Основні вимоги
Скачати 246.46 Kb.
НазваОсновні вимоги
Дата конвертації11.08.2013
Розмір246.46 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
Додаток 6

наказ відділу освіти від ____ №

ОСНОВНІ ВИМОГИ

до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту.

Тематика науково-дослідницьких робіт має відповідати напрямам секцій наукових відділень МАН.

1.2. Кожна робота має ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об’єкта та предмета дослідження, завдання, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів та результатів. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

Назва роботи має бути стислою і відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується.

1.3. На наукову роботу обов'язково подаються відгуки наукових керівників та рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі).

Достовірність наведених у роботі результатів підтверджується науковим керівником у відгуку.

1.4. Науково-дослідницька робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час оцінки роботи, другий – учасником під час захисту. Примірники мають бути ідентичними.

1.5. До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені у попередні роки і не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики.

Автори цих робіт після етапу заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію і до участі в наступних етапах конкурсу не допускаються.

Також до розгляду не приймаються роботи без відредагованих та оформлених відповідно до даних вимог тез.
^ 2. СТРУКТУРА РОБОТИ
Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідності).
^ 3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОБОТИ
3.1. Титульний аркуш.

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за зразком (додаток 8).

3.2. Тези.

У тезах (текст обсягом до 1 сторінки) подається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; назва територіального відділення МАН; назва базового позашкільного навчального закладу; навчальний заклад; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, по батькові, посада (за наявності науковий ступень, вчене звання) наукового керівника.

3.3. Зміст.

Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.

Зміст фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження.

3.4. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необхідності).

Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом.

Перелік має розташовуватись двома стовпчиками. Ліворуч в абетковому порядку наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення або терміни, праворуч — їх детальна розшифровка.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складається, а їх розшифрування наводиться у тексті при першому згадуванні.

3.5. Вступ.

У вступі коротко обґрунтовується актуальність та доцільність обраної теми, підкреслюється сутність проблеми; формулюється мета роботи і зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження, подається перелік використаних методів дослідження; дається характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником конкурсу особисто, відмінність одержаних результатів від відомих раніше та ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт — прикладну цінність отриманих результатів.

У випадку використання у роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. Також вказуються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів (за наявності).

^ Обсяг вступу — 2-3 сторінки.

3.6. Основна частина.

Основна частина науково-дослідницької роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.

^ Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати коротка передмова з описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає можливість звільнити основні висновки від другорядних подробиць.

В основній частині роботи наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики (не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини), окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводиться методика і техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка.

Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати.

3.7. Висновки.

Висновки мають містити стислий виклад результатів розв’язку наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне і (або) прикладне значення, наголосити на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів та навести рекомендації щодо їх використання.

3.8. ^ Список використаних джерел.

Список використаних джерел — елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел.

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований під час написання роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Відомості про джерела складаються відповідно до вимог, зазначених у стандартах: ДСТУ ГОСТ 7.1 – 84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582  – 97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ДСТУ 3008 – 95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Наприклад,

  • книга трьох авторів оформлюється так: Дудюк Д. Л., Максимов В. М., Оріховський Р. Я. Електричні вимірювання: Навч. посіб. – Л.: Афіша, 2003. – 260 с.

  • збірник: Цеков Ю. І. Підтекст художнього твору і світовідчування письменника // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса, 1998. – С. 149-180.

  • стаття із журналу: Дзюба І. М. Україна перед сфінксом майбутнього // Науковий світ. – 2004. - № 2. – С. 2-6.

Електронні джерела оформлюються відповідно до загальних правил опису літературних джерел, при цьому в квадратних дужках після назви зазначається: [Електронний ресурс]. В кінці – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua.

Наприклад: Королько Л. М. «Голодомор 1932-1933 на Сватівщині». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svatovo.ws/famine/index.html.

Посилання на сайти, портали, Інтернет-ресурси розміщуються окремо в кінці списку використаних джерел без нумерації під заголовком: «ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ». Наприклад: http://www.botany.kiev.ua.

3.9. Додатки.

У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації тощо.
4^ . ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
4.1. Загальні вимоги.

Науково-дослідницька робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактору Word (або Open Office) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).

Поля: ліве, верхнє і нижнє — не менше 20 мм, праве — не менше 10 мм.

^ Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів 20-25) друкованих сторінок. До загального обсягу науково-дослідницької роботи не входять: тези, додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

Науково-дослідницькі роботи виконуються державною мовою (у секції російської мови дозволяється оформлення російською); до роботи з іноземної мови додається анотація іноземною мовою.

Кожна структурна частина науково-дослідницької роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ». Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам.

^ 4.2. Правила нумерації в роботі.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.

Всі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, тези і додатки, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст, вступ, висновки не нумеруються, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «РОЗДІЛ 6. ВИСНОВКИ».

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера крапка не ставиться. Заголовок розділу друкується з нового рядка.

Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу за правилом: (номер розділу).(номер підрозділу). В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.4.». Заголовок підрозділу наводиться у тому ж рядку.

Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу таким чином: (номер розділу).(номер підрозділу).(номер пункту), наприклад: «2.3.4.». Заголовок пункту наводиться у тому ж рядку, але пункт може й не мати заголовка.

У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапка не ставиться.

Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, «формула (2.3)» означає «формула 3 розділу 2» (наявність підрозділів на нумерацію не впливає). Формули, на які немає посилань, можна не нумерувати. Номер необхідно брати в круглі дужки і розміщувати на правому полі сторінки на рівні нижнього рядка формули, якої він стосується.

Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами (аналогічно до формул та підрозділів) і позначаються словом «Рис.», наприклад «Рис. 1.2».

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3».

Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках. Вони розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Кожен із додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток має мати заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки нумеруються великими українськими літерами і позначаються словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б».

4.3. Правила цитування та посилання на використані джерела.

Під час написання науково-дослідницької роботи учень має посилатися на наукові джерела, матеріали, ідеї, висновки, результати, які використовуються в роботі. Це дає можливість перевірити наведені відомості. Посилатися слід на останні видання публікацій.

Якщо в роботі використовуються відомості з матеріалів з великою кількістю сторінок, тоді слід точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела.

Посилання в тексті роботи на джерела зазначається порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Якщо в тексті науково-дослідницької роботи необхідно зробити посилання на конкретні відомості, цитата наводиться в лапках, а посилання беруться у квадратні дужки із зазначенням порядкового номера джерела в списку використаних джерел та відповідної сторінки. Наприклад: «…набуття наукового знання передбачає оперування фактами, які характеризують певне явище, розробку наукової гіпотези (теорії), яка пояснює те чи інше явище і постановку експерименту для доведення висунутої теорії [8, с. 37]».

Згідно з науковим етикетом текст цитати необхідно точно відтворювати і наводити повністю, щоб не спотворити думки автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. В тексті роботи допускається непряме цитування автора (переказ, виклад думок автора своїми словами), при цьому слід точно викладати думки автора і давати відповідні посилання на джерело.

Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2».

Посилання на формули вказуються порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці роботи мають бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл. 1.2».

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

4.4. Правила оформлення формул.

Формули в тексті роботи розташовуються відразу після посилання на них. Вони відокремлюються від тексту інтервалами в один рядок зверху і знизу та розташовуються посередині сторінки. Формули, якщо вони громіздкі й складні, розташовуються на окремих рядках, це стосується і нумерованих формул. Декілька однотипних невеликих формул подаються в одному рядку через кому, а іноді невеликі нескладні формули розташовуються безпосередньо в тексті.

Переноси у формулі допускаються лише на знаках рівності, плюс, мінус, множення і ділення з повторенням знака у наступному рядку.

Символи і коефіцієнти, що наводяться у формулі, описуються безпосередньо під нею в тій послідовності, в якій згадуються у формулі. Значення кожного символу або числового коефіцієнта подається з нового рядка. Перший рядок починається словом «де» без двокрапки.

Номер формули розміщується на правому боці сторінки на рівні нижнього рядка.

^ 4.5. Правила оформлення ілюстрацій і таблиць.

Ілюстративний матеріал у роботі використовується з метою більш наочного представлення результатів досліджень та їх обґрунтування. Найчастіше в науково-дослідницьких роботах використовуються такі види ілюстративних матеріалів: креслення, рисунки, таблиці, діаграми, графіки, схеми, фотографії.

Всі ілюстрації зазначаються у тексті роботи.

Назва ілюстрації розміщується відразу після її номеру, внизу.

Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді таблиць. Слово «Таблиця» починається з великої літери, прописується курсивом і розміщується у верхньому правому куті сторінки, а її назва – посередині, симетрично до тексту і наводиться жирним шрифтом.
Приклад побудови таблиці
^ Таблиця 1.1

Назва таблиці

Головка


Рядки

Боковик Графи (колонки)
Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки  з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не менше 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблиця розміщується (після першого згадування про неї) в тексті так, щоб її можна було читати без обертання переплетеного блока рукопису або з обертанням за стрілкою годинника.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. У разі перенесення таблиці на інший аркуш слово «Таблиця», її номер і назва не повторюються, далі над іншими частинами праворуч пишуться слова «Продовж. табл.» і вказується тільки номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл. 1.2».

Додаток 8

наказ відділу освіти райдержадміністрації

____________ №_________
^ Зразок оформлення титульного аркуша

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Головне управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

Черкаське територіальне відділення МАН України


Відділення: наук про Землю.

Секція: геологія, геохімія та мінералогія


^ ГЕОЛОГІЧНИМИ СТЕЖКАМИ УМАНЩИНИ


Роботу виконав:

Візіренко Максим Вікторович,

учень 10 класу Танського навчально-виховного комплексу Уманської районної ради

Науковий керівник:

Половка Сергій Григорович,

учитель географії

Танського навчально-виховного комплексу

Уманської районної ради


Рецензент -

^ Дерій Сергій Іванович,

доцент Черкаського національного

університету ім. Б. Хмельницького кандидат біологічних наук

Умань – 2012
Додаток 9

наказ відділу освіти райдержадміністрації

__________________ №_________
^ Зразок оформлення змісту науково-дослідницької роботи

на тему "Корсунь-Шевченківська битва"

(секція історії України)
ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………

3

Розділ 1. Стратегічні плани радянського командування……………….

6

1.1.

Передумови операції…………………………………………….......…..

6

1.2.

Підготовка до проведення бойових дій…………………………............

8
1.2.1.

Кількісне та якісне співвідношення армійських підрозділів та бойової техніки…………………………………………………...


9
1.2.2.

Розробка планів по проведенню основних наступів…………..

10

Розділ 2. Хід Корсунь-Шевченківської битви, продовження наступу радянських військ на Шполу……………………………………………….


11

2.1.

Визволення перших населених пунктів………………………….......…

11

2.2.

Натиск фашистів на Лисянку та Шендерівку…………………………..

14

2.3.

Остаточне знищення угрупувань ворога……………………………......

16

Розділ 3. Єдність народу і армії……………………………………………..

18

3.1.

Внесок різних верств населення у перемогу над фашизмом……….....

18

3.2.

Своєрідність Корсунь-Шевченківської битви………………………….

23

Висновки………………………………………………………………………..

25

Список використаних джерел……………………………………………….

27

Додатки…………………………………………………………………………

28


ФОТО

3 х 4 смДодаток 10

наказ відділу освіти

райдержадміністрації


^ АНКЕТА

учасника ІІІ Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких

робіт учнів-членів МАН України
Прізвище, ім’я, по батькові учасника (розбірливо)

Дата, місяць, рік народженняхх


Домашня адреса: …………………………………………………………………………………..………………..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Конт. тел.
Е-mail
Відомості про батьків:

Батько: …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, контактний телефон)

Мати: ……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, контактний телефон)

Місце навчання: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(назва, адреса, П.І.Б. директора, тел.приймальної)

Клас/курс…………………………………………………………………………………………

Відділення МАН…………………………………………………………………………………

Секція…………………………………………………………………………………………….

Базова дисципліна……………………………………………………………………………….

Назва дослідницької роботи…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Науковий керівник……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, посада, контактний телефон)

Позашкільний заклад, в якому навчаєтесь/навчались ………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(назва, адреса, П І.Б. директора, тел.приймальної)

Скільки років займаєтесь у МАН……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Є кандидатом в члени МАН/дійсним членом МАН………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Чим обумовлений Ваш вибір напрямку наукового дослідження…………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Чи були переможцем/учасником інших конкурсів, олімпіад, змагань (перерахувати)……

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Чи володієте іноземною мовою (якою, рівень володіння)……………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Чи маєте закордонний паспорт (дитячий проїзний документ) ………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

Сфера інтересів ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

У яких вищих навчальних закладах Ви мрієте здобути освіту………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Якою б професією хотіли б володіти …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

У якій сфері Ви хотіли б реалізувати себе у майбутньому (політика, наука, бізнес, інше)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Ваш улюблений письменник …………………………………………………………………..

художник ………………………………………………………………………………..

артист……………………………………………………………………………………

співак…………………………………………………………………………………….

спортсмен……………………………………………………………………………….

Хто є найбільшим авторитетом для Вас:

Історичний державний діяч України………………………………………………………….

світу………………………………………………………………

Державний діяч сучасності в Україні………………………………………………………….

у світі ……………………………………………………………

Відомий вчений України……………………………………………………………………….

світу………………………………………………………………………….

З ким із сучасних відомих особистостей України Ви хотіли б поспілкуватися:

Державні діячі……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Політики………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Науковці………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Діячі культури……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Спортсмени………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Інші……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Під час перебування у Києві Ви хотіли б відвідати (вказати назви):

Історичні пам’ятки ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Музеї …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Театри…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Інше ……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Які побажання Ви маєте щодо діяльності МАН та процедури проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Додаток 11

наказу відділу освіти

райдержадміністрації

__________________ №_________
^ ПАСПОРТ
ЕКСПОНАТУ (РОЗРОБКИ)

Назва експонату (розробки)____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові автора роботи_______________________________________

_____________________________________________________________________________

Назва закладу освіти, клас (курс), адреса________________________________________

_____________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові керівника гуртка____________________________________

_____________________________________________________________________________

Назва гуртка; організація чи заклад, на базі якого працює гурток, поштова адреса___

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Власник розрахункового рахунку, назва банку, код, МФО і його адреса_____________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Орієнтовна вартість експонату (розробки), визначена керівником гуртка___________

_____________________________________________________________________________

Підпис директора навчального закладу
Печатка

Схожі:

Основні вимоги iconОсновні вимоги
Основні вимоги та методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт для магістрів усіх форм навчання спеціальності "Економіка...
Основні вимоги iconШановні педагогічні працівники надається лист управління державної...
Президентського кадрового резерву та основні вимоги до кандидатів резерву. Кандидатам, які відповідають цим вимогам для участі у...
Основні вимоги iconТема заняття
Основні правила оформлювання реквізитів. Вимоги до тексту документа. Оформлення сторінки. Резюме. З. 08. Зп. Р. 01. 06. 02
Основні вимоги iconВступ до дисципліни а 2 Основні законодавчі акти з оп
Вимоги безпеки до технологічного обладнання, виробничого устаткування та технологічних процесів
Основні вимоги iconЗатверджено
Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства та Статуту ат І визначає основні вимоги кадрової політики щодо формування...
Основні вимоги icon1. Основні положення та вимоги Конституції І законів України з питань...
Основні положення та вимоги Конституції І законів України з питань оборони та національної безпеки. Роль та місце Збройних Сил України...
Основні вимоги iconТема заняття
Мова І професія. Професійна лексика. Основні вимоги до мовлення. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування за професійним спрямуванням....
Основні вимоги iconПравознавство (практичний курс)
Перерахуйте відомі вам юридичні професії та назвіть основні вимоги до їх представників. Визначте, яка юридична професія вас приваблює...
Основні вимоги iconПлан Зміст, значення І основні вимоги до гімнастичної термінології. Класифікація термінів
Термінологія — область лексики, сукупність термінів, які зв'язані з відповідною системою понять
Основні вимоги iconРегламенти та процедури оцінки відповідності 3164-15
Цей Технічний регламент встановлює основні вимоги до безпеки, проектування, виготовлення, оцінки відповідності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка