Тема: «Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.»
НазваТема: «Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.»
Дата конвертації09.03.2013
Розмір72 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Маркетинг > Документы
Тема: « Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.»

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти сутності стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.

  1. Обґрунтування сутності і доцільності стимулювання збуту

  2. Характеристика місці і ролі стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій

  3. Види та засоби стимулювання збуту

Розділ 2. Характеристика стану теоретичних напрацювань з питань розвитку та вдосконалення стимулювання збуту.

Розділ 3. Шляхи вдосконалення стимулювання системи збутової політики.

3.1. Можливі напрямки розвитку стимулювання збуту

3.2. Оцінка ефективності використання засобів стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій

Висновки

Перелік використаних джерел

Додатки

ВСТУП

Маркетинг це водночас і філософія бізнесу, і активний процес. Як філософія бізнесу ця наука пропонує систему мислення та ідеологічну основу підприємницької діяльності. Як активний процес маркетинг вирішує низку завдань, що виникають при функціонуванні підприємства в ринкових умовах і розглядаються як основа для досягнення цілей підприємства.

Дослідження у сфері маркетингу є актуальними, адже принципи та методи, що розробляються в межах маркетингу, стосується філософії управління всім підприємством. Ф. Тейлор підкреслює, що «…результати виходять аж ніяк не в силу рішучої переваги механізмів одного типу управління над механізмом іншого, а в силу зміни певної філософії управління підприємством абсолютно відмінною філософією».

Однією з найважливіших тем в маркетингу є тема стимулювання збуту, так як саме завдяки стимулюванню збуту просувається товар до споживача та зростають обсяги продажів.

Обрана тема є дуже актуальною для вивчення, адже кожна фірма в залежності від свого фінансового стану, стадії життєвого циклу товару, конкурентів, поставлених цілей, обирає ті напрямки, види та засоби стимулювання збуту, що будуть найефективнішими для неї.

До теми стимулювання збуту зверталося багато вітчизняних та закордонних економістів,таких як: Ф. Котлер, А. Дейян, А. Троадек, Л. Троадек, а також Н. Головкіна, В. Запольський, Г. Клпузевиц, Т. Примик та інші. Всі ці науковці в своїх працях виражали свою думку з приводу стимулювання збуту та його значущості для сучасного маркетингу.

^ Мета роботи полягає, у тому щоб шляхом аналізу та характеристик вивчити та дослідити місце і роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.

^ Об’єктом курсової роботи є процес становлення та розвитку стимулювання збуту.

Предметом дослідження курсової роботи є науково-методичні та практичні аспекти з теми: «Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій»

Поставлена мета обумовлює такі основні завдання роботи:

 1. Ознайомитися і опрацювати основні дослідження науковців, що зверталися до даної теми.

 2. Визначитися з науково-теоретичними основами дослідження та змістом основної термінології: стимулювання збуту, персональний продаж, пропаганда,PR, маркетингові комунікації, види та засоби стимулювання збуту, спонтанна покупка.

 3. Обґрунтувати специфічні риси переваг та недоліків стимулювання збуту.

 4. Розглянути можливі напрямки розвитку стимулювання збуту в Україні.

 5. Дослідити ефективність засобів стимулювання збуту у порівняні з іншими компонентами комплексу маркетингових комунікацій.

 6. Синтезувати наслідки досліджень у загальних висновках.

При опрацюванні курсової роботи було використано такі методи дослідження, як: метод емпіричного дослідження, метод теоретичного аналізу и синтезу, метод моделювання, метод узагальнення знань та фактів, порівняльний метод тощо.

ВИСНОВКИ

В курсовій роботі було поставлено і вирішено основне завдання з вивчення та обґрунтування місця та ролі стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.

Стимулювання збуту призначене для збільшення цінності товару чи послуги та стимулювання купівельної активності споживачів, дистриб’юторів та торговельного персоналу. Важливим елементом стимулювання збуту є засоби стимулювання збуту. За допомогою засобів стимулювання збуту фірма може правильно обрати напрями своєї стимулюючої діяльності. Засоби стимулювання збуту поділяються на три групи в залежності від цільової аудиторії:

 1. Засоби стимулювання споживачів.

 2. Засоби стимулювання торгових посередників.

 3. Засоби стимулювання торгового персоналу фірми.

Засоби стимулювання збуту повинні бути у постійній взаємодії із видами стимулювання збуту.

Мета стимулювання збуту полягає у зростанні обсягів продажу у короткостроковий період та підтримані прихильності покупці до певної марки чи фірми.

Стимулювання збуту – один з інструментів комплексу маркетингових комунікацій, якій знаходиться в постійній взаємодії та зв’язку з рекламою, пропагандою, PR, пробним продажем. Кожна із складових маркетингових комунікацій має свої особливості, але усі вони доповнюють одна одну, створюючи єдиний комплекс. Стимулювання збуту посідає почесне місце в загальному комплексі маркетингових комунікацій.

Стимулювання збуту має як переваги так и недоліки. На переваг можна віднести: стимулювання збуту сприяє підвищеню зростаня обсягів продажу, можливостя збільшення ймовірності імпульсивної потуки, дає додатковий стимул до дій тощо; а до недоліків стимулювання збуту відносимо: може прзвети до знецінення бренду, не забезпечує тривалого попиту на продукцію тощо.

До теми стимулювання збуту зверталося багато вітчизняних та закордонних економістів,таких як: Ф. Котлер, А. Дейян, А. Троадек, Л. Троадек, а також Н. Головкіна, В. Запольський, Г. Клпузевиц, Т. Примик та інші. Всі ці науковці в своїх працях виражали свою думку з приводу стимулювання збуту та його значущості для сучасного маркетингу. Закородні автори розробили концептуальні основи теорії стимулювання збуту.

Науковці в своїх прації приділяють увагу ролі стимулювання збуту для формування збуту, а також багато економістів в соїх працях розглядають засоби стимулювання збуту, їх переваги и недоліки, а також зазначають коли дані засоби можуть бути збитковими та негативно вплинути за імідж фірми.

Таким чином, можна сказати, що дослідженню питань ролі та значення стимулювання збуту приділяється значна увага з боку як закордоних так і вітчизняних авторів. І можемо стверджувати, що дане питання матиме актуальність ів майбутньому.

На сучасному етапі ринок України розвивається, в тому числі і в сфері стимулювання збуту, проте існують і певні недоліки, серед яких виділяють найпоширенішу проблему – це подарунки покупцям, які зазвичай є низькоякісними та непотрібними споживачам, і тому українській збутовій політиці необхідно прагнути досягти європейського рівня саме в цій сфері.

Також необхідно велику увагу приділяти таким факторам як: тон оформлення торговельної зали, колір етикетки товару та розміщення товару. Всі ці елементи сприятимуть підвищенню обсягам покупок.

Стимулювання збуту один з найефективніших і найдієвіше компонентів комплексу маркетингових комунікацій, проте водночас стимулювання збуту є дорого вартісним та ризикованим.

Таким чином, можна дійти висновку, що стимулювання збуту є ефективним і дієвим. За їх допомогою приваблюються та зацікавлюються нові клієнти, зростає обсяг продажу, розширюються канали збуту товарів, підвищується продуктивність роботи персоналу фірми тощо.

Список використаних джерел

 1. Балабанова Л.В.Маркетинг:Підручник.-2-ге вид.,перероб. і доп.-К.:Знання-Прес,2004.-645с.

 2. Бревнов А.А.Маркетинг малого предприятия.Практическое пособие.К.:ВИРА-Р,1998.

 3. Все о маркетинге ./Сборник материалов для руководителей предприятий ,єкономических и коммерческих служб.-М.:Азимут-Центр,1992.

 4. Гаркавенко С.С.Маркетинг.Підручник –К.:Лібра,2002.-712с.

 5. Герасимчук В.Г.Маркетинг:теорія і практика:Навчальний посібник.-К.:Вища школа,1994.

 6. Головіна Н.В.Стимулювання збуту:теорія ,практика і перспективи.//Маркетинг в Україні.-2003-.№2.-с.47.

 7. Головкіна Н.В.Правила обмеження стимулювання збуту:європейський підхід.//Маркетинг в Україні.-2003.-№4.-с.54.

 8. Джефкінс Ф.Реклама:Практичний посібник к.пер.з 4-го англ..вид./Доповнення і редакція А.Д.Ядіна.-К.:Т-во”Знання”,КОО,2001.

 9. Запольский В.То,что под чертой:стимулирование сбыта.//Отдел маркетинга.-2004.-№10.-с.44.

 10. Имшенецкая-Фишбейн И.Система стимулирования сбыта.//Отдел маркетинга.-2004-.№3.-с.47.

 11. Клаузевиц М. П. Стимулювання збуту: Навчальний посібник// Коли акції стимулювання збуту є збитковими.2003,- 203.

 12. Котлер Ф. Основи маркетингу: Підручник – М.: Прогресс, 1992. - 734

 13. Котлер Ф. Маркетинг від А до Я, 2002.- 283.

 14. Лук’янець Т.І.Маркетингова політика комунікацій:Навчальний посібник.К.:КНЕУ,2000.

 15. Линник Ю.М. Урахування екологічного фактору в організації процесу стимулювання збуту продукції. // Вісник СумДУ.- 2006.- №7.- с.15.

 16. Лифиц И.М.Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг.-2-е изд.доп.и испр.-М.:Юрайт-М,2001-224с.

 17. МайбородаО.М.Стимулювання продажу товарів .//Маркетинг в Україні.-2001.-№2.-с.20.

 18. Маркетинг:Учебник ./Под редА.М.Романова.-М.:Банки и биржи,ЮНИТИ,1996.-560с

 19. Ноздрева Р.Б.,Цыгичко Л.И.Маркетинг:как побеждать на рынке.-М.:Финансы и статистика,1991.

 20. Прутков К. Марчандайзінг та стимулювання продажу

 21. Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг: Учебник.М.: Финанси и статистика, 1999.-188с.

 22. Павленко А.Ф.,Войчак А.В.Маркетинг:Підручник .-К.:КНЕУ,2003.

 23. Примак Т.О.Оцінка ефективності маркетингових комунікативних кампаній.//Маркетинг в Україні.-2003.-№5.-с.36.

 24. Правила обмеження стимулювання збуту:еврпопейський підхід.//Маркетинг в Україні.-2003.-№.4.-с.54.

 25. Песоцкая Е.В.Маркетинг услуг.-СПб.:Питер,2000.

 26. Ромат Е.ВІ.Реклама.-СПб.:Питер,2001.

 27. Современный маркетинг./Под ред.В.Е.Хруцкого.-М.:Финансы и статистика,1991.

 28. Сысоева С.Эффективная программа продвижения - путь к лидерству.//Маркетинг-2001.№1.-с.66.

Схожі:

Тема: «Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.» iconТеоретичні положення формування програми стимулювання продажу товарів...
Сутність та місце стимулювання продажу у системі маркетингових комунікацій підприємства
Тема: «Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.» icon3 Комплексний підхід щодо ефективного формування системи стимулювання...
Для досягнення найкращих результатів підприємства розробляють систему стимулювання збуту. Проведення заходів щодо стимулювання збуту...
Тема: «Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.» iconДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій...
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Тема: «Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.» iconДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій...
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Тема: «Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.» iconДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій...
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Тема: «Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.» icon1. Сутність та значення реклами у діяльності підприємства
Світова практика ринкової діяльності доводить, що реклама стає органічною складовою системи маркетингових комунікацій І її роль постійно...
Тема: «Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.» iconВступ 3
Аналіз організації маркетингу та маркетингових комунікацій на тов ра «ad-world» 46
Тема: «Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.» iconПитання до екзамену з дисципліни
Маркетингові комунікації. Маркетинг-мікс. Зв’язок маркетингового плану та маркетингових комунікацій
Тема: «Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.» iconВступ реклама, як основа маркетингових комунікацій
Схема рефлекторної діяльності людини під впливом рекламного звернення
Тема: «Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.» icon"Маркетингова політика комунікацій (укр.)"
Неособисте стимулювання попиту, завдяки розповсюдженню комерційне важливих відомостей в засобах масової інформації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка