Методичний порадник шкільного бібліотекаря
НазваМетодичний порадник шкільного бібліотекаря
Сторінка5/11
Дата конвертації24.03.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Зразок №3
Формуляр класу

Клас:

Навчальний рік:

Всього учнів:

Користуються пільгами:

Класний керівник:


№ з/п

Дата видачі

Автор назва підручника

Рік видання

Всього видано

Повернено

Примітка


^ Художня література
Всі книги, брашури та журнали, що надходять до шкільної бібліотеки, є державною власністю. Саме це забовязує бібліотекаря вести уніфікований чіткий облік бібліотечного фонду, знати, які книги та в якій кількості надійшли до бібліотеки, забезпечити їх зберігання.

Документація, яка повинна бути в бібліотеці щодо доставки, обліку, та збереження художньої літератури:

1. Накладна або рахунок-фактура.

2. Інвентарні книги.

3. Сумарна книга художньої літератури.

4. Реєстраційна картка з аналітично-бібліографічним описом для каталогів.

5. Акти про інвентаризацію (один раз в 5 років). (Зразок №4)

6. Акти на списання. (Зразок №5,6)

7. Зошит обліку видань тимчасового зберіганняю (Зразок №7).

8. Зошит реєстрації видань, які не підлягають інвентарному обліку.

Бібліотечний фонд художньої літератури потребує систематичного обліку. Аби встановити відповідність між даними обліку та фактичним станом справ необхідно проводити інвентаризацію бібліотечного фонду.
Інвентаризація бібліотечного

фонду навчального закладу

Інвентаризація бібліотечного фонду проводиться один раз на 5 років. Під час її проведення перевіряється збереження бібліотечного фонду навчального закладу та встановлюється фактична наявність друкованої продукції й інших документів.

Одним з основних нормативних актів, що регулюють порядок проведення інвентаризації, є інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 30 жовтня 1998 року.
^ Організація проведення інвентаризації

бібліотечного фонду

Інвентаризація починається з видання наказу навчального закладу. У наказі зазначається склад інвентаризаційної комісії та строки, об’єкти і порядок відображення результатів інвентаризації в обліку.

Головою комісії призначається керівник навчального закладу або його заступник. До її складу входять спеціалісти, які добре знають об’єкт інвентаризації і первинний облік, та бухгалтер навчального закладу.
^ Умови проведення інвентаризації

Інвентаризація повинна проводитися при повному складі комісії, інакше її результати можуть бути визнані недійсними.

При перевірці залишків матеріальних цінностей у натурі обов’язково мають бути присутніми матеріально-відповідальні особи.
^ Способи проведення інвентаризації

бібліотечного фонду

Існує два способи проведення інвентаризації бібліотечного фонду:

1. За допомогою контрольних талонів.

2. Шляхом безпосереднього звіряння складу фонду із записами інвентарної книги або описом інвентарних номерів.

Перевірка фонду полягає у звірянні наявності кожної книжки із записом в інвентарній книзі. Перевіркою, як правило, займається два працівники: перший знімає по одній книжці з полиці і називає їх інвентарні номери, другий за цими номерами знаходить відповідний запис в інвентарній книзі.

На книжці ставиться штемпель перевірки, а в інвентарній книзі в графі «Відмітка про перевірку бібліотеки» – умовний знак. Якщо такий знак відсутній, це свідчить про те, що цієї книжки у фонді немає.
^ Виявлення нестачі книжок

Якщо під час інвентаризації встановлено нестачу книжок, то її повинно бути обов’язково усунено.

Матеріальну відповідальність за нестачу книжок несуть бібліотечні працівники, якщо збиток завдано з їх вини під час приймання, обліку та збереження документів.

Відповідальність за втрату книжок неповнолітніми читачами несуть їхні батьки.

Читачі, які загубили книжку, зобов’язані замінити її таким самим виданням або рівноцінним йому. Якщо це неможливо, вони відшкодовують її вартість за ринковими цінами в порядку, встановленому статтею 23 Закону України « Про внесення змін до закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» від 16 березня 2000 року № 1561
^ Результати інвентаризації

За підсумками інвентаризації складається акт у двох примірниках. До акта подається список книжок, які знаходяться на балансі бібліотеки, але під час інвентаризації виявилися відсутніми.

У разі виявлення розбіжностей інвентаризаційна комісія повинна отримати від матеріально відповідальних осіб письмові пояснення. Це можуть бути заяви або пояснювальні записки працівників, в яких детально пояснюються причини розбіжностей, зазначається чи винен у тому, що сталося працівник, і проставляється дата складання документа.

За результатами інвентаризації складається протокол, який передається інвентаризаційною комісією керівнику навчального закладу на розгляд і затвердження у п’ятиденний строк.

Результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку в місяці завершення перевірки, але не пізніше грудня звітного року.

Зразок №4

______________________ школа Затверджую

Мелітопольський район Директор школи

Запорізька область ___________________

„_____” ____________20____р.
АКТ № _____

Про інвентаризацію бібліотечного фонду

художньої літератури по __________________
Комісія зі збереження бібліотечних фондів, призначена наказом по установі від „____” ___ 20____ р. № ______у складі голови комісії _____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові та посада)

та членів комісіїї

(прізвище, ім’я, по батькові та посада)

склала цей акт про те, що нею в період з „_____” по „_____” ________________ 20____ р. була здійснена інвентаризація бібліотечного фонду художньої літератури шляхом ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(вказати спосіб інвентаризації)

Перевірені такі документи:

а) акт попередньої інвентаризації фонду художньої літератури від ___________;

б) книги сумарного обліку бібліотечного фонду художньої літератури _________;

в) книги інвентарного обліку бібліотечного фонду художньої літератури _________;

г) супровідні документи (накладні, акти, описи тощо) на прийом художньої літератури;

д) акти на вилучення художньої літератури між попередньою і даною інвентаризацією ____

_________________________________________________________________________________

(номери, дати)

є) документи, які засвідчують видачу художньої літератури учням та вчителям____________

________________________________________________________________________________;

ж) зошит обліку документів, прийнятих взамін загублених видань_____________________

_______________________________________________________________________________________

В ході інвентаризації:

1. За обліковими документами налічується:

примірників художньої літератури ________________________________________________

на суму _______________________________________________________грн __________коп.

(прописом)

2. В наявності:

примірників художньої літератури ____________________________________________

на суму _________________________________________________________ грн. ______ коп.

(прописом)

3. Не вистачає:

примірників художньої літератури ____________________________________________

на суму _________________________________________________________ грн. ________ коп.

(прописом)

Список видань, яких не вистачає, додається.

4. З виданих учням художньої літератури не повернуто _____________________ примірників.

5.Висновки інвентаризаційної комісії (про ведення обліку, стану облікованих документів) ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. Пропозиції комісії: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Підписи комісії:

Голова комісії ________________

Члени комісії _________________

_________________

Зразок №5

« » 200 р.

підпис


ЗОШ І-ІІІст.

(назва установи)

Типова форма № ОЗ- 4 (бюджет)

Затверджено наказом Головного управління Державного

казначейства України та Державного комітету статистики

України від 2 грудня 1997р. ; 125/70

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за ДКУД


Код

установи

Інвентарний

номер

Основний

рахунок

Кореспондуючий

рахунокЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ______________ЗОШ І-ІІІст.

____________________(П.І.Б.)

__________________20….


А К Т №

про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури
«____»___________20___р. комісія, призначена наказом по установі (організації) від «___»_______20___р. № _______ у складі:

- (П.І.Б., посада), завуч школи, голова комісії;

члени комісії:

- (П.І.Б., посада), голова ПК;

- (П.І.Б., посада), бібліотекар;

- (П.І.Б., посада), методист відділу освіти РДА;

- (П.І.Б., посада), бухгалтер

здійснила перевірку стану морально застарілої, фізично зношеної, загубленої (непотрібне викреслити*) літератури в бібліотеці і постановила, що література, перерахована в описі, підлягає списанню і вилученню з обліку в кількості _____примірників на загальну суму ____грн.__коп. (цифрами та прописом).

Додаток: опис на вилучення з бібліотеки застарілої ( зношеної ) літератури на 1 аркуші.

В інвентарній книзі бібліотеки вибуття літератури відмічено.

Голова комісії Завуч ____________

Члени комісії: Голова ПК ____________

Бібліотекар ____________

Методист ____________

Бухгалтер ____________

Списану літературу здано місцевим установам, що займаються заготівлею вторинної сировини, за квитанцією № ____ від « _____» ___________ 200__ р.

Голова комісії Завуч ____________

Члени комісії6 Голова ПК ____________

Бібліотекар ____________

Методист ____________

Бухгалтер ____________

*Акти складаються окремо по кожній причині списання
«____» _______________ 20___р.

назва закладу

До акта №___ від « ____» _______________ 2010р.
Зразок №6

О П И С

на вилучення з бібліотеки морально застарілої,

фізично зношеної, загубленої літератури


з\п

Автор. Назва підручника

Інвент номер

Клас

Рік видання

Одиниця виміру

Ціна

Сума


Голова комісії Завуч

(підпис) (П.І.Б.)

Члени комісії: Голова ПК

(підпис) (П.І.Б.)

Бібліотекар

(підпис) (П.І.Б.)

Методист

(підпис) (П.І.Б.)

Бухгалтер

(підпис) (П.І.Б.)


Зразок №7

Журнал обліку видань тимчасового зберегання


№ з/п

Дата запису

Звідки надішли

№ і дата супровідного документу

Автор назва видання

Кількість

Ціна

Сума

Примітка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconНаявність виступів шкільного бібліотекаря на пед радах чи нарадах...

Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПам’ятка читачеві поради шкільного бібліотекаря
Пам’ятай, що читання одна з найважливiших, найпотрiбнiших, найсерйознiших робiт, не «мiж іншим»
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconНорми професійної етики бібліотекаря
Образ бібліотекаря, його знання, манери, стиль поведінки, багато інших якостей завжди поєднувались з образом бібліотеки
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconВідділ культури І туризму Новоукраїнської рда центральна районна...
Вам доводиться самостійно виконувати кожен процес бібліотечної роботи. Щоб ефективніше організувати свою роботу пропонуємо Вашій...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПосадова інструкція бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу
Призначення на посаду бібліотекаря та звільнення з неї здійснюється наказом директора навчального закладу (далі нз) за поданням завідувача...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconРобота шкільного бібліотекаря з популяризації правових знань серед читачів-учнів 1-9 класів
Бібліотекар. Сьогоднішні діти це дорослі XXI століття. Тому головним завданням шкільної бібліотеки поряд з сім’єю, школою І іншими...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПортфоліо бібліотекаря методичні рекомендації щодо створення портфоліо...
Портфоліо це спосіб накопичення своїх розробок: навчальних програм, методичного забезпечення, сценаріїв різних заходів І т д. Цей...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconЛ. А. Поперечна завідувач сектору відділу
У закладах з кількістю 30-37 класів вводяться 0,5 посади бібліотекаря та посада завідувача бібліотек. У закладах з кількістю класів...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconМетодичний бюлетень: «Створення шкільного сайту»
Рейтинги, опитування, можливість висловити своє ставлення до отриманої інформації та ознайомитись з думкою інших людей, «живі» журнали...
Методичний порадник шкільного бібліотекаря iconПаспорт шкільного методичного кабінету
Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в закладі освіти є шкільний методичний кабінет. Очолює його...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка