Програми з математики (2-4 клас) пояснювальна записка цілі навчання математики
Скачати 450.32 Kb.
НазваПрограми з математики (2-4 клас) пояснювальна записка цілі навчання математики
Сторінка1/4
Дата конвертації11.03.2013
Розмір450.32 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3   4


ПРОГРАМИ З МАТЕМАТИКИ (2-4 клас)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Цілі навчання математики. Курс математики початкової школи є складовою частиною курсу математики спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції. Навчання математики в початковій школі спрямовано на досягнення таких цілей:

– формування усвідомлення учнями математичних знань як важливої невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення школярів з ідеями і методами математики як універсальної мови і техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів і явищ навколишньої дійсності;

– інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їх логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи за аналогією;

– опанування учнями системою математичних знань і вмінь, що є базою для реалізації зазначених цілей, та необхідних у повсякденному житті і достатніх для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження навчання.

Вивчення математики у початковій школі збагачує і систематизує у дітей із ЗПР елементарні уявлення про властивості предметів навколишнього середовища, сприяє накопиченню досвіду практичних дій з множинами, забезпечує оволодіння учнями системою математичних знань, умінь та навичок, необхідних у повсякденному житті, сприяє формуванню уявлень про кількість, число, форму та розмір предметів, формує первинні вміння вимірювати і обчислювати довжину відрізків, периметр геометричних фігур, площу прямокутників тощо, графічні вміння.

Вивчення математики створює широкі можливості для розвитку пам'яті, логічного і критичного мислення, інтуїції, уяви, уваги, наполегливості, навичок контролю і самоконтролю, уміння планувати свою роботу, аналізувати навчальну задачу (розчленовувати її на частини, виділяти істотне, з'ясовувати взаємозв'язок частин, продумувати і складати план рішення).

В процесі навчання в учнів формується вміння знаходити різні способи виконання завдання, порівнювати їх між собою і вибирати з них найраціональніший, створюються сприятливі умови для розвитку умінь чітко висловлювати свої думки і грамотно вести записи під час розв'язування різноманітних задач і вправ, користуватися вимірювальними та креслярськими інструментами (олівцем, лінійкою, циркулем, косинцем).

Важливе значення під час навчання дітей із ЗПР надається предметно-практичній діяльності дітей, яка забезпечує наочну основу для формування математичних понять і створення передумов для застосування математичних знань під час розв'язування практичних задач. На уроках математики у дітей формується науковий світогляд, відбувається розвиток пізнавальних здібностей, здійснюється підготовка до праці, виховання багатьох цінних рис і якостей особистості.

^ Корекційно – розвивальні завдання курсу полягають у розвитку мовлення і мислення та виправленні їх недоліків.

Важливим корекційно - розвивальним завданням навчання математики учнів із ЗПР є формування в учнів понять про натуральне число; опанування арифметичними діями з натуральними числами; розвиток вмінь розв’язувати арифметичні задачі, вибирати та пояснювати способи їх розв’язування; формування вмінь переносити набуті знання при розв’язанні завдань незнайомої структури; засвоєння знань про геометричні фігури та їх властивості; формування навичок їх побудови і вимірювання; вміння застосовувати знання у власній життєдіяльності.

Передбачається, що внаслідок корекційно-розвивального впливу у дитини із ЗПР формуються вміння:

- спостерігати за об’єктом або явищем, яке вивчається;

- здійснювати послідовний аналіз конкретного об’єкту;

- здійснювати порівняння двох предметів за певним планом, виділяючи спільні та відмінні ознаки;

- ділити предмети ( їх зображення) на групи на основі родової ознаки;

- називати групи однорідних предметів ( їх зображень) узагальнюючими словами;

- здійснювати логічну класифікацію конкретних предметів (їх зображень);

- встановлювати найпростіші причинно-наслідкові зв’язки.

^ Структура програми. Програма представлена в табличній формі, що містить три частини: зміст навчання, вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів і корекційно–розвивальна спрямованість та очікувані результати.

У змісті навчання математики вказано той навчальний матеріал, який підлягає вивченню у відповідному класі. Вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів орієнтують на результати навчання, які є об’єктом контролю й оцінювання.

Зміст навчання математики структуровано за темами. Визначено кількість годин передбачених на вивчення кожної з них, подається перелік вимог до знань і умінь учнів підготовчого, 1-го, 2-го, 3-го років навчання, а також вимоги до знань та вмінь учнів, які закінчують початкову школу.

Наведений розподіл годин з окремих тем є орієнтовним. Залежно від рівня знань учнів класу, від труднощів, що виникають в учнів із ЗПР під час вивчення математики, вчитель може дещо збільшити або зменшити час на вивчення окремих тем, забезпечить свідоме і міцне засвоєння учнями всього матеріалу, передбаченого для кожного року навчання.

^ Характеристика навчального змісту і особливостей його реалізації.

Органічне поєднання навчання і виховання; засвоєння знань і розвиток пізнавальних здібностей учнів; практична спрямованість викладання, що вимагає формування умінь застосовувати знання на практиці, вироблення необхідних для цього навичок - основні принципи у навчанні математики в початкових класах спеціальної школи.

^ Вимоги до математичної підготовки учнів

Під час вивчення курсу учні повинні:

1. Навчитись виконувати дії з натуральними числами. В ході навчання повинні бути вироблені міцні навички усного виконання нескладних обчислень (знання напам'ять таблиць додавання і множення одноцифрових чисел та відповідних випадків віднімання та ділення, виконання найпростіших випадків додавання і віднімання двоцифрових чисел). Учні повинні навчитися письмово виконувати арифметичні дії з багатоцифровими числами (додавання і віднімання чисел в межах мільйона, множення дво- трицифрового числа на одно- і двоцифрове). На основі правил порядку виконання дій і властивостей арифметичних дій учні повинні навчитись знаходити значення числового виразу (в тому числі з дужками), що містять три-чотири арифметичні дії.

2. ^ Ознайомитись з величинами та їх одиницями вимірювання, навчитися використовувати їх при розв'язуванні арифметичних задач. Основну увагу при цьому слід зосередити на оволодінні найпоширенішими в практиці одиницями величин, засвоєнні найпростіших залежностей між величинами та використанні цих залежностей при розв'язуванні задач.

3. ^ Навчитися розв'язувати прості і складені текстові арифметичні задачі. При цьому мають бути сформовані вміння розв'язувати прості задачі, які розкривають зміст арифметичних дій та відношень "менше на", "більше на", "менше у ", "більше у". Учні повинні набути досвіду розв'язування складених задач на три-чотири дії (знаходження суми, остачі, на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, на різницеве порівняння чисел тощо), в тому числі задач, для розв'язування яких необхідно використати прості залежності між величинами.

4. ^ Навчитися розпізнавати і креслити геометричні фігури. На основі наочного ознайомлення з моделями і малюнками учні повинні навчитись розпізнавати геометричні фігури на оточуючих предметах, моделях, малюнках і оволодіти уміннями побудови й вимірювання (вимірювання довжини відрізка, ламаної, побудова відрізка заданої довжини, обчислення периметра многокутника та площі прямокутника).

^ Зміст навчання

Читання і запис натуральних чисел в межах мільйона. Число 0. Порівняння чисел. Знаки "=", "<", ">".

Арифметичні дії з натуральними числами. Знаки арифметичних дій.

Числовий вираз. Дужки. Порядок виконання дій у числовому виразі.

Величини: довжина, площа, маса, час, швидкість, вартість. Одиниці вимірювання цих величин. Залежності між величинами (між ціною, кількістю і вартістю; швидкістю, часом і відстанню; площею і довжиною сторін прямокутника).

Геометричні фігури (точка, відрізок, ламана, трикутник, чотирикутник, прямокутник, квадрат, многокутник, коло, круг). Зображення фігур на папері.

Вимірювання довжини відрізків. Побудова відрізків заданої довжини. Обчислення периметра многокутника і площі прямокутника.

Текстові арифметичні задачі.

^ Основні питання курсу

У програмі з математики для підготовчого і 1-4 класів розкрито зміст всіх змістових ліній, визначених Державним освітнім стандартом школи інтенсивної педагогічної корекції.

- властивості та відношення предметів; лічба

- числа і дії над ними;

- числові та буквені вирази;

- рівняння і нерівності;

- геометричні фігури та їх властивості, геометричні тіла;

- вимірювання геометричних величин та обчислення їх значень;

- величини та одиниці вимірювання величин.

Оскільки діти із ЗПР до початку навчання в школі не набули багатьох елементарних математичних знань, в програмі підготовчого класу передбачено введення пропедевтичного періоду. Крім того, систематично здійснюється спеціальна підготовка до вивчення найбільш важких розділів курсу шляхом введення практичних вправ, спрямованих на формування корекційних навичок і узагальнення набутого досвіду.

Мета пропедевтичного періоду - на основі предметно-практичних дій учнів уточнити їх уявлення про розмір предметів, кількість, просторові і часові уявлення. Учні повинні об'єднувати предмети у групи за будь-якою ознакою (кольором, розміром, формою), класифікувати предмети, порівнювати і урівнювати кількість предметів двох груп. Практичні дії учнів повинні супроводжуватись проговорюванням, оскільки при цьому відбувається засвоєння необхідної математичної термінології.

У підготовчому класі вивчення чисел обмежується формуванням умінь називати числа по порядку від 1 до 10, читати і записувати ці числа. В І класі вивчаються числа до 20, в ІІ - до 100, в ІІІ - до 1000, в ІV класі учні засвоюють читання і запис чисел в межах 1000000. Поряд з розширенням області розглянутих чисел поглиблюються, систематизуються і узагальнюються знання дітей про натуральний ряд.

Під час вивчення натурального ряду чисел учні повинні зрозуміти, що кожне наступне число може бути утворене шляхом додавання одиниці. В такий спосіб у них формується знання про числовий ряд (правильної послідовності чисел, їх запису), уміння порівнювати числа і встановлювати, на скільки одне число більше чи менше за друге. Способи порівняння чисел засвоюються на основі порівняння відповідних груп предметів шляхом встановлення взаємно однозначної відповідності між елементами множин (прикладанням або накладанням). У процесі цієї діяльності використовується різноманітний роздатковий матеріал.

Ознайомлення з таблицями додавання розпочинається в підготовчому класі розглядаються випадки додавання одноцифрових чисел в межах 10 і завершується в І класі вивченням напам’ять таблиці додавання одноцифрових чисел.

Таблиці множення і ділення вивчаються у другому класі. В ході підготовки до їх вивчення використовуються вправи на лічбу групами, знаходження суми однакових доданків і розкладання числа на однакові доданки (дії з предметами, геометричними фігурами, виконання малюнків, складання і розв'язування прикладів і задач). Учні ознайомлюються з математичними термінами, спочатку сприймаючи їх у мовленні вчителя, а поступово й самі вчаться використовувати математичну термінологію у власному мовленні (наприклад: взяти декілька разів, розділити на рівні частини, розкласти порівну і т. ін). Тільки завдяки багаторазовому виконанню різноманітних підготовчих вправ досягається свідоме засвоєння учнями нових арифметичних дій.

На першому етапі навчання в підготовчому класі учні користуються доступним для них формулюванням властивостей додавання: додавати числа можна в будь-якому порядку (аналогічно для множення у другому класі: множити числа можна в будь-якому порядку). До ІV класу (підготовчий - ІІІ клас) ці властивості використовуються без введення їх назв і формулювань. Під час вивчення таблиці додавання в підготовчому і І класах відпрацьовуються прийоми додавання чисел частинами (7+3=7+1+2=10). В ІV класі знання учнів про властивості дій систематизуються і узагальнюються.

Ознайомлення з письмовим додаванням і відніманням двоцифрових чисел розпочинається в ІІ класі.

У ІІІ класі учні знайомляться з письмовим додаванням і відніманням трицифрових чисел, а в ІV – багатоцифрових чисел у межах 1000000.

Введення письмових прийомів множення передбачено програмою ІІІ класу. При цьому кількість усних прийомів дещо обмежується, що дозволяє уникати надмірного навантаження на пам'ять учнів.

Паралельно з вивченням чисел учні знайомляться з величинами та їх одиницями. Довжина. Відстань. Одиниці довжини - сантиметр, дециметр. Маса. Одиниця маси - кілограм. Об'єм. Одиниця об'єму - літр.

Протягом навчання в початковій школі учні повинні оволодіти знаннями про одиниці вимірювання величин (довжини: міліметр, сантиметр, дециметр, метр; маси: грам, кілограм, центнер, тонна; об'єму: літр); засвоїти залежності між величинами (швидкістю, часом і відстанню; ціною, кількістю й вартістю; площею і довжинами сторін прямокутника); вміти скорочено їх записувати; вміти розв'язувати прості арифметичні задачі на визначення швидкості, часу, відстані, ціни, кількості та вартості.

Формування початкових уявлень про площу фігури розпочинається у другому класі. Ця робота проводиться паралельно з вивченням таблиці множення. В результаті виконання різноманітних практичних вправ учні набувають необхідних наочних уявлень про знаходження площі фігур (підрахунок клітинок). Завершенням роботи є введення правила знаходження площі прямокутника.

У підготовчому і І класах розглядаються лише прості арифметичні задачі, та ведеться підготовча робота до навчання розв'язування нескладних складених задач. Складені задачі вводяться у ІІ класі: задачі, які містять відношення "більше на ", "менше на", задачі на знаходження суми і різниці, задачі на знаходження третього доданка за сумою і двома відомими доданками. Складання задач за малюнками, схемами, таблицями. В ІІІ і ІV класах складність таких задач поступово зростає. Робота над розв'язуванням задач забезпечує найсприятливіші умови для їх зіставлення, порівняння, протиставлення, що має важливе корекційне значення в розвитку логічного мислення учнів із ЗПР. Здійснення дидактичних функцій задач можливе за умови, коли учні набудуть певних уявлень про сутність задач, оволодіють уміннями їх розв'язувати. Для цього учнів із ЗПР важливо вчити обґрунтовувати кожний крок в аналізі задачі та її розв'язуванні, аналізувати умову задачі (що відомо в задачі, а що невідомо, за допомогою яких арифметичних дій і в якій послідовності можна знайти відповідь на запитання задачі). Вчити учнів обґрунтовувати вибір кожної дії і пояснювати отримані результати, давати усну повну відповідь на запитання задачі і перевіряти правильність її розв'язання. Велике значення має уміння розв'язувати задачі різними способами; ознайомлення з різними формами запису їх розв'язування; формування уявлень про способи перевірки правильності розв'язування задач. Поряд із розв'язуванням готових задач корисно навчати дітей самостійно складати задачі за малюнком, короткою умовою, схемою тощо. Числовий і сюжетний матеріал для складання задач учні повинні брати з навколишньої дійсності. Складання і розв'язування таких задач сприяє усвідомленню особливостей структури і ходу розв'язування задач різних видів, розвитку творчої уяви дітей, розширенню їхнього кругозору, зміцненню зв'язків навчання з життям, що містить значний корекційно – розвивальний потенціал.

У курсі математики початкової школи уточнюються, поглиблюються і розвиваються сенсорні уміння молодших школярів із ЗПР, завдяки яким вони можуть краще орієнтуватися у навколишньому світі. Учні повинні розуміти властивості предметів (колір, розмір, форма), уміти визначати місцезнаходження предметів у просторі, знати способи порівняння груп предметів за кількістю і вміти їх використовувати, знати правила лічби і вміти лічити предмети, які по різному розташовані на площині, вживати кількісні і порядкові числівники.

Програмою передбачено формування важливих узагальнень. Цьому сприяє введення елементів буквеної символіки. Учнів поступово готують до розв'язування найпростіших рівнянь (підготовка починається з розв'язування прикладів виду ˜+ 4 = 7 способом добору). Надалі спосіб добору широко застосовується для розв'язування нерівностей. У ІІ класі учні вчаться знаходити значення буквених виразів виду х + 3, 8 – а, р · 2, в : 4 за даними значеннями букв, які до них входять. Складність виразів поступово зростає.
  1   2   3   4

Схожі:

Програми з математики (2-4 клас) пояснювальна записка цілі навчання математики iconПрограма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Вона розроблена на основі Державного...
Програми з математики (2-4 клас) пояснювальна записка цілі навчання математики iconПрограма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах математичного, фізичного та фізико-математичного профілів. Вона...
Програми з математики (2-4 клас) пояснювальна записка цілі навчання математики iconПрограма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах математичного, фізичного та фізико-математичного профілів. Вона...
Програми з математики (2-4 клас) пояснювальна записка цілі навчання математики icon2 зм №1 Методика початкового курсу математики як педагогічна наука
Аналіз нової програми з математики для 1-4 кл сучасної школи. Методи навчання математики в поч класах. Залежність вибору методів...
Програми з математики (2-4 клас) пояснювальна записка цілі навчання математики iconКонкурс з математики «Ерудит» ( пам’яті Л. М. Климович) 1
Завдання міського конкурсу з математики «Ерудит» 3 клас (українська мова навчання) 3
Програми з математики (2-4 клас) пояснювальна записка цілі навчання математики icon1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Курс математики – важлива складова навчання І виховання молодших школярів, основоположна частина математичної освіти. Цей курс у...
Програми з математики (2-4 клас) пояснювальна записка цілі навчання математики iconІ. квалiфiкацiйнi характеристики учитель II кваліфікаційної категорії
Математика 5-11 класи, Програми факультативних курсів та курсів за ви­бором з математики для загальноосвітніх навчальних закладів,...
Програми з математики (2-4 клас) пояснювальна записка цілі навчання математики iconПояснювальна записка Дидактична гра «Збираємо грибочки». Математика. 1 клас
Засоби навчання: комп'ютер з програмою PowerPoint, мультимедійни й проектор, екран
Програми з математики (2-4 клас) пояснювальна записка цілі навчання математики iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання з математики Мета зовнішнього...
...
Програми з математики (2-4 клас) пояснювальна записка цілі навчання математики iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання з математики Мета зовнішнього...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка