План вступ 1 Розділ І. Сучасні підходи до організації навчання й інтерактивні технології Що таке активне навчання 5
Скачати 108.01 Kb.
НазваПлан вступ 1 Розділ І. Сучасні підходи до організації навчання й інтерактивні технології Що таке активне навчання 5
Дата конвертації07.03.2013
Розмір108.01 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
ПЛАН


  1. Вступ 1
  1. Розділ І . Сучасні підходи до організації навчання й інтерактивні технології

    1. Що таке активне навчання 5

1.2. Інтерактивна модель навчання 7

1.3. Структура і методика інтерактивного уроку 9

1.4. Вимоги до особистості вчителя 18

1.5. Як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці 19

3. РОЗДІЛ ІІ. ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

2.1. Інтерактивні технології кооперативного навчання 21

2.2. Технології колективно-групового навчання 29

2.3. Технології ситуативного моделювання 33

2.4. Технології опрацювання дискусійних питань 37

4. Розділ ІІІ. Інтерактивний урок – особливий тип уроку

3.1. Застосування інтерактивних технологій на уроках читання 38
3.2. Використання інтерактивних технологій на уроках математики 45
3.3. Інтерактивні форми роботи на уроках курсу «Я і Україна» 51
5. Розділ IV. Виховна робота та інтерактивні технології

4.1. Задачі і сучасна мета виховання 60
4.2. Виховна робота з учнями з використанням інтерактивних

технологій 61
4.3. Заняття для батьків 68
6. Висновки 74
^ 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 76

Вступ

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам.

Загальна середня освіта має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів, а в стратегічному плані закласти базис для формування демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю, незамінними чинниками стабільного, прискореного розвитку України.

Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. ( 1 , 7 ).

Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Формування особистості і її становлення відбувається у процесі навчання, коли дотримуються певних умов:

— створення позитивного настрою для навчання;

— відчуття рівного серед рівних;

— забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей;

— усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів;

— можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша;

— вчитель не є засобом „похвали і покарання", а другом, порадником, старшим товаришем.

Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які відносять до інноваційних.

У Концепції загальної середньої освіти підкреслюється, що освіта XXI століття — це освіта для людини, її стрижень — розвивальна культуротворча домінантна. Гуманістичні цінності освіти зумовили зміну авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на особистісно орієнтовану. Тому актуальним є навчання і виховання особистості, що базується на засадах індивідуалізації, створення умов для саморозвитку та самонавчання, осмисленого визначення своїх можливостей і життєвої мети.

Перед освітою завжди були питання: «Чого навчити?» і «Як навчити?» Нові соціальні запити, зміни у сфері науки і виробництва вимагають від сучасної освіти пошуку нових шляхів та засобів, які допоможуть забезпечити повноцінний розвиток здібностей, потреб і інтересів учнів у всіх сферах їхньої діяльності.

Зміни в освітній політиці відбуваються на основі затвердженого постановою Кабінету Міністрів Державного стандарту 4-х річної початкової школи і мають на меті формувати людину, яка хоче і вміє самостійно вчитися; яка вміє сприймати інформацію, працювати з нею, сортувати її, осмислювати, творити.

Тому постає проблема пошуку ефективних методів навчання молодших школярів.

Найбільш ефективними на сьогодні є інтерактивні методи навчання, тому, на мій погляд, опрацювання цієї теми є дуже актуальним.

По-перше, інтерактивне навчання - це навчання, занурене у спілкування, діалогове навчання, що належить до педагогічних технологій на основі ефективності управління й організації навчального процесу.

По-друге, призначення інтерактивного навчання полягає у тому, щоб, передати знання, усвідомити цінність інших людей. Зміст роботи полягає не лише у знаннях, але й у способах мислення.

По-третє, інтерактивне навчання - це специфічна форма організації навчальної діяльності, мета якої — забезпечення комфортних умов, за яких кожен учень j відчував би свої успіхи, інтелектуальну роботу, продуктивність навчання, недопущення домінування однієї думки над іншою.

Інтерактивні технології навчання містять в собі чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, розумові і навчальні умови й процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів.

В історії освіти України такі підходи до навчання використовувалися ще в першому десятиріччі минулого століття і були поширені в педагогічній практиці української школи в 20-ті роки. Такі форми організації навчальної діяльності як бригадно-лабораторний і проектний методи, робота в парах змінного складу, виробничі та трудові екскурсії, практики стали передовим словом у радянській і світовій педагогіці тих часів. Хоча впровадження цих методів і форм навчання в окремих школах дають разючі результати, проте відсутність належного методичного забезпечення, теоретичного осмислення й експериментальної перевірки призвели до виникнення певних проблем: зниження ролі вчителя у навчальному процесі, неекономне використання навчального часу, недостатність мотивації учнів до таких форм навчання. Тому в 30-х роках XX ст. українська школа перетворилася на авторитарну, репродуктивно орієнтовану, з пануючою стандартизацією та уніфікацією засобів, форм і методів навчання.

Подальшою розробкою елементів інтерактивного навчання займалися В.Сухомлинський, Ш.Амонашвілі, В.Шаталов, Є.Ільїн, С.Лисенкова. Це стало підґрунтям для виникнення теорії і практики розвивального навчання. Проте ці методи були швидше винятком, аніж правилом у навчальному процесі радянських шкіл.

У Західній Європі та США групові форми навчальної діяльності учнів активно розвивались та вдосконалювались. Дослідження американських учених довели, що інтерактивне навчання сприяє засвоєнню матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю (дії, практику). Науковці довели, що найменших результатів у навчанні можна досягти за умов пасивного навчання (лекція — 5%, читання — 10%), а найбільших — інтерактивного (дискусійні групи — 50%, практика через дію — 75%, навчання інших чи застосування знань — 90%. ( 14 , 8 – 9 ).

Це не означає, що потрібно використовувати тільки інтерактивне навчання, адже для цього важливі всі форми і методи пізнання. Складовими різноманітних інтерактивних технологій обов'язково є так звані пасивні й активні методи навчання. Неможливо одній людині знати все, навіть у вузькій галузі, до того ж великий обсяг інформації запам'ятовують комп'ютери. Учні повинні мати інші навички: мислити, розуміти суть речей, осмислювати ідеї і концепції, шукати потрібну інформацію, інтерпретувати її і застосовувати в конкретних умовах. Саме цьому і сприяють інтерактивні технології, які, на жаль, ще недостатньо поширені в українській школі.

Тому у наш час обрана проблема дуже актуальна.

Мета роботи: розкрити сутність та особливості використання інтерактивних технологій навчання у початковій школі, ознайомитися зі структурою та методикою інтерактивного уроку, запропонувати фрагменти уроків з інтеракціями з досвіду роботи, розглянути доцільність використання інтерактивних технологій у виховній роботі з учнями та під час роботи з батьками.

При розкритті цієї мети будуть розв’язані наступні задачі:

  • розкрити сучасні підходи до організації навчання й інтерактивних технологій;

  • описати технології інтерактивного навчання;

  • довести необхідність використання інтерактивних уроків, як уроків особливого типу;

  • розповісти про використання інтерактивних технологій у виховній роботі;

  • навести приклади з досвіду роботи з цієї теми.

За структурою робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

У вступі розкриваються мета та задачі роботи.

У I розділі розглядаються сучасні підходи до інтерактивного навчання, розглядається інтерактивна модель навчання, структура та методика проведення інтерактивного уроку. Висуваються вимоги до особистості вчителя; з’ясовується, як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці.

У ІІ розділі розглядаються технології інтерактивного навчання: кооперативного , колективно-групового навчання, технології ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань.

У ІІІ розділі наведені фрагменти уроків з читання, математики, «Я і Україна» з використанням інтерактивних форм роботи.

У ІV розділі описані задачі та сучасна мета виховання, наводяться фрагменти використання інтерактивних технологій при проведенні виховної роботи з учнями та на заняттях з батьками.

Далі йдуть висновки з цієї теми.

При підготовці до написання роботи я ознайомилася з методичною літературою, статтями із журналів.

Основою моєї роботи став науково-методичний посібник О.Пометун, Л.Пироженко «Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання». (15, 192).

Цей посібник розрахований на роботу з дітьми різних вікових категорій, знайомить із новітніми підходами до організації навчання – інтерактивними технологіями, які допоможуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним. Він може стати в пригоді кожному викладачеві – досвідченому або молодому спеціалісту, математику або гуманітарію. Для вчителів середніх шкіл, методистів, а також студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.

Також важливим для написання роботи був посібник В.П. Телячук, О.В.Лесі-

ної «Інноваційні технології в початковій школі». (18, 240).

У даному посібнику пропонуються інноваційні технології та стратегії активного навчання, які можна використати на уроках в початкових класах відповідно до структури інтерактивного уроку.

Посібник розрахований на роботу з дітьми молодшого шкільного віку, знайо-

мить з новітніми підходами до організації навчально – виховного процесу в початковій школі.

Посібник Л.С. Сухарєвої «Сучасний урок у початковій школі» містить 40 оригінальних авторських розробок уроків математики у 1- 4 класах, нестандартних за своєю формою. (17, 192).

Це уроки – практичні вправи, уроки – вікторини, уроки – мандрівки і навіть уроки – детективи тощо.

Дані розробки допоможуть вчителю – практику збудити інтерес учнів до навчання , зняти у дітлахів напруження від звичної навчальної діяльності, сприяти вихованню розумової активності дітей у процесі подолання труднощів.

Збірка І.М. Досяк «Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій. 1 – 4 класи» містить авторські розробки уроків у 1 – 4 класах із використанням інноваційних технологій навчання . (4, 160).

Поданий також докладний методичний коментар щодо методів і прийомів навчання за новітніми технологіями. Матеріал посібника допоможе вчителям в організації навчальної діяльності за вимогами сучасності, сприяє формуванню стійких вмінь і навичок з основних предметів, різнобічному розвиткові учнівської особистості.

Стаття Алли Карасик «Структура і методика інтерактивного уроку в початковій школі» розповідає, яким має бути сучасний урок. (6, 2-5).

Автор подає детальний розгляд етапів інтерактивного уроку, надає фрагменти уроків, як саме можна реалізувати інтерактивні методи на уроках.

Олена Кондратюк у статті «Рекомендації з організації групової роботи» знайомить з етапами організації групової роботи на уроці, визначає її місце та завдання, подає зразок складу груп і місце їх розташування, основні способи об’єднання школярів у групи. Автор надає схеми типів групової взаємодії, способи фіксації результатів спільної роботи тощо. (10, 3-7).

«Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій» - стаття Наталії Побірченко, у якій говориться про необхідність впровадження новітніх освітніх технологій. (14, 8-10). Серед них найперспективнішою видається інтерактивна технологія. Автор знайомить читачів із сутністю інтерактивного навчання, його організацією. Розповідає про дослідження цього питання українськими та іноземними вченими та педагогами, сучасні погляди на цю тему.

Також мною була опрацьована стаття Ольги Комар «Інтерактивні технології-

технології співпраці». (9, 5-7). У статті з’ясовується суть інтерактивного навчання, відбувається зіставлення його з традиційним навчанням. Розглядаються пасивна, активна та інтерактивна моделі навчання,порівнюються. Визначаються позитивні та негативні сторони моделей навчання. Доводиться практично, що інтерактивні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті, вказуються їх переваги над іншими моделями навчання.

Список використаної літератури

1.Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1 – 4 класи. – К.: Початкова школа, 2006. – 432 с.

2.Божко О. О., Богуславська В.Л. Цикл уроків навчання грамоти з використанням інтерактивних технологій // Початкове навчання та виховання. – 2006.- № 9. С. 10 – 13.

3.Гордуз Н. Нестандартні форми навчання молодших школярів на уроках рідної мови // Початкова школа. – 2003. - № 4. С. – 1 – 4.

4.Досяк І. М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій. 1 – 4 класи. – Х.: Основа, 2007. – 160 с.

5.Жиденко Н. І. Розвиток логічного мислення учнів початкових класів на позакласних заняттях із математики // Початкове навчання та виховання. – 2004. - № 13. С. 2 – 8.

6.Карасик А. Структура і методика інтерактивного уроку в початковій шко -лі // Початкова освіта. – 2005. - № 7. С. 2 – 5.

7.Карпець Л. Інтерактивні форми роботи на уроках «Я і Україна» // Початкова освіта. – 2007. - № 4. – C. 10 – 16.

8.Козак Т.П. Урок математики з використанням інноваційних технологій // Початкове навчання та виховання. – 2006. - № 6. С. 12 – 14.

9.Комар О. Інтерактивні технології – технології співпраці // Початкова школа. – 2004. - № 9. – С. 5 – 7.

10.Кондратюк О. Рекомендації з організації групової роботи // Початкова освіта. – 2007. - № 4. – С. 3 – 7.

11.Коротун І. Інтерактивні техніки і технології групової роботи на уроках // Початкова освіта. – 2007. - № 4. С. 21 – 23.

12.Куріпта В. І. Нестандартні уроки читання. 3 – 4 клас. – Х.: Основа, 2007. – 160 с.

13.Новиченко О. З досвіду використання інтерактивних технологій // Початкова освіта. – 2007. - № 41. – С. 4 – 5.

14.Побірченко Н., Коберник Г. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій // Початкова школа. – 2004. - № 10. С. 8 – 10.

15.Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А. С. К., 2004. – 192с.

16.Сухарева Н. Застосування інтерактивних технологій на уроках читання // Початкова освіта. – 2007. - № 7. С. 9 – 11.

17.Сухарєва Л. С. Сучасний урок у початковій школі. Нестандартні уроки математики у 1 – 4 класах. – Х.: Основа, 2005. – 192 с.

18.Телячук В. П., Лесіна О. В. Інноваційні технології в початковій школі. – Х.: Основа, 2007. – 240 с.

19.Урок і виховний захід у контексті сучасних педагогічних технологій навчання // Розкажіть онуку. – 2008. - № 10. С. 3 – 9.Схожі:

План вступ 1 Розділ І. Сучасні підходи до організації навчання й інтерактивні технології Що таке активне навчання 5 iconІнтерактивні методи в малокомплектних класах
Говорячи про інтерактивні технології навчання та методику їх використання за різних форм організації навчання, слід пам'ятати, що...
План вступ 1 Розділ І. Сучасні підходи до організації навчання й інтерактивні технології Що таке активне навчання 5 iconСучасні підходи до організації навчання
Посібник знайомить із новітніми підходами до організації навчання – інтерактивними технологіями, які допоможуть учителю зробити процес...
План вступ 1 Розділ І. Сучасні підходи до організації навчання й інтерактивні технології Що таке активне навчання 5 iconПлан семінару-практикуму вчителів інформатики
Сучасні інноваційні педагогічні технології. Інтерактивні технології. Організаційно діяльнісна гра
План вступ 1 Розділ І. Сучасні підходи до організації навчання й інтерактивні технології Що таке активне навчання 5 iconРозділ Інформаційні технології в організації процесу навчання Поняття...
Аналіз програми курсу «Основи економіки» та психологічна характеристика групи навчання; 15
План вступ 1 Розділ І. Сучасні підходи до організації навчання й інтерактивні технології Що таке активне навчання 5 iconУрок у системі особистісно орієнтованого навчання. Інтерактивні технології...
Розділ методологічні особливості особистісно орієнтованого навчання молодших школярів
План вступ 1 Розділ І. Сучасні підходи до організації навчання й інтерактивні технології Що таке активне навчання 5 iconІнтерактивні технології технології співпраці
Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організації навчального...
План вступ 1 Розділ І. Сучасні підходи до організації навчання й інтерактивні технології Що таке активне навчання 5 iconІнтерактивні методи навчання в початковій школі Дай мені рибку, І...
Одним з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Слово "інтерактив” прийшло до нас із англійської мови "interаct”....
План вступ 1 Розділ І. Сучасні підходи до організації навчання й інтерактивні технології Що таке активне навчання 5 iconТема: Калинець Ігор
Використані сучасні технології навчання. Інформаційна технологія навчання. Урок з використанням програмно методичного забезпечення...
План вступ 1 Розділ І. Сучасні підходи до організації навчання й інтерактивні технології Що таке активне навчання 5 iconСучасні технології навчання
Це зумовлює необхідність упровадження в освітню практику новітніх технологій, які передбачають навчання, виховання, формування навичок...
План вступ 1 Розділ І. Сучасні підходи до організації навчання й інтерактивні технології Що таке активне навчання 5 iconМетодичний лист щодо викладання предмету Трудове навчання (технології)...
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка