Закон україни
Скачати 431.27 Kb.
НазваЗакон україни
Сторінка1/4
Дата конвертації27.02.2013
Розмір431.27 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4
ЗАКОН УКРАЇНИ N 2806-IV від 06.09.2005р.Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро дозвільну систему у сфері господарської діяльності

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.483 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1759-VI (
1759-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76
N 1869-VI (
1869-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 13, ст.128
N 2451-VI (
2451-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.547
Кодексом
N 2755-VI (
2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
Законами
N 3204-VI (
3204-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.426
N 3261-VI (
3261-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 43, ст.444
N 3392-VI (
3392-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 47, ст.532
Кодексом
N 3393-VI (
3393-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 48-49, ст.536
Законами
N 3610-VI (
3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53
N 3720-VI (
3720-17 ) від 08.09.2011
N 3993-VI (
3993-17 ) від 03.11.2011
N 4154-VI (
4154-17 ) від 09.12.2011
N 4403-VI (
4403-17 ) від 10.02.2012 }
{ У тексті Закону слово "адміністратор" в усіх відмінках і
числах замінено відповідно словами "державний
адміністратор" у відповідному відмінку та числі згідно
із Законом N 1869-VI (
1869-17 ) від 11.02.2010 }{ У тексті Закону, крім частини другої статті 8, слова
"Севастопольська міська державна адміністрація" в
усіх відмінках замінено словами "Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації" у
відповідному відмінку згідно із Законом N 2451-VI
(
2451-17 ) від 07.07.2010 }
Цей Закон визначає правові та організаційні засади
функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності
і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених
видавати документи дозвільного характеру, та державних
адміністраторів.

Стаття 1. Основні терміни

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

дозвільна система у сфері господарської діяльності -
сукупність урегульованих законодавством відносин, які виникають
між дозвільними органами, державними адміністраторами та
суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею документів
дозвільного характеру, переоформленням, видачею дублікатів,
анулюванням документів дозвільного характеру;

дозвільні органи - органи виконавчої влади, державні
колегіальні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи
дозвільного характеру; { Абзац третій частини першої статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від
07.07.2011 }

документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення,
погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган
зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому
права на провадження певних дій щодо здійснення господарської
діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності
якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо
здійснення господарської діяльності або видів господарської
діяльності;

місцеві дозвільні органи - міські ради міст обласного та/або
республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх
виконавчі органи), районні та районні у містах Києві і Севастополі
державні адміністрації, територіальні (місцеві) органи центральних
органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені
відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до
проведення експертизи та обстеження об'єктів, на які видається
документ дозвільного характеру, видавати документи дозвільного
характеру у межах відповідної адміністративно-територіальної
одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць);
{ Абзац п'ятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 3204-VI ( 3204-17 ) від 07.04.2011, N 3993-VI
( 3993-17 ) від 03.11.2011 }

регіональні дозвільні органи - територіальні органи
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в
областях та Автономній Республіці Крим, органи виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації, їх посадові особи, уповноважені
відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до
проведення експертизи та обстеження об'єктів, на які видаються
документи дозвільного характеру, видавати такі документи в межах
відповідної адміністративно-територіальної одиниці; { Частину
першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3993-VI
( 3993-17 ) від 03.11.2011 }

об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру
(далі - об'єкт), - природні ресурси, земельна ділянка, ґрунтовий
покрив земельних ділянок, споруда, будівля, приміщення,
устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію
або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного
виду, робота та послуга, а також документи, які використовуються
суб'єктом господарювання у процесі проходження погоджувальної
(дозвільної) процедури (проектна документація на будівництво
об'єктів, землевпорядна документація, містобудівна документація,
гірничий відвід);

декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства (далі - декларація) - документ, яким суб'єкт
господарювання повідомляє державного адміністратора або
представника відповідного дозвільного органу про відповідність
своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий
спосіб суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних
дій щодо здійснення господарської діяльності або видів
господарської діяльності без отримання документа дозвільного
характеру.

Форма та порядок повідомлення державного адміністратора або
відповідного дозвільного органу про відповідність
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам
законодавства встановлюється Кабінетом Міністрів України; { Абзац
статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2451-VI
( 2451-17 ) від 07.07.2010 }

принцип мовчазної згоди - принцип, згідно з яким суб'єкт
господарювання набуває право на провадження певних дій щодо
здійснення господарської діяльності або видів господарської
діяльності без отримання відповідного документа дозвільного
характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або
уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та
документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк
документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його
видачі не видано або не направлено;

принцип організаційної єдності - принцип, згідно з яким
видача документів дозвільного характеру (переоформлення, видача
дублікатів, анулювання) суб'єктам господарювання здійснюється у
встановленому законодавством порядку у дозвільному центрі
державним адміністратором шляхом взаємодії з представниками
місцевих дозвільних органів; { Абзац частини першої статті 1 в
редакції Закону N 3204-VI ( 3204-17 ) від 07.04.2011 }

дозвільна (погоджувальна) процедура - сукупність дій, що
здійснюються суб'єктами господарювання, державними
адміністраторами та дозвільними органами під час проведення
погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які
передують отриманню документа дозвільного характеру;

дозвільний центр - робочий орган міської ради міста обласного
та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (її
виконавчого органу), обласної, Київської та Севастопольської
міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій,
уповноваженого Радою міністрів Автономної Республіки Крим
міністерства або республіканського комітету (далі - уповноважений
орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим), в якому
представники регіональних, місцевих дозвільних органів та
державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності
щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення,
видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру;
{ Абзац частини першої статті 1 в редакції Законів N 3204-VI
( 3204-17 ) від 07.04.2011, N 3993-VI ( 3993-17 ) від 03.11.2011 }

спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи у
сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) -
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію
державної політики у сфері підприємництва. { Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 2451-VI ( 2451-17 ) від 07.07.2010 }
{ Текст статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1759-VI
( 1759-17 ) від 15.12.2009; в редакції Закону N 1869-VI
( 1869-17 ) від 11.02.2010 }

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на дозвільні органи,
державних адміністраторів, уповноважений орган та суб'єктів
господарювання, які мають намір провадити або провадять
господарську діяльність.

2. Дія цього Закону не поширюється на відносини у сфері
ліцензування господарської діяльності (крім відносин щодо видачі
документів дозвільного характеру, необхідних для отримання
ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності),
державного експортного контролю, державного регулювання ринків
фінансових послуг, охорони державної таємниці (провадження
діяльності, пов'язаної з державною таємницею), захисту економічної
конкуренції, а також на дозвільну систему, що поширюється на
операції зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими матеріалами і
речовинами, сильнодіючими отруйними речовинами, дозвільну
діяльність у сфері використання ядерної енергії, дозвільну
діяльність у сфері цивільної авіації.

{ Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 3393-VI (
3393-17 ) від 19.05.2011 }3. Видача ветеринарних документів здійснюється відповідно до
цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами
України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) і "Про безпечність
та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ).

Видача, анулювання та поновлення сертифікатів суб'єкта
оціночної діяльності здійснюються відповідно до цього Закону з
урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ).

{ Текст статті 2 в редакції Закону N 1869-VI ( 1869-17 ) від
11.02.2010 }Стаття 3. Основні принципи державної політики з питань
дозвільної системи у сфері господарської діяльності

1. Основними принципами державної політики з питань
дозвільної системи у сфері господарської діяльності є:

захист прав, законних інтересів суспільства, територіальних
громад та громадян, життя громадян, охорона навколишнього
природного середовища та забезпечення безпеки держави;

розвиток конкуренції;

прозорість процедури видачі документів дозвільного характеру;

додержання рівності прав суб'єктів господарювання під час
видачі документів дозвільного характеру;

відповідальність посадових осіб дозвільних органів,
державних адміністраторів та суб'єктів господарювання за порушення
вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного
характеру;

зменшення рівня державного регулювання господарської
діяльності;

установлення єдиних вимог до порядку видачі документів
дозвільного характеру.

Стаття 4. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері
господарської діяльності

1. Виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з
одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються:

необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх
види;

дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного
характеру;

платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі
дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру;

строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову
у видачі документа дозвільного характеру;

вичерпний перелік підстав для відмови у видачі,
переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного
характеру; { Абзац шостий частини першої статті 4 в редакції
Закону N 3392-VI ( 3392-17 ) від 19.05.2011 }

строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість
строку дії такого документа;
{ Абзац восьмий частини першої статті 4 виключено на підставі
Закону N 2451-VI (
2451-17 ) від 07.07.2010 }
перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності. { Частину першу статті 4 доповнено
абзацом дев'ятим згідно із Законом N 3392-VI ( 3392-17 ) від
19.05.2011 }

2. Видача документів дозвільного характеру регіональними та
місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом
організаційної єдності.

{ Частина друга статті 4 в редакції Закону N 3204-VI ( 3204-17 )
від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3993-VI
(
3993-17 ) від 03.11.2011 }3. Суб'єкт господарювання за одержанням документів
дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів,
анулювання), що видаються місцевими дозвільними органами,
звертається до державного адміністратора в дозвільному центрі.

У роботі дозвільного центру беруть участь місцеві дозвільні
органи, до яких суб'єкт господарювання може звернутися за
консультацією.

{ Частина третя статті 4 в редакції Закону N 3204-VI ( 3204-17 )
від 07.04.2011 }4. Суб'єкт господарювання має право на провадження певних дій
щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської
діяльності на підставі подання декларації без отримання документа
дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської
діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів
України.

{ Статтю 4 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 2451-VI (
2451-17 ) від 07.07.2010 }
{ Текст статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1759-VI
(
1759-17 ) від 15.12.2009; в редакції Закону N 1869-VI
(
1869-17 ) від 11.02.2010 }  1   2   3   4

Схожі:

Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон инерции закон інерції закон природы закон природи закон сохранения...
В взаимодействие взаємодія взвешивание зважування вектор вектор внутренняя энергия внутрішня енергія время час
Закон україни iconЗакон україни
Закон україни n 208/94-вр від 14. 10. 1994 р. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності
Закон україни iconЗакон України про бібліотеки І бібліотечну справу
Закон вводиться в дію Постановою Верховної Ради України №33/95-вр від 27. 01. 95 р
Закон україни iconЗакон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Закон від 06. 12. 2012 №5515-vi)

Закон україни iconЗакон україни
З 1 січня 2013 рокуцей Закон втратить чинність згідно із Законом України від 17 листопада 2011 року n 4050-vi
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає основні завдання, принципи та організацію діяльності Кабінету Міністрів України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка