До самоаналізу освітньої діяльності
Скачати 86.42 Kb.
НазваДо самоаналізу освітньої діяльності
Дата конвертації11.03.2013
Розмір86.42 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ЗАУВАГИ

ДО САМОАНАЛІЗУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ


 1. Самоаналіз освітньої діяльності закладу освіти здійснюється працівниками цього закладу з метою виявлення і використання наяв­них можливостей загальноосвітньої підготовки на рівні державних ви­мог у передатестаційний період.

 2. Згідно з «Порядком державної атестації загальноосвітніх, до­шкільних та позашкільних навчальних закладів», затвердженого нака­зом Міністерства освіти і науки України за № 553 від 24.07.2001 року матеріали самоаналізу освітньої діяльності, що містять основні відомо­сті про заклад: стан матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення, про організацію та здійснення навчально-виховного процесу, копії навчальних планів та авторських програм то­що, подаються експертній комісії не пізніше як за 2 місяці до прове­дення атестації закладу освіти.

 3. Основними завданнями самоаналізу є:
 • оцінка стану організації та здійснення навчально-виховного процесу;

 • встановлення відповідності знань, умінь та навичок учнів ви­могам навчальних планів і програм, державним стандартам;

 • визначення відповідності матеріально-технічного та навчаль­но-методичного забезпечення вимогам навчальних програм, планів і державним вимогам та нормам;

оцінка якісного складу педагогічних та керівних працівників.
4. Для проведення самоаналізу діяльності загальноосвітнього на­вчального закладу наказом директора закладу створюється робоча гру­па (комісія) із числа досвідчених працівників колективу, затверджуєть­ся план та програма самоаналізу, визначаються строки виконання та відповідальні особи за підготовку підсумкових матеріалів.

 1. Самоаналіз здійснюється шляхом:
 • вивчення чинних правових та нормативних державних доку­ментів з питань освіти;

 • аналізу плануючої, облікової та звітної документації і матеріалів;

 • аналізу відгуків батьків та громадськості про якість освітньої підготовки учнів;

 • огляду та оцінки навчально-матеріальної бази;

 • вивчення та аналізу управлінських наказів, рішень педагогіч­ної ради, засідань методичних комісій та інших управлінських структур навчального закладу;

 • взаємовідвідування уроків та позашкільних виховних заходів;

 • організації виконання учнями класів тематичних і комплекс­них контрольних робіт з навчальних предметів;

 • огляду та оцінки санітарно-технічного стану навчально-матеріальної бази, оснащення навчальних і соціально-побутових приміщень, їх навчально-методичного забезпечення;

 • аналізу керівного та педагогічного складу;

 • співбесіди з керівниками, педагогічними працівниками, бать­ками, громадськістю, учнями;

 • анкетування;

 • інші засоби моніторингу.
 1. Матеріали самоаналізу освітньої діяльності містять письмовий звіт про самоаналіз, копії навчальних планів та програм, таблиці, діаг­ностичні карти, матеріали анкетування тощо.

 2. Основними вимогами до письмового звіту про самоаналіз є:


об'єктивність і достовірність аналітичного матеріалу, оцінки реального стану з усіх напрямків діяльності закладу освіти;

 • повний всебічний виклад аналітичного матеріалу;

 • чітка структура і логічна послідовність;

 • порівняльна оцінка;

 • аргументованість і пояснення механізмів оцінювання;

 • встановлення причинно-логічних зв'язків у викладі;

 • доведення фактами;

 • наявність додатків: таблиць, графіків, діаграм тощо;

 • обґрунтованість висновків щодо нововведень та інших аспектів діяльності школи ;
 • лаконічність та простота викладу матеріалу;

відповідність вимогам Інструкції з ведення ділової документа­ції у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, за­твердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. за № 240.

 1. Звіт про самоаналіз розглядається на засіданні педагогічної ради
^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

ОПИСОВОЇ ЧАСТИНИ

«САМОАНАЛІЗУ ТА САМООЦІНКИ

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

(назва)

з року по рік

_________________________

І. Вступна частина:

 • який період відображено в самоаналізі?

 • які теоретичні матеріали, практичний досвід були використані під час підготовки матеріалів?

 • які критерії, показники, параметри освітньої діяльності бра­лись до уваги?

 • який був використаний інструментарій для збору, вимірюван­ня та оцінювання інформації?

 • як здійснювалась обробка інформації?

 • які загальні тенденції в розвитку закладу були виявлені?

 • які напрями освітньої діяльності розвиваються на низькому рі­вні?

 • які перспективи розвитку закладу?

Інформаційна довідка про навчальний заклад:

 • повна назва школи, засновник, власність, традиції, особливі досягнення;

 • відомості про контингент учнів: загальна кількість, рух учнів, середня наповненість класів по паралелях, по школі; класи-комплекти;

 • відомості про педагогічні кадри, кваліфікація, вік, стаж;

 • вакансії;

 • сумісники;

 • групи продовженого дня, зміни;

 • підвіз дітей в школу;

 • характеристика мікрорайону, авторитет школи в мікрорайоні;

 • проблеми, які потребують нагального вирішення.

II. Аналіз результативності навчально-виховного процесу:

 • рівень навчальних досягнень (показники якості навченості по предметах, по класах, по школі або середні бали);

 • продовження навчання учнів 9-х класів;

 • вступ випускників у вищі навчальні заклади;

 • участь учнів у конкурсах, предметних олімпіадах, інтелектуа­льних турнірах;

 • види і форми діагностування навченості (успішності) адмініс­трацією навчального закладу та працівниками відділу освіти та РМК;

 • застосування моніторингових досліджень у навчально-виховному процесі.

Аналіз базової і додаткової освіти:

 • дотримання наступності;

 • зв'язок базового і профільного навчання;

 • обов'язкові та авторські програми;

 • застосування нових технологій;

 • виконання програм;

 • динаміка якості викладання предметів;

 • показники якості навченості (успішності) по предметах (порів­няльний аналіз);

 • стимулювання учнів за успіхи у навчанні.

Аналіз здійснення обов'язкової освіти:

 • чи всі діти в мікрорайоні охоплені навчанням?

 • чи притаманні школі явища плинності учнів?

 • заходи щодо збереження контингенту учнів;

 • зв'язок з дошкільними установами;

 • робота з громадськими закладами та організаціями;

 • робота щодо охорони прав дитинства.

III. Аналіз організації навчально-виховного процесу:

 • дотримання пріоритетних принципів реформування навчально-виховного процесу (демократизація,гуманізація,диференціація,інтеграція навчання);

 • комплектування класів, забезпечення варіативного навчання;

 • навчальний план, навчальні програми, календарні плани;

 • організація роботи школи щодо виконання Закону «Про мо­ви»;

 • методичний супровід навчально-виховного процесу;

 • рівень викладання навчальних предметів;

 • оцінювання знань, умінь і навичок;

 • самооцінка ведення шкільної документації.

^ IV. Аналіз системи врядування закладом освіти:

 • моделювання школи;

 • планування роботи;

 • структура закладу освіти;

 • структура врядування;

 • створення цілісної системи інформаційно-аналітичного забез­печення;

 • оперативність і доцільність управлінських рішень;

 • система стимулювання роботи педагогічних працівників;

 • якість здійснення діагностики і моніторингу елементів навча­льно-виховного процесу;

 • ефективність внутрішкільного контролю;

 • застосування інноваційних моделей управління.

^ V. Аналіз системи виховної роботи:

 • реалізація педагогічної концепції, яка лежить в основі вихов­ної роботи закладу;

 • рівень спеціалізації випускників;

 • забезпечення єдності фізичного, духовного та інтелектуально­го розвитку особистості;

 • експериментальна дослідницька виховна робота;

 • координація всіх виховних заходів, їх доцільність, достатність, розумний чіткий ритм;

 • інтеграція виховних дій в комплексі;

 • національне спрямування виховної роботи у школі;

 • впровадження нових форм і методів виховання учнів, їх ефек­тивність;

 • діагностування рівня вихованості;

 • результативність виховної роботи;

 • управління виховною роботою;

 • методичний супровід виховної роботи.

^ VI. Аналіз роботи з педагогічними кадрами:

 • укомплектованість школи педагогічними працівниками з від­повідною освітою;

 • дотримання норм трудового законодавства;

 • якісний склад педагогічних кадрів;

 • діагностування професійної компетентності та особистих яко­стей педагогів;

 • розподіл педагогічного навантаження;

 • заходи щодо зміцнення складу педагогічних працівників та їх захисту;

 • прогнозування якісного і кількісного складу педагогічних пра­цівників;

 • стимулювання праці педагогічних працівників;

 • формування управлінського резерву;

 • доцільність розстановки кадрів для врядування закладом осві­ти (заступники директора, керівники методоб'єднань, класні керівники);

 • дотримання управлінської етики при оцінюванні процесів та результатів педагогічної діяльності;

 • застосування діагностичних методик та методів експертного оцінювання під час атестації кадрів;

 • врахування самооцінки, оцінки батьків та учнів для формуван­ня констатуючої атестаційної оцінки;

 • стимулювання соціально-психологічної адаптації молодих учителів;

 • морально-психологічний мікроклімат у педагогічному колек­тиві;

 • формування високої педагогічної культури учителів;

 • стимулювання якісної роботи учителя.

VII. Матеріально-технічне забезпечення:

 • відповідність будівель та приміщень навчального закладу реа­лізації завдань освітніх програм;

 • утримання додаткових шкільних приміщень;

 • організація підсобного господарства;

 • стан навчальних кабінетів, лабораторій, бібліотеки, майсте­рень, спортзалів, спортмайданчиків, навчально-дослідних ді­лянок;

 • робоче місце учня і вчителя;

 • ефективність роботи шкільної бібліотеки, забезпеченість під­ручниками;

 • стан комп'ютеризації навчального закладу, рівень комп'ютерної грамотності;

 • дотримання техніки безпеки, температурного режиму і саніта­рно-гігієнічних норм;

 • фінансове забезпечення діяльності закладу освіти;

 • збереження шкільного майна;

 • охорона і використання землі, яка надана школі.

VI!!. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та працівників закладу:

 • встановлення взаємозв'язку діяльності школи і сім'ї;

 • налагодження взаємодії навчального закладу з іншими органі­заціями та закладами;

 • запобігання негативному впливу соціального середовища та виховання дітей;

 • дотримання прав і свобод учасників навчально-виховного процесу;

 • надання соціальної підтримки дітям-сиротам, дітям, позбавле­ним батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сі­мей;

 • організація медичного обслуговування та харчування учнів;

 • моральне та матеріальне стимулювання педагогів, учнів, бать­ків;

 • стан дитячого травматизму;

 • престиж школи в мікрорайоні, області;

 • додаткові напрямки та показники освітньої діяльності.IX. Висновки.

Самооцінка.

Основні напрямки розвитку навчального закладу.

Схожі:

До самоаналізу освітньої діяльності iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про наукову І науково-технічну діяльність", "Про авторське право І суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову...
До самоаналізу освітньої діяльності iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про наукову І науково-технічну діяльність", "Про авторське право І суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову...
До самоаналізу освітньої діяльності iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Становлення нової освітньої парадигми неперервної освіти дорослих, готовність навчатися впродовж життя – головна вимога часу, яка...
До самоаналізу освітньої діяльності icon2. Урок відносно самостійна ланка у системі навчання
Схеми аналізу уроків за різними аспектами. Орієнтовна схема комплексного аналізу уроку. Орієнтовні схеми аналізу уроків відповідно...
До самоаналізу освітньої діяльності iconПровадження освітньої діяльності у Чигиринському технікумі Уманського...
Провадження освітньої діяльності у Чигиринському технікумі Уманського державного аграрного університету здійснюється відповідно до...
До самоаналізу освітньої діяльності iconЗ/п Показники освітньої діяльності
Забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами робота вчителів за фахом
До самоаналізу освітньої діяльності iconЗ/п Показники освітньої діяльності
Забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами робота вчителів за фахом
До самоаналізу освітньої діяльності iconКнига наказів з кадрових питань
Ліцензія на право здійснення закладом освітньої діяльності. Відтиски печатки, штампу
До самоаналізу освітньої діяльності iconОцінювання освітніх інновацій та заявок на проведення дослідно-експериментальної...
Узгодженість змісту освітньої інновації з нормативно-правовими актами, чинним законодавством, що регламентують функціонування освітньої...
До самоаналізу освітньої діяльності iconНаказ
Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка