Законукра ї н и
НазваЗаконукра ї н и
Сторінка1/14
Дата конвертації13.03.2013
Розмір1.31 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про порядок погашення зобов'язань платників податків

перед бюджетами та державними цільовими фондами
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 10, ст.44 )


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2922-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117

N 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

N 397-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 14, ст.94

N 550-IV від 20.02.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.154

N 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247

N 889-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308

- набирає чинності з 01.01.2004

N 1127-IV від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.64

N 1255-IV від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.140

N 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

N 1830-IV від 22.06.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.84

N 1868-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 46, ст.511

N 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 }
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 2-рп/2005 від 24.03.2005 }
{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 2-рп/2005 від 24.03.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267

N 2631-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.358

N 2711-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.430

N 2801-IV від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.480

N 3108-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.18

N 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110

N 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

ст.96

N 3541-IV від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.296

N 398-V від 30.11.2006, ВВР, 2007, N 3, ст.31

N 876-V від 05.04.2007, ВВР, 2007, N 27, ст.363 }


{ У тексті Закону слова "суд (арбітражний суд)" та

"арбітражний суд" у всіх відмінках замінено

словом "суд" у відповідних відмінках згідно із

Законом N 397-IV від 26.12.2002 }
{ Порядок нарахування штрафів, встановлений цим Законом

із змінами, внесеними Законом N 550-IV

застосовується з календарного кварталу, наступного за

кварталом, в якому набирає чинності цей Закон, а

порядок погашення пені, визначений цим Законом із

змінами, внесеними Законом N 550-IV ,

застосовується з 1 липня 2003 року }


Цей Закон є спеціальним законом з питань оподаткування, який

установлює порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних

осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і

зборів (обов'язкових платежів), включаючи збір на обов'язкове

державне пенсійне страхування та внески на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування, нарахування і сплати пені та

штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків

контролюючими органами, у тому числі за порушення у сфері

зовнішньоекономічної діяльності, та визначає процедуру оскарження

дій органів стягнення. ( Абзац перший преамбули із змінами,

внесеними згідно із Законом N 550-IV ( 550-15 ) від 20.02.2003 )
Цей Закон не регулює питання погашення та обслуговування

кредитів, наданих за рахунок бюджетних коштів або позик, залучених

державою чи під державні гарантії, інших зобов'язань, що

випливають з угод, укладених державними органами та/або від імені

держави, які регулюються нормами цивільного законодавства та

іншими законами з питань державного боргу та його обслуговування.
Цей Закон не регулює також питання погашення податкових

зобов'язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких

поширюються судові процедури, визначені Законом України "Про

відновлення платоспроможності боржника або визнання його

банкрутом" ( 2343-12 ), та погашення зобов'язань зі сплати

страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне

страхування. ( Абзац третій преамбули із змінами, внесеними згідно

із Законами N 550-IV ( 550-15 ) від 20.02.2003, N 3108-IV

( 3108-15 ) від 17.11.2005 )
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
1.1) платники податків - юридичні особи, їх філії,

відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу

юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів

підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких

згідно з законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати

податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції;
1.2) податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків

сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму

коштів у порядку та у строки, визначені цим Законом або іншими

законами України;
1.3) податковий борг (недоїмка) - податкове зобов'язання (з

урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно

узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи

судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також

пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання; ( Пункт

1.3 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 550-IV

( 550-15 ) від 20.02.2003 )
1.4) пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму

податкового боргу (без урахування пені), що справляється з

платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового

зобов'язання;
1.5) штрафна санкція (штраф) - плата у фіксованій сумі або у

вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без

урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника

податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування,

визначених відповідними законами;
1.6) примусове стягнення - звернення стягнення на активи

платника податків у рахунок погашення його податкового боргу, без

попереднього узгодження його суми таким платником податків;
1.7) активи платника податків - кошти, матеріальні та

нематеріальні цінності, що належать юридичній або фізичній особі

за правом власності або повного господарського відання;
1.8) картотека - реєстр розрахункових або виконавчих

документів, надісланих обслуговуючому банку платником податків або

органом стягнення та не оплачених у строк у зв'язку із браком

коштів на такому рахунку;
1.9) податкове повідомлення - письмове повідомлення

контролюючого органу про обов'язок платника податків сплатити суму

податкового зобов'язання, визначену контролюючим органом у

випадках, передбачених цим Законом;
1.10) податкова вимога - письмова вимога податкового органу

до платника податків погасити суму податкового боргу;
1.11) податкова декларація, розрахунок (далі - податкова

декларація) - документ, що подається платником податків до

контролюючого органу у строки, встановлені законодавством, на

підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку,

збору (обов'язкового платежу); ( Пункт 1.11 статті 1 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 550-IV ( 550-15 ) від 20.02.2003 )
1.12) контролюючий орган - державний орган, який у межах

своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснює контроль за

своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і

зборів (обов'язкових платежів) та погашенням податкових

зобов'язань чи податкового боргу. Вичерпний перелік контролюючих

органів визначається статтею 2 цього Закону;
1.13) кошти - гривні або іноземна валюта;
1.14) реструктуризація податкового боргу - відстрочення або

розстрочення сплати податкового боргу, накопиченого платником

податків станом на встановлену цим Законом дату, а також його

часткове списання;
1.15) податковий орган - орган державної податкової служби

України; митний орган - орган Державної митної служби України;
1.16) орган стягнення - державний орган, уповноважений

здійснювати заходи із забезпечення погашення податкового боргу у

межах компетенції, встановленої законами;
( Положення пункту 1.17 статті 1 визнано конституційними

згідно з Рішенням Конституційного Суду N 2-рп/2005 ( v002p710-05 )

від 24.03.2005 ) 1.17) податкова застава - спосіб забезпечення

податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк.

Податкова застава виникає в силу закону. У силу податкової застави

орган стягнення має право в разі невиконання забезпеченого

податковою заставою податкового зобов'язання одержати задоволення

з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами у

порядку, встановленому законом. Пріоритет заставодержателя на

задоволення вимог із заставленого майна встановлюється відповідно

до закону; ( Пункт 1.17 статті 1 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 550-IV ( 550-15 ) від 20.02.2003, в редакції Закону

N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003 )
1.18) звичайна ціна - ціна, визначена звичайною за

правилами, встановленими Законом України "Про оподаткування

прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ); ( Статтю 1 доповнено пунктом

1.18 згідно із Законом N 550-IV ( 550-15 ) від 20.02.2003 )
1.19) операційний (банківський) день - частина робочого дня,

протягом якої приймаються документи на переказ. Дні визначаються

для банків робочими за правилами, встановленими відповідною

постановою Національного банку України; ( Статтю 1 доповнено

пунктом 1.19 згідно із Законом N 550-IV ( 550-15 ) від

20.02.2003 )
1.20) апеляційне узгодження - узгодження податкового

зобов'язання у порядку і строки, які визначені цим Законом за

процедурами адміністративного або судового оскарження. ( Статтю 1

доповнено пунктом 1.20 згідно із Законом N 550-IV ( 550-15 ) від

20.02.2003 )
Стаття 2. Контролюючі органи
2.1. Перелік контролюючих органів
Контролюючими органами є:
2.1.1) митні органи - стосовно акцизного збору та податку на

додану вартість (з урахуванням випадків, коли законом обов'язок з

їх стягнення або контролю покладається на податкові органи),

ввізного та вивізного мита, інших податків і зборів (обов'язкових

платежів), які відповідно до законів справляються при ввезенні

(пересиланні) товарів і предметів на митну територію України або

вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної території

України; ( Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 статті 2 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 550-IV ( 550-15 ) від 20.02.2003 )
2.1.2) органи Пенсійного фонду України - стосовно збору на

обов'язкове державне пенсійне страхування; ( Підпункт 2.1.2 пункту

2.1 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 550-IV

( 550-15 ) від 20.02.2003 )
2.1.3) органи фондів загальнообов'язкового державного

соціального страхування - стосовно внесків на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування, у межах компетенції цих органів,

встановленої законом; ( Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 статті 2 в

редакції Закону N 550-IV ( 550-15 ) від 20.02.2003 )
2.1.4) податкові органи - стосовно податків і зборів

(обов'язкових платежів), які справляються до бюджетів та державних

цільових фондів, крім зазначених у підпунктах 2.1.1-2.1.3 цього

пункту.
2.2. Компетенція контролюючих органів
2.2.1. Контролюючі органи мають право здійснювати перевірки

своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати лише

стосовно тих податків і зборів (обов'язкових платежів), які

віднесені до їх компетенції цим пунктом.
Порядок контролю з боку митних органів за сплатою платниками

податків податку на додану вартість та акцизного збору

встановлюється спільним рішенням центрального податкового органу

та центрального митного органу.
2.2.2. Інші державні органи не мають права проводити

перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та

сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), у тому числі за

запитами правоохоронних органів.
2.3. Органи, уповноважені здійснювати заходи з погашення

податкового боргу (органи стягнення)
2.3.1. Органами, уповноваженими здійснювати заходи з

погашення податкового боргу (далі - органи стягнення), є виключно

податкові органи, а також державні виконавці у межах їх

компетенції.
Стаття 3. Підстави для примусового стягнення активів

та визначення бюджетного фонду
3.1. Підстави для примусового стягнення активів платника

податків
3.1.1. Активи платника податків можуть бути примусово

стягнені в рахунок погашення його податкового боргу виключно за

рішенням суду. В інших випадках платники податків самостійно

визначають черговість та форми задоволення претензій кредиторів за

рахунок активів, вільних від заставних зобов'язань забезпечення

боргу. У разі, якщо такого платника податків визнано банкрутом,

черговість задоволення претензій кредиторів визначається

законодавством про банкрутство. ( Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 статті

3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 550-IV ( 550-15 ) від

20.02.2003 )
3.1.2. Стягнення податкового боргу за виконавчими написами

нотаріусів не дозволяється.
3.2. Бюджетний фонд
3.2.1. У будь-яких випадках, коли платник податків згідно із

законами з питань оподаткування уповноважений утримувати податок,

збір (обов'язковий платіж), якими оподатковуються інші особи, у

тому числі податки на доходи фізичних осіб, дивіденди,

репатріацію, додану вартість, акцизні збори, а також будь-які інші

податки, що утримуються з джерела виплати, сума таких податків,

зборів (обов'язкових платежів) вважається бюджетним фондом, який

належить державі або територіальній громаді та створюється від їх

імені.
3.2.2. На кошти бюджетного фонду, визначеного підпунктом

3.2.1 цього пункту, не може бути накладено стягнення за причинами,

відмінними від стягнення такого податку, збору (обов'язкового

платежу).
Стаття 4. Порядок подання податкової декларації та визначення

суми податкових зобов'язань
4.1. Податкова декларація
4.1.1. Платник податків самостійно обчислює суму податкового

зобов'язання, яку зазначає у податковій декларації, крім випадків,

передбачених підпунктом "г" підпункту 4.2.2 пункту 4.2, а також

пунктом 4.3 цієї статті.
4.1.2. Прийняття податкової декларації є обов'язком

контролюючого органу. Податкова декларація приймається без

попередньої перевірки зазначених у ній показників через

канцелярію, чий статус визначається відповідним

нормативно-правовим актом. Відмова службової (посадової) особи

контролюючого органу прийняти податкову декларацію з будь-яких

причин або висування нею будь-яких передумов щодо такого прийняття

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка