Методичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році
Скачати 105.07 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році
Дата конвертації27.03.2013
Розмір105.07 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Математика > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо викладання математики

в 2012-2013 навчальному році
Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р.

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано в Інформаційних збірниках МОН № 13-14, 2005-2009 рр., у журналі «Математика в школі» (№6, 2005-2009 рр.).

Шкільний курс математики в 2012/2013 навчальному році в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за програмами, надрукованими в посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах)» видавництва «Ранок», Харків, 2011 р. та розміщених на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України www.mon.gov.ua

У старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма програмами: рівень стандарту, академічний, профільний рівень та поглиблене вивчення математики.

Програма рівня стандарту визначає зміст навчання предмета, спрямований на завершення формування в учнів уявлення про математику як елемента загальної культури. При цьому не передбачається, що в подальшому випускники продовжуватимуть вивчати математику або пов’язуватимуть з нею свою професійну діяльність.

Програма академічного рівня задає дещо ширший зміст і вищі вимоги до його засвоєння в порівнянні з рівнем стандарту. Вивчення математики на академічному рівні передбачається передусім у тих випадках, коли вона тісно пов’язана з профільними предметами і забезпечує їх ефективне засвоєння. Крім того, за цією програмою здійснюється математична підготовка старшокласників, які не визначилися щодо напряму спеціалізації.

Програма профільного рівня передбачає вивчення предмета з орієнтацією на майбутню професію, безпосередньо пов’язану з математикою або її застосуванням.

Програма поглибленого вивчення математики розрахована на вивчення математики в 8-11 класах та передбачає поглиблене вивчення предмета.

Таблицю розподілу годин на вивчення математики за різними рівнями змісту освіти надруковано в «Інструктивно-методичних рекомендаціях з базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, сайт www.mon.gov.ua).

Основною метою освітньої галузі «Математика» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, який спрямований на виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів і визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи, є формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції.

Досягнення цієї мети можливо тільки через підвищення якості уроку. Сучасний урок, якісний урок, якісна освіта — всі ці питання постійно перебувають у полі уваги не тільки вчителів: вони хвилюють випускників, їх обговорюють батьки, висуває держава як одну з головних проблем забезпечення якісної освіти. Учитель має усвідомити: щоб освіта була якісною, педагогічну діяльність слід спрямовувати не тільки на засвоєння учнями знань, предметних умінь і навичок, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів, на розвиток здібностей у пізнанні нового, незнайомого, на створення умов для розвитку самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення проблеми, реалізації своїх намагань як в освітній діяльності, так і загалом у суспільстві.

У школі особливе місце повинно відводитися таким формам занять, які забезпечують участь кожного учня в проведені уроку, підвищують авторитет знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної діяльності. Ці завдання учнів можна успішно розв’язувати завдяки інформаційним технологіям.

Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але й дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб'єктів навчання, побудувати освітню систему, у якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.

Сьогодні процес інформатизації охопив всі сторони життя сучасного суспільства. Цей процес має кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно, слід віднести інформатизацію освіти. Вона є першоосновою глобальної раціоналізації інтелектуальної діяльності людини за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій.

У серпні 2011 року Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України затвердило Державну цільову програму впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.

Цільова програма спрямована на

 • поліпшення якості шкільної освіти, створення механізму її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;

 • забезпечення розвитку інформаційної взаємодії та інтеграції загальноосвітніх навчальних закладів у світовий інформаційний освітній простір

Головні переваги пропонованих технологій полягають у тому, що вони дозволяють інформатизувати навчальний процес, більш відповідають вимогам сучасної школи в порівнянні з класно-урочною моделлю. Цілі такого навчання спираються на потенційні можливості комп'ютера як засобу пізнавально-дослідницької діяльності, забезпечують особистісно-орієнтований підхід до навчання, що сприяє розвитку індивідуальних здібностей учнів. Об'єднання в комп'ютері текстової, графічної, аудіо-відеоінформації, анімації різко підвищує якість навчальної інформації, що пропонується школярам, підвищує й успішність їхнього навчання. Тому сьогодні в традиційну схему "учитель – учень – підручник" вводиться нова ланка – комп'ютер, а в шкільну свідомість – комп'ютерне навчання.

Крім того, впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій направлене на інтенсифікацію процесу навчання, реалізацію ідей розвиваючого навчання, вдосконалення форм і методів організації навчального процесу, що забезпечують перехід від механічного засвоєння знань учнями до оволодіння ними вміннями самостійно набувати нові знання.

Сучасна освіта — це освіта для людини. Її стрижнем є розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання здатності до самоосвіти й саморозвитку особистості, яка вміє використовувати набуті знання й уміння для творчого розв'язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити своє життя.

Роль учителя є вирішальною в процесах формування мислення, гартування характеру й виховання моральних якостей учня. Він генератор і джерело ідей, якими керується другий суб'єкт педагогічного процесу - учень. Від педагогічної майстерності вчителя залежить націлювання учнів на належний навчальний лад. Тоді цілі вчителя стають і цілями учнів — у них одна мета.

У Луганській області багато талановитих учителів, що самовіддано працюють, застосовуючи різноманітні форми та методи навчання учнів. Учителі, що намагаються різноманітити свої уроки шляхом застосування інтерактивних технологій, ігрових ситуацій, історичного матеріалу, цікавих задач та задач підвищеної складності.

Щорічно видавництво «Шкільний світ» за сприяння Національної академії педагогічних наук України проводить захід «Панорама творчих уроків». Тема цьогорічного заходу «Використання ІКТ (мультимедійний супровід до уроку)». У конкурсі були визначені такі номінації: «Кращий виховний захід», «Кращий урок у 5-6 класі», «Кращий урок у 7-9 класі», «Кращий урок у 10-11 класі». Учителі Луганщини не залишились сторонніми спостерігачами і, серед більш ніж 60 учасників, узяли участь у цьому заході. Серед переможців конкурсу:

 • Бугайова Віра Анатоліївна, учитель математики Біловодської гімназії – I місце в номінації «Кращий урок у 5-6 класі» (тема уроку: «Космічний урок «Довжина кола». 6 кл.)

 • Новосьолова Римма Василівна, учитель математики, директор Рубіжанського ліцею - III місце в номінації «Кращий урок у 7-9 класі» (тема уроку: «Координатний метод». 9 кл.).

Саме уроки математики дають виключні можливості прищеплювати інтерес до творчих пошуків, виховувати в дітей бажання шукати нові, кращі шляхи виконання дорученої справи. Одним із шляхів досягнення мети є метод проектів. Метод проектів – не нове явище в педагогіці. Він виник у 20-х роках XXст. в американській школі, застосовувався й у вітчизняній дидактиці. Метод проектів передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що допомагає вирішити ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій учнів з обов’язковою презентацією (викладенням) отриманих результатів. Він завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, - яку вони здійснюють упродовж певного часу. У ньому передбачається, з одного боку, необхідність використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки і мистецтва. Результати виконаних проектів мають бути «відчутними», тобто, якщо це теоретична проблема, то має бути запропоновано конкретне її розв’язання, а якщо практична – конкретний результат, готовий до впровадження.

Навчальний проект – це послідовність взаємопов’язаних дій учнів, які виконуються впродовж установленого обмеженого проміжку часу, що передбачає активну діяльність кожного учасника як складової спільної роботи, у результаті якої досягається певна мета та розв’язуються значущі проблеми.

Багато вчителів Луганщини оволоділи методикою використання навчальних проектів та успішно впроваджують їх у практику своєї роботи. Серед них Бобракова О.М. (комунальний заклад "Луганська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №19"), Грицик Н.А. (комунальний заклад "Алчевська соціально-економічна гімназія"), Курдюкова С.В. (комунальний заклад "Алчевська соціально-економічна гімназія"), Хутренко Т.А. (Гірська багатопрофільна гімназія Первомайської міської ради), Притуленко Р.М. (Кленівська загальноосвітня школа I-III ступенів Ровеньківської міської ради), Дороніна Н.В. (Ровеньківська загальноосвітня школа №8 I-III ступенів Ровеньківської міської ради), Филипенко М.М. (Городищенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Біловодської районної ради), Скоба О.О. (Просторівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Білокуракинської районної ради), Тищенко С.О. (Кругликівська загальноосвітня школа І-ІІ ступеня Лутугинської районної ради), Удовенко Г.О. (Лутугинський навчально-виховний комплекс Лутугинської районної ради), Кравченко Т.М. (Зоринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Перевальської районної ради), Григор’єва О.М. (Родаківська гімназія Слов'яносербської районної ради), Максимчук Т.М. (Лотиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Слов'яносербської районної ради), Болотіна Г.В. (Веселотарасівська середня загальноосвітня школа Слов'яносербської районної ради), Яковлєва Л.Ф. (Білянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступені Лутугинської районної ради), Грабович Л.О. (Іллірійська загальноосвітня школа І-ІІ ступеня Лутугинської районної ради), Бєліков В.Ю. (Антрацитівський ліцей № 1 Антрацитівської міської ради), Супрун О. М., Самойленко Л.І. (Енгельська ЗОШ Лутугинської районної ради), Швець Н.М. (Успенська ЗОШ № 3 Лутугинської районної ради), Хижняк Л.В. (Першозванівська ЗОШ Лутугинської районної ради), Ліфенко І.В. (Лутугинська спеціалізована школа Лутугинської районної ради).

Вдосконалювати педагогічну майстерність учителям допомагає добре налагоджена методична робота в школі, місті, районі. Методична робота з педагогічними працівниками реалізується, в основному, через традиційні (масові, групові) та індивідуальні форми її організації. До колективних форм належать: методичні об'єднання, творчі майстерні педагогів, постійно діючі проблемні семінари, школи, у тому числі молодого спеціаліста, творчі мобільні групи, педагогічні читання, науково-практичні конференції, педагогічні виставки, конкурси тощо.

Основною організаційною формою колективної (групової) методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів залишаються методичні об'єднання, головною функцією яких є ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку загальної середньої освіти, досягненнями вітчизняної та зарубіжної педагогічної і психологічної науки, перспективним педагогічним досвідом, оновлення й поглиблення знань педагогічних працівників зі спеціальності та суміжних дисциплін, постійне підвищення їхнього загальнокультурного рівня.

Пропонуємо орієнтовну тематику засідань кафедр, методичних об'єднань учителів математики на 2012-2013 н.р.

Засідання № 1 (серпень-вересень (І тиждень)

1. Нормативне та науково-методичне забезпечення викладання математики в 2012-2013 навчальному році.

2. Аналіз результатів ЗНО з математики в 2011-2012 навчальному році та планування роботи вчителів з підготовки випускників до ЗНО в 2012-2013 навчальному році.

3. Участь учителів у Державній цільовій програмі «Сто відсотків»: проблеми та шляхи їх подолання.

4. Організація і проведення моніторингових досліджень з математики в навчальному закладі. Вивчення та комплексний аналіз знань, умінь та навичок учнів за результатами діагностичних контрольних робіт. Розробка плану відпрацювання типових помилок.

 1. Презентація досвіду роботи вчителя , який атестується в 2012-2013 н.р.

 2. Обговорення індивідуальних проблемних тем учителів.

 3. Затвердження плану роботи методичного об'єднання (кафедри) на новий навчальний рік.

Засідання № 2 (листопад)

 1. Аналіз проведення І етапу (шкільних) та підготовка до участі в II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики.

 2. Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку математики.

 1. Інтерактивні методи навчання та їх використання в навчальному процесі.

 2. Прикладна та практична спрямованість навчання математики.

 3. Проектні технології у викладанні математики.

 4. Формування життєвої компетентності учнів на уроках математики та в позаурочній діяльності.

Засідання № 3 (січень)

 1. Диференційований та індивідуальний підхід при викладанні математики.

 2. Психолого-дидактичний аналіз математичних помилок, шляхи їх подолання (аналіз семестрових контрольних робіт).

 3. Розвиток творчих здібностей; учнів на уроках та в позакласній роботі. Затвердження плану проведення тижня (декади) математики. Участь у Всесвітньому математичному конкурсі «Кенгуру».

 1. Особливості викладання математики в профільних (гуманітарного, поглибленого, економічного профілів тощо) класах.

 2. Забезпечення міжпредметних зв'язків із предметами природничого циклу.

Засідання № 4 (березень)

 1. Аналіз участі учнів у III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики.

 2. Про проведення Державної підсумкової атестації з математики у 9-х та 11-х класах, а також незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів з математики.

3. Творчі звіти вчителів, що атестуються, та молодих учителів.

 1. Участь учнів у математичних конкурсах («Кенгуру», «Левеня» та ін.)

Засідання № 5 (червень)

 1. Підсумки роботи методичного об'єднання за навчальний рік.

 2. Аналіз проведення річних (адміністративних, директорських) контрольних робіт та державної підсумкової атестації.

 3. Аналіз взаємовідвідування уроків.

 4. Оцінювання роботи методичного об'єднання (кафедри) за підсумками минулого року (анкетування або діагностування). Планування цілей та завдань на наступний рік.


Дідусь О.Г.,

методист з математики ЛОІППО

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання
...
Методичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання інваріантної складової з математики
У 2013/2014 навчальному році навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладів буде здійснюватися
Методичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році iconПротокол №1 від 30. 08. 2012 р. Засідання тг вчителів математики,...
Методичні рекомендації щодо вивчення математики, фізики, астрономії та інформатики в цьому навчальному році; курсу за вибором з математики...
Методичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році
У наступному навчальному році залишаються чинними програми, підручники й основні вимоги до викладання біології, екології, природознавства...
Методичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в знз у 2013-2014 навчальному році
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського направляє методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012-2013...
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання хімії в 2012-2013 навчальному році
У зв’язку з визначеною метою під час навчання хімії мають розв’язуватися такі найважливіші завдання, як
Методичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 навчальному році
У процесі долучення школяра до літературних надбань людства педагог має усвідомити та пройти разом зі своїми вихованцями такі етапи...
Методичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012 ­- 2013...
М. В. Остроградського направляє методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012 ­– 2013 навчальному році за темою: «Полтавщина...
Методичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання історії в 2012-2013 навчальному...
Учні 5-9 класів навчальних закладів опрацьовуватимуть програму «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи» (2010 рік)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка