Основні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
Скачати 58.69 Kb.
НазваОсновні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
Дата конвертації28.03.2013
Розмір58.69 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
ОСНОВНІ ВИМОГИ

до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

1. На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які
відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про
обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним
методики експерименту.

Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об'єкту та предмету дослідження, постановка завдань, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих розв'язків, положень у порівнянні з відомими підходами. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, аргументовано без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

Тематика науково-дослідницьких робіт не обмежується.

2. Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в
порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за
необхідністю), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки.

2.1. Титульний аркуш.

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за зразком (додаток 4.1).

2.2. Тези.

У тезах (текст обсягом 1 сторінка) дається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

У заголовку тез наводяться таки дані: назва роботи: прізвище, ім"я, по батькові автора; назва територіального відділення МАН; назва базового позашкільного навчального закладу; навчальний заклад; клас; населений пункт; прізвище, ім'я, по батькові та посада наукового керівника.

2.3. Зміст.

Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо. Зміст фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження.

2.4. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необхідністю).
Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі

скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

2.5. Вступ.

У вступі коротко обґрунтовується актуальність та доцільність обраної теми, підкреслюється сутність проблеми; формулюється мета роботи і зміст поставлених завдань, об'єкт і предмет дослідження, подасться перелік використаних методів дослідження; дається характеристика роботи (теоретична, прикладна): вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником конкурсу особисто, ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт - прикладну цінність отриманих результатів.


У випадку використання у роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. За наявністю також вказуються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів.

2.6. Основна частина.

В основній частині роботи наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики, окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводиться методика і техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка. Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати.

2.7. Висновки.

Висновки містять стислий виклад результатів розв'язку проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу оцінок та узагальнень. Має бути підкреслено їх самостійність, новизна, теоретичне і (або) прикладне значення, наголошено на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обгрунтовано достовірність результатів та наведено рекомендації щодо їх використання.

2.8. Список використаних джерел.

У тексті роботи повинні бути посилання на наукові джерела (номер посилання відповідає порядковому номеру джерела у списку).

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований при написанні роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Список використаних джерел складається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

2.9. Додатки.

У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації та ін.

3. Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження -
Державний стандарт України. ДСТУ 3008-95 ("Документація. Звіти у сфері науки і
техніки. Структура і правила оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).

Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів 20-25) друкованих сторінок.

Текст роботи повинен бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок з дотриманням Закону України "Про мови в Українській РСР".

Роботи з іноземної мови викопуються державною мовою; до роботи додається анотація іноземною мовою.

На наукову роботу обов'язково мають бути представлені відгуки, рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі).

Достовірність наведених у роботі результатів завіряється науковими керівниками.

Науково-дослідницька робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час оцінки роботи, на основі другого примірника учасник здійснює її захист.

4. До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю
секції; роботи, що були представлені у попередні роки і не мають суттєвого
доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного
дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики.

Автори зазначених робіт після етапу заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію і до участі в наступних етапах конкурсу не допускаються.

Також до розгляду не приймаються роботи без належним чином оформлених та відредагованих тез.

  1. Технічне оформлення матеріалів, які подаються на конкурс.


Комп'ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Times New Roman, через 1.5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А-4.

Поля: ліве, верхнє та нижнє - не менше 20 мм; праве - не менше 10 мм.

Всі сторінки, враховуючи тези та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.

^ Зразок оформлення титульного аркуша

Міністерство освіти і науки України

Головне управління освіти і науки Київської облдержадміністрації Білоцерківське територіальне відділення МАН України

Відділення: математика Секція: прикладна математика

НАБЛИЖЕНІ МАТЕМАТИЧНІ ОБЧИСЛЕННЯ В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАННЯ ОБРАЗІВ

Роботу виконав:

Тітов Дмитро Сергійович,

учень 10 класу спеціалізованої

загальноосвітньої фізико-математичної

школи І-І1І ступенів № 35

Науковий керівник:

Ткаченко Олександр Кирилович,

доцент Донецького національного

університету, кандидат фізико-

математичних наук

(може бути вчитель)

Біла Церква-2010

Схожі:

Основні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconОсновні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів,...
Основні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconОсновні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів,...
Основні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconРозділ ІІІ основні вимоги до написання, оформлення І представлення...
На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів,...
Основні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconОсновні вимоги до оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт
Назва наукової роботи повинна бути лаконічною, короткою, відповідати суті вирішеної наукової проблеми (задачі), вказувати на мету...
Основні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т. М. Пустовіт, О. А. Спрягайло....
Основні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconКонкурс-захист проводиться у три етапи
Малої академії наук України та готують дітей до написання науково-дослідницьких робіт та участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті...
Основні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconКонкурс-захист науково-дослідницьких робіт відбувався з таких напрямків:...
Хіі міській науково-практичній конференції слухачів наукового товариства учнів Малої академії наук “Інтеграл” як І етапі Всеукраїнського...
Основні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких...

Основні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт учнями-членами ман для відділення хімії та біології...
Основні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації щодо написання науково-дослідницьких робіт...
Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. Дсту 3008 – 95 («Документація....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка