Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей
Скачати 324.49 Kb.
НазваМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей
Сторінка2/4
Дата конвертації13.03.2013
Розмір324.49 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Математика > Методичні рекомендації
1   2   3   4

^ Методичні вказівки до рішення задачі №1

Перед рішенням задачі необхідно вивчити розділи підручника по основах теплообміну в харчовій апаратурі, конструкціям теплообмінних апаратів і їхніх розрахунків. Для розрахунку поверхні нагрівання апарата можна скористатися рівнянням теплопередачі: Qп. = K·F·Δtсер.

Тепло, отримане водою від пари, дорівнює: Q = G·c·(tк – tп),

де G — кількість води, що нагрівається — треба взяти в кг/с, а питому теплоємність "c" необхідно вибрати по таблиці фізичних властивостей води у залежності від середньої температури в нагрівачі.

Температурний напір визначається:

Δtcеp = (Δtб + Δtм)/2

При Δtб / Δtм < 2

Δtб = tp – tп ; Δtм = tp – tк;

Δtб, Δtм — різниця температур води на початку і кінці нагрівання;

tp — температура насиченої водяної пари визначається по його тиску.

Δtcеp = (Δtб – Δtм)/ ln(Δtб/ Δtм)

При Δtб / Δtм ≥ 2.

Повна витрата тепла на нагрівання води визначається:

Qп. =Q + Qв = (l,02—l,05)·Q.

Поверхня нагрівання визначається по формулі:

F = Qп./K Δtcеp

Кількість трубок у нагрівачі визначається:

n=F/fтр, де fтр — поверхня однієї трубки, рівна:

fтр = π·d·L.

Витрата пари, що гріє, визначається по формулі:де

і — ентальпія пари, кДж/кг;

і’’ — ентальпія конденсату рідини, кДж/кг.

Ентальпія пари і конденсату рідини вибирається по таблиці насиченої водяної пари в залежності від його тиску.
Задача №2 Розрахувати однокорпусний випарний апарат по наступним даним:

кількість свіжого розчину, що надходить на випарювання — Gп, кг/с;

початкова концентрація сухих речовин свіжого розчину — Вп, %;

кінцева концентрація сухих речовин упареного розчину — Вк, %;

температура свіжого розчину — tп, °C;

тиск вторинної парі в апараті — pвт, Па;

теплоємність свіжого розчину — cр;

тиск парі, що гріє — pп.г., Па;

коефіцієнт теплопередачі — K, Вт/(м2 · °К);

температурні втрати — Δ, °С.

Потрібно визначити:

1. Кількість води, що випарюється — W, кг/с;

2. Витрата парі, що гріє — D, кг/с;

3. Корисну різницю температур — Δtк, °C;

4. Поверхня нагрівання апарата — F, м.
Таблиця вихідних даних

Величини

Розмірність

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gп

кг/с

2,7

2,2

2,6

1,6

2,0

2,36

1,38

1,8

1,94

2,5

Вп

%

7,0

6,0

7,0

5,0

5,0

7,0

5,0

6,0

6,0

7,0

Вк

%

30

32

32

30

28

30

28

32

30

30

tп

°С

16

17

18

19

20

15

16

14

16

18

pвт ·105

Па

0,3

0,4

0,6

0,45

0,3

0,5

0,4

0,25

0,6

0,5

Ср

кДж/

кг°С

4,06

4,1

4,06

4,15

4,15

4,06

4,15

4,1

4,1

4,06

K

Вт/

2 · К)

1120

1270

1200

970

1150

1200

1050

1080

1000

1100

Pп.г.·105

Па

2,0

2,2

3,5

4,3

5,0

3,4

4,2

3,9

4,5

3,4

Δ

°С

3

4

5

6

3,5

4,5

5

4,5

3,8

5,5


^ Методичні вказівки до рішення задачі №2

Перед рішенням задачі необхідно вивчити теорію випарювання, роботу випарних апаратів і методи розрахунку випарних установок. Дати схему однокорпусної випарної установки.

Продуктивність апарата по випареній волозі (кг/с) з розчину визначиться з рівняння:

W = Gп (1 – Впк).

Витрата пари, що гріє, (кг/с) визначається з рівняння теплового балансу:де 1,02 ÷ 1,05 — коефіцієнт, що враховує втрати тепла;

tк — температура кипіння розчину визначається по тиску pвт по таблиці;

і — ентальпія пари, що гріє, кДж/кг;

і’’ — ентальпія конденсатора рідини, кДж/кг;

іw — ентальпія вторинної пари, кДж/кг;

Величини і, і’’, іw беруться з таблиць насиченої водяної пари при відповідному тиску pп.г., a іw — ентальпія вторинної пари по тиску вторинної пари pвт.

Корисна різниця температур визначається з рівняння:

Δtпов. = tп – tвт – Δ

де tп — температура пари, що гріє, (береться з таблиці насиченої пари при відповідному тиску pп.г);

tвт — температура вторинної пари (береться по тиску pвт).

Поверхня нагрівання (м) апарата визначиться з основного рівняння теплопередачі:де Q = (l,02÷1,05) [Gп·Cp(tкип – tп) + w(iw – Cptкип)].
Заліковий модуль №2
Теоретичні питання


 1. Аналогія між переносом маси і тепла у основних рівняннях тепло- і масопередачі.

 2. Швидкість масопередачі. Чому масообмінні процеси часто називають дифузійними?

 3. Абсорбція. Основні визначення. Матеріальний і тепловий баланси абсорбції.

 4. Види і конструкції абсорберів періодичної і безперервної дії.

 5. Конструкції абсорберів безупинної дії.

 6. Адсорбція. Основні визначення. Матеріальний і тепловий баланси адсорбції.

 7. Графічне зображення процесів адсорбції. Рушійна сила процесу адсорбції.

 8. Види адсорбентів, застосовуваних у харчовій промисловості.

 9. Іонний обмін.

 10. Види і конструкції адсорберів періодичної і безперервної дії.

 11. Сушіння. Види сушіння.

 12. Основні параметри вологого газу. І - x-діаграма вологого повітря.

 13. Визначення витрат повітря і тепла на сушіння графічним методом.

 14. Дати характеристику конструкціям і принципу дії конвективних сушарок.

 15. Характеристики двохфазних систем рідин-пар. Правило фаз.

 16. Проста перегонка.

 17. Основні закони перегонки. Закони Коновалова. Закони Вревського.

 18. Дефлегмація.

 19. Принцип ректифікації.

 20. Безупинно діючі ректифікаційні установки.

 21. Періодично діючі ректифікаційні установки.

 22. Конструкції ректифікаційних колон.

 23. Контактні пристрої ректифікаційних колон

 24. Матеріальний баланс ректифікаційної колони. Робочі лінії.

 25. Тепловий баланс ректифікаційної колони.

 26. Процеси екстракції в системі рідина-рідина. Розрахунок процесу по трикутній діаграмі.

 27. Пристрій екстракційних апаратів для екстракції в системі рідина- тверде тіло.

 28. Процеси екстракції в системі тверде тіло-рідина.

 29. Пристрій екстракційних апаратів для екстракції в системі рідина-рідина.

 30. Дати характеристику процесу кристалізації з розчинів.

Теоретичні питання

Номер варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Номер питання

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної...
Сучасне харчове виробництво може розглядатися як сукупність численного ряду самостійних технологічних операцій переробки сировини...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни „ Університетська освіта ”
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconЗавдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з...
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисци­пліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Установка вакуумна трьохкорпусна для випарювання томатної маси продуктивністю 9 т/год
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Відповідальний за випуск Валько М.І., д т н., професор, завідувач кафедри технічної хімії І харчових технологій
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів...
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв” для студентів 2 курсу для спеціальностей iconІнститут філології, історії І мистецтв
Робоча програма, методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів усіх спеціальностей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка