Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
НазваКомплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
Сторінка1/5
Дата конвертації27.02.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний гірничий університет

Кафедра екології

КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки – 0708 «Екологія»

Спеціальність – 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Навчальна дисципліна « Природоохоронне інспектування»

БІЛЕТ № 1

Відповіді

1.Кримінальна відповідальність (за порушення порядку проведення інспектування і прав його суб’єктів) інспекторів в ДЕІ передбачається за:

Порушення, направлені на дезінформацію при здійсненні екологічної інспекції і фальсифікацію її висновків (надання за відомо невірних відомостей про екологічні наслідки об’єкта інспектування).

^ 2.Правові елементи в сфері охорони навколишнього середовища.

Правовими елементами є:

  • система закріплених законодавчих правил;

  • державний та суспільний контроль за здійсненням законодавчих правил;

  • юридична відповідальність за порушення вимог законодавства.

^ 3.Антагоністична дія – сумісна дія двох або декількох речовин, за якої загальний ефект є меншим від ефекту, який спонукала кожна з цих речовин взята окремо, але в тих же концентраціях.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний гірничий університет

Кафедра екології

КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки – 0708 «Екологія»

Спеціальність – 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Навчальна дисципліна « Природоохоронне інспектування»

БІЛЕТ № 2

Відповіді

^ 1.Територіальна (обласна), державна екологічна інспекція (ДЕІ):

може обстежувати в установленому порядку об’єкти інспектування в любий час їх роботи з метою перевірки виконання вимог екобезпеки та природоохоронних заходів.

^ 2.Екологічний злочин (визначення та наведення прикладів):

Екологічний злочин – погіршення якості навколишнього середовища та його складових, наслідки якого були передчасно відомі, які не співпадають з національним, державним законодавством, що призвело до тяжких екологічних наслідків. Наприклад, розпалювання вогнища у не відведеному для цього місці, скид токсичних речовин у водоймища.

3.Антропогенне забруднення – забруднення навколишнього середовища, спричинене негативною діяльністю людини.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний гірничий університет

Кафедра екології

КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки – 0708 «Екологія»

Спеціальність – 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Навчальна дисципліна « Природоохоронне інспектування»

БІЛЕТ № 3

Відповіді

^ 1.ГДК (гранично допустима концентрація) – норматив, який орієнтовано:

на підпороговий рівень дії (впливу) токсиканта, що виводиться в ході лабораторного експерименту (спочатку виводять залежність «доза-ефект», а потім на цій основі визначають межу шкідливості (мінімальний токсичний ефект) та підпороговий рівень шкідливості (максимальна недіюча на організм концентрація токсиканту).

^ 2.Злочинне незнання (визначення та приклади).

Злочинне незнання – небажання чи невміння користуватися даною інформацією про сучасний хід еколого-економічних і соціальних процесів або про їх розвиток у майбутньому, тобто очевидне ігнорування факторів ризику, ігнорування самого ризику, користування неповною інформацією (або представлення такої), що призводить до негативних екологічних наслідків. Наприклад, проект повороту сибірських річок, розміщення на відносно невеликій території п’яти АЕС та ін..

^ 3.Асиміляційна ємність середовища (екосистеми) – максимальна динамічна місткість такої кількості забруднюючої речовини (в перерахунку на одиницю об’єма середовища, або на всю екосистему), яка може бути за депонованою, трансформованою та виведеною (шляхом дисемінації, дифузії чи будь-якого іншого процесу переносу) за межі екосистеми без руйнування її нормативного функціонування.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний гірничий університет

Кафедра екології

КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки – 0708 «Екологія»

Спеціальність – 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

^ Навчальна дисципліна « Природоохоронне інспектування»

БІЛЕТ № 4

Відповіді

1.Вплив екологічного ризику для здоров’я та життя людей оцінюється за шкалою: мала, середня, велика вірогідність. А якщо вплив великий і спостерігається при нетривалих, незначних дозах і щільності дії факторів ризику, що визивають зміни у великих груп людей здорових, в тому числі – різке погіршення здоров’я людей і негативний вплив на екосистему, незворотні зміни, це:

велика вірогідність.

^ 2.Методологічна основа природоохоронної діяльності.

Основою є наступні екологічні закони: закон оптимуму (толерантності) – нормативна життєдіяльність і витримка кожного організму (людського в тому числі), яка забезпечується оптимальними сполученнями впливаючих на нього кліматичних, хімічних, біологічних та ін. факторів. Закон внутрішнього динамічного розвитку екосистеми. Він може спрогнозувати ланцюг негативних наслідків для навколишнього середовища, біоти і людини, спричинених впливом на навколишнє середовище екологічного інспектування. Закон мінімуму – витривалість організму визначається найслабшою ланкою в ланцюзі екологічних потреб. Закон відносної взаємозаміни – організм (екосистема) в даній мірі здатен замінити дефіцитну речовину чи фактор іншою близькою речовиною або фактором.

3.Аерозоль – в газоподібному середовищі тверді та рідкі речовини. Туман (рідкі частки розміром 10-5 – 10-1 см), дим (тверді частки радіусом 10-8 – 10-2 см).

^ ВІДПОВІДЬ ДО БІЛЕТУ № 5

1. Вірогідність екологічного ризику для здоров'я та життя людей оцінюється за шкалою: мала, середня, велика вірогідність.

А якщо дія помітна і спостерігається за безпосереднього чи тривалого впливу факторів ризику на людину (екосистему), тобто за відкритої і тривалої експозиції (часу) спостерігаються зміни в організмі здорової людини, флори, фауни, то це:^ 2. Практичне значення екологічного закону оптимуму: цей закон дозволяє урахувати і спрогнозувати вірогідні негативні наслідки для навколишнього середовища, біоти й людини, спричинених впливом на навколишнє середовище об’єктом екологічного інспектування (експертизи).

3. Біогеоценоз – це елементарна одиниця біосфери (це поняття ввів радянський ландшафтознавець В.Сукачов 1940 році)

Біогеоценоз – це однорідна ділянка землі (земної поверхні) з повним складом живих та косних компонентів, об'єднаних обміном речовин та потоком енергії в єдиний при­родний комплекс.

^ ВІДПОВІДЬ ДО БІЛЕТУ № 6

1. Вірогідність екологічного ризику для здоров'я та життя людей оцінюється за шкалою: мала, середня, велика вірогідність.

А якщо вплив досить незначний і тому зміни можливі лише протягом всього життя і лише у групах ризику, то це:^ 2. Прикладне значення екологічного внутрішнього динамічного розвитку системи.

Результат дії закону внутрішнього динамічного розвитку екосистем є, так званий, “ефект каскаду”, або правило неминучих ланцюгових реакцій негативних екологічних наслідків при надмірному зовнішньому впливі на екосистеми.

^ 3. Біоіндикатор – це особина, група особин або спільнота (спільність) рослин чи тварин, за присутності (чи за відсутністю), стану та поведінці яких судять про зміни якості середовища.

^ ВІДПОВІДЬ ДО БІЛЕТУ № 7

1. При проведенні інспектування та оформленні Акту за результатами інспекторської перевірки:

  • акт перевірки обговорюється з керівником об'єкта інспектування, а при необхідності у присутності відповідальних працівників.

^ 2. Екологічний закон мінімуму-практичне застосування. Екологічна експертиза і природоохоронне інспектування користується даним законом для виявлення найбільш слабкої ланки в ланцюгу екологічних процесів і подій, спричинених проектуванням нововведень або діючим видом діяльності.

3. Біологічна меліорація водного об’єкту – покращення стану водного об’єкту за допомогою біологічних заходів.

^ ВІДПОВІДЬ ДО БІЛЕТУ № 8

1. Інспекторський огляд виробництва (об'єкту) під час інспекторської перевірки здійснюється:

  • лише в супроводі відповідального представника об'єкту.

^ 2. Екологічний закон взаємодії факторів - коли ним користуються в системі природоохоронного інспектування. Екологічна експертиза і природоохоронне інспектування користується даним законом тоді, коли розглядаються варіанти використання менше енергії ресурсоємних технологій і т. ін.

3. Біосфера:

  • Простір (область) існування і функціювання земних організмів, який охоплює нижню частішу атмосфери, всю гідросферу та поверхню суходолу.

  • Активна оболонка Землі, в якій сукупна діяльність живих істот проявляєть­ся як геохімічний фактор планетарного масштабу, формуючий середовище. Цей термін запропонував австрійський біолог Є.Зюсс в 1875 р. і це є

  • Складна динамічна система, яка охоплює, накопичує та переносить енергію шля­хом обміну речовин між живими організмами і абіотичним середовищем, що їх оточує.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний гірничий університет

Кафедра екології

КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки – 0708 «Екологія» Спеціальність – 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Навчальна дисципліна « Природоохоронне інспектування»

БІЛЕТ № 9

Відповіді

^ 1. Тестування з базової підготовки №9.

У процесі підготовки до перевірки об’єкту інспектор оформлює:

  • усе перераховане вірно, крім: «дозвіл лікарні, чи дозволяє стан

здоров’я інспектора знаходиться на території об’єкту»;

^ 2. Міжнародна та національна система стандартів по охороні навколишнього середовища.

Важливим елементом у правовому регулюванні взаємовідносин природо користувачів у НС, у зниженні шкідливого впливу антропогенних факторів на здоров’я людей і НС є державна нормативно-методична база. До неї належать екологічні стандарти і нормативні документи Мінекології України, в першу чергу такі: «система стандартів по охороні НС. Основні положення.»(1996), «Метод визначення токсичності води на гідробіонтах», «Метод біотестування води. Основні вимоги», «Грунти. Строки та визначення.» та ін.. Технічний комітет по стандартизації України розробляє національну систему стандартів «Система стандартів по охороні навколишнього середовища. Системи екологічного управління. Основні положення», яка б відповідала Міжнародній системі стандартів ISO (Міжнародна організація стандартизації). Державні нормативи (стандарти) є обов’язковими для виконання і починають діяти в порядку, встановленому законодавством. В області екологічної експертизи проекти не признаються прийнятими до реалізації, якщо вони за показниками впливу на НС поступаються раніше прийнятим проектам, або не задовольняють системі стандартів якості навколишнього середовища.

^ 3. Біохімічна стійкість органічної речовини – це показник, що визначається співвідношенням перманганатної та біхроматної окислюваності води: якщо вона менше 40%, то в водоймі переважає стійка в біохімічному відношенні органічна речовина (гумус, феноли та ін.).

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний гірничий університет

Кафедра екології

КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки – 0708 «Екологія» Спеціальність – 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Навчальна дисципліна « Природоохоронне інспектування»

БІЛЕТ № 10

Відповіді

^ 1. Тестування з базової підготовки №10.

У процесі підготовки до перевірки інспектор зобов’язаний ознайомитись з документами і матеріалами, які керівництво об’єкту зобов’язане йому предоставити відповідно до чинного законодавства . До таких документів належать:

  • усе, крім: «матеріали по звіту лікарні щодо стану здоров’я всіх працівників заводу »;

^ 2. Гранично-допустимі концентрації як санітарно-гігієнічна норма.

Для оцінки якості середовища використовується гранично-допустима концентрація (ГДК) забруднювача, яка є медичною (санітарно-гігієнічною) нормою. Вона слугує для визначення ступеня забруднення НС та впливу того чи іншого забруднювача (токсиканта) на біоту та здоров’я людини. ГДК визначаються головними санітарними інспекціями в законодавчому порядку або рекомендуються

3. Біоценоз – спільність взаємопов’язаних організмів, що мешкають на будь-якій ділянці суходолу чи водоймища.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний гірничий університет

Кафедра екології

КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки – 0708 «Екологія» Спеціальність – 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Навчальна дисципліна « Природоохоронне інспектування»

БІЛЕТ № 11

Відповіді

^ 1. Тестування з базової підготовки №11.

В залежності від обсягу питань, яких торкається інспекція, перевірка може проводитися з залученням спеціалістів інших міністерств і відомст (Міністерства статистики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я, Держкомстандарту, Держкомгідромету та ін.), науково-дослідницьких установ, а також представників місцевих органів влади і громадськості. Така інспекція називається:

- комплексною.

^ 2. Види ГДК, їх преваги та недоліки.

При проведенні екологічної експертизи та інспектування використовують два види ГДК – середньодобову та максимально разову. Середньодобова ГДК – це рівень концентрації забруднювача, тривалий вплив якого на організм людини не викликає в ньому яких-небудь патологічних змін та захворювань. Максимально разова ГДК – це норматив, який допускає одночасний (разовий, впродовж 20-30 хвилин) вплив забруднювача більш високого рівня на організм людини, але який також не викликає патологічних змін та захворювань.

3. Вплив – це привнесення в НС, або виключення з нього будь-якої матеріальної субстанції чи інші дії, що спонукають зміни стану цього середовища.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний гірничий університет

Кафедра екології

КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки – 0708 «Екологія» Спеціальність – 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Навчальна дисципліна « Природоохоронне інспектування»

БІЛЕТ № 12

Відповіді

^ 1. Тестування з базової підготовки №12.

В залежності від обсягу питань, яких торкається інспекція, перевірка (інспекція) висвітлює питання, з яких отримане завдання від керівництва або вищих органів ДЕІ, а також перевірки, пов’язані з аварійними ситуаціями і які проводяться за сигналами і скаргами населення і називається:

- оперативною ( спеціальною );

^ 2. Підпороговий рівень дії токсиканту та підпороговий рівень шкідливості і іх значення для ГДК.

ГДК не враховує здібність токсиканта до трансформації в НС, що не дозволяє оцінювати реальний вплив забруднюючих речовин на біоту та людину. Токсичний ефект залежить від багатьох посилюючих та послаблюючих його факторів, у т.ч. – від температури та форми сполучення, в яких забруднювач присутній в навколишньому середовищі. Це можна побачити на прикладі з важкими металами: в одних випадках їх токсичність знижується (наприклад, при переході в склад хелатів, після адсорбції на детриті в частках ґрунту, і т.д.), в інших, навпаки, посилюється (наприклад, у ході реакції гідротирування, метилування і т. ін.). Враховуючи вказаний недолік, були використані спроби екологізації санітарних нормативів для водоймищ: пропонувалось в якості ГДК використовувати концентрацію токсичних речовин, яка спостерігається в зоні екологічного благополуччя (умовно чиста зона акваторії). Остання може бути визначена шляхом прямого хімічного аналізу або методом розрахунку розбавлення забруднюючих речовин по мірі віддалення від їх джерела.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКомплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
Кримінальна відповідальність (за порушення порядку проведення інспектування І прав його суб'єктів) інспекторів деі передбачається...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconМіністерство освіти І науки України
Освітньо-кваліфікаційна та професійно-кваліфікаційна структура складу педагогічних працівників 12
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКомплексна практична робота
Підготувати комп’ютер до роботи. Завантажити текстовий процесор. Створюваному файлу присвоїти ім’я «Практична робота 6-5»
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconТема. Комплексна практична робота "Робота в середовищі текстового...
Створити вміщений нижче документ. (Текст та таблиці створюються у Word, діаграму створити у Word )
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний);...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКваліфікаційна робота на здабуття ступеня бакалавра
Розділ II. Оцінка стану розвитку, регулювання та фінансування підприємств малого бізнесу в Україні. 7
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconРозповсюдження та тиражування без офіційного
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент адміністрування»...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconАкадемічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою
Суспільно-гуманітарний напрям(історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки icon1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки
Напрям психології, предметом вивчення та дослідження якого є поведінка біхевіоризм
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень та напрям підготовки (спеціальності),...
Освітньо-кваліфікаційний рівень та напрям підготовки (спеціальності), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка