Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет методичні вказівки до виконання контрольної роботи
НазваМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Сторінка1/10
Дата конвертації28.03.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

( ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ )
РОЗРАХУНОК КАМЕРНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ПЕЧІ”
по дисципліні ”Теплотехніка”

для студентів спеціальності 6.090403 ”Ливарне виробництво”

денної та заочної форм навчання
Затверджено редакційно-видавничою

секцією науково-методичної ради ДДТУ

Протокол №____від___________2007р.

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК

2007


УДК 669. 041

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання "Розрахунок камерної термічної печі з нерухомим подом" з дисципліни “Теплотехніка” для студентів спеціальності 7.09.04. – ливарне виробництво / Розроб. А.Д Горбунов, П.А Словіковський, І.С. Долгополов, О.Л. Глущенко, О.А. Крюковська – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2006.- 45 с.

Укладачі: проф., докт. техн. наук А.Д. Горбунов, доцент, канд. техн. наук І.С. Долгополов, доцент, канд. техн. наук П.А. Словіковський, ст.в. О.Л. Глущенко, асистент О.А. Крюковська.

Рецензент: доцент, канд. техн. наук А.Ф Рижов.

Відповідальний: зав. кафедрою ПТ, проф., докт. техн. наук Н.І. Яловий

Затверджено на засіданні кафедри ПТ

Протокол № ___ від « »______2006р.

Методична вказівка є посібником для виконання індивідуального завдання по дисципліні “Теплотехніка” студентам спеціальності 7.09.04. – ливарне виробництво.

У посібнику приведені методики теплового розрахунку процесів згоряння палива, металу під загартування і тепловий баланс термічної печі з нерухомим подом. Містить необхідні довідкові матеріали по вироблених розрахунках. Дані вказівки по оформленню та написанню індивідуального завдання.

Призначені для самостійної роботи студентів.

ЗМІСТ

стр.

Введення...........................................................……………………………………………...........

1. Завдання на розрахунок...………………………………………………...…………………......5

2. Розрахунок горіння палива.........................................………………………………………......5

2.1. Перерахунок складу сухого палива на робочу масу.............…………………......……....5

2.2. Визначення теплоти згоряння палива...........................…………………………......…….6

2.3 Визначення складу змішаного газу...........................………………………….....…….......7

2.4. Визначення кількості повітря, необхідного для спалювання палива...……...………......7

2.5. Визначення кількості продуктів згоряння палива.............………………........………......7

2.6. Визначення складу продуктів згоряння.............…………………………......……….........8

3. Визначення розмірів робочого простору печі................……………………………..........……8

4. Розрахунок теплообміну в робочому просторі печі.............…………………….........…….......9

4.1. Визначення геометричних параметрів випромінювання...............………......………......10

4.2. Визначення ступеня чорноти газу...........................…………………………….………....10

4.3. Визначення коефіцієнта випромінювання системи "газ – кладка - метал"...……..........11

4.4.Визначення приведеного коефіцієнта випромінювання системи "пічь-метал”...............12

5. Розрахунок нагрівання металу.....................................…..………………………………….......13

5.1. Визначення теплопровідності металу, який нагрівається.........………………...............13

5.2. Визначення ентальпії металу.................................………..…………………………........17

6. Режим нагрівання металу.........................................……………………………………….........17

6.1. Перший період нагрівання.......................................………………………………………17

6.1.1. Перший інтервал нагрівання заготівок............……………………....………….........18

6.1.2. Другий інтервал нагрівання заготівок................…………………………………......23

6.2. Другий період нагрівання заготівок.................……...……………………………….......23

6.3. Побудова температурної і теплової діаграми нагрівання заготівок.......………………25

6.4 Визначення продуктивності термічної печі.............………..........……...…………..........26

7. Тепловий баланс печі.............................................………………………………………………26

7.1 Видаткові статті теплового балансу печі.....................……………………………………26

7.2 Прибуткові статті теплового балансу печі........................…………………………..........30

7.3. Годинна витрата палива.........................................………………………………………...30

8. Теплова потужність і КПД печі.......................…....……………………………...……….......30

9. Визначення розмірів димових каналів..............…..............……………………………….........31

ДОДАТКИ.............................................………......…………………………………………............32

ЛІТЕРАТУРА...............................................………..…………………………………………….....32
ВВЕДЕННЯ


Індивідуальне завдання, присвячене проектуванню камерної термічної печі з нерухомим подом, є елементом підготовки студентів для роботи в проектних і науково-дослідних інститутах, розвиває навички конструювання теплових агрегатів, застосовуваних у металургійній і машинобудівній промисловості.

У цілому індивідуальне завдання повинне являти собою закінчену розробку камерної термічної печі з нерухомим подом, виконану студентом з використанням літератури, методичних указівок, проектної документації і консультацій кафедри.

Керівник завдання забезпечує систематичні консультації по розрахунковій частині проекту, а також поетапну перевірку розділів завдання. Завершене і цілком оформлене завдання здається за 2-3 тижні до закінчення семестру викладачу - керівнику завдання на перевірку.

Дійсний методичний посібник має мету забезпечити додаткову консультативну допомогу студентам у процесі розрахунку індивідуального завдання.

Основний зміст розрахунково-пояснювальної записки включає наступні розділи:

  1. Введення. Призначення і короткий опис проектованої камерної термічної печі.

  2. Теплотехнічні, конструктивні та інші розрахунки ( до розрахунків у записці додаються схеми, ескізи, графіки).

Записка оформляється на стандартних аркушах пишучого папера формату А4, на одній стороні листа і переплітається. Записка компонується в наступній послідовності:

  1. Титульний лист.

  2. Завдання з вихідними даними.

  3. Зміст.

  4. Розрахунки та описи.

  5. Висновки.

  6. Список літератури.

У тексті робляться посилання на використану літературу, список якої приводиться наприкінці розрахунково-пояснювальної записки.

У списку літератури варто вказати прізвища й ініціали авторів, назву видання, найменування видавництва, рік і місце видання за ГОСТ 7.1 - 84.

Усі розрахункові формули даються на початку в алгебраїчному вираженні, потім йде підстановка величин у тім порядку, у якому ці величини позначені у формулі і виробляється результат розрахунку. Ескізи і графіки виконуються на міліметровому папері. Скорочення слів у тексті не допускається.
^
Метою індивідуального завдання є визначення основних проектних розмірів і режиму роботи камерної термічної печі з нерухомим подом.

Як приклад у посібнику зроблені розрахунки і визначені основні проектні розміри камерної термічної печі по вихідним даним, приведеним у бланку завдання на розрахунок.

При розробці даних методичніх вказівок використовувались матеріали посібника [1 ].

Вибір варіанта завдання здійснюється по останній цифрі залікової книжки з таблиць 1.1 - 1.4.
Таблиця 1.1
Властивості сталі, яка нагрівається
Предостан-ня цифра

залікової^

Властивості сталі
Марка

сталі

Склад сталі

Модуль пружності

E * 104, МПа

Допустима

розтягуюча

напруга

МПа

Коефіцієнт

лінійного

розширення,

β * 1061/К


C


Mn


Si

0

БСт1кп

0,09

0,38

0,05

5

350

5

1

БСт2пс

0,12

0,37

0,11

8

360

6

2

БСт3сп

0,18

0,52

0,21

10

300

10

3

БСт5пс

0,32

0,65

0,11

12

380

8

4

Ст10

0,11

0,38

0,07

15

390

9

5

Ст15

0,16

0,37

0,08

18

400

10

6

Ст20

0,21

0,38

0,06

10

410

11

7

Ст25

0,26

0,65

0,27

22

420

12

8

Ст Змост

0,18

0,52

0,23

25

430

13

9

10Г2А

0,11

1,40

0,27

28

440

14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет
Методичні вказівки "Збірник задач до практичних занять з дисципліни "Теплотехніка" для студентів спеціальності мч, мс, лв, лвп, омт...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Спеціальні питання гідрогазодинаміки ” для студентів за фахом 090510 -«Теплоенергетика» / Укл. О. Д. Горбунов. Дніпродзержинськ,...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки україни Донецький Національний Технічний Університет
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи по курсу "Web-технології" (для студентів спеціальності 091502)....
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки України Вінницький державний технічний...
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей / В. В. Кухарчук, Вінниця, 2002. с....
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України
Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного управління ” для студентів напрямку 0906 Електротехніка....
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни: «Цивільна оборона» (для студентів усіх спеціальностей...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет методичні вказівки до виконання контрольної роботи icon1. Вказівки до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи по курсу "Статистика" для студентів заочної форми навчання спеціальності " Банківська...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка