Інститут вищої кваліфікації Кафедра комерційного права
НазваІнститут вищої кваліфікації Кафедра комерційного права
Сторінка1/16
Дата конвертації27.02.2013
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет


Інститут вищої кваліфікації

Кафедра комерційного права


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ"Правове регулювання підприємництва”
для слухачів Програми перепідготовки управлінських кадрів

для сфери підприємництва

Укладачі:

ст. викладач Бакалінська О.О;

ст. викладач Микитенко Л.А.;

ст. викладач Пальчук П.М.;

ст. викладач Остапович Г.М.

Київ 2004

Блок “Правові основи діяльності підприємств”
Модуль 1. Правове регулювання договірних відносин підприємництва.
Укладач: Микитенко Л.А.

^
І. Зміст модулю

Поняття, види та функції цивільно-правових договорів у підприємницькій діяльності. Договори, пов’язані з передачею майна у власність. Правове регулювання біржової діяльності. Договори, пов’язані з передачею майна у користування. Договори щодо виконання робіт. Договори з надання послуг. Договори про сумісну діяльність.

Підприємницький договір це - майнова угода суб'єкта підприємницької діяльності з контрагентом, яка встановлює (змінює, припиняє) зобов'язання сторін у сфері господарської і підприємницької діяльності: при виробництві і реалізації продукції, виконанні робіт, наданні послуг.
 • Принципи підприємницького договору:

 • Юридична рівність сторін.

 • Економічна незалежність сторін.

 • Свобода договору.! Сторони вправі укладати договори, як передбачені, так і не передбачені законом чи іншими правовими актами, але які не суперечать їм.
Функції підприємницького договоруІніціативна

полягає в тому, що як результат погодження волі сторін є одночасно актом вияву ініціативи і реалізації диспозитивності учасників договору


Програмно-координаційна

договір як програма поведінки сторін щодо здійснення підприємницьких відносин і засіб узгодження, координації їхніх дій відповідно до економічних інтересів і намірів

Інформаційна

завдяки сформульваним умовам договору містить певну інформацію щодо наявних прав і обов'язків у сторін, яка в разі спору може бути врахована юрисдикційним органом (для правильної кваліфікації взаємовідносин сторін і прийняття законного та обгрунтованого рішення по цьому спору) та третім особам

Гарантійна

зводиться до залчення для стимулювання належного виконання зобов'язань системи забезпечувальних засобів, які також набувають договірної форми (застави, завдатку, гарантії, поруки, неустойки)

Правозахисна

договір є правовою формою відносин, тобто формою, в межах якої забезпечується примусове виконання зобов'язань сторін шляхом використання майнових санкцій, засобів оперативниго впливу


Значення договорів
Договір є підставою виникнення певних прав і обов'язків.
Договір — основний спосіб оформлення зв'язків учасників підприємницького обігу.
Договором опосередковується рух об'єктів підприємницьких прав від одних суб'єктів до інших (наприклад, передача майна).
Договором визначається обсяг прав і обов'язків учасників підприємницьких правовідносин, порядок і умови виконання зобов'язання, відповідальність за їхнє невиконання чи ж неналежне виконання.

Договори дозволяють виявити справжні потреби учасників підприємницького обігу у визначених товарах, роботах, послугах.

^ Класифікація видів договорів

! Якщо договір укладається в письмовій формі, він може бути укладений як шляхом складання одного документа, підписаного сторонами, так і шляхом обміну листами, телеграмами, телефонограмами.
Порівняльна таблиця наслідків недотримання форми договору


^ Проста письмова форма

Ноторіальна форма

 • Позваляє сторони у випадку спору посилатись в підтвердження угоди і її умов на показання свідків.

 • Угода являється недійсною, якщо про це прямо зазначено в законі або угоді сторін.

 • Зовнішньоекономічна угода визнається недійсною.


^ НЕДОТРИМАННЯ ФОРМИ

 • Угода визнається нікчемною.

 • Якщо одна із сторін повністю або частково виконала угоду, а інша ухиляється від її ноторіального посвідчення, суд може на вимогу особи яка виконала угоду визнать її дійсною.


! Нотаріальне посвідчення підприємницьких договорів обов’язкове лише у випадках, зазначених в законах.
! Чинне законодавство передбачає реєстрацію окремих видів договорів (договір купівлі продажу державного майна підлягає реєстрації відповідною місцевою радою)


 • Зміст договору — це ті умови, на яких укладена відповідна угода сторін.

^ ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ УМОВ ДОГОВОРУ


Характеристика істотних умов


Характеристика звичайних умов


Характеристика

випадкових умов
 • Вони конче необхідні для договору даного виду (умова про ціну необхідна для будь-якого оплатного договору).

 • Вони прямо названі в законі чи інших правових актах як істотні умови для даного виду договорів (наприклад, умови про ціну в договорі купівлі-продажу нерухомості).

 • До них відносяться й умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін повинно бути досягнуто згоди. • Передбачаються в законі чи іншому нормативному акті і стають обов’язковими для сторін внаслідок самого факту укладання договору.

 • Не потребують окремого погодження і про них не обов’язково застерігати у тексті договору.
 • Змінюють чи доповнюють звичайні умови і здобувають юридичну чинність лише у випадку внесення їх у текст договору.

 • Які погоджені сторонами у відступ від положень диспозитивних норм з метою вирішення питань, що взагалі не врегульовані законодавством.

! Від імені юридичної особи письмова угода може бути укладена її представником на підставі довіреності, закону або адміністративного акта. Крім підписання договору від імені юридичної особи, законодавством або установчими документами останньої може бути передбачене наступне затвердження такої угоди засновниками (учасниками).^ ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВНИХ

ВИДІВ ДОГОВОРІВ

^ Консенсуальний договір - для його укладання досить згоди сторін по всіх істотних умовах.


Реальний договір - для його укладання необхідно, крім згоди сторін, передача предмету договору.


^ Одностороння угода - в однієї сторони тільки права, а в іншої - тільки обов'язки.


Двохстороння угода - кожна сторона має і права, і обов'язки.


^ Оплатний договір - коли сторона одержує плату чи інше зустрічне надання за виконання своїх обов'язків.


Безоплатний договір - одна сторона зобов'язується надати щось іншій стороні без одержання від неї плати чи іншого зустрічного надання.


^ Попередній договір - сторони зобов'язуються укласти в майбутньому договір на умовах, передбачених цим договором. Може укладатись у формі, встановленій для основного договору, а якщо вона не встановлена, то в простій письмовій формі. Повинен містити істотні умови основного договору і термін, у який сторони зобов'язуються його укласти.


^ Основний договір – укладається на умовах попереднього; якщо одна зі сторін попереднього договору ухиляється від укладання основного, то інша сторона вправі звернутися до суду (господарського суду) з вимогою про примушення укласти договір.^ Укладання, зміна та розірвання договорів.

Підстави та наслідки визнання договорів недійсними і неукладеними.

Укладання підприємницького договору - це зустрічні договірно-процесуальні дії двох або більше господарюючих суб'єктів щодо вироблення умов договору, які відповідають їх реальним намірам та економічним інтересам, а також юридичне оформлення договору (надання цим умовам певної форми) як правового актаПорядок зміни і розірвання договору

! Домовленість про зміну і розірвання договору здійснюється в тій же формі, в якій укладався договір (якщо інше не випливає з закону, інших правових актів, договору, звичаїв ділового обігу).
Наслідки зміни і розірвання договору:

 • При зміні зобов'язань сторін - зобов'язання зберігаються, але в іншому вигляді.

 • При розірванні зобов'язань сторін - зобов'язання припиняються.


Зобов'язання вважаються зміненими чи припиненими:

 • З моменту укладання угоди, якщо інше не випливає з угоди чи характеру зміни договору.

 • З моменту набуття законної сили рішення суду.
! Правові наслідки недійсності угод - недійсна угода не тягне за собою юридичних наслідків за виключенням тих, які зв'язані з її недійсністю.^ Особливості договору купівлі - продажу! Моментом виникнення права власності в набувача (покупця) буде момент передачі речі, якщо інше не встановлено законом чи договором.


Форма договору проста письмова. • Оренда це - засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Істотні умови договору лізингу
найменування сторін
об'єкт лізингу (склад і вартість майна), умови та строки його поставки
строк, на який укладається договір лізингу
розмір, склад та графік сплати лізингових платежів, умови їх перегляду
умови переоцінки вартості об'єкта лізингу згідно з законодавством України
умови повернення об'єкта лізингу в разі банкрутства лізингоодержувача
умови страхування об'єкта лізингу
умови експлуатації та технічного обслуговування, модернізації об'єкта лізингу та надання інформації щодо його технічного стану
умови реєстрації об'єкта лізингу
умови повернення об'єкта лізингу чи його викупу після закінчення дії договору
умови дострокового розірвання договору лізингу
умови надання відомостей про фінансовий стан лізингоодержувача
відповідальність сторін
дата і місце укладення договору


 • Предмет договору підряду

 • Робота, що виконується підрядчиком - її результат.

 • Робота виконується з матеріалу замовника або підрядчика.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Інститут вищої кваліфікації Кафедра комерційного права iconЗакони Ману
Значення вивчення курсу "Історія держави та права зарубіжних країн" для підготовки юристів вищої кваліфікації
Інститут вищої кваліфікації Кафедра комерційного права iconЗакони Ману
Значення вивчення курсу "Історія держави та права зарубіжних країн" для підготовки юристів вищої кваліфікації
Інститут вищої кваліфікації Кафедра комерційного права iconКафедра «обліку І аудиту» курсовий проект (робота) з дисципліни «Організація...
Львівський державний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права, психології та
Інститут вищої кваліфікації Кафедра комерційного права iconДистанційний курс Заголовок Підвищення кваліфікації заступників директорів...
...
Інститут вищої кваліфікації Кафедра комерційного права iconКафедра цивільного та трудового права
Навчальна: сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста на підставі вивчення поняття, предмету, методу, функцій,...
Інститут вищої кваліфікації Кафедра комерційного права iconПсихологічні науки
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами (Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”,...
Інститут вищої кваліфікації Кафедра комерційного права iconФармацевтичне право: аналіз ліцензійних умов провадження господарської...
Во-медичної токсикології та фармації, адвокат, С. І. Зброжек1, здобувач каф фармацевтичного права; 1-Інститут підвищення кваліфікації...
Інститут вищої кваліфікації Кафедра комерційного права iconЗагальнотеоретичні питання права інтелектуальної власності
Такі правові норми у своїй сукупності утворюють відповідний інститут права власності. Оскільки ці норми мають переважно цивільно-правове...
Інститут вищої кваліфікації Кафедра комерційного права icon«політичні права І свободи громадян україни»
Розділ Правовий статус людини І громадянина як інститут конституційного права
Інститут вищої кваліфікації Кафедра комерційного права iconПроблема І шляхи формування у науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка