Урок №16. Тема
Скачати 88.26 Kb.
НазваУрок №16. Тема
Дата конвертації14.04.2013
Розмір88.26 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Математика > Урок
УРОК №16.

ТЕМА: Уведення та виведення даних під час виконання проекту. Поняття змінної, її властивості. Правила запису математичних виразів.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №6. Введення та виведення даних, робота зі змінними.
Тема: Уведення та виведення даних під час виконання проекту. Поняття змінної, її властивості. Правила запису математичних виразів.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №6. Введення та виведення даних, робота зі змінними.

Мета: Актуалізувати знання учнів про події та їх обробники, створення процедур-обробників подій. Подати новий навчальний матеріал про уведення та виведення даних під час виконання проекту, змінні та їх властивості, правила запису математичних виразів. Закріпити даний матеріал під час виконання завдань практичної роботи.

Тип уроку: Комбінований урок.
План уроку:

Актуалізація опорних знань учнів.

Вивчення нового навчального матеріалу.

  1. Уведення та виведення даних під час виконання проекту.

  2. Змінні та їх властивості. Правила запису математичних виразів у Delphi.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №6. Введення та виведення даних, робота зі змінними.

Домашнє завдання.
Актуалізація опорних знань учнів:

  1. Що таке обробник події? Як пов’язати з певною подією її обробник?

  2. Що таке процедура? Опишіть структуру процедури – обробника події.

  3. Наведіть загальний вигляд команди, якою можна змінити значення властивості елемента керування. Наведіть приклади таких команд.

  4. Як позначаються синтаксичні помилки в середовищі розробки? Наведіть приклади.


Вивчення нового навчального матеріалу:

1. Уведення та виведення даних під час виконання проекту.

Ми розглянули, як змінити значення властивостей елементів керування під час виконання проекту, використовуючи процедуру TForm1.Button1Click – обробник події OnClick. Але в розглянутому прикладі за кожного вибору кнопки виконуватимуться одні й ті самі команди процедури, а отже, кожного разу однаково змінюватимуться значення вказаних у командах процедури властивостей об’єктів. Якщо необхідно під час виконання проекту кожного разу по-іншому змінювати значення властивостей указаних об’єктів, то потрібно значення цих властивостей якимось чином уводити в програму під час її виконання.

Для введення даних під час виконання проекту можна використати поля. Ви вже знаєте, що текст, який знаходиться в полі, є значенням його властивості Text. Скористаємося цим.

Створимо таку процедуру TForm1.Button1Click – обробник події OnClick, виконання якої дає змогу встановити довільний колір вікна та збільшити його висоту на довільну цілу кількість пікселів.

Для цього потрібно:

1. Розмістити на формі 2 поля – перше для введення значення кольору вікна, а друге для введення кількості пікселів.

2. Змінити значення властивості Text обох цих полів на порожнє.

3. Розмістити зліва від кожного поля напис, змінити значення властивості Caption першого на Колір, а другого на Розмір.

4. Розмістити на формі у правому нижньому куті кнопку, змінити значення її властивості Caption на Змінити.

5. Створити заготовку процедури TForm1.Button1Click, яка виконуватиметься після вибору кнопки.

6. Увести текст процедури TForm1.Button1Click:

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

begin

Form1.Color := Edit1.Text;

Form1.Hight := Form1.Hight + StrToInt (Edit2.Text);

end;

Після запуску проекту відкри ється вікно його виконання (рис.).

У відповідні поля потрібно ввести потрібні значення кольору вікна, наприклад clRed, і кількості пікселів для збільшення висоти вікна, наприклад 300, після чого вибрати кнопку.

Після вибору кнопки настане подія ^ OnClick, а отже, запуститься на виконання процедура TForm1.Button1Click – обробник події OnClick.

При виконанні першої команди процедури текст, який буде введено в перше поле і стане значенням властивості ^ Text цього поля, буде присвоєний властивості Color форми, у результаті чого колір форми стане заданим.

Незважаючи на те, що в друге поле буде введено число, програма сприйматиме його як текст, тобто не зможе виконувати з ним математичних операцій. Тому потрібно спочатку перевести цей текст у ціле число. Для цього використовується функція StrToInt (англ. string to integer – рядок у ціле). Після цього це число додається до поточного значення висоти вікна.

Таким чином, при кожному запуску проекту на виконання або перед кожним вибором кнопки можна вводити в поля різні значення, досягаючи тим самим установлення потрібного кольору форми і збільшення його висоти.

Написи можна використовувати не тільки для оформлення підписів об’єктів, а й для виведення результатів виконання проекту.

Створимо простий калькулятор, який буде додавати два довільні дійсні числа. Під час виконання проекту користувач вводитиме по одному довільному дійсному числу в кожне поле і вибиратиме кнопку із заголовком Додати. За вибору кнопки настане подія OnClick, в результаті чого виконуватиметься процедура TForm1.Button1Click, яка додаватиме ці числа і виводитиме суму в напис.

Для створення такого проекту потрібно (рис.):

1. Розмістити на формі два поля, напис для виведення результату, три написи для оформлення та кнопку.

2. Установити порожні значення властивості Text двох полів і властивості Caption напису для виведення суми.

3. Установити відповідні значення властивості Caption для інших трьох написів і кнопки.

4. Створити заготовку процедури TForm1.Button1Click, яка виконуватиметься після вибору кнопки.

5. Увести текст процедури TForm1.Button1Click (рис.).

Розглянемо призначення кожної команди наведеної процедури.

Як ми вже зазначали вище, число, яке вводиться в поле, стає значенням його властивості Text і сприймається програмою як текст.

Тому перші дві команди процедури є командами присвоювання, які призначені для переведення текстового представлення дійсних чисел у самі дійсні числа (для цього використана функція StrToFloat (англ. string to float – рядок у число з плаваючою десятковою крапкою, тобто у дійсне число) і присвоювання цих чисел змінним х та у відповідно.

Третя команда додає ці числа і присвоює результат змінній z. Четверта команда встановлює червоним колір символів, яким виводитиметься результат у напис.

П’ята команда переводить результат додавання (значення змінної z) із числа в текст, використовуючи функцію FloatToStr (англ. Float to string – число з плаваючою десятковою крапкою у рядок) і присвоює цей текст значенню властивості Caption напису з іменем Label1 для виведення результату.

Під час виконання створеного проекту користувач уводить у поля числа (наприклад, –34,7 і 8,15), вибирає кнопку Додати і одержує результат –26,55 (рис.).

Не закриваючи проект, користувач може ввести в поля інші числа, знову вибрати кнопку Додати й одержати новий результат. І так можна повторювати довільну кількість разів. Це демонструє таку властивість алгоритму як масовість.

Іноді зручно виводити повідомлення не в написи на формі, а в спеціальне окреме вікно.

Це можна здійснити, включивши до тексту програми команду ShowMessage(<текст>) (англ. Show message – показати повідомлення).

За цієї команди відкривається спеціальне вікно виведення повідомлення, в якому виводиться текст, указаний у команді. Якщо таку команду включити до процедури, що розглядалася вище, для виведення суми двох уведених дійсних чисел замість останньої команди виведення результату в напис або після цієї команди, то вона виглядатиме так:

^ ShowMessage('Сума '+FloatToStr(z));

Знак плюс у дужках означає з’єднання двох указаних текстів. Пропуск після слова Сума використовують для того, щоб у вікні відокремити число від тексту. Результат виконання цієї команди подано на рисунку.

При використанні вікна повідомлення для завершення виконання проекту спочатку слід закрити вік но повідомлення, а потім – вікно проекту.
2. Змінні та їх властивості. Правила запису математичних виразів у Delphi.

В останній розглянутій процедурі були використані три змінні: х, у, z. У мові програмування Delphi кожна змінна має ім’я, значення та тип.

Тип змінної визначає, які значення може набувати ця змінна, які операції над нею можна виконувати і ділянку пам’яті якого розміру програма виділить для зберігання значення цієї змінної.

Змінні х, у, z, які використали в останній процедурі, за умовою задачі можуть набувати довільні дійсні значення. Таким значенням відповідає тип Real (англ. real – дійсний). Змінні цього типу можуть набувати цілі й дробові значення від –5 * 10–324 до 1,7 * 10308, для кожного значення змінних цього типу виділяється 8 байт пам’яті.

Типи змінних, які використовуються в процедурі, вказуються після ключового слова var (англ. variable – змінна) у рядку, що знаходиться між рядком заголовка процедури і рядком зі словом begin. Цей рядок називається рядком оголошення змінних. Загальний вигляд рядка оголошення змінних такий:

var <список імен змінних одного типу, розділених комою>: <ім’я типу>;

<список імен змінних іншого типу, розділених комою>: <ім’я типу>; і т. д.

Якщо змінні набуватимуть тільки цілі значення, то для них доцільно використовувати тип Integer (англ. integer – цілий). Змінні цього типу можуть набувати цілі значення від –2 147 483 648 (–232) до 2 147 483 647 (232 – 1), для кожного значення змінних цього типу виділяється 4 бай тип пам’яті.

Для перетворення текстового представлення цілого числа у саме ціле число використовується функція StrToInt (англ. string to integer – рядок у ціле число), а для зворотного перетворення – функція IntToStr.

Вище тексту складеної процедури знаходиться ще один рядок var.

На рисунку у цьому рядку вказано ім’я однієї змінної Form1 типу TForm. Ця змінна відповідає формі, що використовується у цьому проекті. У цьому рядку вказуються імена і типи тих змінних, які є доступними в будь-якій частині програми. Такі змінні називаються глобальними. На відміну від глобальних змінних, ті змінні, імена і типи яких описані в рядку заголовка процедури і в рядку var у тексті певної процедури, доступні тільки командам цієї процедури. Такі змінні називаються локальними. Про локальні та глобальні змінні поговоримо детальніше в наступних пунктах.

Об’єктам, які ми розташовуємо на формі, також відповідають змінні, імена яких збігаються з іменами відповідних об’єктів, наприклад Button1, Edit1. Кожна з цих змінних теж має свій тип, наприклад змінна Button1 має тип TButton, а змінна Edit1 – тип TEdit. Імена і типи цих змінних середовище розробки вносить до тексту проекту автоматично в розділ type (англ. type – тип).

Змінна може отримати значення в результаті виконання команди присвоювання. Загальний вигляд команди присвоювання в ^ Delphi такий: <ім’я змінної> :<вираз>. Вираз може складатися із значення (константи: число, текст в одинарних лапках та ін.), з імені змінної або містити кілька значень та імен змінних, поєднаних знаками арифметичних операцій, функції, дужки.

Позначення арифметичних дій і правила запису виразів у ^ Delphi схожі з аналогічними правилами, які ви розглядали під час вивчення табличного процесора Excel. Але є й певні особливості:

1) під час уведення в текст проекту десяткових дробів цілу та дробову частини потрібно розділяти крапкою;

2) під час уведення при виконанні проекту в поле десяткового дробу розділювач цілої та дробової частин залежить від налаштувань Windows (в українській версії Windows ХР за замовчуванням встановлена кома);

3) ні в тексті проекту, ні під час уведення в поле не можна використовувати звичайні дроби;

4) у Delphi немає операції піднесення до степеня; для піднесення до степеня використовується спеціальна функція, яку ми розглянемо пізніше, а поки що степінь з натуральним показником можна замінювати добутком;

5) пріоритет операцій в усіх випадках визначається правилами математики.
Практична робота № 6.

Введення та виведення даних, робота зі змінними.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Завдання:

1. Відкрийте середовище Turbo Delphi 2006 і створіть новий проект.

2. Установіть для форми колір фону жовтий, розміри 1000 на 600 пікселів, текст заголовка Практична 6.

3. Розмістіть на формі дві кнопки, три поля та два написи.

4. Задайте на першій кнопці текст Переміщення, на другій – Обчислення, у полів і написів – порожній текст.

5. Розмістіть на формі біля кожного поля та кожного напису додаткові написи з текстами, що будуть пояснювати їхні призначення.

^ 6. Складіть обробник події OnClick першої кнопки, виконання якого приведе до переміщення форми на 50 пікселів управо та на 30 пікселів униз, кожного поля – на 20 пікселів уліво та на 30 пікселів уверх і зробить їхній фон червоним.

7. Виберіть першу кнопку та переконайтеся у правильності результатів.

8. Складіть обробник події OnClick другої кнопки, виконання якого приведе до знаходження об’єма та площі повної поверхні прямокутного паралелепіпеда, вважаючи, що у поля будуть уведені довжини його ребер.

9. Виберіть другу кнопку та переконайтеся у правильності результатів.

10. Додайте до другого обробника події команду виведення повідомлення про об’єм паралелепіпеда у вікно повідомлень. Повторно виберіть другу кнопку і переконайтеся у правильності результатів.

11. Створіть у власній папці папку Практична 6 і збережіть у ній проект.
Домашнє завдання:

  1. Вивчити конспект.

  2. Опрацювати матеріал підручника на ст. 56-60. (Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько).

  3. Завершити виконання завдань практичної роботи.

Схожі:

Урок №16. Тема iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №16. Тема iconУрок №7. Тема
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Урок №16. Тема iconУрок №8 Тема. Урок контролю знань учнів
Учні відповідають на поставлені вчителем запитання І демонструють відповідь на пк
Урок №16. Тема iconУрок №17. Тема
Тема: Підсумковий урок з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення»
Урок №16. Тема iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок №16. Тема iconУрок №7 Тема. Підсумковий урок за темами: «CorelDraw» та «Турбо Паскаль»
Для чого призначений інструмент Вільна форма?Як його використати. Продемонструйте
Урок №16. Тема iconУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол нттр, адресація в мережі
Урок №16. Тема iconУрок 15 Тема. Підсумковий урок з тем: «Модульcrt розгалуження І вибір», та
Будь-яка програма, записана на мові Паскаль, завжди закінчується службовим словом
Урок №16. Тема iconУроку з математики у супроводі ікт тема: «числові функції»
Комбінований урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (урок проводиться у комп’ютерному класі з мультимедійним...
Урок №16. Тема iconУрок №25. Тема
Тема: Сортування й фільтрування даних в таблицях. Використання розширених фільтрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка