І. Загальні положення
Скачати 363.05 Kb.
НазваІ. Загальні положення
Сторінка1/2
Дата конвертації12.03.2013
Розмір363.05 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2


ДОДАТОК

до рішення міської ради

від______________№_____

ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Начальник відділу Рішенням педагогічної

освіти ради сш №1 протокол № 22

____________________ від 20 червня 2003 р.

А.П.Нізовкіна
ЗАТВЕРДЖЕНО: Реєстраційний №________

Рішенням міської ради Зареєстрований в Ровеньків-

№____від___________ ському міськвиконкомі

Рішення №____ від__________
Міський голова Заступник міського голови

____________________ __________________________

М.М. Єфремов О.В. Орлова


СТАТУТ

Ровеньківського навчально-виховного комплексу

школа І ступеня - гімназія

^

І. Загальні положення1.1. Ровеньківський навчально-виховний комплекс школа І ступеня – гімназія (далі – Ровеньківський НВК) є приємником спеціалізованої школи №1 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів і реорганізований __________________________________________

___________________________________________________________________________________ ,

(назва рішення, дата, № рішення)

знаходиться у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса Ровеньківського НВК :

94700, вул. Комуністична, буд. №5, м. Ровеньки Луганської області

телефон: 9-38-48

1.3. Ровеньківський НВК є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником Ровеньківського НВК є Ровеньківська міська рада Луганської області, яка фінансує Ровеньківський НВК, встановлює статус, забезпечує ремонт приміщень, харчування учнів.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалі­зації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, розвиток здібної обдарованої особистості.

1.6. Головними завданнями Ровеньківського НВК є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну серед­ню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народ­них традицій і звичаїв,

державної та рідної мови, національних цін­ностей українського народу та інших народів і

націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською

позицією, почуттям національної са­мосвідомості, особистості, підготовленої до

професійного самови­значення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав

і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за

свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

реалізація права учнів на вільне формування полі­тичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я ін­ших громадян як найвищої

соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення

фізичного та пси­хічного здоров'я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і

суспільство;

створення умов для розвитку здібностей обдарованої особистості;

надання поглибленої наукової підготовки з окремих предметів;

формування державної позиції, особистої гідності.

1.7. Ровеньківський НВК в своїй діяльності керується Конституці­єю України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, за­твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Ровеньківський НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Ровеньківський НВК несе відповідальність перед особою, сус­пільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освіт­ньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У Ровеньківському НВК визначена українська та російська мови навчання і запроваджено поглиблене вивчення математики, інформатики, фізики, хімії, англійської мови, української мови, геграфії, біології, історії, визначено профілі навчання: гуманітарний та фізико-математичний.

1.11. Ровеньківський НВК має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експери­ментальні та індивідуальні робочі навчальні плани і власні програми;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експеримен­тальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохо­чення до учасників навчально-виховного процесу;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні над­ходження у порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

самостійно планувати роботу, вирішувати питання навчально-виховної, методичної, фінансово-господарської діяльності;

самостійно використовувати всі види асигнувань, затверджувати структуру і штатний розклад у межах встановленого фонду заробітної плати;

створювати штатний розклад;

проводити факультативні, індивідуальні, додаткові заняття, надавати платні послуги;

запрошувати на роботу спеціалістів за договорними умовами;

встановлювати форму для учнів;

залучати батьків до ремонту приміщень Ровеньківського НВК.

1.12. У Ровеньківському НВК створюються та функціонують:

науково-методична рада;

методична школа вчителів-предметників;

методична школа вчителів початкових класів;

методична школа класних керівників;

психологічна служба;

предметні кафедри;

творчі групи вчителів.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Ровеньківською міською дитячою поліклінікою.

1.14. Взаємовідносини Ровеньківського НВК з юридичними і фі­зичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
II. Організація навчально-виховного процесу
2.1. Ровеньківський НВК планує свою роботу самостійно відповід­но до перспективного, річного і календарного планів роботи.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою Ровеньківського НВК.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний про­цес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Ровеньківського НВК погоджується радою навчального закладу і затверджується Головним управлінням освіти Луганської обласної державної дміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні пра­цівники Ровеньківського НВК самостійно добирають програ­ми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, ди­дактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття осві­ти на рівні державних стандартів.

2.4. Ровеньківський НВК здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Бажаючим надається право для індивідуального навчання, прискореного закінчення Ровеньківського НВК, проходження державної підсумкової атестації екстерном, а також на базі вищих навчальних закладів.

2.5. До гімназії зараховуються учні, які закінчили початкову школу і пройшли конкурсний відбір. До першого класу зараховуются, як правило, діти з 6 років що набули шкільної зрілості, зумовленої психодинамічним обстеженням. Такі обстеження проводяться психологом Ровеньківського НВК та лікарями - спеціалістами.

2.6. Зарахування учнів до Ровеньківського НВК здій­снюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для не­повнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зраз­ка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності осо­бової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки Укра­їни зразка.

Учень може бути відрахований із гімназії за причиною неуспішності протягом будь-якого року навчання.

2.7. Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу може організовуватись навчання при дитячому садку.

2.8. Структура навчального року (чверті, семестри), режим роботи, а також тижневе навантаження учнів встановлюються у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з міським відділом освіти.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і за­кінчуються у 1-4 класах не пізніше 31 травня (175 робочих днів), у 5-х — 11(12)-х не пізніше 1 липня (190 робочих днів) наступного року.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види дія­льності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з відповідними структурними підрозділами міської державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю Ровеньківського НВК запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів, влітку - не менше 8 тижнів.

Для учнів 1-11(12) класів встановлюються додаткові тижневі канікули у лютому місяці.

2.10. Тривалість уроків у Ровеньківському НВК становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин, у п'ятих — одинадцятих (дванадцятих) — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допуска­ється за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визнача­ється розкладом уроків,що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою на­вчального закладу і затверджується директором. Перевага віддається проведенню уроків парами у 5-11(12) класах.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять і становить: для 1-4 класів – 5-денний робочий тиждень, для 5-11(12) класів – 6-денний робочий тиждень.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Ровеньківському НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні, платні та ін­ші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предме­ту визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і не може перевищувати 1/3 виконаного матеріалу за урок.

2.13. У Ровеньківському НВК визначення рівня досягнень учнів у на­вчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досяг­нень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому — згідно рішення педагогічної ради гімназії.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчаль­ний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінюван­ня доводяться до відома учнів класним керівником.

2.15. Порядок переведення і випуск учнів Ровеньківського НВК визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчаль­них закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки Украї­ни від 05. 02. 2001 р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08. 02. 2001 р. за № 120/5311.

2.16. При переведені учнів з початкової школи до гімназії передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та англійської мови.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закін­чили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту за­гальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсум­кової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14. 12. 2000 р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19. 12. 2000 р. за №925/5146.

2.18. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи — табель успішності;

по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні навчального закладу — атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюють­ся такі форми морального і матеріального заохочення

 • нагорода почесною грамотою;

 • ногорода цінним подарунком;

 • встановлення стипендії;

 • матеріальне заохочення

в межах коштів, передбачених на ці цілі.
III. Учасники навчально-виховного процесу
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу Ровеньківського НВК є:

учні ;

керівники;

педагогічні працівники;

психологи, бібліотекарі;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право на:

 • вибір профілю та форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкіль­них та позакласних занять;

 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та ліку­вально-оздоровчою базою гімназії;

 • доступ до інформації з усіх галузей знань;

 • участь у різ­них видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 • участь у роботі органів громадського самоврядування Ровеньківського НВК;

 • участь в обговоренні і внесення власних пропозицій щодо ор­ганізації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

 • участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізично­го насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

 • отримання додаткових платних послуг у гімназії;

 • різні форми морального та матеріального заохочення (премії, цінні подарунки, тощо) за високі результати у навчанні. Учням Ровеньківського НВК рішенням ради може бути ризначена стипендія за рахунок власних коштів, або цільових надходжень від різних установ, добродійних фондів, товариств, організацій, фізичних осіб, тощо.

3.4. Учні зобов'язані:

систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, під­вищувати свій загальнокультурний рівень;

виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку;

бережливо ставитись до майна Ровеньківського НВК і особистого майна;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, у тому числі з благоустрою території та приміщень Ровеньківського НВК, що не заборонені чинним законодавством;

брати участь у творчих заходах, олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях, тощо згідно індивідуальних здібностей;

дотримуватися правил особистої гігієни;

дбати про охайний зовнішній вигляд;

носити гімназійну форму.

3.5. Педагогічними працівниками Ровеньківського НВК можуть бу­ти особи з високими моральними якостями, які мають відповідну пе­дагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, у певних випадках – професійну практичну підготовку, здійсню­ють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє ви­конувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодав­ством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами. Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади міським відділом освіти за поданням директора Ровеньківського НВК.

3.7. Прийом педагогічних працівників на роботу до Ровеньківського НВК здійснюється згідно Положення про конкурсний відбір працівників, затвердженого радою гімназії.

3.8. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експе­риментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування навчально­го закладу;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку ви­значеному законодавством України;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення від­повідно до чинного законодавства;

отримання протягом навчального року доплати до тарифних ставок за значні досягнення педагогічної діяльності згідно кваліфікаційних категорій у розмірі:

спеціаліст –15%;

ІІ категорія – 30 %;

І категорія – 50%;

Вища категорія – 80 %;

Звання “старший учитель”, “учитель–методист” – 100%;

-користування подовженою оплачуваною відпусткою;

-підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

- різні форми морального та матеріального заохочення (премії, цінні подарунки, тощо).

Відволікання педагогічних працівників від виконання професій­них обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати статут навча­льного закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисцип­лін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових держа­вних вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу Ровеньківського НВК;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, стар­ших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну май­стерність, загальну і політичну культуру;

виконувати накази і розпорядження директора Ровеньківського НВК, органів управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У Ровеньківському НВК обов'язково проводиться атестація педа­гогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм вла­сності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років від­повідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівни­ків України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують ста­тут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не ви­конують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній поса­ді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Ровеньківського НВК;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування гімназії та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей, а також за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної се­редньої освіти у Ровеньківському НВК;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, ство­рювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, дер­жавної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цін­ностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

У разі невиконання батьками своїх обовязків, передбачених чинним законодавством та цим статутом, Ровеньківський НВК може виступати позивачем у суді з питання позбавлення їх батьківських прав.

3.13. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядуван­ня в Ровеньківському НВК;

керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14.Представники громадськості зобов'язані:

дотримуватися статуту Ровеньківського НВК, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
^ IV. Управління Ровеньківським НВК
4.1. Управління Ровеньківським НВК здійснюється її заснов­ником - Ровеньківською міською радою.

Безпосереднє керівництво Ровеньківським НВК здійснює її директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор Ровеньківського НВК та його заступники призначаються і звільняються з посади місцевим відділом освіти. Призначення та звільнення заступників директо­ра здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного за­конодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування Ровеньківського НВК є конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників навчального закладу — зборами трудового колективу;

учнів гімназії — класними зборами;

батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визнача­ється така кількість делегатів: від працівників навчального закла­ду - 28, учнів – 28, батьків і представників громадськості – 28.

Термін їх повноважень становить 2 роки.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішен­ня приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради навча­льного закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор на­вчального закладу, засновник.

Конференція:

обирає раду навчального закладу, її голову, встановлюють те­рмін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансо­во-господарської діяльності Ровеньківського НВК;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-вихов­ного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Ровеньківського НВК;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між конференцією діє рада Ровеньківського НВК.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо

розвитку Ровеньківського НВК та удосконалення навчально-виховного процесу;

 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управ­ління Ровеньківського

НВК;

 • розширення колегіальних форм управління Ровеньківським НВК;

 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-

виховного процесу;

4.3.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємо­дії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвит­ку Ровеньківського НВК та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в Ровеньківському НВК;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та гімназією з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педаго­гічного колективу, учнів II—III ступенів навчання, ба­тьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисель­ність визначаються конференцією гімназії.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів осо­би, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи ди­ректора навчального закладу, засновника, а також члена­ми ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявно­сті на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Ста­туту Ровеньківського НВК, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчально­го закладу.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності гімназії, пов'язаної з організаці­єю навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та куль­турно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчального закладу:

організовує виконання рішень конференцій;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності на­вчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи на­вчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Стату­ту навчального закладу;

затверджує режим роботи навчального закладу;

сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрун­товуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого са­моврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представ­лення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними ли­стами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамота­ми "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навча­льних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, вра­ховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його за­ступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорен­ня питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліп­шення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями ;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального за­охочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівниц­тві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги уч­ням;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в об­стеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в неспри­ятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодич­них видань;

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої осві­ти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих на­прямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При Ровеньківському НВК за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступно­сті загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення про­блем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприєм­ствами, установами, навчальними закладами, окремими громадяна­ми, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоров­чої бази навчального закладу;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фо­нду загальнообов'язкового навчання;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників Ровеньківського НВК;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та Ровеньківським НВК;

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представ­ників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, органі­зацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на кон­ференції Ровеньківського НВК шляхом голосування простою біль­шістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчаль­но-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому при­сутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на конференції, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відо­ма колективу Ровеньківського НВК, батьків, гро­мадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та ор­ганізаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повнова­ження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загально­освітнього навчального закладу, конференції про­позиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Ровеньківського НВК;

залучати додаткові джерела фінансування Ровеньківського НВК;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Ровеньківського НВК;

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосу­ються роботи Ровеньківського НВК, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

4.6. Директор Ровеньківського НВК:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раці­ональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та поза­шкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабіне­тами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і конт­ролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників Ровеньківського НВК;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Ровеньківського НВК і затвер­джується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального ро­ку допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою зго­дою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У Ровеньківському НВК створюється постійно діючий дорад­чий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Ровеньківського НВК.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Ровеньківського НВК;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі доку­ментів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх­ньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Ровеньківського НВК. Кількість засідань педа­гогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд ак­туальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.12.Учнівські збори класу – колективний орган учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою Ровеньківського НВК є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань Ровеньківського НВК на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

Учнівські збори класу:

-обирають органи учнівського самоврядування класу;

-висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;

-обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

4.13. Батьківські збори класу – колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори класу:

-обирають органи батьківського самоврядування;

-обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування Ровеньківського НВК;

-залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

-вносять на розгляд ради гімназії, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та Ровеньківського НВК;

-запрошують педагога-вихователя, вчителів, представників державних органів управління, адміністрації Ровеньківського НВК для обговорення стану і перспектив роботи класу і закладу, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

4.14. Навчально-виховний процес у Ровеньківському НВК є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

Залучання учнів до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не допускаються.

Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі у навчально-виховному процесі.

  1   2

Схожі:

І. Загальні положення iconПоложення про ІІІ освітній округ Загальні положення
Дане Положення складене на основі Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня...
І. Загальні положення icon1. Загальні положення
Це положення визначає принципи та механізми проведення конкурсу-огляду шкільних методичних кабінетів (методичних куточків)
І. Загальні положення iconКонкурси фахової майстерності I. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних та професійних змагань, їх організаційне,...
І. Загальні положення iconОсбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення
Це Положення «Про Ревізійну комісію осбб «Білий Будинок» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України...
І. Загальні положення iconПоложення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення
Природні та створень працею людей генетичні ресурси рослин є скарбницею інтелектуальних та матеріальних цінностей, яка має служити...
І. Загальні положення iconI. загальні положення
Відповідно до Законів України “Про правові засади цивільного захисту”, "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері...
І. Загальні положення iconПоложення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально –...
В загальноосвітньому навчально – виховному закладі створюються такі навчальні майстерні
І. Загальні положення iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
І. Загальні положення iconМетодичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення
І. Загальні положення iconПоложення про центр розвитку дитини Загальні питання
Внести до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка