Регламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, визначених cтаттями 81 та 82 Договору
Скачати 199.2 Kb.
НазваРегламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, визначених cтаттями 81 та 82 Договору
Сторінка1/3
Дата конвертації10.03.2013
Розмір199.2 Kb.
ТипРегламент
uchni.com.ua > Право > Регламент
  1   2   3
Розділ 8: Правила конкуренції

IІІ. Опис законодавства ЄС
Вторинне законодавство
1. Принципи конкуренції


Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty

OJ L 001, 04.01.2003, p.1

Регламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, визначених cтаттями 81 та 82 Договору

ОВ L 001, 04.01.2003, C. 1

Council Regulation (EC) No 2200/96 of 28 October 1996 on the common organization of the market in fruit and vegetables

OJ L 297, 21.11.1996, p. 1

Регламент Ради (ЄС) №2200/96 від 28 жовтня 1996 року щодо загальної організації ринку фруктів та овочів

ОВ L 297, 21.11.1996, C. 1

Council Regulation (EEC) No 2077/92 of 30 June 1992 concerning inter-branch organizations and agreements in the tobacco sector

OJ L 215, 30.07.1992, p. 80

Регламент Ради №2077/92 від 30 червня 1992 року щодо міжгалузевих організацій та угод в тютюновій галузі

ОВ L 215, 30.07.1992, C. 80

Council Regulation (EEC) No 1534/91 of 31 May 1991 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector

OJ L 143, 07.06.1991, p.1

Регламент Ради (ЄЕС) №1534/91 від 31 травня 1991 року щодо застосування статті 85(3) Договору до окремих категорій угод, рішень та узгоджених дій у сфері страхування

ОВ L 143, 07.06.1991, C. 1

Regulation (EEC) No 2988/74 of the Council of 26 November 1974 concerning limitation periods in proceedings and the enforcement of sanctions under the rules of the European Economic Community relating to transport and competition

OJ L 319, 29.11.1974, p.1

Регламент (ЄЕС) №2988/74 Ради від 26 листопада 1974 року щодо строків позовної давності у провадженнях та приведення у виконання санкцій відповідно до правил Європейського Економічного Співтовариства, що стосуються транспорту та конкуренції

ОВ L 319, 29.11.1974, C. 1

Regulation (EEC) No 2821/71 of the Council of 20 December 1971 on application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of agreements, decisions and concerted practices
OJ L 285, 29.12.1971, p.46

Регламент (ЄЕС) №2821/71 Ради від 20 грудня 1971 року щодо застосування статті 85(3) Договору до окремих категорій угод, рішень та узгоджених дій

ОВ L 285, 29.12.1971, C. 46

Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council of 26 June 1969 on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings

OJ L 156, 28.06.1969, p. 8

Регламент (ЄЕС) №1192/69 Ради від 26 червня 1969 року щодо загальних правил нормалізації бухгалтерського обліку, здійснюваного суб’єктами господарювання залізничного транспорту

ОВ L 156, 28.06.1969, С. 8

Regulation No 19/65/EEC of 2 March of the Council on application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices

OJ P 036, 06.03.1965, p.533

Регламент №19/65/ЄЕС від 2 березня Ради щодо застосування статті 85(3) Договору до окремих категорій угод та узгоджених дій

ОВ P 036, 06.03.1965, C. 533

EEC Council: Regulation No 26 applying certain rules of competition to production of and trade in agricultural products

OJ 030, 20.04.1962, p.993

Рада ЄЕС: Регламент №26 щодо застосування певних правил конкуренції до виробництва та продажу сільськогосподарської продукції

ОВ 030, 20.04.1962, C. 993

EEC Council: Regulation No 17: First Regulation implementing Articles 85 and 86 of the Treaty

OJ P 013 21.02.1962 p.204

Рада ЄЕС: Регламент №17, Перший Регламент, яким імплементовано статті 85 та 86 Договору

ОВ P 013, 21.02.1962, C. 204

Commission Regulation (EC) No 1400/2002 of 31 July 2002 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector

OJ L 203, 01.08.2002, p.30

Регламент Комісії (ЄС) № 1400/2002 від 31 липня 2002 року щодо застосування статті 81(3) Договору до окремих категорій вертикальних угод та узгоджених дій у сфері автотранспортних засобів

ОВ L 2003, 01.08.2002, C. 30

Commission Regulation (EC) No 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of research and development agreements
OJ L 304, 05.12.2000, p.7

Регламент Комісії (ЄС) №2659/2000 від 29 листопада 2000 року щодо застосування статті 81(3) Договору до категорій угод досліджень та розвитку

ОВ L 304, 05.12.2000, C. 7

Commission Regulation (EC) No 2790/1999 of 22 December 1999 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices
OJ L 336, 29.12.1999, p.21

Регламент Комісії (ЄС) №2790/1999 від 22 грудня 1999 року щодо застосування статті 81(3) Договору до окремих категорій вертикальних угод та узгоджених дій

ОВ L 336, 29.12.1999, C.21

Commission Regulation (EC) No 2842/98 of 22 December 1998 on the hearing of parties in certain proceedings under Articles 85 and 86 of the EC Treaty
OJ L 354, 30.12.1998, p. 18

Регламент Комісії (ЄС) № 2842/98 від 22 грудня 1998 року щодо слухань сторін у відповідних провадженнях, передбачених статтями 85 та 86 Договору про заснування ЄС

ОВ L 354, 30.12.1998, C. 18

Commission Regulation (EC) No 3385/94 of 21 December 1994 on the form, content and other details of applications and notifications provided for in Council Regulation No 17

OJ L 377, 31.12.1994, p. 28

Регламент Комісії (ЄС) №3385/94 від 21 грудня 1994 року щодо форми, змісту та інших деталей заяв та нотифікацій, передбачених Регламентом Ради №17

ОВ L 377, 31.12.1994, C. 28

2001/462/EC,ECSC: Commission Decision of 23 May 2001 on the terms of reference of hearing officers in certain competition proceedings. (notified under document number C(2001) 1461)
OJ L 162 , 19.06.2001, p. 21

2001/462/ЄС, ЄСВС: Рішення Комісії від 23 травня 2001 року щодо компетенції посадових осіб, відповідальних за проведення слухань у конкуренційних провадженнях (нотифіковано за номером С(2001) 1461)

ОВ L 162, 19.06.2001, C. 21

Commission Notice - Guidelines on the applicability of Article 81 to horizontal co-operation agreements

OJ C 3, 06.01.2001, p. 2

Повідомлення Комісії – Вказівки щодо можливості застосування статті 81 до горизонтальних угод співробітництва

ОВ C 3, 06.01.2001, C. 2

Commission Notice - Guidelines on Vertical Restraints

OJ C 291, 13.10.2000, p. 1

Повідомлення Комісії – Вказівки щодо вертикальних обмежень

ОВ С 291, 13.10.2000, С.1

Information from the Commission – Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 15(2) of Regulation No 17 and Article 65(5) of the ECSC Treaty
OJ C 9, 14.01.1998, р. 3

Інформація від Комісії – Вказівки щодо методу визначення розмірів штрафів, які накладаються відповідно до статті 15(2) Регламенту №17 та статті 65(5) Договору про заснування ЄСВС

ОВ С 9, 14.01.1998, С. 3

Guidelines on the application of EEC competition rules in the telecommunications sector

OJ C 233, 06.09.1991, p. 2

Вказівки щодо застосування правил конкуренції ЄЕС у сфері телекомунікацій

ОВ С 233, 06.09.1991, С. 2

Commission notice on immunity from fines and reduction of fines in cartel cases

OJ C 45, 19.02.2002, p. 3

Повідомлення Комісії щодо імунітету від штрафів та зменшення штрафів в справах про картелі

ОВ С 45, 19.02.2002, С. 3

Commission Notice on agreements of minor importance which do not appreciably restrict competition under Article 81(1) of the Treaty establishing the European Community (de minimis)

OJ C 368, 22.12.2001, p. 13

Повідомлення Комісії щодо незначних угод, які істотно не обмежують конкуренцію відповідно до статті 81(1) Договору про заснування Європейського Співтовариства (de minimis)

ОВ С 368, 22.12.2001, С. 13

Notice from the Commission on the application of the competition rules to the postal sector and on the assessment of certain State measures relating to postal services

OJ C 039, 06.02.1998, p. 2

Повідомлення Комісії щодо застосування правил конкуренції в поштовій сфері та стосовно оцінки окремих державних заходів, які стосуються поштової сфери

ОВ С 039, 06.02.1998, С 2

Commission Notice on the definition of the relevant market for the purposes of Community competition law

OJ C 372, 09.12.1997, р. 5

Повідомлення Комісії щодо визначення “відповідного ринку” для цілей конкурентного права Співтовариства

ОВ С 372, 09.12.1997, С. 5

Commission notice on the internal rules of procedure for processing requests for access to the file in cases under Articles 85 and 86 [now 81 and 82] of the EC Treaty, Articles 65 and 66 of the ECSC Treaty and Council Regulation (EEC) No 4064/89

OJ C 23, 23.01.1997, p. 3

Повідомлення Комісії щодо внутрішніх процесуальних правил обробки заяв про доступ до матеріалів справи, провадження в яких ведеться на підставі статей 85 та 86 [тепер 81 та 82] Договору про заснування ЄС, статей 65 та 66 Договору про заснування ЄСВС та Регламенту Ради (ЄЕС) №4064/89

ОВ С 23, 23.10.1997, С. 3

Commission Notice on cooperation between national competition authorities and the Commission in handling cases falling within the scope of Articles 85 or 86 of the EC Treaty

OJ C 313, 15.10.1997, p. 3

Повідомлення Комісії щодо співпраці між національними компетентними органами та Комісією при розгляді справ, які потрапляють у сферу дії статті 85 чи 86 Договору про заснування ЄС

ОВ С 313, 15.10.1997, С. 3

Commission Notice on the non-imposition or reduction of fines in cartel cases

OJ C 207, 18.07.1996, р. 4

Повідомлення Комісії щодо звільнення або зменшення розміру штрафів у справах про картелі

ОВ С 207, 18.07.1996, С. 4

Commission notice on cooperation between national courts and the Commission in applying Articles 85 and 86 of the EEC Treaty
OJ C 039, 13.02.1993, p. 6

Повідомлення Комісії щодо співпраці між національними судами та Комісією при застосуванні статей 85 та 86 Договору про заснування ЄЕС

ОВ С 039, 13.02.1993, С. 6

Notice from the Commission on procedures concerning notifications pursuant to Article 4 of Council Regulation No17/62

OJ C 295, 02.11.1983, p. 6

Повідомлення Комісії щодо процедур, які стосуються нотифікації, здійснюваної відповідно до статті 4 Регламенту Ради №17/62

ОВ С 295, 02.11.1983, С. 6

Commission notice of 18 December 1978 concerning its assessment of certain subcontracting agreements in relation to Article 85 (1) of the EEC Treaty
OJ C 001, 03.01.1979, p. 2

Повідомлення Комісії від 18 грудня 1978 року стосовно оцінки окремих субпідрядних угод у відношенні положень статті 85(1) Договору про заснування ЄЕС

ОВ С 001, 03.01.1979, С. 2

Notice concerning imports into the Community of Japanese goods falling within the scope of the Rome Treaty
OJ C 111, 21.10.1972, p. 13

Повідомлення стосовно імпорту до Співтовариства товарів походженням з Японії, які потрапляють у сферу дії Римського Договору

ОВ С 111, 21.10.1972, С. 13

Commission Notice on exclusive dealing contracts with commercial agents

OJ 139, 24.12.1962, p. 2921

Повідомлення Комісії щодо ексклюзивних угод, які укладаються з комерційними агентами

ОВ 139, 24.12.1962, С. 2921

Communication from the Commission - Services of general interest in Europe

OJ C 017, 19.01.2001, p. 4

Повідомлення Комісії – Послуги загального інтересу в Європі

ОВ С 017, 19.01.2001, С. 4


2. Обмежувальні дії


* Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty

OJ L 001, 04.01.2003, p.1

Також в розділі “Принципи конкуренції”.

Commission Regulation (EC) No 2658/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of specialisation agreements

OJ L 304, 05.12.2000, p.3

Регламент Комісії (ЄС) №2658/2000 від 29 листопада 2000 року щодо застосування статті 81(3) Договору до певних категорій угод спеціалізації

ОВ L 304, 05.12.2000, C. 3


2.1. Заборонені угоди


* Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty

OJ L 001, 04.01.2003, p.1

Також в розділах “Принципи конкуренції” та “Обмежувальні дії”.

Council Regulation (EEC) No 3976/87 of 14 December 1987 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices in the air transport sector

OJ L 374, 31.12.1987, p.9

Регламент Ради (ЄЕС) №3976/87 від 14 грудня 1987 року щодо застосування статті 85 (3) Договору до окремих категорій угод та узгоджених дій в сфері авіаційного транспорту

ОВ L 374, 31.12.1987, C. 9

Council Regulation (EEC) No 3975/87 of 14 December 1987 laying down the procedure for the application of the rules on competition to undertakings in the air transport sector
OJ L 374, 31.12.1987, p.1

Регламент Ради (ЄЕС) №3975/87 від 14 грудня 1987 року, яким визначено процедуру застосування правил конкуренції до суб’єктів господарювання у сфері авіаційного транспорту

ОВ L 374, 31.12.1987, C. 1

Council Regulation (EEC) No 4056/86 of 22 December 1986 laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 of the Treaty to maritime transport
OJ L 378, 31.12.1986, p.4

Регламент Ради (ЄЕС) №4056/86 від 22 грудня 1986 року, яким встановлено деталізовані правила застосування статей 85 та 86 Договору до морського транспорту

ОВ L 378, 31.12.1986, C. 4
  1   2   3

Схожі:

Регламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, визначених cтаттями 81 та 82 Договору iconРегламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції...
Регламент Ради (ЄС) n 23/97 від 20 грудня 1996 року щодо статистики рівня та структури витрат на оплату праці
Регламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, визначених cтаттями 81 та 82 Договору iconРегламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування...
Регламент Ради (ЄС) № No 2157/2001 від 8 жовтня 2001 року щодо статуту Європейської компанії (ЄК)
Регламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, визначених cтаттями 81 та 82 Договору iconРегламент (ЄС) n 2560/2001 Європейського Парламенту та Ради від 19...
Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/47/єс від 6 червня 2002 року щодо угод про використання фінансових активів в якості...
Регламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, визначених cтаттями 81 та 82 Договору iconРегламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16...
Регламент Ради (ЄС) n 550/97 від 24 березня 1997 року щодо операцій стосовно віл/снід операцій в країнах, що розвиваються
Регламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, визначених cтаттями 81 та 82 Договору iconРегламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) n 1606/2002 від 19...

Регламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, визначених cтаттями 81 та 82 Договору iconРозпорядження
Ради регіонів від 13 грудня 2010 року, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 січня 2011 року №15 “Про заходи...
Регламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, визначених cтаттями 81 та 82 Договору iconПро затвердження Правил експлуатації вогнегасників
З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення...
Регламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, визначених cтаттями 81 та 82 Договору iconРегламент Ради (єес) №218/92 від 27 січня 1992 року щодо адміністративного...

Регламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, визначених cтаттями 81 та 82 Договору iconПравила розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської...
Дані Правила розроблені згідно із Законом України „Про рекламу", постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067...
Регламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, визначених cтаттями 81 та 82 Договору iconЗакон україни
ВР, від 24 березня 1998 року n 208/98-вр, від 6 жовтня 1998 року n 163-xiv, від 20 листопада 1998 року n 277-xiv, від 1 грудня 1998...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка