Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
НазваДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Сторінка1/7
Дата конвертації17.03.2013
Розмір0.94 Mb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Маркетинг > Диплом
  1   2   3   4   5   6   7


АКАДЕМІЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ
ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі ТОВ РА “AD-WORLD”)»

Студента

денної форми навчання

економічного факультету,

спеціальності 7.050108

”Маркетинг” Миколюка Олександра Андрійовича

Науковий керівник:

к.е.н., доцент Бабічева Олена Іванівна

Робота допущена до захисту перед Державною екзаменаційною комісією рішенням кафедри від “_____” ____________________ 2010 р., протокол № ____________.


Завідувач кафедри

маркетингу ___________________________
Київ 2010

РЕФЕРАТ
Дана випускна робота написана на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі ТОВ РА “AD-WORLD”)». Дипломна робота присвячена вдосконаленню розвитку інтернет-комунікацій на ринку рекламних послуг на підприємстві ТОВ РА «AD-WORLD» на основі дослідження науково-дослідної літератури.

Основна частина роботи складається з трьох розділів.

У першому розділі розглядається особливості інтернет-комунікацій в сучасному маркетингу, планування маркетингових комунікацій та впровадження інтернет-технологій як метод підвищення ефективності маркетингової діяльності на підприємстві.

Другий розділ присвячений дослідженню та аналізу специфіки організації маркетингових комунікацій в інтернеті на прикладі ТОВ РА «AD-WORLD».

У третьому розділі на основі аналізу запропоновані проблеми та шляхи вирішення організації реклами в інтернеті та удосконалення методів оцінки ефективності інтернет-комунікацій.

Дипломна робота написана на 85 стор., містить 5 таблиць, 6 рисунків, 4 додатки та 38 джерел літератури.

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ 2

ВСТУП 4

^ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ 6

1.1. Особливості інтернет-комунікації в сучасному маркетингу 6

1.2. Планування маркетингових комунікацій 17

1.3. Впровадження інтернет-технологій як метод підвищення ефективності маркетингової діяльності на підприємстві 24

^ РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГУ ТОВ РА «AD-WORLD» 30

2.1. Загальна характеристика підприємства та його місця на ринку 30

2.2. Техніко-економічні показники діяльності підприємства та їх

залежність від маркетингової політики 41

2.3. Аналіз використання комунікаційних можливостей інтернету на підприємстві 47
^

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ 51


3.1. Вдосконалення веб-сайту компанії 51

3.2. Оптимізація підходів до оцінки ефективності інтернет-просування 59

3.3. Розрахунок ефективності рекламної кампанії в інтернеті 64


^ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 70

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 73

ДОДАТКИ 76

ВСТУП

Процеси розвитку глобальних інформаційно-комунікаційних технологій дуже динамічні в наш час, а їх можливості для суспільства і економіки лише починають масштабно використовуватися. Приблизно 10 років тому слово “інтернет” в Україні ще ніхто не знав, потім протягом декількох років він розглядався переважно як гігантська бібліотека, і головним його завданням вважалася допомога в пошуку потрібної інформації і організація доступу до неї. У теперішній "комунікаційний" етап свого розвитку головним завданням мережі інтернет є допомога в пошуку бажаних партнерів і надання засобів для організації з ними потрібного вигляду комунікацій з необхідною інтенсивністю. Сьогодні практично неможливо знайти навіть малу організацію в нашому місті, яка не має свого представництва в інтернеті. Розвиваються інтернет–магазини, інтернет–казино, інтернет–аукціони. Деякі фірми надають можливість замовлення продукції або послуги через інтернет з оплатою кур'єрові за фактом доставки. Cучасне пост-індустріальне суспільство вже неможливо представити без таких термінів як “Веб-сайт” та “E-mail”.

Результати останніх досліджень показали, що використання інтернет-технологій в маркетингу може принести реальну економію і прибуток. Це пов'язано з великими вигодами і зручностями, які отримують як споживачі, так і фірми. У глобальній комп'ютеризації, що насувається, настання якої планується на найближче майбутнє, роль маркетингу в інтернеті помітно виросте. Цим і обуславліваєтся актуальність теми, вибраної автором.

Метою роботи обгрунтування пропозицій щодо вдосконалення використання підприємствами можливостей глобальної мережі інтернет в маркетинговій діяльності.

Для досягнення поставленої мети, були поставлені наступні завдання:

  1. розглянути теоретичні і методологічні аспекти комунікаційних можливостей інтернет;

  2. розкрити суть процесу використання інтернет-технологій в маркетинговій діяльності як одного з інструментів підвищення її ефективності;

  3. на прикладі конкретного підприємства розглянути поточну характеристику маркетингової діяльності і розробити рекомендації по підвищенню її ефективності з впровадженням в неї сучасних інтернет-технологій;

Предметом дослідження є теоретичні та методичні підходи до маркетингових аспектів інтернет комунікацій.

Об'єктом я дипломної роботи було вибрано використання інтернет комунікацій в маркетинговій діяльності товариства з обмеженою відповідальністю РА «AD-WORLD», що здійснює свою діяльність на території м.Києва.

У процесі проведення досліджень використовувались наступні методи: історичний та абстрактно-логічний, економіко-статистичні, табличний, графічний та діаграмний прийоми, системний, ситуаційний, маркетинговий підхід та інші.

Інформаціною базою дослідження є матеріали Державного комітету статистики України, інформаційно-аналітичні бюлетені, наукова література, Інтернет-сайти, довідково-нормативні матеріали, звітність та аналітичні матеріали підприємства, результати власних спостережень і досліджень тощо.

^ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ

1.1. Особливості інтернет-комунікації в сучасному маркетингу

Як один з найбільш ефективних і прогресивних методів підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства останнім часом розглядається впровадження в маркетингову діяльність інформаційних технологій і в першу чергу – інтернет-технологій.

Що робить інтернет просто безцінним комерційним інструментом в наших очах? Величезні можливості в організації інформаційної взаємодії між компаніями, замовниками і партнерами, унікальний обхват аудиторії і швидкодія при просуванні і продажі товарів, зручність і доступність при організації сервісного обслуговування. Високу ефективність по всіх цих напрямах удалося продемонструвати як компаніям, що використовують Інтернет як доповнення власного традиційного бізнесу, так і компаніям, що повністю збудували свій бізнес у Всесвітній Мережі.

Поширення мережі Інтернет придбало лавиноподібний характер з початку 90-х рр. Зараз мережа Інтернет об'єднала безліч мереж у всьому світі. Фактично Інтернет складається з безлічі локальних і глобальних мереж, що належать різним компаніям і підприємствам, зв'язаних між собою різними лініями зв'язку. Інтернет можна уявити собі у вигляді мозаїки складеної з невеликих мереж різної величини, які активно взаємодіють одна з іншою, пересилаючи файли, повідомлення і тому подібне.

За приблизними підрахунками загальна кількість користувачів Інтернету у всьому світі перевищила 1,8 млрд. чоловік. [32]

В Україні, по різних оцінках, налічується від 8 до 10 мільйонів користувачів Мережі [32]. Соціальну дію Інтернету в Україні можна вважати позитивною.

В даний час основні цілі використання Інтернет це – розваги, освіта, здійснення покупок, а також пошук нової інформації різного характеру.

Інтернет – це організація з повністю добровільною участю, в якій відсутній очолюючий керівник. Складові мережі можуть мати своїх президентів або аналогічних глав, але це зовсім інша справа; у Інтернеті немає єдиної авторитарної фігури. Вища влада залишається за ISOC (Internet Society). ISOC - суспільство з добровільним членством. Його мета - сприяти глобальному обміну інформацією через інтернет. Воно призначає раду старійшин, яка відповідає за технічну політику, підтримку і управління Інтернет [9].

Інтернет сьогодні - це швидкий канал просування повідомлення, в якому поєднані всі види інформації юридичних та фізичних осіб. Цей елемент маркетингових комунікацій є найбільш  ліберальним засобом отримання чи відправлення повідомлення та найнеобхіднішим засобом озброєння інформацією.  Присутність в інтернет-просторі та віртуальні комунікації стають обов'язковою умовою конкурентоспроможності підприємництва.

Питання визначення та класифікації маркетингових комунікацій стали предметом наукових досліджень як зарубіжних (Ф.Котлер, Д.Блайд, Т.Кеглер, П.Доулинг, Б.Тейлор, І.Успенський. Є.Попкова, О.Акимова, Т.Митрахович), так і вітчизняних економістів (Є.Ромат, Т.Примак, І.Литовченко, В.Пилипчук). Аналіз сучасних наукових досліджень та практики ведення бізнесу дає можливість стверджувати, що сьогодні комплекс інтернет-комунікацій складається з наступних елементів: реклама, PR, стимулювання збуту, пошукова оптимізація, віртуальні спільноти, інтерактивний продаж та директ-маркетинг [18].

Сучасний стан як локальних, так і міжнародних ринків характеризується підвищенням значимості та цінності інформації як з боку продавців, так і клієнтів. Щодня зростає об'єм інформації. Саме тому, необхідно приділяти увагу не тільки кількісним характеристикам комунікацій, але й якісній складовій - ефективності використання комунікаційних інструментів. Адже, забезпечення клієнта необхідною йому інформацією - один із ключових факторів успішного ведення бізнесу.

Завдяки технології інтернету підтримка клієнтів може бути більш ефективною й оперативною. При цьому веб-сайт повинний не тільки містити стандартний набір інформації про підприємство, продукцію або послуги, але і забезпечувати ефективну взаємодію між його відділами, клієнтом і постачальником. А в той же час, уможливлюється суттєве зменшення затрат, як на первісні вкладення (для створення веб-сайту, чи веб-сторінки), так і на виконання основних маркетингових функцій.

Управління та обмін інформацією є надзвичайно важливі для забезпечення ефективності та результативності будь-якого маркетингового каналу, а найбільша перевага online-бізнесу полягає в тому, що він доступний 24 години на добу з будь-якого місця як для бізнесу, так і для клієнтів.

Поєднання можливостей інтернету та рекламної справи відкриває сьогодні широкі можливості для реклами в мережі. При цьому, інтернет-реклама потребує набагато менше затрат як фінансових так і фізичних, а система керування рекламним процесом повністю автоматизована й включає в себе більш гнучкі налаштування компонентів рекламної кампанії.

В той же час відбувається швидкий зворотний зв'язок з цільовою аудиторією. Й оскільки компанію, що вкладає кошти у просування товару, перш за все цікавить ROI (return-on-investment) - індекс прибутковості інвестиційного капіталу, саме інтернет-рекламодавець має можливість прослідкувати за реакцією глядачів на кожне повідомлення, дізнатися, як саме поводив себе клієнт: увійшов він до магазину чи ні, як довго вивчав товар, що саме обрав, чи став постійним клієнтом.

Важливим атрибутом інтернет-комунікації являється можливість оперативного отримання додаткової інформації про товар. Адже часто достатньо лише «клікнути» мишкою - і в наступний момент уся необхідна інформація з'явиться на екрані.

Не менш важливим фактом застосування інтернет-реклами є те, що більша частина інтернет-користувачів - це високоосвічені люди з доходами вище середнього рівня, що привертає увагу потенційних рекламодавців різних товарів і послуг.

Що ж до використання Інтернету як медіа-ресурсу для проведення маркетингових заходів, то в 2008 р. доля ринку інтернет-реклами склала 6,4%, причому на даний вид реклами доводитиметься 17% приросту витрат, тоді як для телевізійної реклами цей показник складатиме 38% а на друковану рекламу - 20%.[36] В Україні витрати на інтернет-рекламу в 2006 р. складали близько 4 млн дол., в 2007 - 7 млн. дол., а в 2009році, незважаючи на світову економічну кризу, цей показник вже складав від 15 до 18 млн. дол. [32]

Отже, мережа інтернет являє собою нове комунікаційне середовище, відмінне від традиційних засобів масової інформації. Відмінною є багатонаправлена комунікаційна модель «багато до багатьох», в якій кожен абонент мережі має можливість звертатися до інших абонентів. Також, особливість середовища інтернет пов'язана з активною роллю споживачів (в традиційних засобах масової інформації їх роль є пасивною), обумовленою контролем над пошуком інформації за рахунок різних механізмів пошуку та навігації. Інтерактивний характер середовища мережі дозволяє підвищити ефективність взаємодії учасників комунікації.

Вплив інтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства зростає. В умовах сучасного світового ринку нові інформаційні технології та мережа інтернет дозволяють зменшити затрати на виконання маркетингових функцій компанії. Тому, перспективою подальших розвідок у даному напрямку має стати поглиблене дослідження застосування інтернет-технологій у маркетингових комунікацій.

Основними інструментами інтернет-бізнесу відносно малого і середнього бізнесу України є:

1. Корпоративний веб-сайт;

2. Інтернет-магазин;

3. Інтернет-аукціон;

4. Інформаційний корпоративний портал;

5. Інтернет-біржа;

6. Інтернет-маркетинг;

7. E-mail-маркетинг.

Корпоративний веб-сайт - інформаційна сторінка з даними о компанії, проекті, товарах і послугах, видах діяльності, пропозиціях по співпраці.

Функціональність:

1. забезпечення потенційних клієнтів і партнерів корпоративною інформацією про компанію;

2. залучення додаткових клієнтів і партнерів;

3. встановлення двостороннього зв'язку з відвідувачами вашого ресурсу;

4. формування іміджу компанії;

5. забезпечення клієнтів інформацією про товари і послуги;

6. встановлення двостороннього зв'язку з відвідувачами ресурсу.

Результати:

1. безперебійна робота веб-сайту;

2. доступність в будь-якої точки світу (де є інтернет);

3. скорочення витрат на інформаційне забезпечення клієнтів, партнерів, філій, постачальників;

4. можливість складання портрета ваших відвідувачів.

Інтернет-магазин - вітрина онлайнового або традиційного бізнесу, на якій розміщується пропозиція товарів і послуг для їх подальшої реалізації. Інтернет-магазин може також бути частиною корпоративного веб-сайту.

Функціональність:

1. продаж товарів і послуг;

2. забезпечення клієнтів інформацією про товари і послуги;

3. забезпечення корпоративною інформацією про бізнес;

4. налагодження чіткої автоматизації стосунків "клієнт-продавець";

5. залучення додаткових клієнтів і партнерів;

6. встановлення двостороннього зв'язку з відвідувачами ресурсу;

7. формування іміджу власника інтернету-магазина.

Результати:

1. збільшення продажів товарів і послуг;

2. можливість здобуття інформації про попит;

3. скорочення витрат на реалізацію одиниці продукції;

4. можливість здобуття портрета клієнта;

5. збільшення бази користувачів, які є потенційними покупцями.

Інтернет-аукціон - торгівельна вітрина, через яку користувач може продати будь-який товар. Заробіток власника такого аукціону - коміссіонні з операції. Інтернет-аукціон може бути частиною інтернету-магазина, який, у свою чергу, може бути частиною корпоративного веб-сайту.

Функціональність:

1. надання послуг, як для учасника-продавця, так і для покупця;

2. продаж будь-яких товарів і послуг;

3. збір інформації про попит;

4. формування іміджу власника аукціону.

Результати:

1. гроші заробляються «не потіючи» (витрати лише на підтримку ресурсу);

2. здобуття інформації з «перших рук» про попит на товари або послуги на ринку (дуже коштовна інформація);

3. формування постійної аудиторії (учасники аукціону відвідуватимуть його щодня);

4. слідство з вищевикладеної переваги: увага до конкретного аукціону з боку рекламодавців.

Інформаційний корпоративний портал - складна інформаційна система компанії, що акумулює в собі більшість бізнес-процесів і інформаційних потоків компанії. Інформаційний корпоративний портал може бути створений на основі корпоративного веб-сайту і інтегрований з інтернетом-магазином.

Функціональність:

1. інформаційне забезпечення потенційних клієнтів і партнерів корпоративними даними про компанію;

2. залучення додаткових клієнтів і партнерів;

3. встановлення двостороннього зв'язку з відвідувачами ресурсу;

4. формування іміджу компанії;

5. організація через видалений доступ порталу ділових стосунків з працівниками філій, ділерами, партнерами, постачальниками;

6. централізація інформаційних потоків через портал;

7. автоматизація бізнес-процесів бізнесу;

8. здійснення контролю і обліку діяльності відділів компанії, філій, постачальників і ділерів.

Результати:

1. скорочення витрат;

2. автоматизація інформаційних потоків;

3. якісніше і швидше інформаційне забезпечення співробітників компанії, філій, ділерів, партнерів, постачальників;

4. безперебійна робота порталу.

Інтернет-біржа - торгівельний майданчик, через який підприємства ведуть торгівлю товарами і послугами. Заробіток власника - комісійні або, якщо в кожній операції власник є продавцем або покупцем, скорочення витрат.

Майданчики бувають одингалузевими і багато галузевими. Інтернет-біржа може бути створена на основі корпоративного інформаційного порталу, інтернету-магазина і інтернету-аукціону.

Функціональність:

1. інформаційне забезпечення учасників інтернету-біржі;

2. організація торгівлі товаром між підприємствами;

3. організація процесу оплати і доставки;

4. залучення додаткових учасників і партнерів;

5. встановлення двостороннього зв'язку з учасниками біржі.

Результати:

1. скорочення витрат;

2. простота підтримки;

3. автоматизація процесу оплати і доставки, контроль їх виконання;

4. безперебійна робота;

5. великі об'єми - великі прибутки.

Технології інтернет-біржі дозволяють організовувати бартерні моделі торгівлі товарами і послугами і використовувати клірингові системи.

Інтернет-маркетинг - ефективний і найважливіший інструмент інтернет-бізнесу.

Функціональність:

1. проведення рекламних акцій компанії, товарів, послуг, веб-сайту, порталів, інтернетів-магазинів і т.д.;

2. проведення спеціальних маркетингових заходів;

3. створення брендів;

4. проведення pr-заходів;

5. проведення маркетингових досліджень ринку;

6. аналіз діяльності конкурентів;

7. встановлення тісних ділових відносин з користувачами.

Результати:

1. аналіз попиту продукції;

2. визначення портрета користувача;

3. аналіз ефективності реклами;

4. потенційно - залучення на свій ресурс практично безмежної кількості користувачів;

5. знаходження нових клієнтів і партнерів.

Переваги перед традиційним маркетингом:

1. нижча вартість рекламної кампанії в порівнянні з традиційними ЗМІ;

2. більша аудиторія, чим в ЗМІ;

3. можливість напряму потоку реклами лише на цільову аудиторію;

4. можливість оцінки ефективності реклами;

5. можливість оперативної зміни основних акцентів рекламній кампанії.

Інтернет-маркетинг не конкурент традиційного маркетингу, а лише його продовження або початок, що має ряд переваг.

На механізм електронної пошти спираються багато популярних засобів мовлення в Інтернет. Сюди входять списки розсилки, дискусійні листи і, зрозуміло, індивідуальні поштові повідомлення. При умілому використанні e-mail може дати ще один ефективний інструмент просування компанії або web-сервера в інтернет.

Переваги e-mail реклами очевидні:

1. електронна пошта, що з'явилася задовго до розробки WWW є практично у всіх користувачів мережі;

2. e-mail працює безпосередньо і досягає конкретно потрібного користувача;

3. дає можливість персоніфікованого звернення;

4. завдяки чіткому тематичному діленню списків розсилок і дискусійних листів можна впливати саме на цільову аудиторію, що цікавить;

5. цікаве з точки зору одержувача повідомлення може бути поширене серед його колег і знайомих;

6. відгук на правильно розміщену рекламу в e-mail вище, ніж відгук банерів, і що найголовніше, вище якість переходів на сайт рекламодавця;

7. зараз, коли більшість користувачів мають поштових клієнтів html-лістів, що підтримують формат, для рекламодавця стало можливим розміщення не лише текстової, але і графічної реклами (зокрема, банерів), а також облік її ефективності (тобто стало можливим відстежувати к-ть переходів на сайт рекламодавця по засланню в листі).

Існує ряд ефективних і таких, що не порушують етику поведінки в мережі методів використання e-mail як інструмент реклами.

1. Списки розсилки. У Інтернеті існує безліч списків розсилки, які присвячені самим різним тематикам.

Одержувачі подібних листів власноручно підписалися на список, і у будь-який момент у них є право і можливість відмінити свою підписку.

Оскільки список розсилки зазвичай є засобом мовлення для певної цільової групи і часто має тисячі підписчиків, він є дійсно ефективним інструментом маркетингу.

Способи розміщення реклами в списки розсилки:

1. розмістити платну рекламу;

2. безкоштовне розміщення (можливо лише в тому випадку, якщо удається переконати адміністрацію в користі даної інформації для підписчиків аркуша);

3. можна написати корисний матеріал для розсилки і тим самим провести непряму рекламу (згадавши свою компанію, поставивши підпис).

Прекрасним маркетинговим ходом є заклад власного списку розсилки. Природно, це має сенс, лише якщо передбачається на регулярній основі готувати компетентну інформацію, яка зацікавила б цільову аудиторію.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій...
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій...
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» icon«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Есі ведення та управління бізнесу. [3] Так, сьогодні послугами Інтернету користуються 1,802 млн населення планети, що в 5 разів більше,...
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» icon«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Есі ведення та управління бізнесу. [3] Так, сьогодні послугами Інтернету користуються 1,802 млн населення планети, що в 5 разів більше,...
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconВступ 3
Аналіз організації маркетингу та маркетингових комунікацій на тов ра «ad-world» 46
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» icon«Маркетингова політика комунікацій підприємства (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Метою випускної роботи є запровадження І вдосконалення системи політики комунікації
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота
Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі тов”транс-зафт”
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота
На тему: «Організація обліку, аналізу та контролю на малих підприємствах на прикладі пп «Компанія Ардіс»
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconТема: «Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.»
Розділ Теоретичні аспекти сутності стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота на тему: „Облік, аналіз І контроль касового
Організація касового виконання державного бюджету за видатками на прикладі вдк у Володимирецькому районі Рівненської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка