В умовах ступеневої освіти
НазваВ умовах ступеневої освіти
Сторінка1/4
Дата конвертації01.02.2014
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3   4


Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

О. Л. Шквир, Г. І. Дудчак
ОПОРНО-ІНСТРУКТИВНІ МАТЕРІАЛИ ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ
В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ


Хмельницький – 2012

УДК 378.2:06.066 (076)

ББК 74.026.65 я 73

Ш 66
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (протокол № 12 від 27.11.2012 р.).

Рецензенти:

Галус О.М., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Крищук Б.С., кандидат педагогічних наук, начальник наукового відділу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.


Шквир О. Л.

Ш 66 Опорно-інструктивні матеріали до написання та захисту курсових і дипломних робіт в умовах ступеневої освіти / О. Л. Шквир, Г. І. Дудчак – Хмельницький : ХГПА, 2012. – 39 с.


У праці розкрито специфіку написання та захисту курсових і дипломних робіт в системі ступеневої підготовки майбутніх учителів початкових класів за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "бакалавр", "магістр".

Опорно-інструктивні матеріали адресовані студентам, слухачам магістратури, викладачам вищих педагогічних навчальних закладів І-IV рівня акредитації.

© Шквир О.Л., Дудчак Г.І., 2012

ЗМІСТ


ВСТУП 4
^ РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТІЙНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 6

1.1. Сутність, мета, завдання, типи науково-дослідної діяльності 6

1.2. Загальні принципи наукової праці дослідника 7

1.3. Вимоги до раціональної організації праці науковця 8

1.4. Особистісні та ділові якості дослідника 9

1.5. Обов’язки студента-дослідника 10
^ РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ 10

  1. Вибір теми дослідження та вимоги до неї 10

  2. Визначення наукового апарату дослідницької роботи 11

  3. Вибір методів дослідження 12

  4. Вимоги до структури роботи 12

  5. Вимоги до написання вступу 13

  6. Рекомендації до написання першого розділу наукової роботи 13

  7. Рекомендації до написання другого розділу наукової роботи 13

  8. Рекомендації до написання третього розділу наукової роботи 14

  9. Вимоги до формулювання висновків 14

  10. Вимоги до оформлення посилань 14

  11. Вимоги до оформлення таблиць та рисунків 14

  12. Вимоги до оформлення списку використаних джерел 15

  13. Вимоги до оформлення додатків 16

  14. Загальні вимоги до оформлення тексту роботи 16

  15. Орієнтовні графіки виконання курсових та дипломних робіт 17


^ РОЗДІЛ 3. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ НАУКОВОЇ
РОБОТИ
19

3.1. Вимоги до доповіді під час захисту наукової роботи 19

3.2. Процедура захисту наукової роботи 20
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21
ДОДАТКИ 23

ВСТУП
Інтенсивне розширення інформаційного простору на початку ХХІ століття щороку вносить низку змін у різні галузі науки та виробництва, що вимагає швидкого пристосування до них суспільства. Сьогодні суттєвих трансформаційних процесів зазнає сфера освіти, оскільки стрімкий розвиток економіки, виробництва та зміни у галузі політики значною мірою впливають на оновлення її змісту.

Адекватно реагувати на зміни може особистість із високим рівнем розвитку самостійності та творчості, адже саме ці якості сприяють швидкому освоєнню нового інформаційного поля, дають можливість приймати нестандартні рішення, діяти творчо. Тому, важливим завданням сучасного вищого навчального закладу є формування у майбутніх фахівців вище визначених якостей.

У процесі професійної підготовки майбутніх педагогів розвиток самостійності та творчості значною мірою відбувається шляхом залучення їх до самостійної науково-дослідної роботи.

Окрім того, науково-дослідна робота у вищих педагогічних закладах України покликана забезпечувати розвиток в майбутніх фахівців нахилу до пошукової, дослідницької діяльності, до творчого вирішення навчально-виховних завдань у школі, а також у формуванні вмінь і навичок застосування дослідницьких методів для розв’язання практичних завдань навчання та виховання підростаючого покоління. Завдяки участі в науковій роботі студент оволодіває навичками роботи з різноманітними інформаційними джерелами з метою розширення науково-педагогічного та методичного кругозору.

Основними видами науково-дослідної роботи студентів є написання курсових та дипломних робіт.

Курсова робота є самостійним навчально-науковим дослідженням студента, виконаним з певної дисципліни професійного спрямування. Її мета – закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування у комплексному вирішенні конкретного фахового завдання.

Дипломна робота є завершальним етапом освіти випускника вищого навчального закладу, і як одна зі спеціальних форм наукової роботи вона має свої кваліфікаційні ознаки. Виконання такої роботи є не стільки вирішенням наукової проблеми, скільки свідченням того, що її автор навчився самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми і знати найбільш загальні методи та прийоми їх розв’язування.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 "Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) в Україні впроваджена багатоступенева система вищої та післявузівської професійної освіти. Відповідно до цієї Постанови в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії діє ступенева підготовка майбутніх фахівців за освітньо-кваліфікаційними (ОКР) "молодший спеціаліст" – "бакалавр" – "спеціаліст" – "магістр".

Курсові роботи виконуються в процесі навчання на ОКР "молодший спеціаліст" та "бакалавр", дипломні роботи – на ОКР "бакалавр" і "магістр".

Структура, зміст та оформлення цих видів наукових робіт має багато спільного, однак є і суттєві відмінності та особливості, які слід враховувати при написанні та захисті курсових і дипломних робіт.

З метою допомоги студентам достатньо швидко розібратися у специфіці написання цих видів робіт на кожному ОКР розроблені ці опорно-інструктивні матеріали. Зміст праці представлений у вигляді опорних схем, таблиць, тез, що значно полегшує процес самостійного пошуку та засвоєння матеріалу.

Сподіваємось, що запропоновані опорно-інструктивні матеріали будуть корисними для студентів, слухачів магістратури та викладачів.
^ РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТІЙНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
1.1. Сутність, мета, завдання, типи науково-дослідної діяльності

Науково-дослідна діяльність – це інтелектуальна праця, спрямована на придбання знань, умінь і навичок.

^ Основними видами науково-дослідної діяльності, що виконуються студентами вищих навчальних закладів є курсові та дипломні роботи.

Курсові роботи виконуються студентами при здобутті освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст" та "бакалавр", дипломні роботи – на освітньо-кваліфікаційних рівнях "бакалавр" та "магістр".

^ Курсова робота молодшого спеціаліста – це підсумкова робота студента, за рівнем виконання і результатами захисту якої робиться висновок про можливість присвоєння випускникові відповідної кваліфікації.

^ Курсова робота бакалавра – це своєрідна підсумкова робота, яка є результатом вивчення певної дисципліни і має на меті поглиблення навичок наукової роботи студента.

^ Дипломна робота бакалавра – це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі.

^ Дипломна робота магістра – це самостійна науково-дослідна робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня магістра.Найбільш поширеними видами курсових та дипломних робіт є теоретичні та прикладні дослідження.

Теоретичні дослідженняприсвячені висвітленню педагогічної спадщини та дослідженню теоретичних аспектів актуальних педагогічних проблем.

^ Прикладні дослідження – спрямовані на здобуття знань у галузі дидактики та теорії виховання. Вони характеризуються наявністю експериментальної частини. В них розглядаються проблеми вдосконалення педагогічних основ організації навчально-виховного процесу. Завдання робіт такого виду полягає в уточненні, поглибленні, систематизації, узагальненні принципів, методів, засобів, форм навчання і виховання, а також у внесенні елементів новизни в теорію і практику педагогіки.

^ 1.2. Загальні принципи наукової праці дослідника

Кожний дослідник повинен знати специфіку наукової творчості в цілому і конкретної галузі зокрема. У творчому процесі важливою є копітка й добре організована праця. Біографії видатних учених свідчать про те, що всі вони були великими трудівниками, що їхні досягнення є результатом значної праці, величезного терпіння та посидючості, надзвичайної завзятості та наполегливості.

Чим вищий рівень організації праці науковця, тим більших результатів він може досягти за короткий термін. І навпаки, при незадовільній організації наукової праці подовжується термін виконання дослідження і знижується його якість, зменшується ефективність.

Існують загальні принципи наукової праці – керівні положення, дотримання яких зумовлює ефективність праці науковця.


^ Назва принципу

Характеристика принципу

Творчий підхід

На всіх етапах дослідження науковець повинен прагнути до пояснення фактів, предметів, явищ, намагатися сказати щось нове в науці. Тому для наукової творчості характерною є постійна копітка розумова праця. У цьому зв’язку доцільно згадати давнє китайське прислів’я, яке стверджує: "Ти можеш стати розумним трьома шляхами: шляхом власного досвіду – це найгіркіший шлях; шляхом наслідування – найлегший шлях; шляхом
мислення – це найблагородніший".

Мислення

Мислення, обмірковування – це один із основних елементів наукової праці. Різні люди здійснюють це по-різному. Значних результатів досягають ті, хто привчив себе думати постійно, концентрувати свою увагу на предметі дослідження. Виробити в собі такі риси необхідно кожному досліднику. Серед правил наукової праці особливе значення має постійна робота мозку над сутністю і специфікою об’єкта та предмета дослідження. Дослідник повинен постійно розмірковувати над предметом свого дослідження.

Плановість

Плановість допомагає запобігти невиправданим витратам часу і засобів, вирішувати наукові завдання у визначений термін.

Плановість у науковій творчості втілюється в різних перспективних і робочих планах та програмах, календарних планах, у графіках роботи дослідника, в його індивідуальному плані та ін. За планами перевіряється (по можливості щоденно) хід роботи.

За весь період роботи над курсовою, дипломною або магістерською роботою може бути кілька планів. Спочатку складають плани досить укрупнені, потім їх деталізують, коригують, переробляють.

Динамічність

Необхідно постійно контролювати виконання основних етапів роботи та її результати. Слід коригувати як загальний план, так і окремі його частини. Важливо сформулювати не лише завдання даного етапу дослідження, а й заходи щодо досягнення загальної мети. Тобто весь цей процес є динамічним.

Самоорганізація

Велике значення, якщо не головне, має принцип самоорганізації праці дослідника, оскільки наукова творчість піддається регламентації в граничних межах. Отже, кожний дослідник самостійно визначає комплекс заходів щодо забезпечення свого успіху.

До елементів самоорганізації належать: організація робочого місця із забезпеченням оптимальних умов для високопродуктивної праці; додержання дисципліни праці; послідовність у накопиченні знань протягом творчого життя; систематичність у дотриманні єдиної методики і технології при виконанні одноразової роботи.

У самоорганізації велику роль відіграють самообмеження, дисципліна, самоуправління, самооблік, самоконтроль та інші "само...", в тому числі самостійність, тобто здатність самому виявляти причини виникнення труднощів і усувати їх. Сюди належить також дотримання трудового режиму і графіка роботи, дисципліни мислення, здатність зосереджуватися, не порушувати логічний розвиток ідеї.

Економічність

(самообмеження)

Цим принципом кожний науковець повинен керуватися на всіх етапах наукового дослідження. Принцип самообмеження виявляється, по-перше, в тому, що у будь-якому дослідженні слід обмежувати себе як за широтою охоплення теми, так і за глибиною її розробки. По-друге, дослідник, уводячи дослідження в певні часові рамки, тим самим уже обмежує себе. Самообмеження особливо важливе на стадії збору матеріалу, тобто слід вибрати те, що необхідно для вирішення даного завдання.

Критичність і самокритичність

Сама природа науки як сфери людської діяльності, спрямованої на вироблення знань, зумовлює те, що рушійною її силою є конфлікт – боротьба наукових шкіл, світоглядів, суперечність між теорією і практикою, розвиток критики і самокритики, несприйняття догматизму і сліпої віри в авторитети. Звідси кожному науковцю, особливо початківцю, слід виховувати в собі критичне ставлення до результатів своєї праці, до сприйняття чужих ідей і думок. Особливо велике значення має власна творчість. Доцільно передусім спробувати віднайти власні шляхи розв’язання проблеми, свій шлях наукового пошуку.

Робота над собою

Робота над собою передбачає цілеспрямовану діяльність на розвиток задатків і здібностей, пам’яті, уваги, спостережливості, формування навичок розумової праці тощо.


^ 1.3. Вимоги до раціональної організації праці науковця

Раціональна організація наукової праці передбачає отримання максимальних результатів при мінімальній затраті часу та сил.


^ 1.4. Особистісні та ділові якості дослідника

Успішність наукової діяльності дослідника значною мірою зумовлена наявністю у нього сукупності особистісних та ділових якостей.^ 1.5. Обов’язки студента-дослідника

Досягнення високих успіхів у науково-дослідній діяльності студента є можливим за умови виконання ним низки обов’язків.


  1   2   3   4

Схожі:

В умовах ступеневої освіти iconТерміни проведення дослідно-експериментальної роботи
Система ступеневої допрофесійної та професійної підготовки фахівців “Перспективна освіта”
В умовах ступеневої освіти iconТема: Розвиток професійної компетентності вчителів хімії в умовах безперервної освіти
Мета: Визначити шляхи розвитку професійної компетентності вчителів хімії в умовах безперервної освіти
В умовах ступеневої освіти iconВідділ освіти
Головного управління освіти І науки хода, відділ освіти надсилає для організації відповідної роботи лист Міністерства освіти І науки,...
В умовах ступеневої освіти iconВідділ освіти
На виконання наказу Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 09 грудня 2010 року №129 «Про проведення І-ІІ етапів...
В умовах ступеневої освіти iconПлан контрольно-аналітичної діяльності відділу дошкільної освіти домс на січень 2013 року
«Соціально педагогічна підтримка дітей з особливостями у психофізичному розвитку в умовах соціальної та інклюзивної освіти»
В умовах ступеневої освіти iconВідділ освіти
«Кращий навчальний заклад щодо роботи з обдарованими дітьми» та з метою виявлення найкращих навчальних закладів усіх типів І форм...
В умовах ступеневої освіти iconВиконала: учитель української мови І літератури Ларіонова Л. В
Сучасна школа в умовах переходу на національну модель освіти потребує «нового» типу вчителя — такого, що творчо думає, володіє сучасними...
В умовах ступеневої освіти iconНака з
З метою оптимізації інноваційної діяльності шкільних бібліотек в умовах модернізації національної системи освіти, відповідно до наказу...
В умовах ступеневої освіти iconМедіалогія І медіосвіта: входження до науково-освітнього простору
Духовно-моральне виховання І професіоналізм особистості в сучасних умовах // Спец вип. №58. Ч. Київ–Вінниця: Інститут інноваційних...
В умовах ступеневої освіти iconВідділ освіти білогірської райдержадміністрації
Розвиток нових суспільних стосунків в умовах здійснення радикальних реформ в освіті вимагає дієвих перетворень у навчально-виховному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка