Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Скачати 435.65 Kb.
НазваДержавний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Сторінка4/6
Дата конвертації21.03.2013
Розмір435.65 Kb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Література > Державний стандарт
1   2   3   4   5   662 зовнішня пожежна драбина Драбина, що призначена для підйому бойового складу пожежних підрозділів та пожежно-технічного обладнання на дахи будинків і споруд

de

Auserlich Feuerleiter

en

external fire ladder

fr

echelle pour pompiers en exterieur

ru

наружная пожарная лестница

Лестница, предназначенная для подъ­ема личного состава пожарных команд и пожарно-технического вооружения на кровли зданий и сооружений

63 профілактичне обслуговування

Функція пожежних підрозділів чи спеціальних служб об'єкта, що по­лягає у забезпеченні пожежної профілактики

de

Brandvorbeugende Wartung

en

fire prevention service

fr

service de prevention incendie

ru

профилактическое обслуживание

Функция пожарныx подразделений, специальных служб объекта, состо­ящая в обеспечении пожарной профи­лактики

64 система запобігання пожежі Комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на виключення умов виникнення пожежі

de

Brandverhuttung

en

system of fire prevention

fr

prention de l'incendie

ru

система предотвращения пожара

Комплект организационных меропри­ятий и технических средств, направ­ленных на исключение условий возникновения пожара

65 пожежобезпека об'єкта

Стан об'єкта, за якого з регламен­тованою ймовірністю виключа­ється можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на лю­дей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей

de

Brandsicherheit eines Objekt

en

firе safety of an object

fr

securite incendie d'un object

ru

пожаробезопасность объекта

Состояние объекта, при котором с рег­ламентируемой вероятностью исклю­чается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на лю­дей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей

66 правила пожежної безпеки Комплекс положень, які визнача­ють порядок дотримування вимог та норм пожежної безпеки при бу­дівництві тз експлуатації об'єкта

de

Betribliche Regelungen in Brandschulz

en

regulations of fire safety

fr

cunsignes de securite incendie

ru

правила пожарной безопасности

Комплекс положений, устанавлива­ющих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта

67 протипожежний стан об'єкта Стан об'єкта, що характеризу­ється кількістю пожеж та рів­нем збитків від них, кількістю за­горянь, а також травм, отруєнь і загиблих людей, рівнем реалізації вимог пожежної безпеки, рівнем боєготовності пожежних підрозді­лів та добровільних формувань, а також протипожежної агітації та пропаганди

de

Brandschutzzustand

en

fire prevention position of objekt

fr

etat de antifen d'un object

ru

противопожарное состояние объ­екта

Состояние объекта, характеризуемое числом пожаров и величиной ущерба от них, числом загорании, а также травм, отравлений и погибших людей, уровнем реализации требований по­жарной безопасности, уровнем боеготовности пожарных подразделений и добровольных формирований, а также противопожарной агитации и пропа­ганды

68 протипожежний режим

Комплекс установлених норм поведінки людей, правил виконання робіт та експлуатації об'єкта (ви­робу), спрямованих на забезпе­чення його пожежної безпеки

de

Brandschutzve rordnung

en

fire prevention regime

fr

regime antifeu

ru

противопожарный режим

Комплекс установленных норм пове­дения людей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта (изделия), направленных на обеспечение его по­жарной безопасности

69 пожежний нагляд

Функція органів пожежної охоро­ни, яка полягає у здійсненні кон­тролю за виконанням заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об'єктів та підвищення ефективності боротьби з пожежами

de

Brandaufsichibchorden

en

super visory duties

fr

service de surveillance

ru

пожарный надзор

Функция органов пожарной охраны, состоящая в осуществлении контроля за выполнением мероприятий, направ­ленных на обеспечение пожарной

бе­зопасности объектов и повышения эф­фективности борьбы с пожарами

^ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ


антипірен

39

вимоги протипожежні

47

виникнення пожежі

18

виріб (матеріал, конструкція) вогнезахищений

41

вихід евакуційний

57

відсік пожежний

60

вогнезахист

34

вогнезахист глибокий

36

вогнезахист поверхневий

35

вогнезахист хімічний

37

вогнестійкість

43

вогнище

17

водопостачання протипожежне

50

гасіння пожежі .

27

горіння

1

джерело запалювання

13

драбина пожежна зовнішня

62

евакуація людей під час пожежі

54

жертва пожежі

22

загоряння

4

загроза пожежі

15

займання

3

захист протидимний

51

здатність вогнегасна

30

здатність вогнеперешкодна

42

ймовірність виникнення пожежі

19

ймовірність впливу небезпечних факторів пожежі

21

концентрація вогнегасна мінімальна засобів об'ємного гасіння

29

ліквідація пожежі

26

локалізація пожежі

25

матеріал важкогорючий

12

матеріал горючий

10

матеріал негорючий

11

межа вогнестійкості

45

навантаження пожежне, (вогневе)

59

нагляд пожежний

69

небезпека пожежна

32

обслуговування пожежно-оперативне

49

обслуговування профілактичне

63

перешкода протипожежна

61

план пожежогасіння об'єкта

48

план евакуації при пожежі

55

площа (об'єм) захищена

31

пожежа

14

пожежобезпека об'єкта

65

показник пожежної небезпеки

33

полум'я

2

правила пожежної безпеки

66

пристрій вогнеперешкоджуючий

52

причина пожежі

16

продукти горіння

9

профілактика пожежна

53

режим протипожежний

68

речовина вогнегасна

28

речовина (суміш) вогнезахисна

38

речовина вогнезахисна атмосферостійка

40

розвиток пожежі

24

рятування людей під час пожежі

58

самозаймання

7

самоспалахування

6

система запобігання пожежі

64

система протипожежного захисту

46

сспалахування

5

стан об'єкта протипожежний

67

ступінь вогнестійкості

44

тління

8

фактор пожежі небезпечний

20

шкода від пожежі

23

шлях евакуації

56
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconСистема стандартів безпеки праці пожежна техніка
Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно пожежної техніки
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconДержавний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою
Стандарт розповсюджується на електронні ресурси, опис яких складається бібліотеками, органами науково-технічної інформації, центрами...
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconНаціональний стандарт україни безпека дорожнього руху пристрій примусового...
Розроблено: Державний науково-дослідний центр безпеки дорожнього руху та діяльності до­
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconАкадемія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля мнс україни
Пожежна безпека” (термін навчання 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної...
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconДержавний стандарт
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconЗ пожежної безпеки життєдіяльності під час проведення занять
Пожежна безпека учнів під час занять предмета «Захист Вітчизни» забезпечується чіткою організацією, точним дотриманням встановлених...
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconИсс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дсту 4578: 2006 Київ
Розроблено: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (тк 25), Український науково-дослідний інститут пожежної...
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconБезпека праці при опорядженні столярних виробів
Кожен учень зобов’язаний знати І точно виконувати правила безпеки праці в столярній майстерні, правила пожежної безпеки, санітарно...
Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека iconДержавний стандарт
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів І випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка