П О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ
Скачати 250.59 Kb.
НазваП О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ
Сторінка1/2
Дата конвертації12.03.2013
Розмір250.59 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2
                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИП О С Т А Н О В А
від 30 серпня 2007 р. N 1071
КиївПро затвердження Державної цільової
соціальної програми "Школа майбутнього"
на 2007-2010 роки
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму "Школа
майбутнього" на 2007-2010 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству економіки щороку за поданням Міністерства
освіти і науки включати визначені Програмою завдання, показники і
заходи до відповідних розділів проекту Державної програми
економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Міністерству фінансів, Міністерству освіти і науки,
Міністерству економіки, Міністерству регіонального розвитку та
будівництва під час складання проекту Державного бюджету України
на відповідний рік передбачати кошти на виконання завдань та
заходів Програми, у тому числі за рахунок субвенції на
соціально-економічний розвиток регіонів.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2007 р. N 1071

^ ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
"Школа майбутнього" на 2007-2010 роки
Загальна частина

Ця Програма спрямована на удосконалення національної системи
освіти, вироблення інноваційної освітньої та наукової стратегії з
урахуванням перспективи якісних змін в державі, а також на
створення належних умов для забезпечення громадянам рівного
доступу до здобуття якісної освіти, оновлення її змісту,
навчально-виховного процесу, підготовки учнів до життя в умовах
інформаційного суспільства, інтеграції української освіти в
світовий освітній простір.

Пріоритетами державної політики є розроблення і втілення в
життя освітніх інновацій, що якісно змінюють зміст, структуру,
форми, методи, засоби, технології навчання і виховання.

Якість і доступність освіти потребує прискореного
інноваційного розвитку, який ґрунтується на прогресивних світових
освітніх тенденціях, сучасних навчальних технологіях та забезпечує
цілеспрямований навчально-виховний процес, що відповідає запитам
учнів та дає змогу вільно розвивати здібності і таланти.
Визначальною рисою інноваційного пошуку моделі "Школа майбутнього"
(далі - новітній навчальний заклад) є вибір найдоцільніших
педагогічних новацій у створенні навчальних закладів, що будуть
своєрідним еталоном організації навчально-виховного процесу.

^ Мета ПрограмиМета Програми полягає у створенні та випробуванні п'яти
інноваційних моделей новітніх навчальних закладів, діяльність яких
спрямовується на удосконалення механізму надання освітніх послуг.

^ Шляхи і способи розв'язання проблемиМожливі два варіанти виконання Програми.

Перший варіант передбачає збереження нинішнього обсягу
бюджетного фінансування, що дасть змогу вдосконалити
нормативно-правову базу галузі освіти, частково провести наукові
дослідження, розробити і впровадити індивідуальні програми та
інноваційні методики і технології навчання та виховання учнівської
молоді.

Однак зазначений варіант не може забезпечити в повному обсязі
виконання Програми, оскільки обмежений обсяг фінансування галузі
освіти призвів до погіршення стану матеріально-технічної бази
навчальних закладів, що уповільнює роботу з впровадження сучасних
інноваційних технологій та засобів навчання.

Другий варіант є оптимальним і передбачає поєднання державної
підтримки та участі органів місцевого самоврядування і суб'єктів
господарювання у розробленні та реалізації інноваційних моделей
новітніх навчальних закладів у п'яти регіонах. Прогнозні обсяги і
джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

У ході виконання Програми планується:

утворити в Автономній Республіці Крим навчально-виховний
осередок новітнього навчального закладу, що формується навколо
загальноосвітньої школи I-III ступеня N 2 м. Ялти, адаптований до
умов конкретного населеного пункту, що дасть змогу задовольняти
різнобічні освітні потреби і запити учасників навчально-виховного
процесу;

утворити новітні навчальні заклади та забезпечити їх
діяльність у Донецькій, Кіровоградській, Тернопільській,
Херсонській областях.

З метою забезпечення раціонального використання коштів,
виділених на створення матеріально-технічної бази зазначених
новітніх навчальних закладів, передбачається можливість
застосування різних будівельних проектів, оскільки в одних
випадках може проводитися реконструкція приміщення навчального
закладу, а в інших - будівництво нових споруд з усією необхідною
інфраструктурою. Застосування єдиного типового проекту призведе до
неефективного використання коштів та неврахування демографічних,
економічних, соціальних і культурних особливостей регіонів.

Виконання Програми проводитиметься у два етапи.

На першому етапі (2007-2008 роки) передбачається:

розроблення та реалізація інноваційних моделей новітніх
навчальних закладів з високим рівнем якості освіти, новітнім
навчально-методичним та інформаційним забезпеченням, потужним
кадровим потенціалом;

проведення наукових досліджень інноваційної діяльності
новітніх навчальних закладів;

удосконалення нормативно-правової бази проведення
інноваційного навчально-виховного процесу;

удосконалення змісту та поліпшення якості освіти;
розроблення, апробація та виконання інноваційних навчальних
планів, програм, запровадження сучасних курсів за вибором,
факультативів тощо; проведення відповідних моніторингових
досліджень якості освіти та особистісного розвитку учнів,
запровадження рейтингової системи оцінювання їх навчальних
досягнень;

виховання різнобічної та гармонійно розвинутої, національно
свідомої, високоосвіченої, життєво компетентної, творчої
особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової
до життя і праці в інформаційному суспільстві;

організація системної міжнародної співпраці, виконання
спільних з Радою Європи програм інноваційного розвитку школи XXI
століття;

розроблення та впровадження нових сучасних моделей освітнього
менеджменту;

створення ефективної системи профорієнтаційної роботи з
учнями відповідно до вимог сучасних світових економічних відносин;

розроблення проектно-технічної документації для спорудження
шкільних приміщень або їх реконструкції; будівництво
(реконструкція) новітніх навчальних закладів у п'яти регіонах;

забезпечення новітніх навчальних закладів сучасним
матеріально-технічним обладнанням, електронними підручниками,
посібниками тощо; інформатизація та комп'ютеризація
навчально-виховного та управлінського процесу; утворення
інформаційно-бібліотечних центрів підвищення освітнього рівня
учнів та педагогів;

удосконалення системи підготовки (перепідготовки)
педагогічних кадрів.

На другому етапі (2009-2010 роки) планується:

проведення аналізу роботи новітніх навчальних закладів та
поширення набутого досвіду;

впровадження інновацій, спрямованих на вдосконалення процесу
навчання, виховання та управлінської діяльності;

створення належних умов для забезпечення рівного доступу до
якісної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку;

удосконалення освітніх стандартів відповідно до засад
демократичного суспільства, нових економічних умов і технологій
навчання з метою формування ключових компетентностей учнів та
приведення вітчизняних підходів до змісту загальної середньої
освіти у відповідність із загальноєвропейськими;

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання,
зокрема дистанційної;

приведення системи оцінювання навчальних досягнень учнів у
відповідність із сучасними вимогами; проведення моніторингу якості
освіти та особистісного розвитку учнів;

створення умов для оптимального вибору учнями новітніх
навчальних закладів майбутньої професії відповідно до їх
індивідуальних особливостей, здібностей з урахуванням потреб ринку
праці, формування в них прагнення до трудової діяльності,
професійної самореалізації;

започаткування та щорічне проведення відповідних
всеукраїнських наукових конференцій, засідань за круглим столом з
проблем становлення новітнього навчального закладу;

висвітлення у засобах масової інформації досягнень новітнього
навчального закладу, поширення досвіду педагогічних і
науково-педагогічних працівників;

підготовка і видання науково-методичних праць з питань
розвитку новітніх навчальних закладів, педагогіки і психології
життєтворчості.

^ Завдання і заходиЗавдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати та ефективність ПрограмиВиконання Програми дасть змогу підвищити якість освітніх
послуг відповідно до потреб та здібностей учасників
навчально-виховного процесу і забезпечити новітні навчальні
заклади кваліфікованими педагогічними працівниками. Очікувані
результати виконання Програми наведені у додатку 3.

^ Обсяги та джерела фінансуванняФінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів,
передбачених у державному і місцевих бюджетах, та інших джерел.

Загальні обсяги фінансування становлять 163,56 млн. гривень,
у тому числі з державного бюджету - 120,71 млн., бюджету
Автономної Республіки Крим - 6,12 млн., місцевих бюджетів -
36,73 млн. гривень.
Додаток 1
до Програми

^ ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми
"Школа майбутнього" на 2007-2010 роки
1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 13 квітня 2007 р. N 160 ( 160-2007-р )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 28, ст. 1119).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2007 N 1071.

3. Державний замовник-координатор - МОН.

4. Державні замовники:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Донецька,
Кіровоградська, Тернопільська, Херсонська обласні державні
адміністрації.

5. Керівник Програми - Міністр освіти і науки.

6. Виконавці Програми - управління освіти і науки Донецької,
Кіровоградської, Тернопільської, Херсонської обласних державних
адміністрацій.

7. Строк виконання - 2007-2010 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

(млн. гривень)

------------------------------------------------------------------

|Джерела фінансування |Обсяг фінансування |У тому числі за роками|

| | |----------------------|

| | |2007| 2008| 2009| 2010|

|---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----|

|Державний бюджет | 120,71 | 10|55,64|34,64|20,43|

|---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----|

|Бюджет Автономної | 6,12 |0,02| 1,03|2,53 | 2,54|

|Республіки Крим | | | | | |

|---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----|

|Місцевий бюджет | 36,73 |2,88|17,32|11,05| 5,48|

|---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----|

|Інші джерела | | | | | |

|---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----|

|Усього | 163,56 |12,9|73,99|48,22|28,45|

------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Програми

^ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ,
спрямовані на виконання Державної цільової
соціальної програми "Школа майбутнього"
на 2007-2010 роки
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Відповідальні | Джерело |Прогнозо- |У тому числі за роками |

| завдання | показника |--------------------------| заходу | за виконання |фінансування| ваний |-----------------------|

| | |усього| за роками | | |(державний, | обсяг |2007 |2008 |2009 |2010 |

| | | |-------------------| | | місцевий |фінансових| | | | |

| | | |2007|2008|2009|2010| | | бюджет та |ресурсів | | | | |

| | | | | | | | | | інше) | для | | | | |

| | | | | | | | | | |виконання | | | | |

| | | | | | | | | | | завдань, | | | | |

| | | | | | | | | | | млн. | | | | |

| | | | | | | | | | | гривень | | | | |

|----------------+----------------+------+----+----+----+----+------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

|1. Проведення |закінчення | 5| | | | 5|реконструкція та |управління |державний | 15,9| 8,9| 7| | |

|реконструкції, |реконструкції, | | | | | |проведення |освіти |бюджет | | | | | |

|будівництва та |будівництва та | | | | | |ремонтних робіт у |Ялтинської |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

|обладнання |обладнання | | | | | |загальноосвітній |міськради |бюджет | 6| | 1| 2,5| 2,5|

|приміщень |приміщень | | | | | |школі N 2 м. Ялти,| |Автономної | | | | | |

|навчальних |навчальних | | | | | |Автономна | |Республіки | | | | | |

|закладів, на |закладів, на | | | | | |Республіка Крим | |Крим | | | | | |

|базі яких |базі яких | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

|створюються |створюються | | | | | | | |місцевий | 2,9| 2,2| | 0,5| 0,2|

|інноваційні |інноваційні | | | | | | | |бюджет | | | | | |

|моделі новітніх |моделі новітніх | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

|навчальних |навчальних | | | | | |Разом | | | 24,8| 11,1| 8| 3| 2,7|

|закладів в |закладів в | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

|Автономній |Автономній | | | | | |у тому числі | |державний | 15,9| 8,9| 7| | |

|Республіці Крим,|Республіці Крим,| | | | | | | |бюджет | | | | | |

|Донецькій, |Донецькій, | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

|Кіровоградській,|Кіровоградській,| | | | | | | |бюджет | 6| | 1| 2,5| 2,5|

|Тернопільській, |Тернопільській, | | | | | | | |Автономної | | | | | |

|Херсонській |Херсонській | | | | | | | |Республіки | | | | | |

|областях |областях | | | | | | | |Крим | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |місцевий | 2,9| 2,2| | 0,5| 0,2|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |модернізація |управління |державний | 11,1| 1,1| 3,8| 4,8| 1,4|

| | | | | | | |матеріально- |освіти |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |технічної бази |Ялтинської |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |навчально- |міськради |місцевий | 1,6| 0,6| 1| | |

| | | | | | | |виховного | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |комплексу, | | | | | | | |

| | | | | | | |утвореного на базі| | | | | | | |

| | | | | | | |загальноосвітньої | | | | | | | |

| | | | | | | |школи N 2 м. Ялти,| | | | | | | |

| | | | | | | |Автономна | | | | | | | |

| | | | | | | |Республіка Крим | | | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |Разом | | | 12,7| 1,7| 4,8| 4,8| 1,4|

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |у тому числі | |державний | 11,1| 1,1| 3,8| 4,8| 1,4|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |місцевий | 1,6| 0,6| 1| | |

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |реконструкція та |управління |державний | 4,9| | 2,4| 1,5| 1|

| | | | | | | |проведення |освіти |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |ремонтних робіт у |Донецької |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |приміщенні |міськради |місцевий | 1,9| | 1,1| 0,5| 0,3|

| | | | | | | |загальноосвітньої | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |школи N 61 | | | | | | | |

| | | | | | | |м. Донецька | | | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |Разом | | | 6,8| | 3,5| 2| 1,3|

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |державний | 4,9| | 2,4| 1,5| 1|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |місцевий | 1,9| | 1,1| 0,5| 0,3|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |обладнання |управління |державний | 4,3| | 1,3| 2,6| 0,4|

| | | | | | | |навчально- |освіти |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |виховного |Донецької |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |комплексу "Школа |міськради |місцевий | | | | | |

| | | | | | | |майбутнього", | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |утвореного на | | | | | | | |

| | | | | | | |базі | | | | | | | |

| | | | | | | |загальноосвітньої | | | | | | | |

| | | | | | | |школи N 61 | | | | | | | |

| | | | | | | |м. Донецька | | | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |Разом | | | 4,3| | 1,3| 2,6| 0,4|

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |державний | 4,3| | 1,3| 2,6| 0,4|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |місцевий | | | | | |

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |реконструкція та |управління |державний | 32,39| |14,97| 7,2| 10|

| | | | | | | |проведення |освіти |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |ремонтних робіт у |Кіровоградської|------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |приміщенні |міськради |місцевий | 6,15| | 3,22| 2,25| 0,9|

| | | | | | | |загальноосвітньої | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |школи N 13 | | | | | | | |

| | | | | | | |м. Кіровограда | | | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |Разом | | | 38,54| |18,19| 9,45| 10,9|

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |державний | 32,39| |15,19| 7,2| 10|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |місцевий | 6,15| | 3| 2,25| 0,9|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |модернізація |управління |державний | 4| | | | 4|

| | | | | | | |матеріально- |освіти |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |технічної бази |Кіровоградської|------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |навчально- |міськради |місцевий | 3,71| | | | 3,71|

| | | | | | | |виховного | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |комплексу "Школа | | | | | | | |

| | | | | | | |майбутнього", | | | | | | | |

| | | | | | | |утвореного на базі| | | | | | | |

| | | | | | | |загальноосвітньої | | | | | | | |

| | | | | | | |школи N 13 | | | | | | | |

| | | | | | | |м. Кіровограда | | | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |Разом | | | 7,71| | | | 7,71|

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |державний | 4| | | | 4|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |місцевий | 3,71| | | | 3,71|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |реконструкція та |управління |державний | 7,95| | 2,4| 3,45| 2,1|

| | | | | | | |проведення |освіти |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |ремонтних робіт у |Тернопільської |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |приміщенні |міськради |місцевий | 3,65| | 1,8| 1,15| 0,7|

| | | | | | | |загальноосвітньої | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |школи N 24 | | | | | | | |

| | | | | | | |м. Тернополя | | | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |Разом | | | 11,6| | 4,2| 4,6| 2,8|

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |державний | 7,95| | 2,4| 3,45| 2,1|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |місцевий | 3,65| | 1,8| 1,15| 0,7|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |модернізація |управління |державний | 4,17| | 1,05| 1,59| 1,53|

| | | | | | | |матеріально- |освіти |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |технічної бази |Тернопільської |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |загальноосвітньої |міськради |місцевий | 1,34| | 0,3| 0,53| 0,51|

| | | | | | | |школи N 24 | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |м. Тернополя | | | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |Разом | | | 5,51| | 1,35| 2,12| 2,04|

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |державний | 4,17| | 1,05| 1,59| 1,53|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |місцевий | 1,34| | 0,3| 0,53| 0,51|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |будівництво |управління |державний | 33| | 22,5| 10,5| |

| | | | | | | |загальноосвітнього|освіти і науки |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |навчального |Херсонської |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |закладу |облдерж- |місцевий | 15| | 10| 5| |

| | | | | | | |I-III ступеня у |адміністрації |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |с. Любимівка | | | | | | | |

| | | | | | | |Каховського району| | | | | | | |

| | | | | | | |Херсонської | | | | | | | |

| | | | | | | |області | | | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |Разом | | | 48| | 32,5| 15,5| |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |державний | 33| | 22,5| 10,5| |

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |місцевий | 15| | 10| 5| |

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |матеріально- |управління |державний | 2,2| | | 2,2| |

| | | | | | | |технічне |освіти і науки |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |забезпечення |Херсонської |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |загальноосвітнього|облдерж- |місцевий | 0,8| | | 0,8| |

| | | | | | | |навчального |адміністрації |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |закладу | | | | | | | |

| | | | | | | |I-III ступеня у | | | | | | | |

| | | | | | | |с. Любимівка | | | | | | | |

| | | | | | | |Каховського району| | | | | | | |

| | | | | | | |Херсонської | | | | | | | |

| | | | | | | |області | | | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |Разом | | | 3| | | 3| |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |державний | 2,2| | | 2,2| |

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |місцевий | 0,8| | | 0,8| |

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |Разом на виконання| | | 162,96| 12,8|73,84|48,07|28,25|

| | | | | | | |завдання | | | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |у тому числі | |державний | 120,71| 10|55,64|34,64|20,43|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |місцевий | 36,25| 2,8| 17,2|10,93| 5,32|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |бюджет | 6| | 1| 2,5| 2,5|

| | | | | | | | | |Автономної | | | | | |

| | | | | | | | | |Республіки | | | | | |

| | | | | | | | | |Крим | | | | | |

|----------------+----------------+------+----+----+----+----+------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

|2. Забезпечення |перепідготовка | 100 | 45 | 55 | 85 |100 |забезпечення |Рада міністрів |бюджет | 0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|

|новітніх |та підвищення | | | | | |новітніх |Автономної |Автономної | | | | | |

|навчальних |кваліфікації | | | | | |навчальних |Республіки Крим|Республіки | | | | | |

|закладів |педагогічних | | | | | |закладів | |Крим | | | | | |

|кваліфікованими |працівників | | | | | |кваліфікованими | | | | | | | |

|педагогічними |(відсотків) | | | | | |педагогічними | | | | | | | |

|кадрами | | | | | | |кадрами | | | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |перепідготовка та | | | | | | | |

| | | | | | | |підвищення | | | | | | | |

| | | | | | | |кваліфікації | | | | | | | |

| | | | | | | |педагогічних | | | | | | | |

| | | | | | | |працівників в | | | | | | | |

| | | | | | | |Автономній | | | | | | | |

| | | | | | | |Республіці Крим | | | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |Разом | | | 0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |бюджет | 0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|

| | | | | | | | | |Автономної | | | | | |

| | | | | | | | | |Республіки | | | | | |

| | | | | | | | | |Крим | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |перепідготовка та |управління |місцевий | 0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|

| | | | | | | |підвищення |освіти |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |кваліфікації |Донецької | | | | | | |

| | | | | | | |педагогічних |міськради | | | | | | |

| | | | | | | |працівників у | | | | | | | |

| | | | | | | |Донецькій області | | | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |Разом | | | 0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |перепідготовка та |управління |місцевий | 0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|

| | | | | | | |підвищення |освіти |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |кваліфікації |Кіровоградської| | | | | | |

| | | | | | | |педагогічних |міськради | | | | | | |

| | | | | | | |працівників у | | | | | | | |

| | | | | | | |Кіровоградській | | | | | | | |

| | | | | | | |області | | | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |Разом | | | 0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |перепідготовка та |управління |місцевий | 0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|

| | | | | | | |підвищення |освіти |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |кваліфікації |Тернопільської | | | | | | |

| | | | | | | |педагогічних |міськради | | | | | | |

| | | | | | | |працівників у | | | | | | | |

| | | | | | | |Тернопільській | | | | | | | |

| | | | | | | |області | | | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |Разом | | | 0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |перепідготовка та |управління |місцевий | 0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|

| | | | | | | |підвищення |освіти |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |кваліфікації |Херсонської | | | | | | |

| | | | | | | |педагогічних |міськради | | | | | | |

| | | | | | | |працівників у | | | | | | | |

| | | | | | | |Херсонській | | | | | | | |

| | | | | | | |області | | | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |Разом | | | 0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |Разом на виконання| | | 0,6| 0,1| 0,15| 0,15| 0,2|

| | | | | | | |завдання | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |державний | | | | | |

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |місцеві | 0,48| 0,08| 0,12| 0,12| 0,16|

| | | | | | | | | |бюджети | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |бюджет | 0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|

| | | | | | | | | |Автономної | | | | | |

| | | | | | | | | |Республіки | | | | | |

| | | | | | | | | |Крим | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |Усього на | | | 163,56| 12,9|73,99|48,22|28,45|

| | | | | | | |виконання Програми| |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |державний | 120,71| 10|55,64|34,64|20,43|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |бюджет | 6,12| 0,02|1,03 | 2,53| 2,54|

| | | | | | | | | |Автономної | | | | | |

| | | | | | | | | |Республіки | | | | | |

| | | | | | | | | |Крим | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |місцевий | 36,73| 2,88|17,32|11,05| 5,48|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | |у тому числі |Рада міністрів | | 37,62|12,82|12,83| 7,83| 4,14|

| | | | | | | | |Автономної |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | |Республіки Крим|бюджет | 6,12| 0,02| 1,03| | 2,54|

| | | | | | | | | |Автономної | | | | | |

| | | | | | | | | |Республіки | | | | | |

| | | | | | | | | |Крим | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |державний | 27| 10| 10,8| 4,8| 1,4|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | |---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | |Ялтинська |місцевий | 4,5| 2,8| 1| 0,5| 0,2|

| | | | | | | | |міськрада |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | |---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | |Донецька | | 11,22| 0,02| 4,83| 4,63| 0,74|

| | | | | | | | |облдерж- |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | |адміністрація |державний | 9,2| | 4| 4,1| 0,4|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |місцевий | 2,02| 0,02| 0,83| 0,53| 0,34|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | |---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | |Кіровоградська | | 46,37| 0,02|18,22| 9,48|18,65|

| | | | | | | | |облдерж- |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | |адміністрація |державний | 36,39| |14,97| 7,2| 14|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |місцевий | 9,98| 0,02| 3,25| 2,28| 4,65|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | |---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | |Херсонська | | 51,12| 0,02|32,53|18,53| 0,04|

| | | | | | | | |облдерж- |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | |адміністрація |державний | 35,2| | 22,5| 12,7| |

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |місцевий | 15,92| 0,02|10,03| 5,83| 0,04|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | |---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | |Тернопільська | | 17,23| 0,02| 5,58| 0,75| 4,88|

| | | | | | | | |облдерж- |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | |адміністрація |державний | 12,12| | 3,45| 5,04| 3,63|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | |місцевий | 5,11| 0,02| 2,13| 1,71| 1,25|

| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Додаток 3
до Програми

  1   2

Схожі:

П О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ iconП О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ
Затвердити Державну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (далі Програма), що додається
П О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ iconР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ
На виконання Указу Президента України від 21 лютого 2007 р. N 136 ( 136/2007 ) затвердити план заходів з підготовки та
П О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ iconВід 11. 05. 2007 №2-07, від 21. 06. 2007 №5, від 20. 07. 2007 №8,...
Клієнтам) Відкритим акціонерним товариством втб банк (надалі банком). Винагорода за операції та послуги, яка не обумовлена цими тарифами,...
П О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ iconЗакон України «Про освіту»
...
П О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ iconП О С Т А Н О В А від 6 червня 2007 р. N 803 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 803 порядок відчуження об'єктів державної власності
П О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ iconП О С Т А Н О В А від 8 листопада 2007 р. N 1314 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 порядок
П О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ iconР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ
Затвердити план дій щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни на 2007-2010 роки (далі план дій), що додається
П О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ iconРішення від " 21 " серпня 2007
Про деякі питання пов'язані з наданням дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м. Луганську
П О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ iconП О С Т А Н О В А від 14 серпня 1996 р. N 959 Київ
Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
П О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ iconП О С Т А Н О В А від 14 червня 2000 р. N 964 Київ
Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 р. N 660 ( 660-93-п ) Про
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка