Історія україни
Скачати 138.45 Kb.
НазваІсторія україни
Дата конвертації08.03.2013
Розмір138.45 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Література > Урок
9 класІСТОРІЯ УКРАЇНИ

(52 год)


з/п

Дата

Тема, зміст уроку

Примітки

1.

2.

3.

4.

1.
Вступ. Україна наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст.ст. Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Розподіл території України між двома імперіями на Східну (Російську) і Західну (Австрійську). Україна в умовах загальноєвропейської кризи аграрно-ремісницької цивілізації. Утвердження індустріального суспільства. Українське національне відродження.^ Тема 1. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст.

2.
Від етносу до нації. Від етносу до нації; та від Мало­росії Галицької Русі до України. «Українське питан­ня» – проблема панівних націй. «Український проект». Чим поняття «українська нація» відрізняється від понять «українська народність» або «український етнос». Які характеристики їх визначають. Староукраїнство і українство Нового часу.
3.
Формування національної свідомості. Історична пам’ять – найсуттєвіший чинник формування націо­нальної свідомості. Значення фольклору та етнографії в дослідженні національних ознак українців. Пошук науково-історичних підвалин української окремішності Початок академічного (наукового) етапу україн­ського визвольного руху.
4.
Формування модерної української нації. Російська панславістська, польська федеративна і українська слов’янофільська теорії. Шляхи мобілізації української нації в умовах модернізаційних трансформацій суспільства. Ідея соборно­сті українських земель. Релігійно-конфесійні пробле­ми в національному питанні.
5
^ Урок узагальнення (оцінка за тему)Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII – у першій третині XIX ст.ст.

6.
Українські землі у складі Російської імперії. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Національне та соціальне становище українсь­кого населення. Проникнення буржуазних рис життя у побут мешканців міста і села. Життя великих міст.
7.
Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії. Адміністративно-територіаль­ний устрій та регіональний поділ. Політика австрій­ського уряду щодо українців. Національне та соціа­льне становище українського населення. Зміни у побуті, стилі та традиціях життя міста і села.
8.
Наддніпрянська Україна у системі міжнародних відносин першої половини XIX ст. Вплив міжнаро­дних відносин на землі України в першій третині XIX ст. Україна в російсько-турецькій війні 1806–1812 рр. та російсько-французькій війні 1812 р. Азов­ське козацьке військо.
9.
Початок національного відродження в Наддніп­рянській Україні Національна ідея в суспільно-політичному русі України. «Історія русів». Українсь­ка автономістська ідея. Новгород-Сіверський гурток. Українське культурне відродження на Слобожанщині.
10.
Пробудження національного життя в Західній Україні. «Руська трійця». Поширення ідей Просвіт­ництва у Західній Україні. Пробудження національ­ного життя. Українська національна ідея в середови­щі греко-католицьких священиків. «Руська трійця».
11.
Масонство в України Декабристський рух. Украї­на в програмних документах декабристів. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830–1831 рр. і Україна.
12.
^ Урок узагальнення (оцінка за тему)Тема 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух

у першій половині XIX ст.

13.
Економічне становище в першій половині XIX ст. Сільське господарство і аграрні відносини в україн­ських землях.
14.
Початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловості. Міста. Розвиток внутрішньої торгівлі. Одеса. Місце України в зовні­шній торгівлі Російської імперії.
15.
Соціально-економічне становище українського населення. Повсякденне життя українців у селі та місті. Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської та Російської імперій
16.
Соціальні рухи в першій половині XIX ст. Форми й характер протесту козаків, селян та військових посе­ленців. Селянські виступи під проводом У.Кармалюка. «Київська козаччина» 1855 р. Селянські виступи в Галичині, Буковині, Закарпатті.
17.
Кирило-Мефодіївське братство. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Місце Т.Шевченка в українських національному відро­дженні. П.Куліш, М.Костомаров. Риси ментальнісних установок, що відрізняли українців від сусідніх національних спільнот: поляків і росіян.
18.
Національно-визвольний рух на західноукраїнсь­ких землях під час революції 1848–1849 рр. в Авст­рійській імперії. Зв’язки діячів українського руху з лідерами чеського і південнослов’янського відро­дження. Утворення та діяльність Головної руської ради.
19.
Західна Україна в період завершення революції. Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі, Участь українців у виборах до австрійського парла­менту.
20.
^ Урок узагальнення (оцінка за тему)Тема 4. Духовне життя в українських землях наприкінці XVIII–.у першій половині XIX ст.

21.
Розвиток культури. Освіта і наука. Особливості розвитку культури. Капіталізація і її вплив на культу­ру. Освіта. Київський та Харківський університети Гімназії. Рішельєвський та Ніжинський ліцеї. Наука Видатні вчені.
22.
Література. Театр. Нова українська література театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Т.Шевченко, І.Котляревський, Г.Квітка-Основ’яненко, П.Гулак-Артемовський, Є.Гребінка П.Куліш.
23.
Мистецтво. Музика, образотворче мистецтво і архітектура в пошуках українського мистецького стилю.
24.
Традиційно-побутова культура. Релігійне життя. Традиційно-побутова культура у селі та місті Релігійне життя. Доля української жінки.
25.
^ Урок узагальнення (оцінка за тему)Тема 5. Модернізація українського суспільства в середині – у другій половині XIX ст.

26.
Західноукраїнські землі після реформи 1848 року. Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. на розвиток економіки в західноукраїнських землях.
27.
Селянська реформа в Наддніпрянській Україні.
28.
Початок ринкових відносин в сільському госпо­дарстві. Зміни в сільському господарстві. Капіталі­зація. Ринкові відносини.
29.
Формування ринкових відносин. Розвиток промис­ловості. Поширення вільнонайманої праці. Розвиток промисловості. Особливості індустріалізації в Україні.
30.
Розвиток міст і сіл. Торгівля. Розширення внутріш­нього ринку. Українські підприємці. Родини Яхненків і Симиренків.
31.
Реформи адміністративно-політичного управлін­ня 60–70–х років XIX ст. у підросійській Україні. Зміни у соціальній структурі суспільства. Суперечли­ві процеси модернізації повсякденного життя. Поча­ток трудової еміграції.
32.
^ Урок узагальнення (оцінка за тему)Тема 6. Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху

33.
Культурницький етап українського визвольного руху. Зіткнення російської, польської, німецької та австрійської національних ідей на українських зем­лях. Українське питання, його головні засади і прин­ципи. Україна в геополітичних стратегіях Росії, Ні­меччини, Австро-Угорщини. Хлопомани і народівці. Москвофільство і малоросійство. Подвійна лояльність української еліти.
34.
Політичний етап українського визвольного руху Український соціалізм. М.Драгоманов. Націонал-демократична течія – галицькі народовці київські старогромадівці. Ідея територіалізму – патріотизму землі та концепт «українська політичні нація». Національний соціал-демократизм. Участі представників різних етносів в українському визвольному русі.^ Тема 7. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX ст.

35.
Суспільно-політичний рух наприкінці 50-х – у 60-ті рр. Виникнення громад. Початок громадівського руху наприкінці 50-х – в 60-ті рр. Київська та інші громади. Журнал «Основа». В. Антонович. Валуєвський циркуляр.
36.
Суспільно-політичний розвиток у 50–60-х рр. на західноукраїнських землях. Основні течії суспіль­но-політичного руху 50–60-х рр. на західноукраїнсь­ких землях: москвофіли та народовці.
37.
Культурно-освітнє товариство «Просвіта». Польське повстання 1863–1864 рр. і Україна
38.
Суспільно-політичний рух у 70–90-х рр. Відро­дження громадівського руху в 70–90-х рр. Громадівський рух. «Південно-Західний відділ Російського географічного товариства». «Київський телеграф». Емський указ. Народники. Російський громадсько-політичний рух народників в українських землях.
39.
Діяльність галицьких народовців у другій полови­ні 70–х – 90-ті рр. Розгортання руху народовців на Буковині та в Закарпатті.
40.
Радикальний рух у Галичині. «Новоерівська» полі­тика народовців. О.Барвінський та О.Кониський. Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП), Іван Франко.
41.
Утворення українських політичних партій. Утво­рення УНДП та УСДП. Самостійницька позиція партій Західної України. Українці в Галицькому сеймі та Австрійському парламенті. Українці-самостійники (М.Міхновський і Ю.Бачинський).
42.
Урок узагальнення (оцінка за тему)Тема 8. Культурне життя України в другій половині XIX ст.

43.
Розвиток культури. Освіта. Особливості розвитку культури. Освіта. Недільні школи в Наддніпрянській Україні. Вищі навчальні заклади.
. 44.
Наука. Видатні вчені. Наукові товариства. М.Грушевський.
45.
Література. Мистецтво. Драматургія. Архітектура та містобудування. Живопис. Музика. Українські підприємці-благодійники. Родини Терещенків та Харитоненків.
46.
Народна творчість. Повсякденне та релігійне життя. Фольклор та декоративно-ужиткове мистецт­во Повсякденне життя: звичаї, традиції, побут. Зміни у житті українських жінок. Особливості релігійного життя.
47.
Урок узагальнення (оцінка за тему)Тема 9. Наш край наприкінці XVIII – у XIX ст.ст.

48.
Наш край наприкінці ХVШ – у першій половині XIX ст.ст. Склад населення. Особливості модернізації регіону і краю в першій половині XIX ст. Етнічний і соціальний склад мешканців. Господарське життя .
49.
Наш край у другій половині ХІХ ст. Вплив адміністративно-територіальних реформ 60–70-х рр. ХІХ ст. на систему управління краю. Господарське життя мешканців краю. Переселенські рухи.
50.
Культурне та духовне життя. Вірування, звичаї, традиції, побут. Вплив національно-визвольного руху на свідомість місцевого населення. Особливості розвитку культури. Повсякденне життя різних верств Місцевого населення
51.
Урок узагальнення (оцінка за тему)
52.
Підсумкове узагальнення
Схожі:

Історія україни iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти І науки України та...
Історія україни iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти І науки України та...
Історія україни iconАвторів Гупана Н. М., Пометун О.І. та Фреймана Г. О
України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи”, котра розміщена на сайті міністерства, а також видрукувана у видавництві “Перун” у 2005...
Історія україни iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного...
У 2010 —2011 навчальному році учні 6 10 класів навчатимуться за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра...
Історія україни icon1. Знайомство з історією
Вступ. Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу та підручника. Історія як навчальний предмет І наука. Історія України...
Історія україни iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Що І як вивчає історія Середніх віків. Хронологічні межі та періодизація Середньовіччя....
Історія україни iconІсторія україни
Вступ (спільно з історією середніх віків). Ознайом­лення учнів із завданнями І структурою курсу. Що І як вивчає історія середніх...
Історія україни iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни. Всесвітня історія
Періодизація історії людства. Своєрідність епохи стародавнього світу як першого періоду в історії людства. Історичні джерела. Відлік...
Історія україни icon1. Предмет І завдання курсу «Історія українського суспільства». Його...
Предметом навчального курсу "Історія України" є наука про появу людей на території сучасної України, їх розселення І спосіб життя,...
Історія україни iconТематика виконаних
Спеціальність 12. 00. 01 – теорія та історія держави І права; історія політичних І правових вчень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка