Конспект лекцій з курсу маркетинговий менеджмент для спеціальності 050108 “маркетинг” київ 2003
НазваКонспект лекцій з курсу маркетинговий менеджмент для спеціальності 050108 “маркетинг” київ 2003
Сторінка2/13
Дата конвертації14.04.2013
Розмір2.25 Mb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Маркетинг > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

Дослідницька діяльність 435 компаній


Вид досліджень

Доля ком­паній, що їх використовують

Вид досліджень

Доля ком­паній, що їх викорис­товують

А. Дослідження бізнесу / економіки компаній

1. Характеристики і тенденції галузі ринку

92

3. Завантаженість каналів розподілення

31

4. Експортно-імпортні канали

32

2. Злиття/диверсифікація

50

Д. Просування на ринок

1 . Мотивація споживачів

56

3. Аналіз частки ринку

85

4. Внутріфірмові відносини (мораль, комунікація, тощо)

72

2. Засоби масової інформації

70

Б. Ціноутворення

1 Аналіз витрат

57

3 . Наявність аналогів

68

2 Аналіз прибутку

55

4. Ефективність реклами а) попередній аналіз

67

3 Еластичність цін

56

 1. Аналіз попиту

а) потенціал збільшення частки ринку

78

б) поточний аналіз

66

5. Конкурентноздатність реклами

43

б) потенціал зростання обсягів продажу

75

6. Враження в очах публіки

65

В) прогноз продаж

71

7. Заохочення робітників збуту

34

5. Аналіз цін конкурентів

71

8. Встановлення завдань працівником збуту

28

В. Товар

1. Розробка і перевірка ідеї

78

9. Територіальний роз­поділ працівників збуту

32

2. Тестування нової назви

55

10. Премії, купони, знижки

47

3 . Пробний маркетинг

55

Е. Поведінка споживачів

1 . Вибір торгових марок

78

4. Тестування вже існуючих товарів

63

2. Відношення до марок

76

5. Дизайн упаковки

48

3. Задоволеність товаром

87

6. Товари конкурентів

54

4 Поведінка при покупці

80

Г. Канали розподілу

1. Місцезнаходження виробництва та складів

25

5. Цілі купівля

79

6. Поінформованість про марки

80

2. Ефективність каналів розподілу

39

7. Типи поведінки

84

Звіт же може складатись з певних розділів:

 • ціль дослідження;

 • для кого і ким проводились дослідження;

- характеристика вибірки, часу проведення, методів збирання обробки інформації;

- важливіші висновки по наслідках дослідження. Перелічивши ці етапи потрібно пам'ятати:

- в реальному житті кожний етап може виявитись значно складнішим;

- з самого початку не слід надавати пріоритет якомусь на перевизначеному етапу досліджень;

етапи дослідницького процесу можуть бути використані визначення додаткового методу досліджень.

Крім того, кожне підприємство цікавиться різними проблемам і щоб уявити собі цю різноманітність звернемося до відомих дані (15-175).

2.2. Управління маркетинговою інформацією

Результатом всього управлінського впливу на проведення дослідницької роботи є отримання інформації для прийняття управлінського рішення. Інформація про події, що відбуваються в навколишньому середовищі, має величезне значення для підприємств в справі задоволення потреб споживачів.

Для отримання ж аналізу інформації про зовнішнє середовищі орієнтоване на прийняття маркетингових управлінських рішень використовують певні процедури, що має назву маркетингової інформаційною системою (25), або системою забезпечення маркетингових рішень (15-185) чи система маркетингової інформації (3-459).

^ Маркетингова інформаційна система (МІС) визначається як сукупність прийомів, методів, організаційних заходів і технічних засобів для збирання, накопичення і обробки даних, необхідних здійснення маркетингового управління підприємством.

МІС, по перше, є складовою частиною інформаційної системі) управління підприємством;

по-друге, вона використовує зовнішні і внутрішні джерела інформації і цим забезпечує розвиток зв'язків з ринком;

по-третє, для кожного підприємства МІС може знаходитись на різних етапах розвитку:

 • простій системі обліку даних;

 • системі маркетингової звітності;

 • системі, орієнтованої на використання різного роду розрахун­кових моделей;

 • системі маркетингового прогнозування;

по-четверте, основним завданням МІС є постійне накопичення даних, необхідних для зменшення невизначеності при прийнятті маркетингових рішень.

Маркетингове управління повинне намагатись, щоб МІС вклю­чала певні елементи (24-52):

- інформацію про внутрішні можливості підприємства для ефективного їх використання;

_- інформацію про розвиток зовнішніх умов для розробки стра­тегічних і оперативних рішень маркетингової діяльності підпри­ємства на ринку;

 • інформацію про результати спеціальних маркетингових дос­ліджень на підприємстві з метою отримання додаткових даних;

 • систему обробки маркетингової інформації основаної на су­часній технології.. Маркетолог повинен вміти розраховувати і використовував в маркетингових рішеннях показники управлінського обліку внутрішні можливості підприємства:

 • нормативну собівартість продукції;

 • прямі і непрямі витрати;

 • постійні і змінні витрати;

 • точку беззбитковості;

 • калькуляцію собівартості по граничних витратах;

 • граничний прибуток;

 • цінові знижки тощо.

Важливо добре розбиратись в звітах про стан фінансової діяльності підприємства. Крім того, для формування МІС важливій плани і звіти про продаж.

Інформація про зовнішні умови характеризує стан ринку, його інфраструктуру, поведінку покупців і посередників, постачальників, конкурентів, ступінь державного регулювання.

Для цього потрібно:

 • сканування середовища;

 • моніторинг середовища;

 • прогнозування середовища.

Для вивчення зовнішнього середовища дуже важлива вторинна інформація, яка повинна характеризуватись:

 • швидкістю отримання;

 • дешевизною;

 • легкістю використання.

Для цього використовуються сітьові канали:

 • комерційні онлайнові;

 • Internet.

Отримана маркетингова дослідницька інформація повинна бути сформована в аналітичну маркетингову систему, що складає ся:

 • з банку даних;

 • з банку моделей.

Аналітична маркетингова система підтримується відповідним програмним забезпеченням. З його допомогою проводиться аналіз і подальше прогнозування.

Для цього широко застосовуються економіко-математичні методи:

 • групування, тренди, середні величини;

 • багатомірні методи (факторний і кластерний аналізи);

 • регресійні і кореляційні методи;

 • методи теорії прийняття рішень;

 • методи дослідження операцій (лінійне і нелінійне програму­вання);

- евристичні методи.

В міру сприйняття визначення всіх складностей, які пов'язані з функціонуванням МІС, намагання по наданню регулярної і своєчасної маркетингової інформації стало зміщуватись від вели­кої папіротворчості до розробки Системи підтримки рішень (СПР).

^ Система підтримки рішень — це сукупність даних, систем, інст­рументів і методик з відповідним програмним і апаратним забезпе­ченням, з допомогою якої підприємство збирає необхідну інфор­мацію внутрі і зовні, інтерпретує її і закладає в основу управлінсь­ких рішень та маркетингових заходів (27-44).

Система підтримки рішень включає:

.- систему даних;

 • діалогові системи;

 • системи моделей,

які використовуються менеджерами в інтерактивному режимі.

В великих підприємствах можуть створюватися певні механізми маркетингових процесів, їх призначенням є аналіз, забезпечення даних та розподіл маркетингової інформації на підприємстві. Ви­користовуючи комп'ютерні програми, маркетологи можуть моде­лювати різні ринкові ситуації, планувати маркетингову діяльність при різних варіантах розвитку подій (3-462).

Крім того, механізми маркетингових процесів можуть розши­рити можливості пошуку інформації. З їх допомогою здійснюється не тільки розповсюдження отриманої в наслідок аналізу та і інтер­претації інформації, але і її збереження в маркетинговій інформа­ційній системі та наступне використання.

тема 3. маркетингове планування

3.1. Сутність і система маркетингового планування

Планування бізнесу тісно пов'язано з розумінням важливості зовнішніх змін. Щоб зрозуміти сучасне планування бізнесової діяльності, то потрібно звернутись до 1950 року, коли планування в країнах з ринковою економікою було чисто фінансовим і базувалось на річному бюджетному циклі. Головним вважалось ефективне управління витратами.

В 1960-ті роки більше уваги менеджмент приділяє зовнішнім факторам, а також прогнозуванню сприятливих можливостей в майбутньому. Це епоха перспективного планування по п'ятирічних періодах з певним корегуванням щорічно.

Енергетична криза 70-х років відкрила еру ризику і непередбаченості. Народжується стратегічне планування, яке враховуючи ринкові ситуації, дозволяло підприємствам прогнозувати їх зміни і адекватно реагувати. Причому нові підходи не виключали використання інших методів планування, а доповнювали їх. Таким чином бюджетні і перспективні плани інтегрувались в нові методи стратегічного планування. Це відбувалося таким чином, що перспективні плани корегувались в першій половині року, а потім вже на їх основі розроблялись перспективні плани і бюджети окремих спрямувань і ринків. Це виглядало приблизно як на рис. 1.


Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Конспект лекцій з курсу маркетинговий менеджмент для спеціальності 050108 “маркетинг” київ 2003 iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком”...
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Конспект лекцій з курсу маркетинговий менеджмент для спеціальності 050108 “маркетинг” київ 2003 iconКонспект лекцій по дисципліні: "Фінансовий менеджмент" для студентів...
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій для студентів спеціальностей: 05. 01. 04, 05. 01. 04, 05. 01. 04. Розробив: ас. Луцик Т. Р....
Конспект лекцій з курсу маркетинговий менеджмент для спеціальності 050108 “маркетинг” київ 2003 iconКонспект лекцій Частина II суми
Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / укладачі: В. В. Божкова, Ю. М. Мельник, Л. Ю. Сагер. – Суми : Сумський державний університет,...
Конспект лекцій з курсу маркетинговий менеджмент для спеціальності 050108 “маркетинг” київ 2003 iconРоботи
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістра для студентів спеціальності 050108 – ”Маркетинг” / Уклад.: Т. Б. Решетілова....
Конспект лекцій з курсу маркетинговий менеджмент для спеціальності 050108 “маркетинг” київ 2003 iconКонспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”)....
Конспект лекцій з курсу маркетинговий менеджмент для спеціальності 050108 “маркетинг” київ 2003 iconКонспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних...
Текст лекцій з курсу «аск та оптимізація режимів енергосистем» для студентів електроенергетичного факультету
Конспект лекцій з курсу маркетинговий менеджмент для спеціальності 050108 “маркетинг” київ 2003 iconКонспект лекцій з дисципліни «Документознавство»
...
Конспект лекцій з курсу маркетинговий менеджмент для спеціальності 050108 “маркетинг” київ 2003 iconКонспект лекцій для студентів спеціальності „Автоматизація технологічних...
Основи підприємництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності „Автоматизація технологічних процесів та виробництв” денної та...
Конспект лекцій з курсу маркетинговий менеджмент для спеціальності 050108 “маркетинг” київ 2003 iconКонспект лекцій спрямований на надання методичної допомоги студентам...
Науково-практичні основи технології переробки молока І молочних продуктів” для студентів 4 курсу зі спеціальності 051701«Технологія...
Конспект лекцій з курсу маркетинговий менеджмент для спеціальності 050108 “маркетинг” київ 2003 iconКонспект лекцій
Корпоративне управління для бакалаврів: конспект лекцій / укладач О. М. Соляник. – Суми: Сумський державний університет, 2011. –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка