Організація дипломного проектування
НазваОрганізація дипломного проектування
Сторінка1/5
Дата конвертації02.02.2014
Розмір0.58 Mb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Математика > Диплом
  1   2   3   4   5


УДК 339.138(07)
Методичні вказівки щодо організації та захисту кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 7.18010002, 8.18010011 - інтелектуальна власність/ Укл.: Н.П.Корогод, Н.С.Рулікова – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011.– 43 с.
Наведені мета, навчально-методичні завдання, організація підготовки кваліфікаційних робіт та їх захисту.

Містять загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення пояснювальної записки і графічної частини кваліфікаційних робіт.

Призначені для студентів спеціальностей 7.18010002, 8.18010011 - інтелектуальна власність.
Укладачі: Н.П.Корогод, канд. пед. наук, доц.

Н.С. Рулікова, канд. техн. наук
Відповідальний за випуск Л.М.Клімашевський, канд. хім. наук, проф.

Рецензенти: К.Ф.Ковальчук, д-р екон. наук, проф. (НМетАУ)

І.А.Побочий, д-р політ. наук, проф. (НМетАУ)

Підписано до друку 10.05.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,58. Умов. друк. арк. 2,56. Тираж 100 пр. Замовлення №
Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, просп. Гагаріна, 4

___________________________________

Р


едакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТ
ВСТУП …………………………………………………………………………………4

1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ…………………………………………………..6

1.1 Вибір тематики кваліфікаційних робіт……………………………………6

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ…………………………….10

2.1 Захист кваліфікаційної роботи……….…………………………………...12

3 СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ……………………………………………………...16

3.1 Правила оформлення пояснювальної записки…………………………...22

4 ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ…………………………………………………………………………………..30

Перелік посилань……………………………………………………………….31

Додаток А Орієнтовний перелік тем кваліфікаційних робіт………………………32

Додаток Б Приклад оформлення завдання на дипломну роботу…………………34

Додаток В Приклад оформлення відгуку про дипломну роботу………………….36

Додаток Г Орієнтовні зміст та обсяги розділів кваліфікаційної роботи………….38

Додаток Д Приклад оформлення титульного аркуша……………………………...40

Додаток Ж Приклад заповнення відомості дипломної роботи……………………41

Додаток К Приклад складання реферату на кваліфікаційну роботу………………42

Додаток Л Зразок заповнення основного напису на графічних матеріалах……...43

^ ВСТУП
Кваліфікаційна робота є результатом творчої роботи, яку виконує студент самостійно під керівництвом наукового керівника. Кваліфікаційну роботу (випускна магістерська робота, дипломна робота) виконують на основі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом протягом усього терміну навчання і самостійної науково-дослідної роботи, пов’язаної з вирішенням конкретних теоретичних і науково-виробничих задач прикладного характеру, які обумовлює навчання за спеціальністю "Інтелектуальна власність".

Це, перш за все, наукова кваліфікаційна праця, що подана до захисту на здобуття освітнього рівня "магістр" або "спеціаліст" за навчальною спеціальністю "Інтелектуальна власність".

У випускній кваліфікаційній роботі повинні знайти відображення теоретичні, практичні знання, які були одержані під час навчання, та вміння використовувати їх для рішення конкретних завдань згідно з темою дослідження.

Кваліфікаційна робота повинна бути виконана студентом особисто, вона є завершеною роботою, що має внутрішню єдність змісту, містить сукупність нових наукових результатів, висунутих автором для прилюдного захисту.

^ Основні вимоги до кваліфікаційної роботи:

– актуальність тематики та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва;

– відповідність теми роботи спеціальності "Інтелектуальна власність";

– кваліфікаційна робота повинна містити рішення нової проблеми чи завдання, що не досліджувалися раніше або досліджені за інших умов;

– чітке формулювання мети і завдань дослідження;

– висновки і рекомендації роботи мають бути новими, об’єднані провідною ідеєю і пов’язані з метою роботи;

– науковий результат має відповідати таким основним критеріям оцінювання: наукова новизна одержаних результатів, вірогідність (достовірність) дослідження, практична значущість одержаних результатів;

– необхідно обґрунтувати самостійність дослідження, особистий внесок студента в одержання нових науково обґрунтованих результатів;

– наявність відомостей про апробацію результатів кваліфікаційної роботи (доповіді на конференціях та семінарах, публікації в наукових журналах та збірках).

Бажано, щоб над вибором теми студент працював разом з науковим керівником роботи. Ідеальний варіант – коли студент пропонує тему роботи, реалізація якої допоможе вирішити конкретну проблему для підприємства (установи), яке досліджується у роботі.

^ 1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ
Основна мета кваліфікаційної роботи – показати підготовленість автора до самостійної науково–прикладної, виробничої, управлінської та інших видів діяльності.

Випускна робота повинна свідчити про здібності автора:

– аналізувати науково–технічну літературу;

– формулювати завдання дослідження проектного, технологічного, управлінського або економічного процесу;

– вибирати оптимальний шлях і методику виконання завдання;

– вирішувати науково–технічні задачі з елементами наукової новизни;

– узагальнювати одержані результати.

Випускна кваліфікаційна робота повинна відзначатися науковою новизною і глибоким аналізом наукової проблеми вибраного напряму дослідження.

В якості кваліфікаційної роботи магістра можуть бути подані методичні розробки чи рекомендації відповідного обсягу. Бажано, щоб одночасно з виконанням магістерської роботи була підготовлена наукова публікація або наведені нові або поліпшені існуючі наукові розробки.

^ 1.1 Вибір тематики кваліфікаційних робі
Тематику кваліфікаційних робіт розроблюють випускаючі кафедри з урахуванням їх профілю, замовлень промислових підприємств, організацій тощо, побажань і призначень студентів на місце майбутньої роботи і баз практики. Розглядають і затверджують теми на засіданні кафедри не пізніше, ніж за два місяці перед початком переддипломної практики. Їх назви не повинні перевищувати 120 знаків з урахуванням пунктуації та пропусків між словами.

Теми кваліфікаційних робіт, їх керівники, а також бази переддипломної практики затверджуються наказом ректора. Зміна теми кваліфікаційної роботи допускається у виняткових випадках і не пізніше першого тижня після проходження переддипломної практики. Заміна теми кваліфікаційної роботи оформлюється наказом по академії за поданням завідувача випускаючої кафедри. Орієнтовний перелік тем кваліфікаційних робіт наведено у Додатку А.

Заміну частин кваліфікаційної роботи затверджує завідувач випускаючої кафедри за заявою і обґрунтуванням керівника дипломного проектування.

Для того, щоб остаточно сформулювати тему (назву), необхідно зробити наступні кроки:

 • виявити проблему;

 • сформулювати мету роботи, досягнення якої частково чи повністю має вирішити проблему;

 • сформулювати необхідну і достатню кількість завдань, виконання яких дозволить досягти поставленої мети;

 • сформулювати тему (назву) роботи.

^ При виборі теми основними критеріями мають бут її актуальність, новизна і перспективність, наявність теоретичної бази, можливість виконання теми у визначений термін та отримання при впровадженні ефективних соціальних або економічних результатів.

Обираючи тему дослідження, слід виходити з того, що вона є складовою більш широкої проблеми. Бажано, щоб тема була направлена на вирішення наукових питань, що стоять перед організацією чи підприємством, на базі яких планується проводити дослідження. Якщо студент сам пропонує тему кваліфікаційної роботи, то він повинен виходити з її актуальності, відповідності фаху, зважаючи на свої наукові інтереси та сучасний стан розробки наукових досліджень, присвячених обраній проблемі.

Розробку слід розпочинати з пошуку та формулювання проблеми. Якщо немає проблеми, то не може бути і дослідження. Наприклад, проблемами можуть бути:

 • відсутність законів, що регулюють правові відносини стосовно тих чи інших об’єктів права інтелектуальної власності (про відкриття, про комерційну таємницю, про раціоналізаторські пропозиції, про породи тварин тощо);

 • недосконалість існуючих законів;

 • відсутність гармонізації національних і міжнародних законів;

 • масове порушення прав інтелектуальної власності;

 • відсутність або недосконалість підзаконних актів (стандартів, правил, порядків, методик тощо);

 • невизначеність механізмів комерціалізації прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

 • відсутність спеціалізованих судів, що розглядають спори стосовно прав на об’єкти права інтелектуальної власності та інші проблеми.

^ Виявити проблему допоможуть наступні заходи:

 • вивчення наукових планів і програм Держдепартаменту інтелектуальної власності МОН України, Державної служби інтелектуальної власності України, Укрпатенту; галузі, організації чи підприємства, які слугували базою наукового дослідження;

 • перегляд каталогів захищених дисертацій в бібліотеці ім. В.І.Вернадського або в УкрІНТЕІ;

 • пошук джерел інформації, що мають відношення до визначеної теми, в Internet;

 • перегляд відомих наукових рішень за допомогою новітніх методів або з нових теоретичних позицій;

 • ознайомлення з аналітичними оглядами у відповідних фахових журналах;

 • бесіди і консультації з фахівцями-практиками (патентними повіреними, патентними експертами, юристами тощо).

Назва кваліфікаційної роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати спеціальності "Інтелектуальна власність" та суті наукової проблеми (задачі), що вирішується, вказувати на мету дослідження і його завершеність. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів "Дослідження питання …", "Дослідження деяких шляхів …", "Деякі питання …", "Матеріали до вивчення …", "До питання …" і т. ін., в яких не розкрита в достатній мірі суть проблеми.

Назва вважається сформульованою вдало, якщо вона відповідає актуальності, меті, завданням, науковим результатам і висновкам роботи.

Випускна робота магістра може носити дослідницький, аналітичний, інноваційний характер або бути спрямована на створення або поліпшення методик досліджень, моделей тощо.

^ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Кваліфікаційні роботи студентів, на підставі захисту яких ДЕК присвоює відповідну кваліфікацію фахівця, повинні бути оригінальними. Вони не повинні будуватися тільки на відтворенні існуючих рішень і відомих результатів досліджень.

Дипломне проектування повинно наближатися до реального. Реальна кваліфікаційна робота може бути виконана за замовленням підприємств і проектних організацій тощо. У такому разі є раціональним виконання комплексних кваліфікаційних робіт студентами декількох спеціальностей. Комплексними вважаються роботи, які виконуються групою в складі не менше трьох студентів. Під час виконання комплексних кваліфікаційних робіт кожний студент має свою тему як частину загальної роботи і розроблює більш детально, ніж у звичайній роботі, одне з питань комплексної проблеми.

Зміст кваліфікаційних робіт, а також перелік і обсяги їх розділів (частин) визначаються випускаючою кафедрою. Наявність, зміст і обсяги окремих частин пояснювальної записки і графічної частини комплексних кваліфікаційних робіт можуть з пропозиції керівників проектів коригуватися відповідними випускаючими кафедрами.

Завдання на кваліфікаційну роботу розробляє керівник згідно із затвердженими наказом по академії темою дипломної роботи і базою переддипломної практики для кожного студента окремо. Завдання оформляється на спеціальному бланку з обох боків аркуша (додаток Б). У завданні вказується термін закінчення роботи.

Згідно з темою кваліфікаційної роботи керівник практики розробляє детальне індивідуальне завдання на збирання під час переддипломної практики матеріалів, необхідних для виконання дипломної роботи.

Календарний план підготовки випускної роботи студент-дипломник складає під керівництвом керівника на весь період дипломного проектування. План затверджує завідувач випускаючої кафедри. У календарному плані визначаються терміни і черговість виконання всіх розділів кваліфікаційної роботи, закінчення і захисту проекту або роботи у ДЕК.

Правильність і своєчасність виконання розділів кваліфікаційної роботи керівник дипломного проектування перевіряє під час консультацій.

За рішенням випускаючої кафедри студенти можуть виконувати під час переддипломної практики окремі розділи пояснювальної записки кваліфікаційної роботи. Ці вимоги включаються до програми практики.

Виконання кваліфікаційної роботи рекомендується здійснювати у такій послідовності:

Перший етап включає виявлення проблеми, обґрунтування її актуальності та визначення рівня її розробленості; вибір об’єкта, предмета, визначення мети і завдань дослідження.

Другий етап передбачає накопичення необхідної наукової інформації, пошук літературних та інших джерел за темою дослідження, їх вивчення та аналіз; уточнення напрямів дослідження під кутом зору його мети.

Третій етап включає відпрацювання гіпотези та теоретичних передумов дослідження, визначення наукового завдання.

Четвертий етап включає обробку, аналіз та опис результатів експериментального дослідження, яке включає аспекти щодо комерціалізації об’єкта дослідження.

П'ятий етап – написання тексту кваліфікаційної роботи, оформлення вступу та формулювання висновків кваліфікаційної роботи, перелік використаних джерел інформації, додатків, підготовка графічної частини та демонстраційних матеріалів.

На шостому етапі передбачається обговорення результатів дослідження на випускній кафедрі (передзахист).

Сьомий етап – підготовка до захисту і захист кваліфікаційної роботи.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Організація дипломного проектування iconЗавдання на курсове проектування по курсу «Організація баз даних І знань»
Метою виконання курсового проекту є набуття навичок проектування структури бази даних та використання інформації, що міститься у...
Організація дипломного проектування iconЗ дипломного проектування для студентів спеціальності 03050901 «Облік та аудит»
С. Я. Зубілевич, Т. Г. Бондарєва, В. М. Вовк, О. О. Левицька, О. Л. Міклуха, О. В. Павелко, Н. М. Позняковська, О. Р. Суха, А. П....
Організація дипломного проектування iconКурсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної...
Курсовий проект із проектування перекриття у вигляді балкової клітки нормального типу виконано на основі індивідуального завдання,...
Організація дипломного проектування iconЩо є результатом попереднього І детального проектування?
В чому полягає структурування системи. Наведіть перелік моделей системного проектування
Організація дипломного проектування iconПроектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності...
«Методи організації виробничих процесів» з дисципліни «Планування й організація діяльності підприємства»
Організація дипломного проектування iconЗадача проектування мп-системи призначеної для вирішення певної проблеми...
Послідовність проектування мп-систем. Програмне забезпечення І мови програмування мп-систем
Організація дипломного проектування iconДо курсового проектування
Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни „Інженерна та комп’ютерна графіка” для студентів фахів 091001 та 091003...
Організація дипломного проектування iconДо дипломного проекту (роботи)

Організація дипломного проектування iconДо дипломного проекту (роботи)

Організація дипломного проектування icon1 Проектування інформаційної системи Проектування інформаційної системи...
На цій стадії розробляють проектну документацію — технічний, робочий або техноробочий проекти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка