Організація дипломного проектування
НазваОрганізація дипломного проектування
Сторінка3/5
Дата конвертації02.02.2014
Розмір0.58 Mb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Математика > Диплом
1   2   3   4   5
^

Основна частина


Основна частина кваліфікаційної роботи складається з 2 розділів та 4 підрозділів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Бажано в кінці кожного розділу сформулювати висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дасть змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

У першому розділі подають аналіз літератури за темою і вибір напрямів дослідження. Студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки, порівнює вітчизняний та зарубіжний досвід за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, він повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми.

У другому підрозділі аналітичної частини слід навести результати аналізу діючої нормативно-правової бази у сфері інтелектуальної власності. При цьому студент повинен приділити увагу не тільки правовому забезпеченню охорони та захисту об’єкта дослідження, а й законодавчим актам, що регулюють питання введення в господарський обіг об’єктів інтелектуальної власності, їх оцінки та комерціалізації. Бажано висвітлити також аспекти щодо організації інноваційної діяльності, трансферу технологій тощо.

Загальний обсяг першого розділу не повинен перевищувати 35% обсягу основної частини кваліфікаційної роботи. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі.

У другому розділі доцільно надати загальну характеристику підприємства/галузі/сфери діяльності (напрями діяльності, економічні показники діяльності, організаційна система управління тощо), що є об’єктом дослідження; визначити місце і роль інтелектуальної власності в досягненні результатів діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання; представити систему управління інтелектуальною власністю; описати існуючі умови щодо вирішення проблеми дослідження.

У другому підрозділі практичної частини з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми, наприклад:

– виявлення властивостей та взаємозв’язків щодо предмета дослідження;

– застосування методик оцінки прав інтелектуальної власності;

– аналіз прикладів комерціалізації ОПІВ;

– розробка моделей щодо вирішення завдань дослідження.

Наприкінці практичної частини студент повинен надати вичерпні та чіткі рекомендації щодо можливості впровадження досягнутих результатів на підприємстві/галузі для забезпечення сформульованої мети дослідження. Текст рекомендацій може поділятись на пункти. Рекомендації повинні мати конкретний характер і бути повністю підтверджені звітною роботою. В рекомендаціях визначають подальші роботи, які вважають необхідними, приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження. Рекомендації обов’язково повинні бути адресними, тобто розрахованими на їх виконання конкретними юридичними чи фізичними особами.

За рішенням кафедри практична частина деяких кваліфікаційних робіт може містити рекомендації щодо соціально-екологічних аспектів творчої діяльності колективу.

Загальний обсяг другого розділу становить приблизно 65% обсягу основної частини кваліфікаційної роботи.

Кваліфікаційна робота обов’язково має бути завершена заключною частиною, що становить собою найбільш важливі конкретні і обмірковані висновки, до яких приходить студент на основі проведеного дослідження і аналізу розглянутих ним прикладів. Мета висновків – у максимально стислому вигляді відобразити суть і цінність власних досліджень, дати їм оцінку з урахуванням світових тенденцій і підходів щодо вирішення поставленої задачі, показати наукову, практичну і соціально-економічну значущість роботи. Висновки повинні посилатися на результати дослідження, які студент наводить наприкінці кожної частини.

Висновки вміщують безпосередньо після викладення опису розробки, починаючи з нової сторінки. Висновки складаються з декількох пунктів (5-9), об’ємом 1-2 сторінки.

Висновки повинні бути:

 • короткими (ідеал: один висновок – одне речення);

 • новими (тобто такими, що до написання кваліфікаційної роботи були невідомими);

 • конкретними та коректними (наприклад, "Ст. 176 Кримінального кодексу України викласти у такій редакції …". Не повинно бути висновків типу "Необхідно вдосконалити законодавство України в сфері інтелектуальної власності" або "Підвищити відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності");

 • обґрунтованими (тобто логічно випливати із тексту роботи).

Необхідно пам’ятати, що висновки є основним результатом кваліфікаційної роботи.

Після висновків, у кінці тексту пояснювальної записки, починаючи з нової сторінки, наводять перелік посилань.

Бібліографічні описи з переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання). Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Після висновків наводять додатки. У додатках вміщують матеріал, який:

– є необхідним для повноти пояснювальної записки, але включення його до основної частини може змінити упорядковане й логічне уявлення про роботу;

– не може бути послідовно розміщений в основній частині через великий обсяг або способи відтворення;

– може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі.

У додатки можуть бути включені:

– додаткові ілюстрації або таблиці;

– матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесені до основної частини;

– додатковий перелік джерел, на які не було посилань у пояснювальній записці, але які можуть викликати інтерес;

– звіт про патентні дослідження, якщо вони передбачені в роботі.
^ 3.1 Правила оформлення пояснювальної записки
Пояснювальна записка виконується українською мовою. Пояснювальну записку оформлюють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм). Допускається за необхідності використання аркушів формату А3 (297 х 420 мм).

Пояснювальну записку виконують машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу. Допускається включення сторінок, виконаних методом репрографії.

Машинописним способом пояснювальну записку виконують з розрахунку не більш 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менше, ніж 1,8 мм. Рекомендовано використовувати шрифт Times New Roman, розмір літер – 14 пт. Рекомендована відстань між рядками має становити 1,5 інтервалу. Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту роботи і дорівнювати п’яти знакам (1,25 см).

Текст пояснювальної записки слід виконувати, додержуючись таких розмірів полів: ліве – не менше 30 мм, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм. Необхідно дотримуватися рівномірної густини, контрастності й чіткості зображення упродовж всієї записки. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути одного кольору впродовж усієї записки.

Помилки, описки та графічні неточності, якщо їх небагато, допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення. Виправлене повинно бути такого ж кольору, як і вся записка.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у пояснювальній записці наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову пояснювальної записки, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

Скорочення слів і словосполучень, які наводяться у пояснювальній записці, повинні відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи.

Структурні елементи пояснювальної записки «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують, а їх назви служать заголовками структурних елементів.

Заголовки структурних елементів пояснювальної записки і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Заголовки підрозділів пояснювальної записки слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без перенесення слів і без крапки в кінці.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж два рядки.

Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено менше, ніж два рядки тексту.

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації упродовж всього тексту пояснювальної записки. Номер сторінки проставляють в правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок пояснювальної записки. Номер сторінки на титульному аркуші, завданні та відомості кваліфікаційної роботи не проставляють, але враховують. Вперше номер сторінки проставляється на другій сторінці вступу.

Ілюстрації й таблиці, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок пояснювальної записки.

Розділи, підрозділи пояснювальної записки слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи пояснювальної записки повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті пояснювальної записки і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 тощо.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 тощо.

Цифрове позначення структурного елемента відокремлюють від його назви пробілом без крапки.

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми тощо) слід розміщувати в пояснювальній записці безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в пояснювальній записці.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 2.3 – третій рисунок другого розділу. Якщо в пояснювальній записці вміщено тільки одну ілюстрацію, її також нумерують.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують по центру під ілюстрацією. За необхідності між ілюстрацією та її назвою розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом «Рисунок___», яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 2.1 – Портфель нематеріальних активів». Між ілюстрацією та основним текстом повинен бути відступ в один рядок.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті пояснювальної записки.
Таблиця 1.1 – Визначення інтелектуальної власностіГоловка таблиці
Графи (колонки)

Рисунок 3.1 – Приклад побудови таблиці
Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 1.2 – друга таблиця першого розділу. Якщо в пояснювальній записці одна таблиця, її нумерують так само.

Таблиця повинна мати назву, яку пишуть малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею з абзацу. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під другою, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку. При поділі таблиці на частини допускається її головку заміняти відповідно номерами граф чи рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і/або рядки у першій частині таблиці.

Слово «Таблиця___» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці ___» із зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиць починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс, не нумеруючи (перший рівень деталізації).

Приклад

"До об’єктів авторського права відносять:

- літературні твори;

- музичні твори;

- бази даних;

- фотографії;

- аудіовізуальні твори."

Переліки першого рівня деталізації пишуть малими літерами з абзацного відступу, відокремлюючи кожний крапкою з комою, як це показано у наведеному вище прикладі.

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено один вільний рядок.

Формули і рівняння слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Якщо в пояснювальній записці тільки одна формула чи рівняння, їх нумерують так само.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзаца словом «де» без двокрапки.

Приклад

"Згідно з методом прямої капіталізації справжня вартість оцінюваного ОПІВ визначається шляхом ділення щорічного прибутку, який генерується оцінюваним ОПІВ, на "норму капіталізації":

, (2.1)

де Сt – прибуток, що генерирується оцінюваним ОПІВ в періоді t;

REt – норма капіталізації в періоді t.

t – періоди."

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки повторюючи знак операції на початку наступного рядка (коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак «х»). В такому разі номер формули виставляють на рівні її останнього рядка. Вище та нижче кожної формули необхідно залишати один вільний рядок.

Додатки слід оформляти як продовження пояснювальної записки на її наступних сторінках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті пояснювальної записки.

Перед додатками розміщують аркуш, на якому посередині великими літерами друкують слово "ДОДАТКИ". Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, який розміщують вгорі малими літерами з першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої літери повинно бути написано слово “Додаток___” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б тощо.

Один додаток позначається як додаток А.

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначання додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1– підрозділ 3.1 додатка Г.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г.3 – третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша формула додатка А.

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця Д.1, формула (В.1).

В посиланнях у тексті додатка на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: «... на рисунку А.2 ...», «... в таблиці Б.3 ...», «... за формулою (В.1) ...».

Переліки, примітки і виноски в тексті додатка оформляють і нумерують відповідно до вимог, указаних вище.

Джерела, що цитують тільки в додатках, повинні розглядатися незалежно від тих, які цитують в основній частині пояснювальної записки, і повинні бути перелічені наприкінці кожного додатка в переліку посилань.

Форма цитування, правила складання переліку посилань і виносок повинні бути аналогічними прийнятим в основній частині пояснювальної записки. Перед номером цитати і відповідним номером у переліку посилань і виносках ставлять позначення додатка.

Якщо у пояснювальній записці як додаток використовується документ, що має самостійне значення і оформляється згідно з вимогами до документа даного виду, його копію вміщують у пояснювальній записці без змін в оригіналі. Перед копією документа вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово «ДОДАТОК___» і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок пояснювальної записки (не займаючи власної нумерації сторінок документа).

^ 4 ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ

ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ
Випускні кваліфікаційні роботи повинні мати демонстраційні матеріали згідно із завданням на дипломування. Вони виконуються на форматах (здебільшого А4) та у вигляді електронної презентації за допомогою мультимедійного проектора. Бажана кількість слайдів (10-12). Слайди виконуються за допомогою презентаційного програмного забезпечення, такого як PowerPoint, OpenOffice Impress або інших з демонструванням на великому екрані. При цьому на слайдах слід розміщувати не більше 10-12 рядків розміром шрифту не менше, ніж 24. На першому слайді слід навести тему роботи, прізвище, ім'я та по батькові студента (повністю), на другому – мету та завдання, об’єкт та предмет дослідження. На останніх – висновки та рекомендації. Кожна одиниця демонстраційних матеріалів повинна мати змістовний заголовок та містити дані (формули, текст, блок–схеми, фотографії, таблиці тощо), які відображають зміст виконаної роботи та пояснювальної записки й супроводжують доповідь випускника при захисті. Обов’язкова вимога до демонстраційних матеріалів – чітке і зрозуміле зображення об’єкта демонстрації. При виконанні демонстраційних матеріалів у вигляді електронних файлів до пояснювальної записки додаються відповідні роздруковані матеріали на форматі, здебільшого А4 (допускається використання формату А3). На паперовому носії кожної одиниці демонстраційних матеріалів у правому нижньому куті проставляється основний напис згідно з ГОСТ 2.104–68. Допускається використання відповідного штампу, що є у кабінеті дипломного проектування. У разі нестачі місця на лицевій стороні формату для основного напису допускається його розташування у правому нижньому куті зворотної сторони формату. Приклад заповнення штампу наведено у Додатку М. Демонстраційні матеріали до кваліфікаційних робіт здаються до кабінету дипломного проектування разом із пояснювальною запискою та зберігаються там згідно з нормативами.

Перелік посилань 1. Закон України «Про вищу освіту»

 2. Закон України «Про освіту»

 3. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 2 червня 1993 р., №161 та зареєстроване Міністерством юстиції України 23 листопада 1993 р., №173.

 4. ДСТУ3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»

 5. ДСТУ 1.0-2003 «Національна стандартизація. Основні положення»

 6. Дсту 1.2-2003 «Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів»

 7. ДСТУ 1.3-2004 «Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов»

 8. ДСТУ 1.5-2004 «Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів»

 9. ДСТУ2. - ГОСТ 2.001-2000 «Єдина система конструкторської документації (ЕСКД). Загальні положення»

 10. ГОСТ 14.004-83 «Единая система технологической подготовки производства. Термины и определения основных понятий»

 11. ГОСТ 2.111 -68 «Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль».

 12. ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ»

 13. Організація виконання кваліфікаційних робіт у Національній металургійній академії України: Навч. посібник / В.П.Іващенко, А.К.Тараканов, А.М.Должанський та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.– 74 с.


Додаток А

Орієнтований перелік тем кваліфікаційних робіт
1. Формування системи прийняття управлінських рішень у сфері інтелектуальної власності наукової організації.

2. Соціально-економічне прогнозування розвитку сфери інтелектуальної власності у відповідності до галузі її використання.

3. Підвищення ефективності процесу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, що є результатом науково-дослідної діяльності.

4. Розвиток системи мотивуючих засобів у сфері управління інтелектуальною власністю сучасного підприємства (організації).

5. Формування портфеля об’єктів права інтелектуальної власності як функція управління сучасним університетом

6. Розробка системи експертних досліджень, пов’язаних із порушенням прав на об’єкти інтелектуальної власності, що є результатами науково-дослідної діяльності

7. Вдосконалення системи забезпечення охорони комерційної таємниці в умовах Інституту чорної металургії НАН України

8. Виявлення потенційних об’єктів авторського права та розпорядження ними на прикладі науково-технічної діяльності Інституту чорної

9. Особливості захисту прав інтелектуальної власності на результати науково-технічної діяльності ВНЗ

10. Вдосконалення системи контролю сумлінної конкуренції суб’єктів права інтелектуальної власності у сфері цивільного обігу

11. Інтелектуальна власність як продукт інноваційної діяльності підприємства сільськогосподарської галузі

12. Підвищення ефективності договірних взаємовідносин у сфері інтелектуальної власності наукової організації

13. Особливості розпорядження результатами науково-дослідних робіт на замовлення підприємств гірничо-металургійного комплексу

14. Умови підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу в системі "наука-підприємництво"

15. Моделювання системи охорони комерційної таємниці у вищих навчальних закладах

16. Переклад як об’єкт авторського права в системі інтелектуальної власності

17. Формування бази даних, що містить комерційну таємницю в умовах діяльності Державтоінспекції України

18. Набуття права на комерційні позначення як засіб підвищення конкурентоздатності дитячо-юнацьких організацій

19. Розробка регламенту укладання договору комерційної концесії на використання торговельної марки закордонного підприємства

20. Вдосконалення механізму використання раціоналізаторських пропозицій на металургійному підприємстві

21. Створення віртуального бізнес-інкубатора в умовах сучасного вищого навчального закладу

22. Способи ідентифікації об’єктів інтелектуальної власності у складі інноваційного продукту

23. Вдосконалення системи методів управління у сфері інтелектуальної власності сучасного підприємства

24. Розробка заходів інжинірингового супроводження ліцензійного договору на використання патенту на винахід

25. Розробка механізму виявлення об’єкта інтелектуальної власності в галузі біотехнологій

26. Системний підхід щодо виявлення об’єкта права інтелектуальної власності в процесі розробки інноваційної технології

27. Розробка методики визначення патентноздатної ситуації щодо об’єктів права інтелектуальної власності в умовах ЗАТ "Ана-Темс"

28. Особливості надання правової охорони раціоналізаторської пропозиції

29. Систематизація результатів патентно-інформаційних робіт в умовах сучасної організації (підприємства)

30. Знаки для товарів і послуг як правовий інструмент господарювання малого підприємства

31. Системний підхід щодо набуття та охорони прав на об’єкти художнього конструювання на підприємстві ДП УКРДИПРОМЕЗ

32. Моделювання системи набуття та охорони прав на програмні продукти в умовах ВНЗ

33. Розробка системи регулювання відносин у сфері об’єктів інтелектуальної власності, що створені у зв’язку із виконанням службових завдань науково-педагогічних працівників

34. Вдосконалення системи захисту прав на об’єкти авторського права на підприємстві ДП УКРДИПРОМЕЗ

35. Створення портфеля інноваційних конкурентоспроможних проектів наукових установ, що містять об’єкти права інтелектуальної власності

36. Впровадження комплексу маркетингу при визначенні патентної чистоти результатів наукових розробок

37. Виявлення потенційних об’єктів права інтелектуальної власності в процесі розробки технологій металургійного виробництва

38. Визначення механізмів трансформації інтелектуальної власності в інтелектуальний продукт металургійної галузі використання

39. Умови ефективного використання системи авторського права малого підприємства інформаційної сфери діяльності

40. Використання інтелектуального ресурсу в процесі управління юридичною фірмою.
Додаток Б

^ Приклад оформлення завдання на дипломний роботу

___________________Національна металургійна академія України_______________

( назва вузу)

Факультет гуманітарний___Кафедра_інтелектуальної власності_____

Спеціальність_7.18010002– інтелектуальна власність_

ЗАТВЕДЖУЮ:

Зав. кафедрою інтелектуальної власності

_______________________________

“___”______________ ___________р.
ЗАВДАННЯ

^ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТОВІ
________________ Іванову Івану Івановичу ___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема проекту (роботи)_Моделювання системи набуття та охорони прав на програмні продукти в умовах ВНЗ________________________________________

затверджена наказом по академії від “_28__”__лютого___2010____р. №_39-2_
2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)_25 червня 2010 р.
3. Вихідні дані до проекту(роботи)__Наукові джерела з питань моделювання, програмного забезпечення, нормативно-правові джерела щодо охорони, захисту та управління інтелектуальною власністю, статистичні дані щодо діяльності ВНЗ _____

4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити ):

4.1 Аналітична частина: дослідити сучасну систему ІВ, визначити місце програмних продуктів у системі права ІВ, обгрунтувати доцільність обраної теми дослідження, виявити невирішені проблеми, протиріччя, порівняти досягнення вітчизняних та зарубіжних фахівців з проблеми дослідження, проаналізувати нормативно-правову базу щодо охорони, захисту та управління програмними продуктами тощо;

4.2 Практична частина: визначити особливості організації системи управління у ВНЗ, надати характеристику наявним у ВНЗ об’єктам ІВ, проаналізувати кадрову забезпеченість з питань управління ІВ, провести оцінку програмного продукту для подальшої комерціалізації, розробити модель набуття та охорони програмних продуктів в умовах ВНЗ, розробити пропозиції та конкретні рекомендації щодо вдосконалення об’єкта дослідження.

5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):

5.1 Аналітична частина: 1 лист – Місце програмного забезпечення у господарському обігу України (3-5 листів)

5.2 Практична частина: 1 лист – Організаційна система управління ВНЗ (3-5 листів)

5.3 Висновки: 1 лист

6. Консультанти по проекту (роботі) із зазначенням розділів проекту

(роботи), що стосується їх


Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

^ Аналітична частина

доц. Рулікова Н.С.Практична частина

доц. Рулікова Н.С.
7. Дата видачі завдання___26 квітня 2010 року_________________________
Керівник ________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання_________

(підпис)
^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Номер етапу

Назва етапів дипломного

проекту (роботи)

Термін виконання

етапів проекту

(роботи)

Примітка

1

Аналітична частина

15.05.2010
2

Практична частина

10.06.2010
3

Висновки

17.06.2010
4

Оформлення пояснювальної

20.06.2010записки дипломної роботи5

Виконання графічної частини

23.06.2010
6

Подання дипломної роботи

25.06.2010до кафедри7

Захист роботи в ДЕК

30.06.20101   2   3   4   5

Схожі:

Організація дипломного проектування iconЗавдання на курсове проектування по курсу «Організація баз даних І знань»
Метою виконання курсового проекту є набуття навичок проектування структури бази даних та використання інформації, що міститься у...
Організація дипломного проектування iconЗ дипломного проектування для студентів спеціальності 03050901 «Облік та аудит»
С. Я. Зубілевич, Т. Г. Бондарєва, В. М. Вовк, О. О. Левицька, О. Л. Міклуха, О. В. Павелко, Н. М. Позняковська, О. Р. Суха, А. П....
Організація дипломного проектування iconКурсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної...
Курсовий проект із проектування перекриття у вигляді балкової клітки нормального типу виконано на основі індивідуального завдання,...
Організація дипломного проектування iconЩо є результатом попереднього І детального проектування?
В чому полягає структурування системи. Наведіть перелік моделей системного проектування
Організація дипломного проектування iconПроектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності...
«Методи організації виробничих процесів» з дисципліни «Планування й організація діяльності підприємства»
Організація дипломного проектування iconЗадача проектування мп-системи призначеної для вирішення певної проблеми...
Послідовність проектування мп-систем. Програмне забезпечення І мови програмування мп-систем
Організація дипломного проектування iconДо курсового проектування
Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни „Інженерна та комп’ютерна графіка” для студентів фахів 091001 та 091003...
Організація дипломного проектування iconДо дипломного проекту (роботи)

Організація дипломного проектування iconДо дипломного проекту (роботи)

Організація дипломного проектування icon1 Проектування інформаційної системи Проектування інформаційної системи...
На цій стадії розробляють проектну документацію — технічний, робочий або техноробочий проекти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка