Хмельницький університет управління та права
НазваХмельницький університет управління та права
Сторінка1/15
Дата конвертації27.02.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Хмельницький університет управління та права


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор університету

____________ (М.П. Вавринчук)

«____» _____________ 2007 року


«ПРОБЛЕМИ

ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

УКРАЇНИ»
робоча навчальна програма
вивчення дисципліни
для студентів юридичного факультету


Загальний обсяг годин

72

Аудиторних занять (год.)

36

Лекційних занять (год.)

18

Семінарських та практичних занять (год.)

18

^ Самостійна робота студентів (год.)

36

Форма контролю

Екзамен (семестр)

Хмельницький

2007
Проблеми цивільного права України: робоча навчальна програма для студентів юридичного факультету / Укладачі: Р. О. Стефанчук, М. О. Стефанчук, В. І. Нагнибіда. – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2007. – 50 с.

Укладачі:
Стефанчук Р. О., проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління та права, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент;
Стефанчук М. О., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук;
Нагнибіда В. І., старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права.

Затверджено кафедрою
цивільно-правових дисциплін
(протокол № 1 від 6 вересня 2007 року)

Рекомендовано до друку
Методичною радою університету
(протокол № 1 від 7 вересня 2007 року)

© Стефанчук Р.О., Стефанчук М.О., Нагнибіда В.І., 2007

© Хмельницький університет управління та права
АНОТАЦІЯ

Процеси формування глобальної системи торгівлі, фінансів і виробництва обумовлюють сьогодні динамічний ріст, інтенсифікацію та багатоманітність правових зв’язків суб’єктів економічних відносин. Цей фактор власне і визначає місце і роль Цивільного права, яке повинно вирішувати все більш складні завдання. А тому в сучасних умовах будь-який практикуючий юрист не може обійтися без ґрунтовних знань даної дисципліни. Разом з тим знання основних проблем цивільного права, визначає кваліфікацію юриста як фахівця в галузі.

Курс «Проблеми цивільного права України» (далі – ПЦПУ) передбачає поглиблене вивчення теоретичних проблем цивільного права та існуючих способів подолання колізій та прогалин у праві з огляду на нинішній стан законодавства та правозастосовчої практики.

Вивчення дисципліни дасть можливість осмислити найбільш важливі та проблемні питання в науці цивільного права України, засвоїти висновки юридичної науки та правозастосовчої діяльності, опанувати додатковий арсенал знань щодо застосування чинного цивільного законодавства.

Основною метою вивчення дисципліни є забезпечення професійної підготовки юристів, яка б відповідала сучасним кваліфікаційним вимогам, в ході вивчення теоретичних та практичних проблем регулювання приватноправових відносин.

Виходячи з мети, вивчення даної дисципліни спрямоване на вирішення наступних завдань:

 • надання студентам такого об’єму інформації, який був би достатнім для дотримання студентами вимог щодо рівня засвоєння курсу;

 • відпрацювання у студентів навичок застосування отриманих теоретичних знань в їх практичній діяльності;

 • відпрацювання у студентів вміння орієнтуватися в складних питаннях цивільного права, самостійно аналізувати різноманітні підходи до їх вирішення;

 • засвоєння студентами відмінностей між різними видами приватноправових правовідносин;

 • створення умов для формування у студентів цілісних, всебічних та фундаментальних знань дисципліни;

 • створення умов для успішного складання студентами екзамену з ПЦПУ та написання випускних робіт.

Основним способами вирішення вказаних завдань є навчальні заняття у формі лекцій, семінарських, практичних занять, консультацій викладачів, а також самостійна робота студентів, в тому числі під керівництвом викладачів, з можливим написанням різноманітних письмових робіт.

Вирішення завдань передбачає активну роботу студентів з вивчення рекомендованої основної та факультативної літератури, а також рекомендованих основних і додаткових збірників документів. Крім цього, неодмінною умовою належного опанування матеріалу є опрацювання студентами нормативних джерел, в тому числі міжнародних актів та нормативно-правових актів зарубіжних країн, що вимагає відповідних навичок роботи з електронними базами в Інтернет.

За наслідками вивчення курсу ПЦПУ студенти повинні вміти:

 • аналізувати наукові думки та робити власні обґрунтовані висновки;

 • володіти основними напрямками чинного законодавства та правозастосовчої практики щодо основних проблем цивільного права;

 • правильно тлумачити та застосовувати чинне законодавство;

 • аналізувати фактичні обставини справи та на основі цього пропонувати шляхи її вирішення, а також володіти навичками кризової аналітики та нестандартного мислення з метою пошуку альтернативних варіантів вирішення спорів;

 • розуміти зміст нормативних актів і застосовувати норми цивільного права до конкретних життєвих ситуацій

Такі навички і вміння дадуть змогу студенту володіти методикою та специфікою застосування норм цивільного права і впевнено почувати себе при вирішенні практичних справ. Однак вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» крім професійних навичок передбачають наявність обов’язкового, мінімального рівня знань необхідних для правильного правозастосування.

Тому в результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • абстрактні категорії, поняття цивільного права;

 • основні проблеми цивільного права та способи їх подолання;

 • сутність та специфіку правової природи цивільного права, його співвідношення з іншими галузями права;

 • основні принципи дії законів, судових рішень і документів в просторі;

 • практику українських судів, а також господарську практику з основних питань цивільного права;^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з навчальної дисципліни «Проблеми цивільного права України»

для студентів 5-го курсу юридичного факультету
^ НАЗВА ТЕМИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

всього

лекції

семінарські

самостійна робота

1.

Проблеми методологічних засад цивільного права

8

2

2

4

2.

Проблеми суб'єктів та об’єктів цивільного права

8

2

2

4

3.

Проблеми здійснення і захисту цивільних прав та виконання цивільних обов'язків

6

2

2

2

4.

Проблеми застосування цивільно-правової відповідальності

8

2

2

4

5.

Проблеми окремих категорій невідчужуваних суб’єктивних цивільних прав

8

2

2

4

6.

Проблеми речових суб’єктивних цивільних прав

6

2

-

2

7.

Проблеми права інтелектуальної власності

6

2

2

4

8.

Вчення про зобов'язання

6

-

-

4

9.

Проблеми окремих зобов'язань з передачі майна у власність чи інше речове право

6

2

2

2

10.

Проблеми окремих зобов’язань з виконання робіт і надання послуг

4

-

2

4

11.

Проблеми недоговірних зобов'язань

6

2

2

2

Всього

72

18

18

36


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

^

Тема 1. Проблеми методологічних засад цивільного права.


Проблема основного поділу права як проблема поділу сфер суспільного та особистого. Право приватне і публічне: основні теорії та принципові критерії їх розмежування. Зміст і основні особливості приватноправового регулювання.

Поняття та основні причини дуалізму приватного права. Принципи дуалізму приватного права у зарубіжних правопорядках. Співвідношення торгового (комерційного) та господарського (підприємницького) права. Сучасні проблеми дуалізму приватного права в Україні. Критика концепції «господарського права».

Сучасні дискусії про критерії виділення галузей права. Предмет цивільного права як правової галузі, проблеми його структури та єдності. Метод цивільного права як комплексна методологічна категорія та проблеми його структури. Цивільне право та його місце в правовій системі України.

Цивільно-правова норма: логіка побудови, структура та особливості. Співвідношення норми права та норми законодавства.

Сучасні проблеми кодифікації цивільного законодавства. Історія цивільного кодифікування. Цивільний кодекс Української Соціалістичної Радянської республіки від 16 грудня 1922 року. Основи цивільного законодавства Союзу РСР та союзних республік від 8 грудня 1961 року. Цивільний кодекс Української Радянської Соціалістичної республіки від 18 липня 1963 року. Основи цивільного законодавства Союзу РСР та республік від 31 травня 1991 року. Модельний кодекс країн-учасниць СНД та роль українських вчених у його розробці. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року: значення, структура, проблеми прийняття. Сучасні проблеми «декодифікації» цивільного законодавства.

Проблеми системи та ієрархії джерел цивільного законодавства. Значення актів Конституційного Суду України у формуванні та застосуванні цивільного законодавства. Практика Європейського Суду з прав людини в системі джерел цивільного права. Договір та нормативно-правовий акт в системі джерел цивільного права. Звичай та його значення в системі джерел цивільного права. Аналогія права та аналогія закону і їх застосування у судовій практиці. Норми-принципи у цивільному праві. Презумпції у цивільному праві. Преюдиції у цивільному праві. Фікції у цивільному праві.

Історія науки цивільного права. Дореволюційні цивілісти та їх вклад у формування науки цивільного права. Розвиток цивілістики у радянський період. Сучасні цивільно-правові школи та пріоритети і напрямки їх діяльності.

Проблеми загального вчення про цивільне правовідношення. Сучасні підходи до розуміння цивільного правовідношення (матеріальний, формальний, комплексний). Проблема елементів та структури цивільного правовідношення. Проблеми змісту цивільного правовідношення. Поняття, зміст та види суб'єктивних цивільних прав. Соціальне значення суб'єктивних цивільних прав. Новітні вчення, спрямовані проти них (Шварц, Дюгі); їх теоретична й практична неспроможність. Поняття, зміст та види суб'єктивних цивільних обов'язків. Поняття та значення охоронюваного законом інтересу в системі форм дозвільної поведінки. Основні класифікації цивільних правовідносин.

Юридичний факт як підстава виникнення, зміни, припинення та поновлення цивільних правовідносин: проблеми розуміння та різновидів. Юридичний та фактичний склад. Дії та події як юридичні факти. Проблеми окремих юридичних актів. Юридичні вчинки.

Проблема поняття та ознак правочину. Воля та волевиявлення: проблема співвідношення понять. Недійсний та неукладений правочин. Проблема визнання правочину недійсним. Проблема застосування наслідків недійсності правочину.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Хмельницький університет управління та права iconМетодичні вказівки
«Специфічні категорії» спеціальностей 18010013 «Управління проектами» та 18010016 «Бізнес адміністрування» /Укл.: В. В. Морозов,...
Хмельницький університет управління та права iconНаціональна академія наук україни  київський університет права
Поняття конституційного права України. Предмет правового регулювання конституційного права України
Хмельницький університет управління та права iconVi міжнародна науково-практична конференція
Мінекономіки України, Донецька державна академія управління, Донецький національний університет, Одеський національний політехнічний...
Хмельницький університет управління та права icon1. Богдан Хмельницький (1648-1657)
Богдан-Зиновій Хмельницький,який провів глибоку межу поміж добами історії України
Хмельницький університет управління та права iconНарод України безпосередня влада народу територіальна громада міста...
Адреса для отримання кореспонденції: 29000, м. Хмельницький, вул. Театральна, 17/1, кв. 17
Хмельницький університет управління та права iconКиївський національний економічний університет імені Вадима гетьмана...
Сутність понять: “державне втручання в економіку”, “державне управління економікою” та “економічна політика держави”
Хмельницький університет управління та права iconУкра ї н а національна служба посередництва І примирення в І д д І леннявхмельницьк І йобласт І
Відділення нспп в Хмельницькій області надсилає для друку інформацію щодо реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками...
Хмельницький університет управління та права iconКиївський університет права
Важливим елементом процесу перебудови, реформування та демократизації всіх систем суспільства в Україні є формування правової держави,...
Хмельницький університет управління та права iconГригорія Сковороди Кафедра історії та культури України Лабораторія...
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Хмельницький університет управління та права iconМвс україни університет внутрішніх справ адміністративна відповідальність в україні
Рецензенти: кафедра права та законотворчого процесу Української академії державного управління при Президентові України (Харківський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка