Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни
Скачати 249.63 Kb.
НазваРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни
Дата конвертації08.10.2013
Розмір249.63 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
Міністерство освіти і науки України

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

« Затверджую »

Заступник директора

з навчальної роботи

_____________________________

« ___ » ___________ 2013р.

Робоча навчальна програма

з навчальної дисципліни

« Теорія ймовірності та математична статистика »

для студентів спеціальності № 5.05010201

«Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»

Форма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

Аудиторні заняття, год.

Самостійна робота

Курсове проектування

Залік

Іспит

всього

теорет.

лаб.

практ. і семінар


год

год.

год.

год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

денна

3

5

162

66

50
16

96+

Всього :162

66

50
16

96Програму склав викладач ____________ Назарчук О.М.

На підставі навчальної програми дисципліни затвердженої

Новоград-Волинським промислово-економічним технікумом
Розглянута на засіданні циклової комісії комп’ютерних дисциплін
«___» _______ 2013 р. протокол №
Голова циклової комісії ______________ Пекарський Б.Г.


^ Тематичний план


^ Розділи, теми

Кількість годин

Форма контролю

Всього

В тому числі

Теорія

Практ. і

семінар.

Лбор.

робот.

СР

1

2

3

4

5

6

7

Розділ 1. Вступ. Елементи комбінаторики.Вступ

6

26

Самостійна робота

^ Тема 1.1 Елементи комбінаторики. Розміщення, перестановки, комбінації. Біном Ньютона

14

4

2
10

Самостійна робота, захист п.р.

Розділ 2. Випадкові події^ Тема 2.1 Поняття теорії ймовірностей. Алгебра подій.

22

8

6
14

Самостійна робота, захист п.р.

^ Тема 2.2 Формула повної ймовірності

12

2

2
8

Самостійна робота, захист п.р.

^ Тема 2.3 Повторні випробування. Формула Бернулі, Пуассона, Лапласа

14

4

2
10

Самостійна робота, захист п.р.

Розділ 3. Випадкові величини^ Тема 3.1 Дискретна та неперервна випадкові величини. Закони розподілу.

14

812

Самостійна робота

^ Тема 3.2 Числові характеристики випадкової величини

14

66

Самостійна робота

^ Тема 3.3 Закони великих чисел

14

4

2
10

Самостійна робота, захист п.р.

Розділ 3. Математична статистика.^ Тема 4.1 Основи математичної статистики. Статистичні оцінки

12

610

Самостійна робота

^ Тема 4.2. Статистична перевірка гіпотез

10

210

Самостійна робота

Тема 4.2. Елементи дисперсійного аналізу

14

4

2Самостійна робота, захист п.р.

ВСЬОГО

162

50

16
96


^ Розділ 1. Вступ. Елементи комбінаторики


1

Лекція

Вступ. Історія розвитку науки. Предмет теорії ймовірностей та математичної статистики. Статистичне означення ймовірності.

[12]ст.4-12

Тема 1.1 Елементи комбінаторики. Розміщення, перестановки, комбінації. Біном Ньютона


2

Лекція

Елементи комбінаторики. Основні поняття. Впорядковані множини. Розміщення, перестановки, комбінації.

[12]ст.4-123

Лекція

Розміщення з повтореннями. Перестановки з повтореннями. Біном Ньютона

[12]ст.16-184

Практична робота

Практична робота №1. Розв'язування задач з комбінаторики

Збірник задач


Розділ 2. Випадкові події
^ Тема 2.1 Поняття теорії ймовірностей. Алгебра подій.


5

Лекція

Простір елементарних подій. Операції над випадковими подіями.

[12]ст.23-286

Лекція

Алгебра і σ-алгебра подій. Аксіоматичне означення ймовірності. Наслідки з аксіом.

[12]ст.29-347

Практична робота

Практична робота №2. Операції над подіями

Збірник задач8

Лекція

Класичне означення ймовірності. Геометричні ймовірності

[12]ст. 37-409

Практична робота

Практична робота №3 Розв'язування задач на класичне означення ймовірності, геометричні ймовірності.

Збірник задач10

Лекція

Умовні ймовірності. Теорема множення ймовірностей.

Незалежність подій

[12]ст.43-4511

Практична робота

Практична робота №4. Розв'язування задач з використанням теорем додавання та множення ймовірностей. Умовні ймовірності. Незалежність подій.

Збірник задач

^ Тема 2.2 Формула повної ймовірності


12

Лекція

Формула повної ймовірності. Формули Байєса

[12]ст.53-6213

Практична робота

Практична робота №5. Розв'язування задач з використанням формул повної ймовірності та формул Баєса.

Збірник задач

^ Тема 2.3 Повторні випробування. Формула Бернулі, Пуассона, Лапласа


14

Лекція

Послідовність незалежних випробувань за схемою Бернуллі.

Біномна формула. Біномний розподіл. Найімовірніша кількість успіхів у випробуваннях за схемою Бернуллі

[12]ст.66-7015

Лекція

Граничні теореми для схеми Бернуллі. Теорема Пуассона. Формула Лапласа. Теорема Бернуллі про стійкість відносних частот

[12]ст.71-7716

Практична робота

Практична робота №6. Розв'язування задач по схемі Бернулі

Збірник задач

Розділ 3. Випадкові величини
^ Тема 3.1 Дискретна та неперервна випадкові ведичини. Закони розподілу.


17

Лекція

Поняття випадкової величини та функції розподілу. Властивості функції розподілу

[12]ст.88-9118

Лекція

Дискретні випадкові величини. Закон розподілу.Основні закони розподілу дискретних випадкових величин.

[12]ст.92-11619

Лекція

Неперервні випадкові величини. Щільність розподілу. Основні закони розподілу неперервних випадкових величин

[12]ст.118-12020

Лекція

Випадкові вектори та їхні функції розподілу. Двовимірні випадкові величини. Незалежність випадкових величин.

[12]ст.121-125

^ Тема 3.2 Числові характеристики випадкової величини


21

Лекція

Математичне сподівання і його властивості. Властивості математичного сподівання . Дисперсія та її властивості.

[12]ст.125-12722

Лекція

Математичне сподівання двовимірної випадкової величини. Дисперсія двовимірної випадкової величини. Коваріація,

коефіцієнт кореляції та його властивості.

[12]ст.128-13123

Лекція

Вивчення зв’язку між випадковими величинами

за допомогою прямих регресії. Початкові і центральні моменти випадкових величин.

Асиметрія та ексцес.

[12]ст.132-135

^ Тема 3.3 Закони великих чисел


24

Лекція

Нерівність Чебишова. Збіжність послідовності випадкових величин за ймовірністю. Закон великих чисел

[12]ст.141-14425

Лекція

Поняття про центральну граничну теорему. Теорема Ляпунова. Теорема Ліндеберга-Леві

[12]ст.145-14726

Практична робота

Практична робота №7. Розв'язування задач на закони розподілу і числові характеристики випадкових величин

Збірник задач

Розділ 4. Математична статистика
^ Тема 4.1 Основи математичної статистики. Статистичні оцінки


27

Лекція

Генеральна і вибіркова сукупності. Статистичний розподіл вибірки. Графічне зображення статистичного розподілу вибірки. Емпірична функція розподілу. Числові характеристики статистичного розподілу вибірки.

[12]ст.161-16628

Лекція

Статистичні оцінки. Вимоги, що ставляться до статистичних оцінок. Точкові оцінки для математичного сподівання і дисперсії генеральної сукупності. Оцінка частки ознаки. Методи побудови статистичних оцінок.

[12]ст.166-17129

Лекція

Розподіли точкових оцінок параметрів нормально розподіленої випадкової величини. Точність, інтервали довіри і межі. Інтервальні оцінки математичного сподівання і дисперсії нормально розподіленої випадкової величини. Задача інтервальної оцінки параметра біноміального розподілу.

[1]ст.172-176

^ Тема 4.2. Статистична перевірка гіпотез


30

Лекція

Основні типи гіпотез, що перевіряються підчас статистичного аналізу і моделювання. Загальна логічна схема статистичного критерію. Методи перевірки статистичних гіпотез: приклади статистичних критеріїв. Критерії узгодження. Критерії однорідності. Перевірка гіпотез про числові значення параметра.

[12]ст.182-187

^ Тема 4.2. Елементи дисперсійного аналізу31

Лекція

Статистичний опис системи двох випадкових величин. Вибірковий коефіцієнт кореляції. Вибіркове кореляційне відношення. Рівняння парної лінійної регресії. Нелінійна регресія. Поняття про множинну кореляцію і багатовимірну регресійну модель.

[12]ст.189-19132

Практична робота

Практична робота №8. Розв'язування задач математичної статистики

Збірник задач33

Лекція

Підсумкове заняття. Використання теорії ймовірності та математичної статистики у професійної діяльності та побуті.


Консультації


п\п

Тема, зміст.

Кількість

годин

1.

Теорія ймовірності

2

2.

Математична статистика

2

Всього по дисципліні :

4

Література1. В.В.Барковський, Н.В.Барковська, О.К.Лопатін. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ: ЦУЛ, 2002.

2. Ю.В. Жерновий. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики: Для студентів нематематичних спеціальностей / Ю.В. Жерновий. – Львів, 2009. – 18 с.

3. О.І.Бобик, Г.І.Берегова, Б.І.Копитко. Теорія ймовірностей і математична статистика. Львів: ЛБІ НБУ, 2003.

4. В.Е.Гмурман. Теория вероятностей и математическая статистика.— М.: Высш. шк., 1971.

5. Ю.В. Жерновий. Теорія ймовірностей та математична статистика: Тексти лекцій для студентів нематематичних спеціальностей / Ю.В. Жерновий. – Львів, 2008. – 101 с.

6. В.І.Жлуктенко, С.І.Наконечний. Теорія ймовірностей з елементами математичної статистики.—К.; УМКВО, 1991; –К.: КНЕУ, 2000.

7. М.К.Бугір. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вузів. Тернопіль; Підручники і посібники, 1998.

8. І.М.Копич. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. Навчальний посібник для студентів економічних і торгівельних спеціальностей. Львів: Коопосвіта, ЛКА, 1997.

9. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. — М.: Физматгиз, 1961.

10. Гурский Е.М. Теория вероятностей с элементами математической статистики. — М.: Высш. шк., 1971. 5

11. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей з елементами математичної статистики. — К.: УМК ВО, 1991.

12. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Ч.1. — К.: КНЕУ, 2000.

Схожі:

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А
Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціологія» розроблена для студентів Економіко-правового технікуму при мауп І складається...
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни
...
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни
«Архітектура комп’ютерів» для студентів спеціальності №05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем І мереж»
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconКоренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного...
Педіатрія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 5 курсу медичного (назва навчальної дисципліни)
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових...
Ринок фінансових послуг: Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка...
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «фінансові інструменти...

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна «Теорія міжнародних відносин» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconРабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств”...
Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальностей – 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємниц-тво»...
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconКоренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного...
Педіатрія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу медичного
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни iconКоренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного...
Пропедевтика педіатрії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка