Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
НазваДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Сторінка4/7
Дата конвертації17.03.2013
Розмір0.94 Mb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Маркетинг > Диплом
1   2   3   4   5   6   7

Продовження табл. 2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8.

Широта та повнота асортименту

0,06

4

0,24

4

0,24

3

0,18

2

0,12

9.

Терміни виконання замовлень

0,06

1

0,06

2

0,12

4

0,24

3

0,18

10.

Кваліфікація персоналу


0,08

2

0,16

3

0,24

4

0,32

1

0,08

11.

Репутація підприємства


0,13

3

0,39

3

0,39

4

0,52

4

0,52

12.

Ціна продукції

0,11

4

0,44

2

0,22

1

0,11

3

0,33
^ РАЗОМ (R)

1

29

2,67

33

2,88

36

3,03

35

2,84


Згідно з даними табл. 2.2, рейтинги конкурентоспроможності підприємств мають таку послідовність:

^ 1. ТОВ РА «AD-WORLD» (R=2,67)

2. РА «DIALLA» (R=2,88)

3. РА «Brand New» (R = 3,03)

4. РА «Ace DDB» (R = 2,84)

Відповідно до отриманих результатів основним конкурентом ТОВ РА «AD-WORLD» є РА «Ace DDB». Інші фірми за основними показниками поки що серйозної конкуренції скласти не можуть (оскільки вони сильніші) проте за ціновою конкуренцією ТОВ РА «AD-WORLD» виграє. Але слід звернути увагу на РА «Ace DDB», яке за основними показниками випереджує конкурентів - лідерів, що може призвести до зміни його ринкових можливостей.Мал. 2.2 Оцінка конкурентних позицій ТОВ РА «AD-WORLD» на ринку

Отже, ТОВ РА «AD-WORLD» необхідно нарощувати обсяги збуту рекламних послуг та іншої продукції, а також потребує сучасних механізмів стимулювання збуту. Слід зменшити середні витрати, знижувати довготермінову та короткотермінову заборгованість, збільшувати активи фірми, робити більш вигіднішу ціну. Проте, за такими показниками, як обсяги послуг, чистий прибуток, об'єм капіталовкладень в підприємство наша фірма не поступається своїм конкурентам. Отже, можна зробити висновок, що хоча і конкуренція для нашої фірми існує, конкурентоспроможність ТОВ РА «AD-WORLD» є на непоганому рівні.

Проаналізуємо ТОВ РА «AD-WORLD» використавши SWOT-аналіз. SWOT-аналіз являє собою перелік сильних і слабких сторін підприємстіва , а також перелік можливостей і загроз. Як уже відзначалося вище, SWOT-аналіз є складовим елементом, як стратегічного маркетингового аудита, так і стратегічного плану компанії. SWOТ-аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього се­редовища організації. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середови­ща, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зо­внішнього середовища організації.

Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв’язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для форму­лювання стратегії організації. Приведений нижче SWOT-аналіз складений у виді таблиці і містить не тільки перелік можливостей і загроз, сильних і слабких сторін компанії,а й перелік першочергових заходів, що повинна провести компанія для удосконалювання системи управління маркетингом.
Таблиця 2.3

Матриця SWOT-аналізу ТОВ РА «AD-WORLD»
Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)
 1. Великий досвід в організації рекламної діяльності

 2. Високий рівень організації управлінського обліку

 3. Наявність висококваліфікованого персоналу

 4. Налагоджена система аналізу та впровадження послуг

 1. Середня позиція в долі ринку

 2. Відсутність системи стратегічного планування

Продовження табл. 2.3

Можливості (О)

SO-стратегія

WO-стратегія

 1. Розширення ринку за рахунок розширення географічної території пропонованих послуг

 2. Зміна суспільних стереотипів стосовно реклами

3. Збільшення кількості підприємницьких структур

 1. Розширення пропонуємих послуг

 2. Розвиток системи персональних продажів

 3. Збільшення потужностей по наданню послуг

 1. Створення і поширення безкоштовних рекламно-інформаційних матеріалів про діяльність компанії та проведення рекламної компанії

 2. Створення єдиної служби маркетингу на підприємстві

 3. Збільшення ринкової частки компанії за рахунок нових послуг і завоювання нових сегментів ринку

Погрози (Т)

ST-стратегія

WT-стратегія

 1. Уповільнення темпів економічного розвитку

 2. Збільшення податкового преса

 3. Зростання цін на послуги

 4. Розвиток технології

 1. Створення системи електронних продажів (замовлення через мережу)

 1. Розширення каналів

 2. Створення системи зворотного зв’язку з клієнтами компанії

 3. Розвиток нових технологій і продуктів

 4. Розвиток бренду і торгових марок


в даний час багато керівників українських компаній намагаються впровадити стратегічне управління в діяльність своїх організацій, що припускає організацію роботи підприємства відповідно до обраної маркетингової стратегії. Однак, перш ніж розробляти стратегію, на базі якої здійснюється стратегічне управління підприємством, необхідно оцінити готовність підприємства саме до такого, стратегічного підходу в керуванні.

Ці ознаки виявляються на підприємстві в різній мірі і характеризують в остаточному підсумку його конкурентні переваги:

 • визначеність місії;

 • визначеність цілей і стратегії підприємства;

 • наявність налагодженого механізму збору, аналізу й обробки маркетингової інформації;

 • робота з підвищення конкурентоздатності підприємства;

 • пристосовуваність підприємства до можливостей, що відкриваються;

 • орієнтованість поточного управління на виконання стратегічних задач підприємства;

 • організаційний поділ задач стратегічного управління від задач оперативного управління;

 • наявність підрозділів, що здійснюють внутрі фірмове консультування з питань стратегічного розвитку;

 • запрошення сторонніх консультантів для вирішення неспецифічних задач;

 • постійне інформування персоналу про стратегічні цілі і плани підприємства;

 • високий рівень корпоративної культури;

 • наявність на підприємстві ефективно працюючого маркетингового підрозділу.

Виявлення ступеня прояву ознак, що характеризують підготовленість підприємства до використання принципів і методів стратегічного планування і управління, можна провести експертним шляхом за методом Делфі. У якості експертів слід залучити менеджерів компанії, що не вимагає залучення великих ресурсів. Крім того, зазначена методика може неодноразово повторно застосовуватися для контролю дієвості проведених заходів, покликаних поліпшити сформовану ситуацію.

2.2. Техніко-економічні показники діяльності підприємства та їх залежність від маркетингової політики

Техніко-економічні показники діяльності підприємства ТОВ РА представлені в табл. 2.4.

Аналізуючи показники техніко-економічного стану на кінець 2007 року виручка від реалізації продукції склала 288171 тис.грн. Після вирахування платежів до бюджету чистий доход від реалізації продукції склав 240142 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції в 2007 році становить 166757 тис.грн. Валовий прибуток склав 73385 тис.грн. В результаті вирахування адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат фінансовий результат від операційної діяльності - прибуток у сумі 60946 тис.грн. В цілому за 2007 рік чистий прибуток в сумі 49639,0 тис.грн.

В 2008 році виручка від реалізації продукції склала 303911 тис.грн., що на 15740,0 тис.грн. більше, ніж в 2007 році. Після вирахування платежів до бюджету чистий доход від реалізації продукції склав 253259,0 тис.грн., що на 13117,0 тис.грн. більше проти 2007 року.

Собівартість реалізованої продукції в 2008 році становить 187710,0 тис.грн. (на 20953 тис.грн. більше відповідного періоду попереднього року). Таким чином, валовий прибуток склав 65549,0 тис.грн. Значення даного показника зменшилось проти кінця 2007 року на 11%.

Фінансовий результат від операційної діяльності в 2008 році - прибуток у сумі 55783,0 тис.грн., що менше 2007 року на 5163 тис.грн. (або 8%).

В 2009 році виручка від реалізації продукції склала 272684,0 тис.грн., що на 31237 тис.грн. менше, ніж у 2008 році. Після вирахування платежів до бюджету чистий доход від реалізації склав 227228,0 тис.грн. Це на 26031,0 тис.грн. менше відповідного періоду попереднього року. Собівартість продукції склала 145568,0 тис.грн. що на 22% менше по відношенню до 2008 року.

Таблиця 2.4

Техніко – економічні показники діяльності ТОВ РА «AD-WORLD»Показники

2007

2008

2009

Абсолютне відхилення 2008-2007

Абсолютне відхилення

Темп росту, %

Темп росту, %

2009-2008

2008/2007

2009/2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

Обсяги реалізації продукції (продуктів, робіт, послуг)

288171,0

303911,0

272674,0

15740,0

-31237,0

105

90

3

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (продуктів, робіт, послуг)

240142,0

253259,0

227228,0

13117,0

-26031,0

105

90

4

Собівартість реалізованої продукції (продуктів, робіт, послуг)

166757,0

187710,0

145568,0

20953,0

-42142,0

113

78

5

Валовий прибуток (збиток)

73385,0

65549,0

81660,0

-7836,0

16111,0

89

125

6

Адміністративні витрати

5563,0

4070,0

5197,0

-1493,0

1127,0

73

128

7

Витрати на збут

2037,0

2557,0

2076,0

520,0

-481,0

126

81

8

Інші операційні витрати

4389,1

4390,1

4391,1

1,0

1,0

100

100

9

Прибуток від операційної діяльності

60946,0

55783,0

72643,0

-5163,0

16860,0

92

130

10

Чистий прибуток (збиток)

49639,0

53453,0

69285,0

3814,0

15832,0

108

130

Продовження табл. 2.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

Рентабельність реалізованої продукції по прибутку від основної діяльності, %

21,15

18,36

26,64

-2,79

8,29


-

-

12

Рентабельність по чистому прибутку, %

9,67

12,12

16,27

2,45

4,15

-

-

13

Середньорічна вартість основних засобів, тис.грн.

91679,0

88721,0

87526,0

-2958,0

-1195,0

97

99

14

Віддача основних засобів, грн

0,32

0,29

0,32

-0,03

0,03

92

110

15

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

520

500

580

-20

80

96

116

16

в т.ч. робітників, чол

471

435

462

-36

27

92

106

17

Середньорічна продуктивність праці одного робітника, грн/чол.

611,83

698,65

590,20

86,82

-108,44

114

84

18

Витрати на оплату праці

16601,0

17997,0

23674,0

1396,0

5677,0

108

132

19

Середньорічна оплата праці працівника, тис.грн.

31,93

35,99

40,82

4,07

4,82

113

113

20

Матеріальні витрати

13517,0

160894,0

105846,0

147377,0

-55048,0

119

66

21

Матеріалоємність, грн.

0,05

0,53

0,39

0,48

-0,14

112,9

73

Валовий прибуток відповідно у 2009 році становив 81660 тис.грн. За вирахуванням адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат фінансовий результат від операційної діяльності - прибуток в сумі 72643 тис.грн., що на 30% більше, ніж у 2008 році.2007 2008 2009Мал. 2.3 Динаміка прибутку ТОВ РА «AD-WORLD» за 2007-2009 роки2007 2008 2009Мал. 2.4 Структура чистого доходу ТОВ РА «AD-WORLD» за 2007-2009 роки

Отже, фінансовий стан ТОВ РА «AD-WORLD» на останній звітний період зміцнився порівняно з попередніми роками. Підприємство має стабільний ріст економічних показників.

фінансово-майновий стан підприємства характеризується такими показниками.

В 2008 році, загальний обсяг активів на початок року склав 157503 тис.грн.. Найбільшу питому вагу в них займають необоротні активи: 71,34%, або 112355,0 тис.грн.. Серед оборотних активів доля яких 28,64% найбільшу частку становить стаття «запаси» (4,64% до підсумку оборотних активів).

Необоротні активи становлять 71,34% до загальної вартості активів. В них найбільшу частку займають основні засоби, що свідчить про орієнтацію підприємства на розширення основної діяльності.

В 2009 році порівняно з 2008 роком, загальний обсяг активів на початок року склав 151903 тис.грн.., що на 3,56% менше попереднього року (або 5600 тис.грн.). Найбільшу питому вагу в них займають необоротні активи: 73,63%, або 111853 тис.грн.., частка необоротних активів збільшилась в 2009 році на 2,29% (або зменшилась на 502 тис.грн.). Серед оборотних активів ТОВ РА «AD-WORLD» зменшилась частка запасів (з 4,64% до 3,59% до підсумку балансу) абсолютний показник зменшився з 7313 тис.грн.. в 2007 до 5452 тис.грн.. в 2009 році.

В складі пасиву в 2009 році порівняно з 2008 найбільшу частку займають власний капітал (70,83%) і поточні зобов'язання (29,17%), що пов’язано з зобов’язаннями по розрахункам. Відбулося збільшення власного капіталу в абсолютному значенні на 36846 тис.грн.. (або 26,86%) з 111555 тис.грн.. до 148401 тис.грн... Частка поточних зобов’язань підприємства зменшилась за рахунок статті «поточні зобов’язання за розрахунками» до 2,31% в 2009 році з 29,17% в 2007. Дивіться Додаток Б

Таким чином, на кінець 2009 року фінансово-майновий стан підприємства ТОВ РА «AD-WORLD» дещо зміцнився порівняно з початком 2008 року.

Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує стан та ступінь зносу основних засобів. Даний коефіцієнт збільшився на початок 2009 року по відношенню до відповідного періоду 2008 року на 0,02 і склав 0,44. Таким чином, на кінець 2009 року ступінь придатності основних засобів складає 56% (100%-0,44* 100%=56%). А звідси можна зробити висновок про високий рівень старіння основних фондів. На підприємстві основні виробничі фонди представлені наступним обладнанням, яки згрупований за циклами виробничого процесу. Перелік обладнання, що забезпечує друкарський і додрукарський цикл представлено в додатку В.

^ 2.3. Аналіз використання комунікаційних можливостей інтернету на підприємстві

Підприємство «AD-WORLD» доки не може собі дозволити проводити повномасштабну комунікаційну політику в Інтернеті. Широка рекламна компанія в Інтернеті на замовлення досить дорогий захід.

Проте, керівництво компанією «AD-WORLD» приймає вирішення про вживання недорогої реклами в Інтернеті, у вигляді відкриття свого власного сайту і розсилки рекламній інформації зацікавленим користувачам Мережі. Офіційний сайт компанії «AD-WORLD» http://ad-world.com.ua/.

Керівництво компанії «AD-WORLD» використовує Інтернет як інструмент комунікації, оцінивши його переваги для потенційних або реальних покупців:

1. Зручність. Споживачі можуть замовляти товари 24 години в добу незалежно від того, де вони знаходяться. Їм не потрібно витрачати час, застрявати в пробках на дорогах, не потрібно шукати місце для парковки і ходити по безконечних проходах магазинів у пошуках потрібного товару. Не доводиться, нарешті, просто об'їжджати безліч магазинів.

2. Інформація. Покупці можуть знайти велику кількість порівняльних даних про компанії, продукти і конкурентів, не покидаючи при цьому свого будинку або офісу. Вони можуть сфокусувати свою увагу на таких об'єктивних критеріях, як ціна, якість, термін служби і наявність у продажу.

3. Менше переживань. При використанні онлайнових служб покупцям не доводиться спілкуватися віч-на-віч з продавцем, піддаватися дії переконливих і емоційних чинників.

4. Швидше. Користувачі Інтернету можуть дуже швидко оформити замовлення продукції і чекати доставку товару або послуги додому.

5. Конфіденційність. Через інтернет можна здійснювати покупки інкогніто. Особливо це важливо для багатих і відомих людей, що не бажають афішувати свої покупки.

Також онлайнові служби дають певні переваги і маркетологам:

1. Швидке пристосування до ринкових умов. Маркетологи можуть швидко додавати продукцію в свій асортимент, міняти ціни і описи товарів.

2. Менші витрати. Інтернет реклама набагато дешевше за рекламу в традиційних ЗМІ.

3. Побудова взаємин. Маркетологи можуть аналізувати відповіді своїх покупців, отримуючи про них додаткову інформацію, можуть пересилати на комп'ютери клієнтів корисні поради, рекламні матеріали.

4. Обхват аудиторії. Можна підрахувати, скільки осіб відвідали сайт компанії, скільки з них зупинилися на певному місці цього сайту. Ця інформація допомагає маркетологам покращувати свої пропозиції і рекламу.

Також, існують відчутні переваги, які отримують підприємства:

1. Розширення ринку. Фірма ставить собі мету освоєння нових сегментів ринку.

2. Залучення уваги. Фірма прагне стати доступнішою для своїх споживачів і збільшити долю завойованої уваги споживачів.

3. Підвищення рівня реагування. Фірма бажає збільшити реакцію на запити споживачів.

4. Нові послуги. Фірма хоче за допомогою інтернету запропонувати клієнтам нові послуги.

5. Зниження витрат. Фірма розраховує понизити витрати на виробництво і продаж товарів і послуг, шляхом зниження трансанкціонних витрат.

Проведені дослідження показують, що фірма «AD-WORLD» в даний час веде маркетингову діяльність на досить високому рівні. Головна увага при цьому приділяється вирішенню активних завдань, тобто формуванню і стимулюванню попиту на товар. Проте, унаслідок нестійкого положення в економіці України і відсутності достатніх засобів для фінансування повномасштабної маркетингової діяльності, фірма «AD-WORLD» застосовує лише найнеобхідніші маркетингові заходи.

В разі поліпшення фінансового стану фірми «AD-WORLD» можна буде використовувати дієвіші і дорожчі форми комунікації і канали поширення інформації.

До дієвішої і дорожчої форми комунікації можна віднести вживання повномасштабної рекламної діяльності - проведення рекламної кампанії в мережі Інтернет.

Зокрема, для створення сприятливого образу фірми в очах громадськості можна було б провести наступні заходи:

1. створити суспільство фахівців з комп'ютерних технологій. Таке суспільство стало б лідером громадської думки в області інформаційних мереж, що дозволило б фірмі «AD-WORLD» формувати сприятливу громадську думку про себе і свою діяльність, а також швидко поширювати інформацію про нові товари і послуги;

2. виділяти кошти на підтримку наукових робіт;

3. опубліковувати добре оформлені річні звіти на офіційному сайті. Це створило б думку про фірму як про стабільну, процвітаючу організацію і залучило до співпраці крупні фірми.

Всі ці заходи створили б сприятливий імідж фірми, що привело б до прагнення керівників підприємств-замовників співробітничати саме з фірмою «AD-WORLD».

Крім того, для залучення уваги фахівців до продукції фірми, необхідно проводити більше виставок і семінарів. Оголошення про останніх розсилати зацікавленим особам і опубліковувати на різних сайтах.

На таких заходах здійснюється велика комерційна і рекламно-пропагандистська робота. Встановлено, що більшість контрактів полягають або безпосередньо на виставці, або через декілька днів після її закінчення.

Особливу увагу фірмі «AD-WORLD» слід звернути на внутрішні комунікації, оскільки проведення ефективних внутрішніх комунікацій дозволяє удосконалювати організацію роботи з клієнтами фірми, вивчати клієнтів і створювати сприятливий образ фірми.

Для досягнення цих цілей фірмі необхідно:

1. заставляти вивчати характеристики товару продавців і менеджерів. Співробітники фірми повинні знати і уміти розповісти всі подробиці про товар, що продається, вони мають бути для покупця джерелом інформації;

2. виховувати у співробітників люб'язність і чуйність;

3. застосовувати принцип перетворення випадкового відвідувача в покупця;

4. з'ясовувати у вже наявних клієнтів імена потенційних покупців. Краще джерело нових клієнтів – це вже існуючий клієнт. З психології давно відомо, що люди люблять переконувати інших в правильності свого рішення;

5. розробка єдиної корпоративної легенди і постійне інформування співробітників про діяльність фірми (проведення семінарів).

Для виходу підприємства «AD-WORLD» на принципово новий рівень, на розширення діяльності потрібне проведення рекламної компанії в Інтернеті з врахуванням реальних фінансових можливостей.

^ РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ

3.1. Вдосконалення веб-сайту компанії

Як одну з найбільш значимих доріг підвищення ефективності маркетингової діяльності будь-якого підприємства можна розглядати оптимізацію його комунікативної політики.

Комунікативна політика, що проводиться в Інтернеті, — це курс дій підприємства, направлений на планування і здійснення взаємодії фірми зі всіма суб'єктами маркетингової системи на основі використання комплексу засобів комунікацій Інтернету, що забезпечують стабільне і ефективне формування попиту і просування товарів і послуг на ринки з метою задоволення потреб покупців і здобуття прибутку.

Маркетингові комунікації в Інтернеті залежно від кінцевої мети можуть бути розділені на два види:

1) комунікації, пов'язані з розробкою, створенням, вдосконаленням товару і його поведінкою на ринку;

2) комунікації, пов'язані з просуванням товару.

Web-сайт компанії зазвичай виступає центральним елементом комунікативної політики, що проводиться в інтернеті. Тому таке важливе завдання його просування, від успішної реалізації якої в значній мірі залежить ефективність всієї комунікативної політики.

Web-сайт надає компанії широкий ряд додаткових можливостей, на додаток до доступних раніше комунікаційним службам. Головна їх особливість полягає в тому, що тепер компанія може надавати користувачам додатковий сервіс: давати інформацію, надавати пред- і післяпродажне обслуговування, продавати товари і послуги. За наявності власного сайту зростає ефективність рекламних заходів, що проводяться в мережі, оскільки будь-яка реклама може містити посилання на сайт компанії, де користувачеві стане доступне значно більша кількість інформації, і він складе повнішу думку про фірму і її пропозицію. Крім того, інформація про поведінку відвідувачів на сайті може відразу ж потрапляти в інформаційну систему компанії і служити для якіснішого їх обслуговування.

З точки зору маркетингу, web-сайт — це набір інформаційних блоків і інструментів для взаємодії з одним або декількома сегментами цільової аудиторії. Яка інформація буде представлена на ньому, які інструменти будуть задіяні, як вони взаємодіятимуть між собою — все це залежить від вибраної моделі бізнесу, короткострокових і довгострокових завдань, а також від типа сегментів цільової аудиторії і можливості контактувати з нею тим, або іншим способом.

На мал. 3.1 представлена загальна блок-схема побудови web-сайту. Вона включає чотири основні етапи.

Перший етап — визначення цілей і шляхів їх досягнення, проведення маркетингових досліджень, розробка плану необхідних заходів. Цей етап має основоположне значення, оскільки від отриманих на ньому даних і прийнятих на їх основі рішень залежатиме ефективність побудованої системи і її життєздатність в цілому.

Наступним етапом є реалізація web-сайту. На ньому мають бути вирішені такі питання, як вибір місця розміщення сервера, вибір постачальника послуг Інтернету, розроблений дизайн сайту і його структура, вироблено його первинне інформаційне наповнення, розглянуті питання поєднання з існуючою інформаційною системою підприємства, і, після проведення попереднього тестування, web-сервер може бути розміщений в Інтернеті.

Після цього потрібно вирішити питання залучення на нього користувачів — поточних і потенційних клієнтів фірми. Тому наступним етапом є проведення комплексу заходів щодо залучення відвідувачів на сервер. Даний етап має на увазі використання всіх видів реклами в Інтернеті: від розміщення банерів до використання списків розсилки і участі в телеконференціях.Мал. 3.1. Блок схема побудови web-сайту [35]
Вказані три етапи завершує четвертий — підведення підсумків на основі порівняння отриманих результатів із запланованими в розрізі встановлених раніше критеріїв.

При правильному підході до побудови бізнесу з використанням Інтернету, він продовжуватиме удосконалюватися і розвиватися.

Спробуємо показати зразковий план роботи по проектуванню сайту як ефективного інструменту для компанії. Перш за все, варто сказати, що до моменту, коли компанія приступає до створення сайту, мають бути поставлені маркетингові цілі.

У нашому випадку основною метою розробки web-сайту для ТОВ «AD-WORLD» є: діставання можливості побудови ефективних систем взаємодії зі всіма суб'єктами ринку. В рамках поставленої мети можуть вирішуватися наступні завдання:

1) використання Інтернету як засоби для продажу рекламних послуг споживачам;

2) використання Інтернету для організації через нього системи постачання компанії.

Маючи сформульовані цілі, можна переходити до визначення того, як сайт працюватиме на їх досягнення.

Перший крок при розробці web-сайту – це визначення цільових аудиторій. Найбільш важлива цільова аудиторія практично для будь-якого підприємства і ТОВ «AD-WORLD» - не виключення, це – потенційні і реальні клієнти. Для рекламного агентства, в першу чергу, це юридичні особи, що здійснюють свою діяльність на території міста Київ. Другою цільовою аудиторією, відповідно до поставлених завдань, можна вважати – постачальників устаткування, матеріалів і комплектуючих для здійснення рекламного бізнесу. Третьою цільовою аудиторією можуть виступати крупні рекламні агентства України і зарубіжних країн, для яких ТОВ «AD-WORLD» може виступити в ролі посередника.

На другому етапі визначаються завдання, які можуть бути вирішені з використанням інтернету-технологій, і визначаються необхідні інструменти, які мають бути реалізовані на сайті для вирішення цих завдань. У нашому випадку, сайт має бути максимально простий і зручний для потенційного замовника рекламної продукції. У нього обов'язково мають бути включені наступні функціональні розділи:

1) Координати, контактні телефони, e-mail і контактні особи рекламного агентства;

2) Інформація про компанію: історія розвитку, організаційна структура, основні принципи роботи з клієнтами;

3) Пропоновані послуги розбиті по розділах. Наприклад:

Розділ 1. Поліграфічні послуги

Розділ 2. Зовнішня реклама

Розділ 3. Реклама в ЗМІ

Розділ 4. Сувенірна продукція

Розділ 5. Друк і штампи

Кожен розділ повинен містити опис пропонованої продукції і послуг, приклади виконаних робіт і типові прайс-листи;

4) Бланк заявки на виконання послуг рекламного характеру, автоматично за бажанням замовника, що відправляється по електронній пошті на електронну адресу ТОВ «AD-WORLD»;

5) Блок новин, що оповіщає потенційних і реальних клієнтів про появу нового вигляду послуг і рекламної продукції.

6) Розділ – наші вакансії.

7) Розділ – наші клієнти (партнери), що пропонує відвідувачеві сайту проглянути найбільш вдало виконані замовлення клієнтів.

8) Розділ – наші потреби, спеціально призначений для оптимізації роботи з постачальниками, в якому мають бути відбиті всі необхідні позиції матеріалів, сировини, комплектуючих і устаткування для виробництва рекламної продукції, з вказівкою ціни, яку ТОВ «AD-WORLD» готове заплатити.

9) Гостьова книга – розділ, в якому відвідувачі можуть залишити свої повідомлення, поставити питання.

Крок третій має на увазі постановку комунікативних завдань і заставляння комунікативних функцій сайту. Сайт можна розглядати як маркетинговий комунікативний простір, причому з інформацією взаємодіють як відвідувачі сайту, у тому числі і представники цільових груп, так і компанія. Завдання маркетолога при проектуванні сайту організувати цей простір так, щоб забезпечити максимально комфортні умови передачі інформації цільовим групам.

Інструменти, які можуть бути використані на сайті для передачі інформації, забезпечують практично весь набір маркетингових комунікацій, а саме:

1) Реклама. На сайті можна використовувати всі рекламні звернення до цільової аудиторії, адаптувавши їх до інтернет-технологій.

2) Стимулювання збуту. У Інтернеті можна використовувати практично всі прийоми, включаючи надання знижок, купонів і т. д., тим більше що, за допомогою сайту, набагато простіше забезпечити попадання їх цільовій групі. А, забезпечивши на сайті механізми авторизації користувачів, ми маємо можливість звертатися до потенційних покупців індивідуально;

3) Зв'язки з громадськістю (піар). Про важливість сайту як джерела інформації для журналістів вже згадувалося. Але інформаційні приводи цікаві і відвідувачам сайту з інших цільових груп, і при нагоді краще забезпечити їх трансляцію на сайті (у нашому випадку можна використовувати новинний блок).

4) Прямі продажі (за допомогою блоку – заявка покупця);

5) Дірект-маркетінг. В даному випадку не йдеться про спам, а про розсилки новин зацікавленим користувачам, якими можуть бути фахівці з реклами і маркетингу крупних підприємств міста, а також керівників невеликих фірм, що самостійно визначають власну рекламну політику. Адже, якщо користувач погодився отримувати інформацію з сайту, значить, він в ній зацікавлений і пробачить невелику кількість реклами, яка можливо буде в даних повідомленнях.

Перелік інструментів, які повинні забезпечувати поставлені завдання по комунікативній ефективності сайту складається з наступних пунктів:

1) Наявність блоку реєстрації на сайті;

2) Автоматична розсилка новин про компанію зареєстрованим користувачам;

3) Гостьова книга, що підтримує прямий зв'язок з клієнтами;

4) Форма заявки, що дозволяє швидко оформити і відправити замовлення ТОВ «AD-WORLD».

Також не слід забувати і про можливість збору маркетингової інформації. Інструменти для цього також мають бути передбачені на етапі проектування. Що стосується здобуття інформації, то окрім звичайних інструментів маркетингових досліджень, таких, як анкетування або опити, варто пам'ятати про можливість здобуття невербальної інформації від відвідувача сайту. Адже будь-яка дія відвідувача сайту може бути зафіксоване і відповідно проаналізоване. Таким чином при розробці сайту необхідно закласти можливість фіксації всіх ітерацій відвідувача і складання звіту за цими даними.

Крок четвертий направлений на залучення і утримання цільових груп. В рамках даного кроку ми повинні поклопотатися про просування даного сайту не лише в Інтернет просторі, але і в інформаційному просторі міста. Для досягнення даної мети рекомендується:

1) Використовувати програми пошукового і непошукового просування сайту, що є окремим етапом роботи з сайтом.

2) Провести невелику рекламну іміджеву кампанію по просуванню сайту, яка повинна носити двояку роль. З одного боку, вона дозволить привернути увагу потенційних споживачів до появи сайту компанії, і носитиме ознайомлювальний характер, з іншого боку – ще раз нагадає про існування рекламного агентства «AD-WORLD», і носитиме характер, що нагадує.

Дана рекламна кампанія повинна використовувати такі засоби рекламної дії як зовнішня реклама, реклама в ЗМІ і дірект мейл.

3) Провести стимулюючу акцію по залученню відвідувачів на сайт. Наприклад, розигриш призу для кожного сотого відвідувача.

Тепер, пройшовши попередні кроки, можна скласти функціональну структуру сайту, яка грунтується на проведеному аналізі. А потім і логічну структуру сайту на підставі передбачуваної і бажаної поведінки відвідувачів.

Функціональна структура сайту представлятиме список інформаційних матеріалів і сервісів, які мають бути представлені на ньому. Причому якщо при попередніх кроках ми відштовхувалися від потреб представників цільових груп, то в даному випадку, навпаки, складається список (таблиця) функцій сайту з описом цільових груп і завдань, які вирішуються даною функцією для кожної з цільових груп. (див. Табл. 3.1. в Додатку Г)

Логічна структура сайту розробляється виходячи з передбачуваної моделі поведінки цільових груп на сайті. При цьому бажано враховувати маркетингові цілі компанії відносно цільової групи. Фактично поведінкою відвідувача сайту є комунікаційний акт, при якому адресант, – творець сайту передає повідомлення – інформацію, розміщену на сайті, – і отримує у відповідь повідомлення адресата, виражене його поведінкою на сайті. У ідеальному випадку відвідувач сайту поводиться в повній відповідності з передбачуваною моделлю поведінки.

Результатом зроблених кроків будуть сформульовані вимоги до функціональності сайту, які необхідно доповнити вимогами до дизайну і технологічних рішень.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій...
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій...
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» icon«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Есі ведення та управління бізнесу. [3] Так, сьогодні послугами Інтернету користуються 1,802 млн населення планети, що в 5 разів більше,...
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» icon«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Есі ведення та управління бізнесу. [3] Так, сьогодні послугами Інтернету користуються 1,802 млн населення планети, що в 5 разів більше,...
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconВступ 3
Аналіз організації маркетингу та маркетингових комунікацій на тов ра «ad-world» 46
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» icon«Маркетингова політика комунікацій підприємства (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Метою випускної роботи є запровадження І вдосконалення системи політики комунікації
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота
Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі тов”транс-зафт”
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота
На тему: «Організація обліку, аналізу та контролю на малих підприємствах на прикладі пп «Компанія Ардіс»
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconТема: «Місце та роль стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій.»
Розділ Теоретичні аспекти сутності стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій
Дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconДипломна робота на тему: „Облік, аналіз І контроль касового
Організація касового виконання державного бюджету за видатками на прикладі вдк у Володимирецькому районі Рівненської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка