1. Предмет, завдання, зміст дисципліни. Сутність маркетингу
Назва1. Предмет, завдання, зміст дисципліни. Сутність маркетингу
Сторінка2/8
Дата конвертації26.02.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Маркетинг > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

Продукт


(product)

Місце

(place)

Різноманітність Канали розповсюдження

Якість Транспортна упаковка

Дизайн Асортимент

Властивості Розміщення

Торгова марка Запаси

Упаковка Транспорт

Розміри, габарити

Сервіс

Гарантії

Можливість повернення

^

Ціна (price)

Просування (promotion)Стартова ціна Стимулювання збуту

Строки виплат Реклама

Умови кредитування Пропаганда

Особистий продаж

Торгові сили

Телемаркетинг

Мал.2. Система Marketing-Mix.


 1. ^ Маркетингове середовище

Маркетингове середовище – це сукупність активних субєктів, сил і чинників, які впливають на результати маркетингової діяльності фірми, на досягнення поставленої мети.

Маркетингове середовище становлять макросередовище і мікросередовище.

Макросередовище представлено силами широкого соціального плану, такими як чинники політико-правового, економічного, соціально-демографічного, технологічного і культурного характеру.

Суб’єкти мікросередовища: політика керівництва фірми відносно стратегії і тактики діяльності, місії фірми на ринку, ролі і місця маркетингу в діяльності фірми.

Суб’єкти проміжного середовища: поведінка банків, страхування фірм, посередницькі організації, рекламні фірми.

^ Маркетингове середовище

Макросередовище

Мікроекономічне середовище

Фактори безпосереднього оточення

Фактори внутрішнього середовища підприємства

 1. Політико-правові фактори:

  1. стабільність політичної ситуації

  2. законодавство, що регулює підприємницьку діяльність

  3. антимонопольна політика

  4. правові норми

  5. податкова політика

  6. сертифікація товарів і послуг

 1. споживачі

 2. конкуренти

 3. постачальники

 4. маркетингові посередники

 5. Контактні аудиторії:

  1. державні і муніципальні установи

  2. кредитно-фінансові установи

  3. ЗМІ

 1. організація

 2. виробництво

 3. фінанси

 4. маркетинг

 5. персонал

 6. внутрішній клімат

 7. організаційна структура

 8. імідж

 1. Економічні фактори:

  1. економіка

  2. виробництво

  3. інфляція

  4. безробіття

  5. рівень життя

 1. Соціально-демографічні і культурні фактори:

  1. соціцальне середовище

  2. демографічна культура

 1. Технологічні фактори:

  1. НТП

  2. інновації

  3. технологічні можливості

4. Терія Маслоу „Ієрархія потреб”

За створеною в 40-х рр.. американським економістом А. Маслоу теорією всі потреби людей можна поділити на дві категорії і п'ять рівнів та розмістити в чіткій послідовності.

Згідно з теорією Маслоу: “Потреби людини розвиваються по ієрархії”:1 – потреби необхідні для виживання ( вода, іжа)

2 – потреби в захисті від фізичних і психічних небезпек з боку навколишнього світу ( страховий поліс, надійна робота, пенсія).

3 – відчуття: прихильності, підтримки; належності до чого-небудь або до будь-кого; що тебе приймають інші.

4- самоповага, особисті досягнення, компетентність, повага з боку навколишніх, визнання.

5- потреба в реалізації своїх потенційних можливостей і зростання як особистості.

Ієрархія представлена у формі піраміди не випадково. Кожна з потреб посідає певне місце серед інших. Конкурентним може бути лише той товар, який задовольняє найбільш нагальну потребу. Безумовно, кожна людина бажає задовольнити наступну потребу, не очікуючи повного задоволення попередніх. А.Маслоу вважає, що в середньому людина задовольняє свої потреби на 85, 70, 50, 40 та 10 відсотків відповідно.

Тема 3. Задачі та функції маркетингу.

 1. Чинники, що впливають на розвиток маркетингу.

 2. Завдання і функції маркетингової діяльності.

 3. Основні види маркетингу.
 1. Чинники, що впливають на розвиток маркетингу.

Фактори:

  1. Розширення товарного асортименту підприємств при одночасному зростання об’ємів реалізованої продукції і підвищення життєвого рівня населення.

  2. Конкуренція як продавців товарів, так і самих товарів;

  3. НТП обумовлює необхідність від короткострокового погляду до довгострокового ( на розвиток маркетингу).

  4. Розширення територіального радіусу ринку. Як результат – глобалізація маркетингу. Успіх роботи підприємства буде залежати також від змін на тих ринках, з якими підприємство не контактує безпосередньо.

Для підприємства маркетинг потрібен, щоб:

 1. Краще використовувати ресурси підприємства;

 2. Забезпечити його інформацією, необхідною для прийняття рішень, відносно того: які види? По яким напрямкам працювати? Як організувати рекламу? Стимулювати збут?

 1. Принципи, завдання і функції маркетингової діяльності

Умовно задачі маркетингу можна поділити на 2 групи:

 • завдання в сфері виробництва (управління якістю продукції, аналіз та пошук стандартів, скорочення витрат, вимоги додержання норм)

 • завдання сфери збуту (вивчення кон’юнктури ринку, розробка заходів впливу на ринок: організація збуту, торгівлі, реклами).

Основною задачею маркетингу є отримання максимального прибутку підприємством або організацією, з урахуванням потреб ринку, шляхом задоволення потреб споживачів.

Маркетингу як виду діяльності притаманні певні функції:

1. Маркетингові дослідження (аналіз і прогнозування ринку, вивчення споживачів, конкурентів, фірмової структури ринку)

2. Розробка стратегії маркетингу ( аналіз ситуацій, визначення маркетингових цілей, розробка стратегії маркетингу, оцінювання альтернативних маркетингових стратегій)

3. Товарна політика ( прийняття рішень про розробку нових продуктів, модифікацію товарів, зняття товарів з виробництва; планування асортименту продукції)

4. Цінова політика ( вивчення необхідної інформації для прийнятття рішень по цінах, розробка цінової стратегії, визначення цін на товари та послуги, прийняття рішень щодо зміни ціни)

5. Політика розподілу ( вибір системи розподілу, оптимальних каналів розподілу, структури каналу, стратегій комунікацій у каналах розподілу, управління каналами розподілу, організація збуту продукції, аналіз реалізації продукції)

6. Комунікаційна політика ( вибір ефективних форм просівання товарів, організація реклами, стимулювання збуту, персонального продажу, заходів паблік рилейшнз, участь підприємств у ярмарках і виставках; оцінка ефективності заходів щодо просування товарів)

7. Контроль маркетингу ( контроль результатів збуту, частки ринку, прибутковості, неекономічних показників; маркетинговий аудит зовнішнього середовища, цілей та стратегій маркетингу, маркетингових заходів, організаційної структури маркетингу).

^ 3. Основні види маркетингу

Види маркетингу:

1. Залежно від цілей обміну:

- комерційний

- некомерційний (неприбутковий)

2. Залежно від сфери застосування:

- споживчий ( товар для власного споживання)

- промисловий ( товар для використання у виробництві, перепродажу, здавання в оренду)

- маркетинг послуг ( задоволення потреб споживачів у нематеріальних видах товарів)

- аграрний, інвестиційний, банківський

^ 3. За територіальною ознакою:

- внутрішній (локальний, регіональний, національний)

-міжнародний (експортний, зовнішньоекономічний, багатонаціональний, глобальний)

^ 4. Залежно від ступеня ринкової орієнтованості:

- стратегічний ( постійний аналіз потреб споживачів, сегментування ринку та вибір базового ринку, розробка маркетингової стратегії)

- тактичний (операційний) (розробка заходів і реалізації цілей на обраному базовому ринку з конкретної номенклатури товарів на певний термін).

^ 5. Залежно від виду діяльності:

- маркетинг організацій

- егомаркетинг ( маркетинг окремої особи)

- соціальний маркетинг

6. Залежно від особливостей субєкта

- мікромаркетинг

- макромаркетинг

^ 7. За видами попиту:

- конверсійний (попит негативний, необхідно його створювати)

- стимулюючий (попиту немає, його слід створювати)

- креативний ( попит є, його треба зробити)

- ремаркетинг ( попит знижується, його необхідно відновити)

- синхромаркетинг ( попит коливається, йогонеобхідно стабілізувати)

- підтримуючий ( попит відповідає можливостям, його слід стабілізувати)

- демаркетинг ( попит надмірний, його неоюхідно знизити)

- протидіючий ( сформувався ірраціональний попит, його слід звести до нуля)

Тема 4. Еволюція концепції маркетингу

 1. Роль маркетингу в ринковій економіці.

 2. Концепції маркетингу.

 3. Основні принципи маркетингу.
 1. Роль маркетингу в ринковій економіці.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

1. Предмет, завдання, зміст дисципліни. Сутність маркетингу iconЛекція Тема: Вступ до предмету, предмет та завдання дисципліни
Мета: дати уявлення студентам про предмет, мотивувати на вивчення дисципліни, зацікавити предметом та донести сутність понять група,...
1. Предмет, завдання, зміст дисципліни. Сутність маркетингу iconРобоча програма дисципліни: “ Маркетинг ” напрямів підготовки: 0501 ”Економіка І підприємництво”
Мета: формування системи знань про сутність І зміст маркетингу як філософію підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки...
1. Предмет, завдання, зміст дисципліни. Сутність маркетингу iconТема 1 Предмет, завдання та зміст дисципліни „Операційний менеджмент”

1. Предмет, завдання, зміст дисципліни. Сутність маркетингу iconРозкрийте зміст принципів кредитування та обгрунтуйте їх необхідність. Завдання   4
Завдання 1 Поясніть сутність кредиту, його необхідність та функції, що він виконує в суспільстві
1. Предмет, завдання, зміст дисципліни. Сутність маркетингу iconРеферат На тему: «Сутність, зміст І цілі маркетингу»
Дослівний переклад marketing – продаж, збут. Інші фахівці розглядають «market» як іменник «ринок», а marketing перекладають як «створення...
1. Предмет, завдання, зміст дисципліни. Сутність маркетингу icon1. Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни "Економіка праці І соціально-трудові відносини"
Охарактеризуйте працю й соціально-трудові відносини як предмет наукового економічного дослідження
1. Предмет, завдання, зміст дисципліни. Сутність маркетингу iconТема: Сутність маркетингу товарної політики

1. Предмет, завдання, зміст дисципліни. Сутність маркетингу iconЗміст дисципліни
Лекція Психологія як наука. Етапи розвитку поглядів на предмет психології. Донаукова психологія як вчення про душу
1. Предмет, завдання, зміст дисципліни. Сутність маркетингу icon1. Цінова політика, як важлива складова маркетингу, її сутність, значення та завдання
Помилки у маркетинговій ціновій політиці виробничого підприємства спричиняють істотні фінансові наслідки. Тому, існує нагальна необхідність...
1. Предмет, завдання, зміст дисципліни. Сутність маркетингу iconПроблема дослідження цільових аудиторій у територіальному маркетингу
Розбіжності проявляються у визначенні основних завдань маркетингу території, у можливості перенесення окремих засобів класичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка