Реферат На тему: «Сутність, зміст І цілі маркетингу»
Скачати 71.42 Kb.
НазваРеферат На тему: «Сутність, зміст І цілі маркетингу»
Дата конвертації18.03.2013
Розмір71.42 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Маркетинг > Реферат
Реферат

На тему:

«Сутність, зміст і цілі маркетингу»

Суть, зміст і цілі маркетингової діяльності
Термін «маркетинг» виник в економічній літературі США на межі ХІХ–ХХст.

Існують сотні варіантів трактування цього терміну. В основному це пов’язано з тим, що це поняття має декілька значень. Одні вчені цієї галузі розглядають зі сторони дієслова market, що в перекладі означає продавати, збувати, і суфікса – ing, що вказує на активну діяльність. Дослівний переклад marketing – продаж, збут. Інші фахівці розглядають «market» як іменник «ринок», а marketing перекладають як «створення ринку», «ринковедення», «діяльність у сфері ринку».

У літературі про маркетингову діяльність наводиться понад 3000 його визначень. Кожне з них має право на існування, бо тією чи іншою мірою відображає його сутність, функції, області застосування.

В моїй роботі я наведу чотири приклади визначень цього терміну.

«Маркетинг – це соціальний і управлінський процес, за допомогою якого окремі особи та групи осіб задовольняють свої потреби за допомогою створення товарів та послуг взаємообміну з ними» (Ф. Котлер)

«Маркетинг являє собою процес формування та втілення задуму, ціноутворення, просування і реалізацію ідей, товарів та послуг за допомогою обміну, що задовольняє мети окремих осіб та організацій» (Американська асоціація маркетингу)

«Маркетинг – це соціальний процес, спрямований на задоволення потреб та бажань людей і організацій шляхом забезпечення вільного конкурентного обміну товарами та послугами, що становлять цінність для покупця» (Ж.-Ж.Ламбер)

Маркетинг – це управлінська концепція, що забезпечує ринкову орієнтацію виробничо-збутової діяльності фірми; система керування, що припускає спрямовану та скоординовану діяльність щодо вивчення ринку збуту, пристосування виробництва до їхніх вимог, активного впливу на ринкові процеси.

Таким чином головним в маркетингу є двоєдиний і взаємодоповнюючий підхід. З одного боку, це ретельне і всебічне вивчення ринку, попиту, смаків і потреб, орієнтація виробництва на ці вимоги, адресність продукції, що випускається; з іншого боку – активний вплив на ринок та існуючий попит, на формування потреб і купівельних переваг.

Основними передумовами виникнення маркетингу є:

- перевищення пропозиції над попитом, тобто наявність насиченого товарами і послугами ринку (ринку покупця);

- розвинена конкуренція товаровиробників;

- розвинута ринкова інфраструктура;

- зростання життєвого рівня населення і відповідно збільшення попиту на товари споживчого призначення;

- прагнення підприємств до розширення ринків збуту продукції і збільшення прибутків.

^ В сучасній науці маркетинг розглядають у трьох аспектах:

1. Маркетинг як культура передбачає вибір основних цінностей і переваг для споживача, на які варто звертати увагу фірмі; оцінку вигідності ринку для споживачів, за допомогою аналізів їхніх потреб і запитів.

2. Маркетинг як стратегія включає в себе: сегментування ринку, формування мети позиціонування (дій із забезпечення товарові конкурентноздатного положення).

^ 3. Маркетинг як тактика ґрунтується на: формуванні позитивного відношення споживачів до фірми та її продукції.

Суть і зміст маркетингової діяльності полягає в умовах розвитку ринку. Особлива роль у цьому процесі віддається споживачу. Він висуває вимоги до того чи іншого продукту, його технічним та економічним показникам, кількості, якості, умов поставки, тим самим створює конкуренцію між виробниками. Це примушує виробників детально аналізувати потреби та вподобання споживачів. З погляду маркетингу, споживачів можна розділити на дві великі групи: кінцевих споживачів та організації-споживачів.

^ Кінцеві споживачі – це окремі особи і родини, що купують товари та послуги для особистого споживання.

Організації-споживачів – це покупці, які купують товари та послуги для подальшого використання їх в процесі виробництва й одержання інших продуктів, перепродажі або використання з метою організації.

Поведінка цих двох груп може суттєво розрізнятися. Це виникає через різні цілі і способи прийняття рішення про купівлю, різну мотивацію, купівельну спроможність.

^ Процес ухвалення рішення про купівлю кінцевим споживачем складається з декількох основних етапів:

 1. виникнення потреби, усвідомлення необхідності її задоволення шляхом покупки товару;

 2. пошук інформації про можливості задоволення потреби;

 3. зіставлення й оцінка різних варіантів покупок;

 4. вибір варіанта (ухвалення рішення про покупку);

 5. реакція на покупку.

Це означає, що кожна фірма перш ніж зайнятись виробництвом товарів та послуг, повинна вивчити потреби своїх можливих майбутніх покупців та зробити свої вироби кращими за такою ж або навіть нижчою ціною, тим самим відкинувши своїх можливих конкурентів на другий план.

^ Поведінка покупців промислових товарів залежить від ряду факторів до яких маркетинг відносить:

 • фактори навколишнього середовища, а саме економічні умови, стан законодавства, юридичні аспекти регулювання підприємництва та інше;

 • особливості менеджменту організації, що закуповує – її цілі та задачі, методи роботи;

 • особливості працівників, які безпосередньо зайняті закупівлею – їхні мотивації, сприйняття, переваги.

Цілі маркетингу поєднують у п’ять груп:

 • ринкові (частка на ринку, завоювання ринку, виявлення перспективних ринків);

 • маркетингові (створення іміджу фірми, заходи щодо формування суспільної думки, обсяг продажів);

 • структурно-управлінські (удосконалювання структури управління);

 • забезпечуючи (цінова політика, стимулювання збуту);

 • контроль діяльності.

Функції маркетингу:

 1. Аналіз ринкових можливостей:

 • аналіз факторів маркетингового середовища;

 • планування, збір, обробка, аналіз маркетингової інформації;

 • дослідження ринку (аналіз і прогнозування кон’юктури ринку);

 • вивчення фірмової структури ринку: споживачів, конкурентів, постачальників, посередників;

 • діагностика мікро середовища фірми.

 1. Вибір цільових ринків:

 • сегментування ринку;

 • оцінка сегментів ринку;

 • позиціонування товарів.

 1. Розробка комплексу маркетингу:

 • визначення товарної політики;

 • визначення політики ціноутворення;

 • визначення політики розподілу товарів;

 • визначення політики просування (комунікації).

 1. Керування маркетингом:

 • прийняття стратегічних маркетингових рішень;

 • планування маркетингу;

 • створення організаційних форм керування;

 • контроль.

Що ж стосується видів маркетингу, то типологізація видів маркетингу в даний час є не сталою. Однак можна вділити основні види маркетингу за певними ознаками класифікації. Дана інформація міститься в таблиці 1.1.


^ Таблиця 1.1.
Класифікація видів маркетинг.
Ознака класифікації

Види маркетингу

1

2

1. Орієнтація маркетингової діяльності

Маркетинг, орієнтований на продукт

Маркетинг, орієнтований на споживача

Змішаний маркетинг

2. сфера застосування

Споживчий маркетинг (маркетинг товарів споживчого призначення)

Промисловий маркетинг (маркетинг товарів споживчого призначення)

Торгівельний маркетинг

Інноваційний маркетинг

Інвестиційний маркетинг

Банківський маркетинг

3. Період часу, на який розробляється маркетингова політика підприємства

Стратегічний маркетинг

Тактичний маркетинг

Оперативний маркетинг

4. вид купівельного попиту

Конверсійний

Стимулюючий

Ремаркетинг

Синхромаркетинг

Розвиваючий (креативний)

Демаркетинг

Підтримуючий

Протидіючий

5.Застосовча концепція керування маркетинговою діяльністю на підприємстві

Виробничий

Побутовий

Збутовий

Ринковий

6. Ступі координації функцій, що виконуються на підприємстві

Інтегрований

Неінтегрований

7. Кінцева мета маркетингової діяльності підприємства

Комерційний

Некомерційний

8. Вид продукції

Маркетинг товарів

Маркетинг послуг

9. Рівень розв’язувальних задач

Мікромаркетинг

Макромаркетинг

10. Ступінь диференціації маркетингових функцій

Глобальний

Диференційований

Вузькоцільовий маркетинг

Індивідуальний маркетинг

11. Територіальна ознака

Внутрішній маркетинг

Міжнародний маркетинг


Список використаної літератури

 1. Бєлєвцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005 р. – 328 с.

 2. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг: Підручник для вузів. 3-е вид., перераб. І доп. – СПБ.: Пітер, 2008 р. – 384 с.: іл.. – (Серія «Підручник для вузів»).
Схожі:

Реферат На тему: «Сутність, зміст І цілі маркетингу» icon1. Предмет, завдання, зміст дисципліни. Сутність маркетингу
Товариство маркетингу”. Найбільший розвиток маркетинг отримав на початку 60-х років – більшість фірм І організацій визнали необхідність...
Реферат На тему: «Сутність, зміст І цілі маркетингу» iconРобоча програма дисципліни: “ Маркетинг ” напрямів підготовки: 0501 ”Економіка І підприємництво”
Мета: формування системи знань про сутність І зміст маркетингу як філософію підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки...
Реферат На тему: «Сутність, зміст І цілі маркетингу» iconТема: Сутність маркетингу товарної політики

Реферат На тему: «Сутність, зміст І цілі маркетингу» iconПроблема дослідження цільових аудиторій у територіальному маркетингу
Розбіжності проявляються у визначенні основних завдань маркетингу території, у можливості перенесення окремих засобів класичного...
Реферат На тему: «Сутність, зміст І цілі маркетингу» icon"Сутність маркетингу (укр.)"
Аналіз, що використовується для визначення ознак різниці двох І більше категорій об’єктів
Реферат На тему: «Сутність, зміст І цілі маркетингу» iconРеферат на тему: “ Проблема взаємовідношення політики та економіки: філософський аспект”
Економічний зміст власності та вплив політичної системи на формування типів власності
Реферат На тему: «Сутність, зміст І цілі маркетингу» iconЗміст Вступ Розділ I
Розділ I. Поняття зобов’язань,їх основний зміст,сутність,склад І підстави виникнення
Реферат На тему: «Сутність, зміст І цілі маркетингу» iconРеферат на тему: “Фінансовий контроль”
Ця робота присвячена фінансовому контролю в Україні. В ній висвітлюється сутність фінансового контролю, його види. В роботі окремо...
Реферат На тему: «Сутність, зміст І цілі маркетингу» iconРеферат на тему: Товар у системі маркетингу. Формування асортименту лікарських засобів
Безумовно, його можна назвати фізичною річчю або послугою. Однак потрібно дати йому більш широке визна­чення. Споживачі купують його...
Реферат На тему: «Сутність, зміст І цілі маркетингу» icon«Маркетингове дослідження рекламного агентства»
Останнім часом серед вітчизняних І закордонних дослідників маркетингу зріс інтерес до маркетингу послуг
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка