«Визначення ступеня впливу організаційно-технологічних чинників та ризиків у діяльності підприємств технічного сервісу автомобілів»
Скачати 136.34 Kb.
Назва«Визначення ступеня впливу організаційно-технологічних чинників та ризиків у діяльності підприємств технічного сервісу автомобілів»
Дата конвертації31.03.2013
Розмір136.34 Kb.
ТипЗадача
uchni.com.ua > Математика > Задача


Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра ЕРАТ

Шифр

Група ААГ –

Розрахунково – графічна робота

з дисципліни: «Керування технічною експлуатацією автомобілів»

на тему:

«Визначення ступеня впливу організаційно-технологічних чинників та ризиків у діяльності підприємств технічного сервісу автомобілів»

Студент:

Викладач:


Львів – 2007

Задача 1.

Здійснювали експертне опитування фахівців на предмет ранжування

чинників, які об’єктивно існують у виробничо-технічній базі (ВТБ) АТП, і впливають на коефіцієнт готовності його автомобілів. Кількість впливових чинників – у межах 4-6, а експертів – від 8 до 10; ранги їх оцінок – 1-5. Потрібно проранжувати за ступенем впливу усі чинники та кількісно оцінити узгодженість оцінок експертів і побудувати апріорну діаграму рангів.

Розв’язування.

Нехай потрібно встановити ступінь впливу кожного із чотирьох

основних чинників, що у ВТБ АТП, на коефіцієнт готовності парку вантажних АТЗ. Попереднім анкетуванням вибрано 10 експертів (інженерів експлуатаційно-технічних служб аналогічних АТП), котрі повинні, як фахівці, ранжувати запропоновані чинники за ступенем впливу їх на коефіцієнт готовності АТЗ. Ранжуванню підлягають такі чинники:

 1. рівень матеріально-технічної забезпеченості ВТБ АТП;

 2. різномарковість парку вантажних АТЗ;

 3. рівень кваліфікації робітників ВТБ;

 4. перед- і після ремонтне діагностування АТЗ;

 5. рівень механізації технічних процесів ТО і ПР.

Оцінювання ступеня впливу кожного з них на коефіцієнт готовності АТЗ

запропоновано у п’ятибальній (п’ятиранговій) системі.

Використовується така послідовність опрацювання результатів

експертного опитування:

 1. зібрані результати опитування експериментів записують у таблицю апріорного ранжування;

 2. визначається сума рангів кожного чинника, наприклад, за чинником «матеріально-технічна забезпеченість ВТБ АТП»; 1. визначається відхилення суми рангів кожного чинника від середньої суми рангів зо формулою:

 2. оцінюється ступінь узгодженості оцінок експертів за допомогою коефіцієнта конкордації (узгодженості)де S – суми квадратів відхилень рангів оцінок різних експертів

Таблиця 1

Апріорне ранжування чинників (за результатами експертного опитування) які виливають на коефіцієнт готовності АТЗ

Чинники,

Умовні номери експериментів

Сума рангівВідхилення суми рангів, Δ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Ранги оцінок,

1.Матеріально-технічна залежність ВТБ АТП,


1


1


4


2


1


3


1


2


1


3


19


-8,8


77,44

2.Різномарочність парку

3

5

3

5

3

4

4

3

3

4

37

9,2

84,64

3.Рівень кваліфікації робітників


2


2


1


3


4


1


3


1


4


1


22


-5,8


33,64

4.Перед- і після ремонтне діагностування АТЗ


4


3


5


1


5


2


5


2


5


2


34


6,2


38,44

5.Рівень механізації технологічних процесів ТО і ПР


5


2


2


23


3


1


3


3


3


27


-0,8


0,64

Всього139
234,8
Коефіцієнт конкордації може бути у межах від 0 до 1. Якщо його

значення істотно відрізняється від 0 (w>0,5), то вважають, що між думками експертів є якась узгодженість; інакше – повна неузгодженість.

 1. визначається ступінь не випадковості узгодженості оцінок експертів за допомогою критерій згоди - для ступенів вільності, що дорівнюють тобто

Розрахункове значення критерію про значимість коефіцієнта

конкордації вивчають за формулою:де - квадратичне відхилення суми рангів від середнього значення. 1. будується апріорна діаграма рангів, яка показує розподіл чинників за порядком зростання суми рангів.чинники

Апріорний розподіл суми рангів чинників, які впливають на коефіцієнт

готовності парку вантажних АТЗ.

Ступінь узгодженості думок експертів через коефіцієнт конкордації

дорівнює:Отримано істотне відхилення w від 0,5. Й тому можна вважати, що між

думками експертів є повна неузгодженість.

Перевіримо, чи не невипадкова вона:За довідковими таблицями з теорії ймовірностей та математичної

статистики знаходять для рівняння значимості та кількості ступенів вільності : .

Висновок: отже, з імовірністю 0,89 можна стверджувати, що думки

експертів щодо важливості впливу вибраних чинників на коефіцієнт готовності АТЗ не узгоджується не випадково, й тепер опрацьована сукупність їх оцінок вказує на те, що, оскільки суми рангів за чинниками першого, другого та третього менші, ніж середнє значення суми рангів (27,8), то ці чинники можна вважати визначальними у впливі на коефіцієнт готовності парку вантажних АТЗ.

Задача 2.

За знайденим рівнем ймовірності недовантаження постів ВТБ АТП для

усунення несправностей (УН) автомобілів встановлена їх кількість, . Крім цього, відомі імовірності надходження від клієнтів замовлень на усунення несправностей АТЗ за щоденні інтервали . Розглядається варіант несправностей АТЗ у черзі на УН. Що відомі такі щоденні вартісні показники, пов’язані із утриманням кожного із чотирьох постів ; середніми доходами АТП від виконання робіт з УН одного АТЗ ; простоюванням АТЗ з технічних причин, які усувають на постах УН, через відсутність в АТП таких постів , або ж зумовлених чергою перед постами . Потрібно встановити оптимальну стратегію у взаємовідносинах між сервісними підприємствами і власником АТЗ за результатами «парної гри».

Розв’язання.

Нехай попереднім етапом розрахунків з використанням математичних

методів ТМО встановлена їх кількість, пости. І нехай, крім цього, відомі імовірнісні надходження від клієнтів замовлень на пости УН АТЗ за щоденні інтервали ; не надійде жодного замовлення, ; надійде 1 замовлення Ще відомі такі щоденні вартісні показники пов’язані із утриманням кожного із чотирьох постів ; середніми доходами АТП від виконання робіт з УН одного АТЗ ; простоюванням АТЗ з технічних причин, які усувають на постах УН, або через відсутність в АТП таких постів . У цій задачі можливі п’ять стратегій «розробника»: - не створювати постів для УН АТЗ; - створювати 1 пост; - 2 пости; - 3 пости; - 4 пости. Для протилежної сторони, тобто власників АТЗ, як потенціальних клієнтів для постів УН, можуть існувати такі стратегії: - упродовж дня не виникає потреба в УН АТЗ; - щоденно є потреба в УН одного АТЗ; - двох АТЗ; - трьох АТЗ; - чотирьох АТЗ.де j-i – відповідна потреба з боку клієнтів суб’єкта В та можливість з боку підприємств суб’єкта А.

Матриця парної гри між підприємством технічного сервісу та власником АТЗ.

мін. витрати

грн..0

-2000

-4000

-6000

-8000

-10000

-10000-400

2100

100

-1900

-3900

-5900

-59000200

1200

4200

1700

-800

-3300

-3300-1200

1300

3800

6100

4300

2300

-1200-1600

300

3400

5900

8400

6400

-1600-2000

500

3000

5500

8000

10500

-2000


З отриманої матриці видно без збиткової стратегії розробника немає,

кожен рядок вказує на відповідні збитки. Усі його збиткові стратегії ( в разі, коли немає постів для УН АТЗ) обертаються втратами у власників АТЗ, які усувають несправності самостійно (стратегія ), або вимушені шукати інше сервісне підприємство.

Отже, якщо, розробник сформує 9 постів то він матиме максимальний

виграш а мінімальні збитки .

У наведеній ситуації потрібно врахувати й імовірнісну інформацію про

надходження замовлень на УН АТЗ. З цією метою розрахуємо статистичні характеристики появи станів

.

Їх розглядатимуть як середні виграші для кожного поєднання

стратегій підприємства технічного сервісу та власників АТЗсередній виграш

грн..0

-20

20

-60

-960

-80

1100-400

105

120

65

540

20

450-8000

5

420

190

2040

120

1975-120

-95

170

305

3540

220

2940-1600

-195

-80

219

3040

320

3700-2000

-295

-330

115

3840

420

17500,2

0,05

0,15

0,05

0,06

0,04

В останньому стовпі матриці максимальне значення серед виграшів

«розробки» припадає на стратегію . Коли вона формує п’ятиступову зону УН АТЗ. Цей виграш менший за стратегією А однак враховує імовірністю втрати праці з додатковим АТЗ, на ІІ-му місці за середнім виграші , на ІІІ-, на IV-, на V-, на VI-.

Висновок: викладене вище переконує, що успішна діяльність

підприємств технічного сервісу автомобілів в умовах ринкової економіки може бути такою лише тоді, коли їх власники переглянуть засоби організаційно-технологічної взаємодії із клієнтами з урахуванням як імовірнісної природи функціонування цих підприємств, експлуатаційної надійності АТЗ, так і змін вартісних показників.


Схожі:

«Визначення ступеня впливу організаційно-технологічних чинників та ризиків у діяльності підприємств технічного сервісу автомобілів» iconДослідження кон'юнктури ринку автомобілів
Україні компанія «авт баварія», що є офіційним імпортером вм в Україні. За минулий час успішно розвита дилерська мережа, налагоджені...
«Визначення ступеня впливу організаційно-технологічних чинників та ризиків у діяльності підприємств технічного сервісу автомобілів» iconЗатверджено
«Послуги з технічного обслуговування І ремонту пасажирських автомобілів» (50. 20. 1)
«Визначення ступеня впливу організаційно-технологічних чинників та ризиків у діяльності підприємств технічного сервісу автомобілів» iconВідкрите акціонерне товариство
Послуги з технічного обслуговування І ремонту пасажирських автомобілів” (50. 20. 1)
«Визначення ступеня впливу організаційно-технологічних чинників та ризиків у діяльності підприємств технічного сервісу автомобілів» iconЗатверджено
...
«Визначення ступеня впливу організаційно-технологічних чинників та ризиків у діяльності підприємств технічного сервісу автомобілів» iconДержавний комітет україни з нагляду за охороною праці
Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що...
«Визначення ступеня впливу організаційно-технологічних чинників та ризиків у діяльності підприємств технічного сервісу автомобілів» iconЗатверджую
До державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» приймаються...
«Визначення ступеня впливу організаційно-технологічних чинників та ризиків у діяльності підприємств технічного сервісу автомобілів» icon“ппз автотранспортного горіння легкових автомобілів”
Людина створює таке штучне середовище, де практично все, починаючи від будівельних матеріалів, технологічних процесів, машин, механізмів...
«Визначення ступеня впливу організаційно-технологічних чинників та ризиків у діяльності підприємств технічного сервісу автомобілів» iconПодатківці запросили крупних платників податків за «круглий стіл»
Нещодавно в дпі у Кіровському районі м. Донецька в рамках особистої зустрічі податківців з представниками бюджетоутворюючих підприємств...
«Визначення ступеня впливу організаційно-технологічних чинників та ризиків у діяльності підприємств технічного сервісу автомобілів» iconМаркетинговий аналіз цінових ризиків
В умовах маркетингової орієнтації підприємств розробку цінової стратегії доцільно здійснювати у розрізі нових товарів, модернізованих...
«Визначення ступеня впливу організаційно-технологічних чинників та ризиків у діяльності підприємств технічного сервісу автомобілів» iconТипова програма комплексної перевірки професійно-технічного навчального...
Розділ І. Загальна характеристика та організаційно-правові засади діяльності суб’єкта професійно-технічної освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка