr

combustible materiau

ru

горючий материал

Материал, который под воздействием огня или высокой температуры воспламеняется, или тлеет, или обугливается и продолжает гореть, или тлеть, или обугливаться после устранения источника зажигания11 негорючий матеріал

Матеріал, який під впливом вогню чи високої температури не спалахує, не тліє і не обвуглюється


de

Unbrennstoff

en

noncombustible

fr

incombustible materiau

ru

негорючий материал

Материал, который под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняется, не тлеет и не обугливается

12 важкогорючий матеріал Матеріал, який під впливом вогню або високої температури спалахує, чи тліє, чи обвуглюється та продовжує горіти, чи тліти, чи обвуглюватись при наявності джерела запалювання, а після його зліквідування горіння чи тління припиняється


de

Schwer Brennstof

en

almost nonincombustible material

fr

difficilement incombustible materiau

ru

трудногорючий материал

Материал, который под воздействием огня или высокой температуры воспламеняется, или тлеет, или обугливается и продолжает гореть или тлеть, или обугливаться при наличии источника зажигания, а после его устранения горение или тление прекращается

13 джерело запалювання

Теплова енергія, що призводить до займання


de

Quelle der Zundung

en

ignition source

fr

source de allumage

ru

источник зажигания

Тепловая энергия, приводящая к возгоранию

14 пожежа

Неконтрольоване горіння, поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі і просторі


de

Brand

en

fire

fr

incendie

ru

пожар

Неконтролируемое горение вне специального очага, развивающееся во времени и пространстве

15 загроза пожежі

Ситуація, що склалася на об'єкті, яка характеризується ймовірністю виникнення пожежі, що перевищує нормативну


de

Brandgefahr

en

theat of fire

fr

risgue d'incendie

ru

угроза пожара

Ситуация, сложившаяся на объекте, которая характеризуется вероятностью возникновения пожара, превышающей нормативную16 причина пожежі

Явище чи обставини, що безпосередньо спричинюють виникнення пожежі

de

Brandgenstenungsürsache

en

fire cause

fr

cause d'incendie

ru

причина пожара

Явление или обстоятельства, непосредственно обуславливающие возникновение пожара

17 вогнище

Місце початкового виникнення

пожежі


de

Brandherd

en

seat of fire

fr

foyer d'incendie

ru

очаг пожара

Место первоначального возникновения пожара

18 виникнення пожежі

Сукупність процесів, що призводять до пожежі


de

Brandensiehung

en

Outbreak of fire

fr

naissance de l'incendie

ru

возникновение пожара

Совокупность процессов, приводящих к пожару

19 ймовірність виникнення пожежі

Математична величина можливості появи необхідних і достатніх умов виникнення пожежі


de

Wahrscheinlichkeit der Enstehund des Brandes

en

probability of outbreak of fire

fr

probabilite de formation

ru

вероятность возникновения пожара

Математическая величина возмож-ности появления необходимых и достаточных условий возникнове-ния пожара

20 небезпечний фактор пожежі Фактор пожежі, вплив якого призводить до травми, отруєння чи загибелі людини, а також до матеріальних збитків

de

Brandrisikofactor

en

hazardous fire factor

fr

facteur dangereux 1'incendie

ru

опасный фактор пожара

Фактор пожара, воздействие которого приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному ущербу

21 ймовірність впливу небезпечних факторів пожежі

Математична величина можливостей впливу небезпечних факторів пожежі із заздалегідь визначеними значеннями їх параметрів

de

Wahrscheinlichkeit Einflus Brandrisikofactor

en

probability of impact of hasardous fire factors

fr

probabiliie de action d'un facteur

dangereux d'incendie

ru

вероятность воздействия опасных факторов пожара

Математическая величина возмож-ности воздействия опасных факторов пожара с заранее заданными значениями их параметров

22 жертва пожежі

Загибла людина, смерть якої перебуває в прямому причинному зв'язку з пожежею


de

Brandopfer

en

fire victim

fr

victime d'un incendie

ru

жертва пожара

Погибший человек, смерть которого находится в прямой причинной связи с пожаром

23 шкода від пожежі

Жертви пожежі та матеріальні втрати, що безпосередньо пов'язані з пожежею


de

Brandschaden

en

fire loss

fr

degats d'incendie

ru

ущерб от пожара

Жертвы пожара и материальные потери, непосредственно связанные с пожаром

24 розвиток пожежі

Збільшення зони горіння та (чи) ймовірності впливу небезпечних факторів пожежі

de

Brandentwiclung

en

fire growth

fr

d'eveloppement de l'incendie

ru

развитие пожара

Увеличение зоны горения и (или) вероятности воздействия опасных факторов пожара

25 локалізація пожежі

Дії, спрямовані на запобігання можливості подальшого поширення горіння і створення умов для його успішної ліквідації наявними силами та засобами

de

Localisation des Brandes

en

de localization of fire

fr

feu localise

ru

локализация пожара

Действия, направленные на предотвращение возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для его успешной ликвидации имеющимися силами и средствами

26 ліквідація пожежі

Дії, спрямовані на остаточне припинення горіння, а також на виключення можливості його повторного виникнення


de

Liguidation des Brandes

en

elimination of fire

fr

levee de travaux

ru

ликвидация пожара

Действия, направленные на окончательное прекращение горения, а также на исключение возможности его повторного возникновения

27 гасіння пожежі

Процес впливу сил та засобів, а також, використання методів та заходів для ліквідації пожежі

de

Brandbekampfung

en

fire fighting operations

fr

travaux d'exetinction

ru

тушение пожара

Процесс воздействия сил и средств, а также использование методов и приемов для ликвидации пожара

28 вогнегасна речовина

Речовина, яка має такі фізико-хімічні властивості, що дозволяють створити умови для припинення горіння

de

Loschmittel

en

extinguishing medium

fr

agent d'extinction

ru

огнeтушащеe вещество

Вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения

29 мінімальна вогнегасна концентрація засобів об'ємного гасіння

Найменша концентрація засобів об'ємного гасіння в повітрі, яка забезпечує миттєве гасіння дифузійного полум'я речовини в умовах експерименту

de

Minimale Loschkonzentration raulich

wirken der Loschmittel

en

minimal fire extinguishing conzentration of volume extinguishi agents

fr

minimale extincteur concentration de agent d'volumige de la extinction

ru

минимальная огнетушащая концентрация средств объемного тушения

Наименьшая концентрация средств объемного тушения в воздухе, которая обеспечивает мгновенное тушение диффузионного пламени вещества в условиях опыта
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconСистема стандартів безпеки праці пожежна техніка
Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно пожежної техніки
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconДержавний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою
Стандарт розповсюджується на електронні ресурси, опис яких складається бібліотеками, органами науково-технічної інформації, центрами...
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconНаціональний стандарт україни безпека дорожнього руху пристрій примусового...
Розроблено: Державний науково-дослідний центр безпеки дорожнього руху та діяльності до­
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconАкадемія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля мнс україни
Пожежна безпека” (термін навчання 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної...
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconДержавний стандарт
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconЗ пожежної безпеки життєдіяльності під час проведення занять
Пожежна безпека учнів під час занять предмета «Захист Вітчизни» забезпечується чіткою організацією, точним дотриманням встановлених...
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconИсс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дсту 4578: 2006 Київ
Розроблено: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (тк 25), Український науково-дослідний інститут пожежної...
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconБезпека праці при опорядженні столярних виробів
Кожен учень зобов’язаний знати І точно виконувати правила безпеки праці в столярній майстерні, правила пожежної безпеки, санітарно...
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconДержавний стандарт
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів І випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка