Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 323.12 Kb.
НазваНавчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка5/5
Дата конвертації02.03.2013
Розмір323.12 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
1   2   3   4   5
^

12-й клас


(70 год, 2 год. на тиждень, резервний час – 8 год.)


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

^ Тема 8. Інтеграл та його застосування (20 год.).

Первісна та її властивості. Невизначений інтеграл. Таблиця первісних (невизначених інтегралів). Правила знаходження первісних.

Приклади задач, що приводять до поняття визначеного інтеграла. Криволінійна трапеція, її площа. Визначений інтеграл, його геометричний та фізичний зміст. Основні властивості визначеного інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца.

Обчислення площ плоских фігур. обчислення об’ємів тіл. Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач (фізика, техніка, економіка).

Формулює означення первісної та її основні властивості.

^ Описує поняття визначеного інтеграла.

Наводить приклади задач, що приводять до поняття визначеного інтеграла.

Формулює властивості визначеного інтеграла.

Знаходить первісні, що зводяться до табличних, за допомогою правил знаходження первісних та найпростіших перетворень.

^ Виділяє первісну, що задовольняє задані початкові умови.

Обчислює інтеграл використовуючи формулу Ньютона-Лейбніца.

Знаходить площі криволінійних трапецій.

^ Тема 9. Рівняння, нерівності та їх системи (22 год.).

Основні види рівнянь з однією змінною. Загальні методи розв’язування рівнянь (рівносильні перетворення, рівняння-наслідки, функціональні методи). Загальні прийоми розв’язування рівнянь (розкладання на множники, заміна змінної).

Найпростіші рівняння вищих степенів.

Використання властивостей і графіків функцій при розв’язуванні рівнянь.

[Рівняння з параметрами.]

Нерівності з однією змінною, їх види, методи розв’язування.

Використання властивостей і графіків функцій при розв’язуванні нерівностей. Метод інтервалів.

Рівняння і нерівності з модулями.
[Нерівності з параметрами.]

Системи рівнянь, їх види, методи їх розв’язування (рівносильні перетворення, системи-наслідки, функціональні методи). Основні способи розв’язування систем рівнянь (спосіб підстановки, спосіб додавання, графічне розв’язування систем).

[Системи рівнянь і нерівностей з модулями і параметрами.]

Розрізняє класи рівнянь, нерівностей, їх систем, методи їх розв’язування.

Застосовує загальні методи та прийоми до розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем.

Розв’язує задачі, які моделюються рівняннями та їх системами.

^ Складає і досліджує математичні моделі за описами реальних ситуацій ( нескладні випадки).

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач
(20 год.).


ГЕОМЕТРІЯ

10 клас


(70 год, 2 год на тиждень, резервний час – 12 год.)

^ Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Тема 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії (8 год.).

Аксіоми планіметрії. Система опорних фактів курсу планіметрії. Геометричні і аналітичні методи розв’язування планіметричних задач. Приклади застосування координат [і векторів] до розв’язування планіметричних задач та складання рівнянь чи систем рівнянь за умовою геометричної задачі.

Розрізняє означувані і неозначувані поняття, аксіоми і теореми, властивості геометричних фігур.

Використовує вивчені в основній школі формули, і властивості для розв’язування нескладних планіметричних задач.

^ Тема 2. Вступ до стереометрії (6 год.).

Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії та наслідки з них. Просторові геометричні фігури. Приклади не плоских просторових фігур (куб, прямокутний паралелепіпед, піраміда).

Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди.


Розрізняє означувані і неозначувані поняття, аксіоми і теореми.

^ Називає основні поняття стереометрії.

Наводить приклади просторових геометричних фігур (плоских і не плоских).

Формулює аксіоми стереометрії та наслідки з них.

^ Пояснює застосування аксіом стереометрії до розв’язування нескладних геометричних і практичних задач.

Розв’язує нескладні задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда та піраміди.

^ Тема 3. Паралельність прямих і площин у просторі (22 год.).

Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі.

Розміщення прямої та площини у просторі: пряма і площина, що перетинаються, паралельні пряма і площина. Ознака паралельності прямої та площини.

Розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються, паралельні площини. Ознака паралельності площин. [Існування площини, паралельної даній площині]. Властивості паралельних площин.

Паралельне проектування, його властивості. Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії.

Формулює означення паралельних і мимобіжних прямих, паралельних прямої і площини, паралельних площин; властивості та ознаки паралельності прямих і площин.

Класифікує взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі.

^ Знаходить і зображує паралельні прямі та площини на малюнках і моделях.

Встановлює у просторі взаємне розміщення прямих і площин, зокрема паралельність прямих, прямої і площини, двох площин, мимобіжність прямих.

^ Будує зображення фігур і виконує на них нескладні побудови.

Розв׳язує нескладні задачі на застосування властивостей та ознак паралельності прямих і плошин.

Застосовує відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об'єктами оточуючого світу.^ Тема 4. Перпендикулярність прямих і площин у просторі (26 год.).

Перпендикулярність прямих у просторі.

Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини. Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри.

Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин. Залежність між паралельністю та перпендикулярністю прямих і площин.

Кути у просторі: між прямими, між прямою і площиною, між площинами.

Відстані у просторі: від точки до прямої, від точки до площини, від прямої до паралельної їй площини, [від точки до фігури], між паралельними площинами, між мимобіжними прямими, [між двома фігурами].

Ортогональне проектування. [Площа ортогональної проекції многокутника].

Практичне застосування властивостей паралельності та перпендикулярності прямих і площин.

Формулює означення перпендикулярних прямих у просторі, прямої, перпендикулярної до площини, перпендикулярних площин; властивості та ознаки перпендикулярних прямих і площин.

Обґрунтовує взаємозв’язок паралельності й перпендикулярності прямих і площин у просторі.

Встановлює взаємне розміщення прямих і площин у просторі.

Застосовує вивчені властивості та ознаки до розв’язування задач.

Обчислює відстані і кути у просторі.

Застосовує відношення між прямими і площинами у просторі, вимірювання відстаней і кутів у просторі для опису об’єктів оточуючого світу.

11 клас


(70 год., 2 год. на тиждень, резервний час – 8 год.)


^ Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Тема 5. Координати, вектори та геометричні перетворення у просторі (16 год.).

Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точками. Координати середини відрізка. [Поділ відрізка у даному відношенні].

Рух у просторі та його властивості. Симетрія (відносно точки, прямої і площини), паралельне перенесення, [поворот у просторі]. Перетворення подібності та його властивості. Подібність і гомотетія просторових фігур.

Вектори у просторі. Рівність векторів. Колінеарність векторів. Компланарність векторів. Операції над векторами та їх властивості: додавання, віднімання векторів, множення вектора на число, скалярний добуток векторів.[Розкладання вектора за трьома некомпланарними векторами]. Кут між векторами.

[Рівняння площини та сфери].

Формулює означення понять вивченого матеріалу; властивості переміщень і перетворення подібності.

Користується аналогією між векторами на площині та у просторі.

^ Будує точки і вектори у просторовій прямокутній системі координат за їх координатами.

Знаходить суму, різницю векторів, добуток вектора на число, скалярний добуток векторів, кут між векторами у випадках, коли вектори задані геометрично або координатами.

^ Наводить приклади симетричних фігур, фігур, одержаних при паралельному перенесенні, подібних фігур.

Записує формули відстані між точками, координат середини відрізка, скалярного добутку, кута між векторами.

Використовує координати і вектори для моделювання і обчислення геометричних і фізичних величин.


^ Тема 6. Многогранники (24 год.)

Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути.

Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники. Призма. Пряма і правильна призми. Паралелепіпед. Піраміда. Зрізана піраміда. Правильна піраміда.

Перерізи многогранників, їх побудова. [Методи слідів і проекцій побудови перерізів].

Площі бічної та повної поверхонь призми, піраміди [зрізаної піраміди].

[Відношення площ поверхонь подібних многогранників].

Правильні многогранники. [Симетрія правильних многогранників].

Розпізнає основні види многогранників та їх елементи.

Формулює означення двогранного кута, лінійного кута двогранного кута, многогранного кута, многогранників, вказаних у змісті програми.

Обґрунтовує властивості многогранників, формули для обчислення площі бічної та повної поверхонь призми, піраміди.

^ Будує зображення многогранників та їх елементів на площині користуючись властивостями паралельного проектування.

Обчислює основні елементи многогранників.

Будує перерізи многогранників площиною (нескладні випадки).

Використовує вивчені формули і властивості для розв’язування нескладних задач.

^ Тема 7. Тіла обертання (22 год.).

Тіла і поверхні обертання.

Циліндр, конус, зрізаний конус, їх елементи. Перерізи циліндра і конуса (осьові та площиною, паралельною до основи).

Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Площина, дотична до сфери.


Розпізнає види тіл обертання, їхні елементи.

^ Будує зображення тіл обертання, їх елементів, перерізів.

Обчислює основні елементи тіл обертання.

Обґрунтовує властивості тіл обертання, застосовує їх до розв’язування задач.
^

12-й клас


(70 год., 2 год. на тиждень, резервний час – 10 год.)


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

^ Тема 8. Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл. (26 год.).

Поняття про об'єм тіла. Основні властивості об'ємів.

Об'єми призми, паралелепіпеда, піраміди [зрізаної піраміди].

Об'єми тіл обертання: циліндра, конуса, [зрізаного конуса], кулі [та її частин]. [Відношення об'ємів подібних тіл].

Площа бічної та повної поверхні циліндра, конуса, [зрізаного конуса. Відношення площ поверхонь подібних циліндрів, конусів].

Площа сфери.

Формулює основні властивості об’ємів.

Записує формули для обчислення об’ємів паралелепіпеда, призми, піраміди, циліндра, конуса, площі бічної та повної поверхні циліндра, конуса, площі сфери.

Розв’язує нескладні задачі на обчислення об’ємів і площ поверхонь геометричних тіл, використовуючи: основні формули, розбиття тіл на простіші тіла, вимірювання реальних тіл та їх фізичних (натурних) моделей.

^ Тема 9. Комбінації геометричних тіл. (14 год.).

Вписані та описані многогранники і тіла обертання. Розв'язування задач на комбінації просторових фігур.


Розпізнає многогранники, вписані в кулю та описані навколо кулі, призму, вписану в циліндр та описану навколо циліндра, піраміду, вписану в конус та описану навколо конуса;

Розв’язує нескладні задачі на комбінацію просторових фігур (за готовим малюнком).

Застосовує співвідношення між елементами тіл в заданій комбінації геометричних тіл до розв’язування відповідних задач.
^ Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач
(20 год.).

Укладачі: Бурда М.І., Глобін О.І., Нелін Є.П.


1 “Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика 5-12 класи”.– К.: Перун, 2005. – 64 с. (розділ СТАРША ШКОЛА, підготовлений лабораторією з проблем математичної освіти при факультеті підвищення кваліфікації викладачів математики Донецького національного університету, завідувач лабораторією О.Л.Павлов)1   2   3   4   5

Схожі:

Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconУ 5 класі Інформатика вивчатиметься за програмою «Інформатика. Навчальна...
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І., Морзе Н. В., Ломаковська...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10 класі старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах математичного, фізичного...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconСкладено відповідно до діючих програм
«Математика. Навчальна програма для учнів 5 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Київ, 2010 р
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconВитяг з додатку 2 до листа
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І., Морзе Н. В., Ломаковська...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка