Додаток вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Скачати 163.15 Kb.
НазваДодаток вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Дата конвертації21.04.2013
Розмір163.15 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Математика > Диплом
УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Управління освіти

10014, м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 7, тел. 47-48-36

line 4

__02.04.2013 р._____№ _73__

Керівнику ЗНЗ
Науково-методичний центр доводить до Вашого відома вимоги щодо змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (додаток 1).

Просимо ознайомити з вищевказаними вимогами педагогів закладу. Керівникам МО та МК на засіданнях шкільних методичних об’єднань (комісій) рекомендуємо детально опрацювати дані вимоги. Вчителям, які планують проходити курсову підготовку в Житомирському ОІППО керуватися при підготовці курсової роботи даними вимогами.

Завідувач НМЦ Т.М.Мяновська

Мельнічук О.М.

47-48-37

Додаток

В И М О Г И

до змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів

підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Курсова робота в ІППО – кваліфікаційна підсумкова науково-методична розробка, в якій, на основі отриманого в міжкурсовий період професійного досвіду та теоретичного опрацювання, узагальнення і систематизації інформації з наукових джерел (у процесі самостійної роботи і на курсах підвищення кваліфікації), педагог висвітлює власний результат науково-методичної діяльності над проблемною темою.

Тематика курсових робіт формується і затверджується кафедрами ОІППО та схвалюється Вченою радою інституту. Тематика повинна бути актуальною і тісно пов’язаною з вирішенням практичних фахових завдань.

Виконання слухачем курсової роботи здійснюється під науковим керівництвом викладача, який призначається рішенням кафедри за погодженням із деканатом.

В обов’язки наукового керівника входить:

 • надання допомоги у формулюванні актуальності, об’єкта, предмета, мети та завдань роботи;

 • надання консультації щодо структури і плану курсової роботи;

 • допомога в укладанні переліку рекомендованої літератури з теми;

 • коригування обсягу курсової роботи, визначення термінів її виконання;

 • консультування слухача з питань використання наукових джерел та оформлення роботи;

 • рецензуванні курсової роботи.

Метою виконання курсової роботи слухачем є систематизація та узагальнення наукової інформації з обраної теми, підвищення рівня його науково-методичної підготовки, удосконалення або набуття досвіду самостійної творчої роботи, розвиток навичок самоосвіти.

Головне завдання курсової роботи – не наукове відкриття, а узагальнення і систематизація, на науково-методичних засадах, власних теоретичних та прикладних напрацювань предметно-наукового (за профілем викладання), організаційного, виховного, дидактичного, методичного характеру.

Зміст курсової роботи повинен відповідати:

 • визначеній меті:

 • поставленим завданням;

 • визначеним об’єкту і предмету дослідження.

Курсова робота повинна передбачати:

 • теоретичний аналіз проблеми;

 • практичну спрямованість;

 • логічну послідовність викладу матеріалу;

 • переконливість аргументації;

 • стислість і точність формулювань;

 • конкретність викладу результатів роботи;

 • наукову обґрунтованість висновків, рекомендацій і пропозицій, їх відповідність проблематиці роботи.

Орієнтовна тематика курсових робіт, з якої слухачі обирають тему відповідно до власних уподобань, освітніх потреб і рівня підготовки, доводиться до їх відома у міжкурсовий період, а також під час курсів підвищення кваліфікації та розміщується на сайті інституту.

Алгоритм виконання курсової роботи:

 1. Вибір, погодження теми з науковим керівником.

 2. Обґрунтування актуальності теми.

 3. Визначення мети та завдань роботи.

 4. Визначення об’єкта та предмета дослідження.

 5. Складання плану курсової роботи.

 6. Опрацювання літератури, Інтернет-ресурсів із теми.

 7. Узагальнення власного професійного досвіду відповідно до теми.

 8. Розробка фрагментів уроків, заходів, дидактичного забезпечення, які висвітлюють авторський результат практичної роботи над проблемою.

 9. Написання курсової роботи.

 10. Формулювання загальних висновків і методичних рекомендацій.

 11. Оформлення роботи.

 12. Захист роботи.


Захист роботи може здійснюватися у формах:

 • усного повідомлення;

 • проведення майстер-класу;

 • вербальної презентації з використанням мультимедійних засобів;

 • презентації власної педагогічної майстерні з використанням ІКТ, відеоматеріалів;

 • круглого столу.Список використаних джерел

повинен бути оформленим відповідно до поданого зразка.

^ Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:
Один автор

 1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с.

 2. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196 с.

Два автори

Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397 с.

Три автори

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — 265 с.

Чотири автори

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. — 106 с.

П’ять і більше авторів

Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с.


Без автора

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с.


Багатотомний документ

Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

Стаття


Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18.


Матеріали конференцій, з’їздів


Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

Словники

 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.

 2. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи

 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.

 2. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

Дисертації

Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

Електронні ресурси

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/ articles/2003/03klinko.htm.


При написанні курсової роботи слід пам’ятати, що плагіат академічний – це навмисне відтворення в письмовій формі чужого тексту, опублікованого на паперовому або електронному носії, повністю або частково, під своїм іменем без посилання на автора.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» у статті 50 зазначає, що порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є, крім іншого, плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору.

З метою запобігання плагіату слід використовувати цитування, коли в роботі використовуються дані, взяті зі сторонніх джерел, а не отримані або створені безпосередньо автором. Порушення наведених нижче правил і їх недотримання має розцінюватися як плагіат:

 • якщо думка автора наводиться дослівно, то її слід взяти в лапки;

 • допускається скорочення цитати, яке не веде до викривлення думки автора. Місце скорочення має бути відзначене в цитаті квадратними дужками з трикрапкою всередині;

 • допускається перефразування цитати, зміна словоформ чи відмінків певних слів. В такому разі, цитата в лапки не береться, але в квадратних дужках обов’язково ставиться посилання на джерело (його порядковий номер зі списку використаної літератури, який додається до роботи);

 • в списку використаної літератури завжди слід вказувати навіть ті джерела, які використовувалися під час підготовки роботи і вивчення теми, навіть якщо прямих посилань чи цитувань цих джерел в роботі нема.


Вимоги до оформлення роботи

Робота виконується на листках формату А4 шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зверху – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 2, 5 см, справа – 1,5 см.
Приклади посилань і цитувань:
Проблеми творення і функціонування шкільної радянської і сучасної навчальної книги з історії стали предметом дослідження багатьох науковців і методистів (Є.В. Агібалова [183], К.О. Баханов [205], Л.П. Бущик [247], В.С. Власов [266], Н.М. Гупан [299], Г.М. Донськой [320], Ф.П. Коровкін [414], Л.Б. Кулікова [427], М.М. Лисенко [442], Ю.Б. Малієнко [464], П.В. Мороз [497], О.І. Пометун [594], В.М. Сотниченко [736], В.С. Степанков [743], О.А. Удод [772], Г.О. Фрейман [591], Т.О. Чубукова [811]та ін.).
У квадратних дужках нумерація праць зазначених учених у переліку літератури в кінці роботи.
Авторські принципи підручникотворення з логіки чітко визначив О.С. Лубкін у передмові до своєї навчальної книги «Начертание логики» [48]. Він наголосив, що «об’ємні пояснення й глибокодумні тонкощі» логіки в гімназійному підручнику недоцільні [48, с. 25].
Посилання за схемою: [номер за списком, сторінка].

Правила нумерації рисунків і таблиць
Всі рисунки, таблиці і формули нумерують в порядку появи їх в тексті подвійною нумерацією в межах розділу (додатка) арабськими цифрами. Першим числом в нумерації ставиться номер розділу, за ним через крапку ставиться порядковий номер рисунка, таблиці або формули в розділі.

Нумерація рисунка починається із слова «Рисунок» (Рис. 2.1. ...).


Рис. 2.1. Сучасна срібна монета номіналом в 10 гривень «Кий», випущена Національним Банком України в 1998 р.
Нумерація таблиці починається із слова «Таблиця», набраного курсивом (Таблиця 4.2). Назва розміщується над таблицею, друкується напівжирним шрифтом і вирівнюється по центру. Наприклад:

Таблиця 4.2

Порівняльна таблиця суспільствознавчих предметів із навчальних планів чоловічої гімназії 1914 р. і з навчальних планів радянської школи 1920-го і 1927 рр.з/п

Предмети

Кількість річних годин за навч. планом чол. гімназії 1914 г.

(4–8-й роки навчання)

Загальна кількість годин за навч.

планом 1920 р., (5–9-й роки навчання)

Загальна кількість годин за навч.

планом 1927 р. (5–9-й роки навчання)

1

Історія (суспільствознавство)

500

816

714

2

Законознавство

64

3

Філософська пропедевтика

96

4

Закон Божий

320

Всього

980

816

714


В додатках до порядкового номера рисунка, таблиці або формули добавляється номер додатка (буква). Наприклад: Рисунок Б.1. ..., Таблиця В.2.

^ Правила нумерації формул

Кожну формулу записують з нового рядка, симетрично до тексту. Між формулою і текстом пропускають один рядок.

Умовні буквені позначення (символи) в формулі повинні відповідати установленим у міждержавному стандарті ГОСТ 1494-77 і повинні бути однаковими в тексті і в формулі. Їх пояснення наводять після першого використання в тексті або зразу ж під формулою. Для цього після формули ставлять кому і записують пояснення до кожного символу з нового рядка в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, розділяючи крапкою з комою. Перший рядок повинен починатися з абзацу із слова «де» і без будь-якого знака після нього (рисунок 3.2).

Нумерація формул вказується в круглих дужках (5.3) з правої сторони, в кінці рядка, на рівні закінчення формули. Одиницю вимірювання, при необхідності, беруть в квадратні дужки. Наприклад,
I = [A]. (3.1)

Числову підстановку і розрахунок виконують з нового рядка не нумеруючи. Одиницю вимірювання беруть в круглі дужки. Наприклад,
I = = 2,2 (А).
Розмірність одного й того ж параметра в межах документа повинна бути однаковою.

Якщо формула займає кілька рядків, то вона повинна бути розірвана тільки на математичних знаках: додавання „+”, віднімання „”, множення „×”, ділення „:” та ін., які повторюють на початку наступного рядка.

^ Титульний лист є першою сторінкою курсової роботи і повинен виконуватися у відповідності зі стандартом.

Міністерство освіти і науки України

Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Житомирської обласної ради

Кафедра ________________________


Курсова робота
^ НАЗВА РОБОТИ
Виконав

ПІБ слухача курсів

Кваліфікаційна категорія.

Місце роботи, фах.

Дата проходження курсів.
Науковий керівник


Житомир – 201_ р.
Орієнтовна структура курсової роботи
ЗМІСТ

Вступ…..........................................................................................................

3Розділ 1.

ТеореТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ 10-Х КЛАСІВ НА УРОКАХ ___________ .

  1. Проблема формування ціннісних орієнтацій учнів у науковій літературі.......................................................................................


5
  1. Потенціал навчального предмета «_________» у формуванні ціннісних орієнтацій старших підлітків……………………….


11Розділ 2.

Методика формування ^ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ 10-Х КЛАСІВ на уроках _______ .


  1. Авторська методика формування ціннісних орієнтацій десятикласників……………........................................................


19
  1. Методичні рекомендації з проблем формування ціннісних орієнтацій десятикласників на уроках ______...........................

25


Висновки....................................................................................................

29^ Список використанОЇ ЛІТЕРАТУРИ............................................

30ДОДАТКИ……………………………………………………………………

31


РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу слухача

Іваненко Ганни Михайлівни


Тема роботи: ___________________________________________________

^ Структура роботи

повна

часткова

не відповідає вимогам

Обґрунтування актуальності дослідження

відображена

повністю

не чітко

сформульована

не розкрита

^ Відповідність мети і завдань темі роботи

• мета

відповідає повністю

відповідає частково

не відповідає

• завдання

відповідає повністю

відповідає частково

не відповідає

^ Правильність визначення об’єкта і предмета дослідження

• об’єкт

відповідає повністю

відповідає частково

не відповідає

• предмет

відповідає повністю

відповідає частково

не відповідає

^ Професійно-практична спрямованість роботи

• обґрунтування практичної значущості

повне

не повне

відсутнє

• упровадження результатів

представлено

не достатньо

відсутнє

^ Ступінь розкриття теми роботи
повне

часткове

не відповідає вимогам

^ Практична значущість роботи
наявна

недостатня

відсутня

Висновки

• повнота

повною мірою відповідають темі

роботи

не повною мірою

Оформлення

загалом відповідає вимогам до оформлення випускних робіт

не повною

мірою відповідає

не відповідає

Зауваження та рекомендації щодо вдосконалення роботи.

Загальний висновок (допускається чи не допускається до захисту),


Рецензент (підпис) (П І Б)
«_____» ________________ 201_ р.

Схожі:

Додаток вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconПлан-графік проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних...

Додаток вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconНаказ
Олімпіади проводились за текстами обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. За результатами ІІ етапу визначено...
Додаток вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconЗастосування Електронного навчально-методичного комплексу як складової...
Нститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників університету менеджменту освіти
Додаток вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconС. С. Шевчук старший викладач кафедри методики професійного навчання...
Сучасні вимоги до якості трудових ресурсів потребують переважно інноваційних підходів до їх підготовки, високого професіоналізму...
Додаток вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconВ області відновлено роботу Сумського обласного інституту післядипломної...
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти із завідуючими районними (міськими) методичними кабінетами управлінь...
Додаток вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconМетодичні рекомендації Система планування роботи школи (на допомогу...
Методичні рекомендації підготував Толочкін Ю. С. методист лабораторії школознавства Житомирського обласного інституту післядипломної...
Додаток вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconПлан проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників...

Додаток вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти центр...
Галкін С. Г. – завідувач відділу атестації педагогічних працівників Донецького обліппо
Додаток вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти центр...
Галкін С. Г. – завідувач відділу атестації педагогічних працівників Донецького обліппо
Додаток вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти центр...
Галкін С. Г. – завідувач відділу атестації педагогічних працівників Донецького обліппо
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка