Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Скачати 435.65 Kb.
НазваДержавний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Сторінка3/6
Дата конвертації21.03.2013
Розмір435.65 Kb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Література > Державний стандарт
1   2   3   4   5   644 ступінь вогнестійкості Нормована характеристика вогнестійкості будинків і споруд, що визначається межею вогнестійкості основних будівельних конструкцій

de

Grad der Feuerfestigkeit

en

Degree of fire resistance

fr

degre de ignifugation

ru

степень огнестойкости

Нормируемая характеристика огнестойкости зданий и сооружений, определяемая пределом огнестойкости основных строительных конструкций

45 межа вогнестійкості

Інтервал часу (у годинах чи хвилинах), від початку вогневого стандартного випробування зразків до виникнення одного з граничних станів елементів і конструкцій

de

Limit der Feuerfestigkeit

en

limit of fire resistance

fr

limites d'ingnifugation

ru

предел огнестойкости

Интервал времени (в часах или минутах) от начала огневого стандартного испытания образцов до возникновения одного из предельных состояний элементов и конструкций

^ Примітка. Граничний стан встановлюється діючими методиками

Примечание. Предельное состояние устанавливается действующими методиками

46 система протипожежного захисту

Сукупність організаційних заходів, а також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних факторів пожежі та обмеження матеріальних. збитків від неї

de

Brandschutz

en

system of fire protection

fr

protection contre 1'incendie

ru

система противопожарной защиты

Совокупность организационных и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него

47 протипожежні вимоги

Інженерно-технічні обладнання чи організаційні заходи, спрямовані на запобігання пожежі чи її розповсюдження та гасіння. Як правило, містяться у нормативно-технічних та правових актах державного чи відомчого рівнів

de

Brandschutz Forderung

en

Fire safety reguirements

fr

Exigences de antifeu

ru

противопожарные требования

Инженерно-технические устройства или организационные мероприятия, направленные на предупреждение пожара или его распространения и тушение. Обычно содержатся в нормативно-технических и правовых актах государственного или ведомственного уровня

48 план пожежогасіння об'єкта Документ, що визначає основні питання організації гасіння пожежі, яка поширилася на об'єкті

de

Objektbezogener Einsatzplan

en

plan of object fire Extinguishment

fr

Plan d'extinction d'un object

ru

план пожаротушения объекта

Документ, устанавливающий основные вопросы организации тушения распространившегося на объекте пожара

49 пожежно-оперативне обслуговування

Функція пожежних підрозділів, що полягає в рятуванні людей, ліквідації пожеж та загорянь, а також у підтримці пожежної техніки у стані постійної готовності


de

Operativbedienung

en

operational service

fr

service d'intervention

ru

пожаро-оперативное обслуживание

Функция пожарных подразделений, состоящая в спасении людей, ликвидации пожаров и загораний, а также в поддержании пожарной техники в состоянии постоянной готовности

50 протипожежне водопостачання

Комплекс інженерно-технічних споруд, призначених для забирання і транспортування води, зберігання її запасів та використання її для пожежогасіння

de

Loschwasser-versorgung

en

fire prevention Water supply

fr

apprvisionnement en cau d'extinction

ru

противопожарное водоснабжение

Комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортирования воды, хранения ее запасов и использования их для пожаротушения

51 протидимний захист

Комплекс організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей диму, підвищеної температури та токсичних продуктів горіння

de

Rauchabzug

en

smoke protection

fr

protection contre 1'enfumage

ru

противодымная защита

Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения

52 вогнеперешкоджаючий пристрій

Пристрій, що володіє вогнеперешкоджаючою здатністю


de

Feuer hemmende Einrichtung

en

fire-stop assembly

fr

dispositif coupe-feu

ru

огнепреграждающее устройство

Устройство, обладающее огнепреграждающей способностью

53 пожежна профілактика

Комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, запобігання пожежі, обмеження її розповсюдження, а також створення умов для успішного гасіння пожежі

de

Yorbeugender Brandschutz

en

fire prevention

fr

mesures de prevention

ru

пожарная профилактика

Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара

54 евакуація людей під час пожежі

Вимушений процес руху людей із зони, де можливий вплив на них небезпечних факторів пожежі


de

Evakuierung

en

evacuation

fr

evacuation des personnes eh cas d'incendie

ru

эвакуация людей при пожаре

Вынужденный процесс движения людей из зоны, где возможно воздействие на них опасных факторов пожара

55 план евакуації під час пожежі Документ, у якому вказано еваку­аційні шляхи та виходи, визначено правила поведінки людей, а також порядок і послідовність дій обслу­говуючого персоналу на об'єкті лри виникненні пожежі

de

Evakuierungsplan

en

evacuation plan

fr

plan d'evacuation

ru

план эвакуации при пожаре

Документ, в котором указаны эваку­ационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также по­рядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объек­те при возникновении пожара

56 шлях евакуації

Шлях, що веде до евакуаційного

виходу

de

Evacuationsweg

en

evacuation way

fr

voie de evacuer

ru

путь эвакуации

Путь, ведущий к эвакуационному вы­ходу

57 евакуаційний вихід

Вихід із будинку (споруди), безпо­середньо назовні, вихід із приміщення, що веде назовні до коридору чи сходової клітки безпосередньо через суміжне приміщення

de

Evakuations Austritt

en

emergency exit

fr

sortie de evacuer

ru

эвакуационный выход

Выход из здания (сооружения) непо­средственно наружу. Выход из помеще­ния, который ведет наружу в коридор или в лестничную клетку непосред­ственно или через смежное помещение

58 рятування людей при пожежі

Дії з евакуації людей, які не мо­жуть самостійно залишити зону, де можливий вплив на них небезпеч­них факторів пожежі

de

Rettung von Menschen bei Branden

en

rescue of people at fire

fr

sauvetage des personnes en cas d'incendie

ru

спасение людей при пожаре

Действия по эвакуации людей, кото­рые не могут самостоятельно покинуть зону, где имеется возможность воздей­ствия на них опасных факторов пожара

59 пожежне (вогневе), навантаження

Загальний тепловий потенціал, який враховує кількість горючого матеріалу, що припадає на 1 кв. м площі підлоги будинку чи споруди

de

Feuerbelastung

en

fire load

fr

charge de feu

ru

пожарная (огневая) нагрузка

Общий тепловой потенциал, учитыва­ющий количество горючих матери­алов, отнесенный на 1 кв. м площади

пола здания или сооружения

60 пожежний відсік

Об'єм будинку (споруди), виділений протипожежними перешкода­ми

de

Feuerzelle

en

fire compartment

fr

compartiment de incendie

ru

пожарный отсек

Объем здания (сооружения), выделен­ный противопожарными преградами

61 протипожежна перешкода Будівельна конструкція, інженер­на споруда чи технічний засіб, що має нормовану межу вогнестійко­сті, яка перешкоджає розповсюд­женню вогню з одного місця в інше

de

Feuerschutzschranke

en

fire-stop barrier

fr

barrage de sekurite incendie

ru

противопожарная преграда

Строительная конструкция, инженер­ное сооружение или техническое устройство, которые имеют нормиро­ванные пределы огнестойкости и пре­пятствуют распространению огня из одного места в другое
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconСистема стандартів безпеки праці пожежна техніка
Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно пожежної техніки
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconДержавний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою
Стандарт розповсюджується на електронні ресурси, опис яких складається бібліотеками, органами науково-технічної інформації, центрами...
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconНаціональний стандарт україни безпека дорожнього руху пристрій примусового...
Розроблено: Державний науково-дослідний центр безпеки дорожнього руху та діяльності до­
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconАкадемія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля мнс україни
Пожежна безпека” (термін навчання 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної...
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconДержавний стандарт
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconЗ пожежної безпеки життєдіяльності під час проведення занять
Пожежна безпека учнів під час занять предмета «Захист Вітчизни» забезпечується чіткою організацією, точним дотриманням встановлених...
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconИсс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дсту 4578: 2006 Київ
Розроблено: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (тк 25), Український науково-дослідний інститут пожежної...
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconБезпека праці при опорядженні столярних виробів
Кожен учень зобов’язаний знати І точно виконувати правила безпеки праці в столярній майстерні, правила пожежної безпеки, санітарно...
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconДержавний стандарт
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів І випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка