Організація дипломного проектування
НазваОрганізація дипломного проектування
Сторінка2/5
Дата конвертації02.02.2014
Розмір0.58 Mb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Математика > Диплом
1   2   3   4   5
^

Приклад графіка виконання кваліфікаційної роботи


Дата

Вид робіт
Вибір теми і наукового керівника кваліфікаційної роботи
Затвердження теми кваліфікаційної роботи і наукового керівника
Співбесіда з керівником роботи щодо змісту роботи. Уточнення ключових завдань
Написання й ухвалення аналітичної частини роботи
Виконання першого розділу практичної частини роботи
Звіт по написанню й оформленню повного обсягу дипломної роботи
Підготовка презентації кваліфікаційної роботи
Нормоконтроль кваліфікаційної роботи на кафедрі
Подання переплетеної кваліфікаційної роботи секретарю ДЕК
Публічний захист кваліфікаційної роботи перед членами ДЕК


Кваліфікаційну роботу студент оформляє за розділами згідно з календарним планом, використовуючи при цьому норми і правила наявних методичних вказівок. Керівник і консультанти випускної кваліфікаційної роботи можуть попередньо перевіряти розділи, які виконані.

^ 2.1 Захист кваліфікаційної робот
Для остаточної перевірки кваліфікаційна робота подається керівникові дипломного проектування у закінченому вигляді, зброшурована, з підписами на титульному аркуші студента і консультантів окремих розділів.

Після перевірки кваліфікаційної роботи керівник підписує її і складає письмовий відгук. Відгук складають за встановленою формою (Додаток В). У ньому не допускається ніяких змін в формулюванні теми без оформлення такої зміни наказом по академії.

У відгуку необхідно вказати обсяг пояснювальної записки і графічної частини, відповідність їх завданню щодо всіх розділів проекту або роботи, стисло відобразити переваги і недоліки кваліфікаційної роботи, оригінальність рішень, що прийняті, та можливе їх використання, якість оформлення пояснювальної записки і виконання графічної частини, загальну і спеціальну підготовку автора роботи і ступінь самостійності виконання роботи.

Загальна оцінка кваліфікаційної роботи повинна бути визначена оцінками за 12-ма балами (та за звичними 4-ма балами – оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, ”незадовільно”). Не допускається використовувати для оцінки кваліфікаційної роботи інші оцінки і формулювання.

Відгук підписує керівник кваліфікаційної роботи; при цьому треба вказати вчений ступінь і вчене звання керівника, дату складання відгуку, поряд з підписом чітко написати прізвище і ініціали керівника.

У разі виявлення під час нормоконтролю в кваліфікаційній роботі великої кількості грубих порушень і відхилень від установлених норм і правил, така робота не допускається до захисту. Питання про можливість переробки кваліфікаційної роботи і допущення її до захисту у поточному навчальному році або перенесення захисту до наступного навчального року вирішується на засіданні випускаючої кафедри за участю керівника роботи, консультантів розділів, в яких були виявлені грубі порушення і відхилення, та студента – автора роботи. Рішення кафедри затверджує проректор з навчальної роботи.

Після перевірки відповідальним за нормоконтроль, завідувач кафедри у присутності студента переглядає пояснювальну записку і графічну частину кваліфікаційної роботи. На підставі ознайомлення з роботою і бесіди з автором завідувач кафедри вирішує питання про допущення студента до захисту. Кваліфікаційну роботу, що виконано на низькому рівні або несамостійно, завідувач кафедри до захисту не допускає. Питання про таку роботу розглядається на засіданні кафедри за участю керівника дипломного проектування.

До захисту випускних кваліфікаційних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану і програм навчання відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР).

До ДЕК перед початком захисту роботи подаються такі документи:

– довідка декана факультету про виконання студентом навчального плану і одержаних ним оцінках з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт та виробничої практики;

– розрахунково-пояснювальна записка і графічний матеріал з усіма необхідними підписами;

– відгук керівника кваліфікаційної роботи за встановленою формою.

До ДЕК можуть бути подані також інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної кваліфікаційної роботи: надруковані статті за темою роботи, документи, які вказують на практичне використання роботи тощо.

Захист кваліфікаційних робіт проводиться на засіданні ДЕК за участю не менше половини його складу. При захисті дозволяється бути присутніми всім бажаючим. На початку кожного захисту оголошують дані про успішність студента за час навчання в академії. Для викладення змісту роботи студентові надають не більше 15 хвилин, протягом яких він повинен сформулювати мету і завдання кваліфікаційної роботи, шляхи рішення поставлених завдань, одержані результати, висновки та рекомендації. Після закінчення доповіді члени ДЕК, а також присутні задають випускнику питання, що відносяться до теми роботи.

Тривалість захисту однієї кваліфікаційної роботи складає до 45 хвилин. Після відповідей на питання зачитують відгук керівника щодо роботи. Випускник відповідає на зауваження керівника.

Результати захисту випускної кваліфікаційної роботи визначають оцінками за 12-ма та 4-ма балами (“відмінно”, “добре”, “задовільно” і “незадовільно”).

При визначенні оцінки кваліфікаційної роботи береться до уваги рівень теоретичної і практичної підготовки студента, вміння доповісти матеріали роботи та відповіді на запитання.

Результати захисту оголошують того ж дня, після оформлення протоколів засідань ДЕК.

Студентові, який захистив випускну кваліфікаційну роботу, рішенням ДЕК надається кваліфікація згідно з одержаною спеціальністю (напрямом) і видається диплом встановленого зразка.

Рішення про оцінку захищеної роботи, а також про присвоєння кваліфікації фахівця відповідного ОКР і видачу диплома з відзнакою приймається ДЕК на закритому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів «за» і «проти» голос голови є вирішальним. ДЕК може приймати рішення про рекомендації випускника на наукову роботу і до аспірантури. Всі засідання ДЕК протоколюють у книжці протоколів. До протоколів вносять оцінки дипломних робіт, а також записують основні питання, які було задано, особливі думки і т. ін. У ньому також вказують надану кваліфікацію, рішення про те, який диплом видати після закінчення академії (з відзнакою або звичайний). Протоколи підписують голова і члени ДЕК, які брали участь у засіданні.

Після захисту усі матеріали з випускної роботи: розрахунково–пояснювальна записка, графічна частина разом з відгуком (рецензією) і оцінним листом передаються для зберігання до кабінету дипломного проектування, де реєструються у спеціальному журналі. У кабінеті дипломного проектування ведеться картотека випускних кваліфікаційних робіт згідно з напрямом підготовки (спеціальністю).

^ 3 СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Орієнтовні зміст та обсяг елементів кваліфікаційної роботи наведено у Додатку Г.

^ Пояснювальну записку умовно поділяють на:

– вступну частину;

– основну частину;

– додатки (при необхідності).

Вступна частина містить такі структурні елементи:

– титульний аркуш (Додаток Д);

– завдання на дипломну роботу або випускну роботу магістра;

– відомість роботи (Додаток Ж);

– реферат;

– зміст.

Реферат призначений для ознайомлення з кваліфікаційною роботою. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють отримати загальне враження про роботу в цілому і прийняти рішення про доцільність ознайомлення зі змістом роботи.

Реферат повинен містити:

  • відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, джерел інформації;

  • текст реферату;

  • перелік ключових слів.

Текст реферату повинен містити:

  • об’єкт дослідження;

  • предмет дослідження;

  • основні результати роботи та їх новизну;

  • рекомендації щодо вдосконалення об’єкта дослідження.

Об’єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове. Тобто, предмет дослідження є частиною об’єкта.

^ Об’єкт дослідженн – процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Обов’язково об’єктом дослідження повинна бути складова інтелектуальної власності.

^ Предмет дослідженн – це конкретна частина об’єкта дослідження, що міститься в межах об’єкта. Саме на предмет дослідження спрямована основна увага, оскільки предмет дослідження визначає мету дослідження, яка зазначається на титульному аркуші, та назву роботи.

Наприклад, об’єкт дослідження – правова охорона результатів науково-технічної діяльності. Предмет дослідження – правова охорона винаходів.

Об’єкт дослідження не повинен бути занадто об'ємним (наприклад, "правова охорона об’єктів інтелектуальної власності"). Він повинен мати безпосереднє відношення до предмета дослідження.

^ Метою повинна бути не дія, а конкретний результа, наприклад: "Удосконалення закону України …", "Розроблення рекомендацій щодо подання заявки на …", "Розроблення методики щодо визначення вартості прав на торговельну марку" тощо. Мета дослідження повинна бути сформульована настільки чітко, щоб досягнення цієї мети можна було б перевірити за конкретними результатами роботи (проект закону, рекомендації, методика тощо).

Ключові слова (5-15 слів або словосполучень), що є визначальними для розкриття суті кваліфікаційної роботи, розміщують після тексту реферату, друкують великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

Реферат обсягом не більше 500 слів бажано розмістити на одній сторінці.

Приклад складання реферату на випускну магістерську роботу наведено в Додатку К.

^ Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

До змісту включають: вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів пояснювальної записки; висновки; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок відповідного матеріалу.

^ Основна частина містить такі структурні елементи:

– вступ;

– аналітична частина;

– практична частина;

– висновки.

Вступ розташовують на окремій сторінці. У вступі викладають:

– оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи при цьому практично розв’язані завдання, вади знань, що існують в даній галузі, та провідних фахівців даної галузі;

– світові тенденції розв’язання поставлених задач;

– актуальність даної роботи та підставу для її виконання;

– галузь застосування дослідження;

– взаємозв’язок з іншими роботами;

– мету роботи;

– послідовність завдань, необхідних для досягнення поставленої мети.

Проблема, що повністю або частково вирішується у кваліфікаційній роботі, повинна бути актуальною, тобто такою, без вирішення якої неможливий подальший ефективний розвиток конкретного підприємства/галузі, державної системи правової охорони інтелектуальної власності або України в цілому. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими рішеннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити сутність проблеми або наукового завдання. Бажано також, щоб вироблений напрямок дослідження був пов'язаний з підприємством/галуззю, на прикладі якого здійснюється дослідження.

^ Завдання повинні бут необхідними і достатніми для досягнення поставленої мети. Тобто не слід ставити надмірних завдань, що не мають безпосереднього відношення до поставленої мети. І в той же час, не повинні бути упущені завдання, без виконання яких унеможливлюється досягнення мети. Наприклад, метою досліджень є розроблення методики оцінки розміру шкоди, завданої неправомірним використанням прав інтелектуальної власності. Тоді завданнями дослідження можуть бути такі:

– збір з доступних джерел інформації відомостей, що стосуються визначення розміру завданої шкоди;

– аналіз джерел інформації та її реалізації;

– розроблення методики оцінки розміру завданої шкоди.
1   2   3   4   5

Схожі:

Організація дипломного проектування iconЗавдання на курсове проектування по курсу «Організація баз даних І знань»
Метою виконання курсового проекту є набуття навичок проектування структури бази даних та використання інформації, що міститься у...
Організація дипломного проектування iconЗ дипломного проектування для студентів спеціальності 03050901 «Облік та аудит»
С. Я. Зубілевич, Т. Г. Бондарєва, В. М. Вовк, О. О. Левицька, О. Л. Міклуха, О. В. Павелко, Н. М. Позняковська, О. Р. Суха, А. П....
Організація дипломного проектування iconКурсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної...
Курсовий проект із проектування перекриття у вигляді балкової клітки нормального типу виконано на основі індивідуального завдання,...
Організація дипломного проектування iconЩо є результатом попереднього І детального проектування?
В чому полягає структурування системи. Наведіть перелік моделей системного проектування
Організація дипломного проектування iconПроектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності...
«Методи організації виробничих процесів» з дисципліни «Планування й організація діяльності підприємства»
Організація дипломного проектування iconЗадача проектування мп-системи призначеної для вирішення певної проблеми...
Послідовність проектування мп-систем. Програмне забезпечення І мови програмування мп-систем
Організація дипломного проектування iconДо курсового проектування
Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни „Інженерна та комп’ютерна графіка” для студентів фахів 091001 та 091003...
Організація дипломного проектування iconДо дипломного проекту (роботи)

Організація дипломного проектування iconДо дипломного проекту (роботи)

Організація дипломного проектування icon1 Проектування інформаційної системи Проектування інформаційної системи...
На цій стадії розробляють проектну документацію — технічний, робочий або техноробочий проекти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка