Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р
Скачати 227.75 Kb.
НазваПротоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р
Дата конвертації14.03.2013
Розмір227.75 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Зареєстровано:

Затверджено:

Рішення виконавчого комітету Сєдовської селищної ради Новоазовського району Донецької області

23 від ”14„ квітня 2010 р.

Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10.04.2010 р.СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ІНІЦІАТИВНИЙ СОЮЗ «ВІДРОДЖЕННЯ»

с. м. т. Сєдове – 2010 р.

^ СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Ініціативний Союз «Відродження», надалі Організація є неприбутковою місцевою громадською організацією, яка об'єднує громадян на підставі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом. Організація створюється й здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про об'єднання громадян» і іншими нормативно-правовими актами України.

1.2. Юридична адреса Організації: Україна, 87632, Донецька область, Новоазовський район, селище міського типу Сєдове, вулиця Калініна, будинок 29.

1.3. Найменування українською мовою:

Повне - Громадська організація «Ініціативний Союз «Відродження».

Скорочено – ГО «ІС «Відродження»;

Найменування російською мовою:

Повне – Общественная Организация «Инициативный Союз «Возрождение».

Скорочено – ОО «ИС «Возрождение».

1.4. Діяльність Організації поширюється на території селища міського типу Сєдове Новоазовського району Донецької області. Організація діє на засадах добровільності та рівноправності її членів (учасників), спільності їх інтересів, а також на засадах самоврядування, законності та гласності, співпрацює з державними органами та іншими зацікавленими організаціями й установами.

Рішення органів Організації, прийняті на виконання цілей і завдань Організації в межах їх компетенції, є обов'язковими для всіх членів Організації.

1.5. Організація набуває статус юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням та символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка Організації підлягає державній реєстрації в установленому законом порядку.

1.6. Правовою основою діяльності Організації є Конституція України, Закон України «Про об'єднання громадян» інші акти законодавства України, цей Статут, регламентуючі документи та рішення загального характеру, що приймаються органами Організації в межах їх статутних повноважень, які є обов'язковими для всіх членів Організації.

1.7. Організація для здійснення цілей та завдань визначених у Статуту користується правом:

1.7.1. виступати учасником цивільно – правових відносин, набувати майнові й немайнові права: від свого імені укладати угоди, мати обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати майно (рухоме й нерухоме) на правах власності тощо, мати самостійний баланс, відкривати рахунки в установах банку (у національній грошовій одиниці та іноземній валюті) тощо;

1.7.2. представляти й захищати свої інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;

1.7.3. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

1.7.4. створювати установи та організації;

1.7.5. одержувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

1.7.6. вносити пропозиції до органів влади й управління;

1.7.7. розповсюджувати інформацію й пропагувати свої ідеї та цілі;

1.7.8. співпрацювати із засобами масової інформації, і при необхідності засновувати засоби масової інформації;

1.7.9. брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

1.7.10. встановлювати й розвивати ділові контакти з іншими суб’єктами;

1.7.11. засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;

1.7.12. вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти й зв'язки, укладати відповідні угоди, здійснювати інші заходи, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.7.13. користуватися іншими правами, передбаченими законами України.
СТАТТЯ 2. ^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Організація є громадською організацією та не має основною метою своєї діяльності отримання прибутку й, відповідно, отриманий прибуток серед членів (учасників) Організації не розподіляється.

2.1.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, екологічних та інших спільних інтересів її членів (учасників) та жителів громади, сприяння охороні та захисту навколишнього природного середовища, поширення серед різних верств населення екологічної культури, залучення широких верств населення для вирішення природоохоронних проблем.

2.2. Основними завданнями Організації є:

2.2.1. запобігання забрудненню довкілля, екологічний моніторинг;

2.2.2. екологічна пропаганда;

2.2.3. сприяння збереженню ландшафтного та біологічного різномаїття;

2.2.4. залучення широких верств населення для вирішення екологічних проблем;

2.2.5. вивчення правових, економічних та соціальних аспектів захисту довкілля;

2.2.6. організація акцій з прибирання окремих територій (парків, вулиць, пляжів тощо);

2.2.7. сприяння розвитку туризму;

2.2.8. цілеспрямована системна діяльність по залученню спонсорських і благодійних коштів на статутні цілі Організації;

2.2.9. відродження місцевих традицій та козацького руху;

2.2.10. пропаганда зародження патріотизму рідного краю;

2.2.11. відновлення екологічного стану;

2.2.12. контроль за дотриманням екологічного, рекреаційного та соціального законодавства;

2.2.13 організація видання й поширення інформаційних, методичних матеріалів, іншої тематичної друкованої продукції;

2.2.14. одержання від органів влади та місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх цілей та завдань, в тому числі щодо стану природних ресурсів, щодо проведення фінансування відновлення екологічного стану;

2.2.15. збір наказів для кандидатів в депутати селищної ради та голови;

2.2.16. участь в засіданні комісій, комітетів селищної ради при вирішенні ключових питань життєдіяльності відповідної громади;

2.2.17. отримання звіту від органів місцевого самоврядування про використання бюджетних коштів громади, земельних ресурсів та ін;

2.2.18. збереження і пропаганда історичної та культурної спадщини громади, вивчення та поширення історії рідного краю, збір та систематизація історичних даних, співпраця з музейними установами;

2.2.19. співпраця з правоохоронними органами з додержання екологічного, соціального законодавства, безпеки дорожнього руху та ін.

2.3. Діяльність Організації не обмежується перерахованими вище діями й може бути розширена залежно від об'єктивної необхідності напрямків діяльності Організації.

2.4. Організація взаємодіє з державними органами, громадськими організаціями, їх спілками, юридичними особами, міжнародними неурядовими організаціями на підставі чинного законодавства України та відповідних договорів.
^ СТАТТЯ З. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація утворюється і діє на основі індивідуального і колективного членства.

3.2. Індивідуальними членами (учасниками) Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 14 років, які своєчасно сплачують у встановленому порядку вступний, цільові та членські внески, поділяють мету Організації та статутні завдання і бажають сприяти її діяльності.

3.3. Колективними членами (учасниками) Організації можуть бути колективи громадських організацій, колективи підприємств, установ, організацій, спортивних товариств, клубів та федерацій, що визнають положення даного Статуту, положення про членів (учасників) Організації, своєчасно сплачують у встановленому порядку вступний, цільові, членські внески, заявили про те, що сприяють підтримці цілей і завдань Організації, ведуть практичну діяльність по реалізації програм Організації й прийняті до складу членів (учасників) Організації на добровільних засадах.

Колективні члени (учасники) реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.

3.4. Індивідуальні та колективні члени (учасники) вступають до Організації на підставі: письмової заяви – індивідуальні члени та на підставі заяви і згідно рішення зборів колективу підприємства, установи, організації – колективні члени.

3.5. Рішення про прийняття до Організації приймається: Правлінням Організації.

3.6. Заява від індивідуального члена повинна містити такі відомості: ім'я особи, форму участі у діяльності Організації, відомості про членство в інших об'єднаннях, посилання на згоду дотримуватись положення даного Статуту, Положення про членів (учасників) Організації і регламентуючих документів Організації, сприяти її діяльності, а також обов'язок сплачувати вступний, цільові та членські внески, адресу особи.

3.7. Заява від колективних членів повинна містити такі відомості: назву колективу (якої організації, підприємства, установи), дату прийняття рішення зборів колективу про вступ до Організації, форму участі в діяльності Організації, відомості про осіб (органи), уповноважених діяти від імені колективного члена без доручення, відомості про членство в інших об'єднаннях, посилання на згоду дотримуватись Статуту і регламентуючих документів Організації, сприяти її діяльності, а також обов'язок сплачувати вступний, цільові та членські внески, юридичну адресу колективного члена.

3.8. Члени Організації зобов’язані сплачувати вступний, членські та цільові внески у розмірах та в порядку встановленому Загальними зборами членів (учасників) Організації у Положенні членів (учасників) Організації.

3.9. За не сплату або не в повному обсязі сплату вступних внесків та членських внесків протягом двох місяців, члени організації зобов’язані сплатити штраф у розмірі 10% від суми заборгованості. Несплата членами (учасниками) Організації вступних та членських внесків протягом трьох місяців є підставою для виключення їх з членів (учасників) Організації Правлінням Організації.

3.10. З моменту прийняття, члену (учаснику) Організації дозволяється брати участь у будь-яких заходах, що організовуються Організацією.

3.11. Члени (учасники) Організації мають право:

3.11.1. отримувати інформацію про діяльність Організації та її органів управління;

3.11.2. вносити на розгляд Загальних зборів членів (учасників), Правління пропозиції, клопотання, запити, пов'язані з діяльністю Організації;

3.11.3. бути обраним від Організації для представництва Організації на семінарах, курсах, навчальних, методичних заходах, святах;

3.11.4. добровільно припинити своє членство в Організації.

3.12. Члени (учасники) Організації зобов’язані:

3.12.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати вступні, членські та цільові внески в порядку та розмірах, встановлених Положенням про членство в Організації.

3.12.2. знати й дотримуватись Статуту Організації, Положення про членство в Організації, дисципліни.

3.12.3. підтримувати інтереси Організації й уникати будь-яких можливих дій, що погіршують репутацію Організації та унеможливлюють досягнення мети Організації.

3.12.4. виконувати рішення, прийняті Організацією та її керівними органами в межах їх компетенції;

3.13. За порушення Статуту та інших регламентуючих документів, нанесення моральних чи матеріальних збитків, до членів (учасників) Організації можуть бути застосовані дисциплінарні заходи, а саме:

- попередження;

- відсторонення від участі у заходах, які організовуються Організацією;

- припинення членства у Організації.

3.14. Членство в Організації припиняється внаслідок:

3.14.1. добровільного виходу з Організації;

3.14.2. виключення з членів Організації за рішенням Правління, прийнятими в порядку та на підставах, передбачених цим Статутом;

3.14.3. ліквідації організації (установи, підприємства) – колективного члена Організації;

3.14.4. припинення діяльності Організації.

3.15. Рішення про позбавлення членства у Організації приймає Правління більшістю голосів присутніх.

3.16. Збиток, заподіяний Організації з вини члена Організації, відшкодовується в порядку та розмірах, визначених рішенням Загальних зборів членів (учасників) Організації, а в період між Загальними зборами членів (учасників), Правлінням Організації.

3.17. Членам (учасникам) Організації можуть присвоюватись звання „Почесний член (учасник) Організації” та „Лідер Організації”. Умови, порядок присвоєння звання „Почесний член (учасник) Організації” та „Лідер Організації” визначаються Положенням про членство в Організації.

^

СТАТТЯ 4. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ


4.1. Управління Організацією здійснюється на засадах законності, добровільності, демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконання дисципліни, з врахуванням цього Статуту та регламентуючих документів Організації.

4.2. Керівними і виконавчими органами Організації є:

- Загальні збори членів (учасників);

- Правління;

- Наглядова рада.
СТАТТЯ 5. ^ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ)

5.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори членів (учасників). Основна функція Загальних зборів членів (учасників) є забезпечення дотримання цілей Організації, в інтересах яких вона створена.

5.2. Загальні збори членів (учасників) скликаються один раз на рік.

5.3. Дата і місце проведення Загальних зборів членів (учасників) визначається Правлінням Організації.

5.4. Правління Організації формує проект порядку денного Загальних зборів членів (учасників).

5.5. Правління Організації в будь-який час може скликати позачергові Загальні збори членів (учасників) для вирішення наявних питань, які належать до компетенції Загальних зборів членів (учасників).

5.6. Наглядова рада також може вимагати скликання позачергових Загальних зборів членів (учасників) , якщо виникла загроза принциповим інтересам Організації, або її членам, або виявлені зловживання з боку посадових осіб Організації та її членів.

5.7. Загальні збори членів (учасників) можуть розглядати лише ті пропозиції та питання, які затверджені у проекті порядку денного Правлінням Організації, не пізніше ніж за 10 днів до проведення Загальних зборів членів (учасників).

5.8. Загальні збори членів (учасників) вважаються правомочними незалежно від кількості присутніх членів Організації.

5.9. Загальні збори членів (учасників) обирають Голову та Секретаря Загальних зборів членів (учасників), з числа членів (учасників) Організації, присутніх на Загальних зборах членів (учасників). Голова керує Загальними зборами членів (учасників), а Секретар фіксує в протоколах засідань роботу Загальних зборів членів (учасників). Голова та Секретар обираються простою більшістю голосів від присутніх членів Загальних зборів членів (учасників).

5.10. Рішення Загальних зборів членів (учасників) приймаються простою більшістю голосів від присутніх на них членів Організації. Якщо за та проти рішення Загальних зборів членів (учасників) було набрано рівна кількість голосів, у такому випадку рішення буде прийняте у користь голосу Голови Організації.

5.11. Рішення, прийняті на Загальних зборах членів (учасників) Організації та зафіксовані Секретарем у протоколах, підписуються Головою та Секретарем Загальних зборів членів (учасників).

5.12. Прийняття рішень з питань, які не включені до порядку денного, не допускається.

5.13. За рішенням простої більшості членів, присутніх на Загальних зборах членів (учасників), голосування може бути як таємним, так і відкритим.

5.14. Рішення, прийняті на Загальних зборах членів (учасників), набувають чинності з моменту їх підписання.

5.15. До виключної компетенції Загальних зборах членів (учасників) відносяться питання:

5.15.1. визначення основних напрямків діяльності Організації;

5.15.2. затвердження Статуту Організації та внесення змін і доповнень до нього;

5.15.3. обрання Голови Організації, двох заступників Голови Організації терміном на 1 рік;

5.15.4. визначення пріоритетних напрямків діяльності Організації, принципів формування й використання її майна.

5.15.5. дострокове переобрання членів Правління Організації;

5.15.6. тимчасове обмеження компетенції Голови Організації, без внесення змін до Статуту;

5.15.7. обрання членів Наглядової ради терміном на 1 рік;

5.15.8. дострокове переобрання членів Наглядової ради;

5.15.9. затвердження звіту про роботу Правління за період від попередніх Загальних зборів членів (учасників);

5.15.10. затвердження звітів Наглядової ради за результатами фінансово-господарської діяльності Організації за період від попередніх Загальних зборів членів (учасників);

5.15.11. вирішення питань щодо сплати цільових внесків членами Організації у випадках необхідних для забезпечення статутної діяльності;

5.15.12. визначення розміру та порядку сплати цільових внесків членами Організації у кожному конкретному випадку;

5.15.13. прийняття рішень про припинення діяльності чи реорганізації Організації;

5.15.14. призначення ліквідаційної комісії;

5.16. Загальні збори членів (учасників) можуть розглядати будь-які інші питання, що стосуються діяльності Організації та які включені до порядку денного.
^ СТАТТЯ 6. ПРАВЛІННЯ

6.1. Правління – виконавчий орган Організації, який забезпечує виконання статутних завдань, регламентуючих документів Організації, прийнятих Загальними зборами членів (учасників) й відповідно до них може приймати обов'язкові рішення, у тому числі регламентуючі документи, які не відносяться до компетенції Загальних зборів членів (учасників).

6.2. Правління обирається Загальними зборами членів (учасників) строком на 1 рік.

6.3. До складу Правління входять:

- Голова, який очолює Правління;

- два заступники Голови Правління.

6.4. До компетенції Правління належить:

6.4.1. затвердження перспективних планів;

6.4.2. оперативне управління діяльністю Організації;

6.4.3. визначення місця, термінів проведення та проект порядку денного наступних Загальних зборів членів (учасників);

6.4.4. прийняття рішення щодо проведення позачергових Загальних зборів членів (учасників) в разі необхідності вирішення невідкладних питань, визначення місця, дати та проекту порядку денного позачергових Загальних зборів членів (учасників);

6.4.5. призначення делегатів від Організації для участі в Конгресах міжнародних організацій та асоціацій;

6.4.6. вирішення питань нагородження та заохочення своїх членів;

6.4.7. прийняття рішень про створення підприємств, спілок, громадських організацій, благодійних фондів, третейського суду інших юридичних осіб, відповідно до чинного законодавства України;

6.4.8. складання фінансового звіту за минулий рік та кошторису на наступний рік;

6.4.9. затвердження ескізів символіки Організації, офіційної нагородної та пам'ятної атрибутики, сувенірної продукції Організації;

6.5. Правління має право розглядати будь–які питання діяльності Організації, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів членів (учасників).

6.6. Правління збирається на свої засідання в разі потреби, але не рідше ніж 4 рази на рік. Засіданнями керує Голова Правління. Рішення на засіданні приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління.

6.7. Рішення, прийнятті Правлінням є обов'язковими для Організації, будь–яких членів Організації.
СТАТТЯ 7. КОМПЕТЕНЦІЯ ^ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

7.1. Голова Правління обирається Загальними зборами членів (учасників) терміном на 1 рік й звільняється з посади. Підстави дострокового припинення повноважень Голови Правління:

 • порушення Головою Правління положень Статуту Організації;

 • відхилення Голови Правління від діяльності;

 • у випадку неможливості Голови Правління виконувати свої повноваження.

7.2. До компетенції Голови Правління належить:

 • без доручення представляє і захищає інтереси Організації у зовнішніх стосунках, у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями, підприємствами, третіми особами і на території іноземних держав;

 • укладає угоди, видає доручення від імені Організації на виконання будь – яких дій у межах своїх повноважень, відкриває в установах банків рахунки;

 • здійснює оперативне управління майном і коштами Організації;

 • організує діяльність Організації у відповідності до чинного законодавства України, цього Статуту;

 • стежить за відповідністю діяльності Організації до цього Статуту;

 • вносить пропозиції щодо кандидатур заступників Голови Правління;

 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Організації;

 • затверджує функціональні обов'язки заступників Організації та штатних працівників Організації, видає накази;

 • організовує виконання рішень Загальних зборів членів (учасників) та Правління Організації;

 • має право підпису документів від імені Організації;

 • має право підпису фінансових документів, як перша особа Організації;

 • має право робити заяви від імені Організації;

 • головує на засіданнях Правління;

 • виконує інші функції за рішенням Загальних зборів членів (учасників) та Правління.

7.3. Компетенція Голови Правління може бути тимчасово обмежена за рішенням Загальних зборів членів (учасників) Організації, без внесення змін до Статуту.

7.4. За рішенням Загальних зборів членів (учасників) Організації, Голова Правління може бути достроково переобраний.

7.5. У випадку своєї відсутності за будь-якої причини, або для поточної роботи Голова Правління має право передавати частину своїх повноважень любому із заступників Голови Правління.

7.6. Два заступники Голови правління за поданням Голови Правління обираються Загальними зборами членів (учасників) Організації терміном на 1 рік.

7.7. Заступники Голови Правління працюють за напрямками у відповідності до рішення Загальних зборів членів (учасників) Організації, Правління і доручень Голови Правління;

7.8. Здійснюють підготовку засідань Правління, Загальних зборів членів (учасників) Організації.

7.9. Заступники Голови Правління можуть бути достроково переобрані за рішенням Загальних зборів членів (учасників) Організації.
СТАТТЯ 8. ^ НАГЛЯДОВА РАДА

8.1. Контроль за фінансовою діяльністю Організації здійснює Наглядова рада, яка обирається Загальними зборами членів (учасників) Організації терміном на 1 рік, підзвітна їй, подає їй на затвердження результати проведених нею перевірок та складає висновки за щорічними звітами та балансами.

8.2. Якщо протягом терміну дії своїх повноважень член Наглядової ради з якої-небудь причини припиняє виконання своїх повноважень, приймається відповідне рішення про його (їх) заміну.

8.3. Члени Наглядової ради Організації не можуть одночасно займати інші посади в керівному й іншому органах Організації.

8.4. Наглядова рада складається з 5 осіб, обраних із числа членів Організації.

8.5. Перевірки фінансової діяльності, розподілу коштів Організації, контролю податкового та бухгалтерського обліку проводяться Наглядовою радою за дорученням Загальних зборів членів (учасників) Організації або за власною ініціативою.

8.6. Наглядова рада має право вимагати від посадових осіб Організації та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих усних та письмових пояснень.

8.7. Наглядова рада фіксує проведення перевірки фінансової діяльності Організації та складає висновки за щорічними звітами та балансами. За результатами перевірки Наглядова рада звітує на Загальних зборів членів (учасників) Організації.

8.8. Наглядова рада може вимагати скликання позачергових Загальних зборів членів (учасників), якщо виникла загроза принциповим інтересам Організації, або її членам, або виявлені зловживання з боку посадових осіб Організації та її членів.

8.9. Для перевірки й підтвердження правильності річної фінансової звітності Організації вправі, а у випадках, передбачених законодавством України, зобов'язана залучати професійного аудитора, не зв'язаного майновими інтересами з Організацією або її керівними органами.

8.10. Члени Наглядової ради можуть бути достроково переобрані за рішенням Загальних зборів членів (учасників).

 

СТАТТЯ 9^ . ВЛАСНІСТЬ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності, що знаходиться на балансі Організації.

9.2. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй членами (учасниками) або державою, набуте від вступних, членських та цільових внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

9.3. Постійним джерелом формування власних коштів Організації є:

 • вступні, членські та цільові внески членів Організації;

 • дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються, відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надається Верховною Радою України.

 • пасивні доходи - доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті;

 • кошти або майно Організації від проведення її основної діяльності з урахуванням положень ЗУ „Про оподаткування прибутку підприємств”;

 • кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

 • кошти, отримані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності, Організації, з метою виконання статутних завдань і цілей, згідно ст. 24 ЗУ „Про об’єднання громадян”;

 • кредити, отримані від банків, інших фінансових установ;

 • інші надходження, не заборонені діючим законодавством України для неприбуткових організацій.

9.4. У власності Організації можуть бути споруди, будівлі, житловий фонд, інше нерухоме майно, транспортні засоби та інше майно, необхідне для виконання статутних цілей і завдань Організації.

9.5. Організація, а також створені нею установи, організації, підприємства тощо зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструватись в органах державної податкової адміністрації та за підсумками господарської діяльності вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

9.6. Кошти та інше майно Організації, у тому числі у випадку ліквідування Організації не може перерозподілятись між їх членами і використовується для виконання статутних завдань та на оплату праці штатних працівників або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

9.7. Організація розпоряджається належним їй майном відповідно до мети і завданням своєї діяльності, призначенням майна, чинним законодавством України.

9.8. Для розпорядження грошовими коштами та майном Організації Правління складає відповідний кошторис, який затверджується Наглядовою радою.

9.9. Організація для досягнення встановлених цілей своєї діяльності має право від свого ім'я укладати господарські договори, здобувати майнові, інтелектуальні, авторські, інші немайнові права, мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді (у тому числі господарському й третейському).

9.10. Держава і її органи не відповідають по зобов'язанням Організації, як і Організація не відповідає по зобов'язанням держави і її органів. Організація має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, вправі мати фірмовий знак і інші об'єкти з елементами візуальної ідентифікації.

9.11. Організація вправі відповідно до діючого законодавства, на добровільній основі вступати в союзи, асоціації, на умовах, що не суперечать чинному законодавству й даному Уставу, а також засновувати самостійно або бути учасником засновуваних комерційних і некомерційних організацій.

9.12. Організація може брати участь у діяльності й співпрацювати в будь-якій формі з державними, міжнародними, суспільними й іншими організаціями.

9.13. Організація самостійно планує свою діяльність, вправі залучати для роботи як українських, так і іноземних фахівців, самостійно визначати форми, системи, розміри й види оплати їхньої праці.

9.14. Для забезпечення статутної діяльності Організація вправі:

 • здійснювати підприємницьку діяльність, що відповідає цілям, для досягнення яких вона створена;

 • робити фінансові операції й здійснювати внески на рахунки, відкриті в банківських установах відповідно до діючого законодавства;

 • одержувати для виконання статутних завдань кредити, позички, інвестиції, фінансову допомогу й т.п. від інших юридичних і фізичних осіб, як у національній валюті України - гривні, так і в іноземній валюті;

 • установлювати тарифи й договірні ціни на надавані платні послуги;

 • здійснювати пошук потенційних партнерів серед юридичних і фізичних осіб для ділового співробітництва, здійснення намічених програм і проектів;

 • створювати, тиражувати й поширювати інформаційні матеріали - тематичні телепрограми, відеофільми, аудио-збірники, текстові документи в різних формах, методичні матеріали, допомоги й т.п.;

 • утворювати необхідні структурні підрозділи Організації, у тому числі, комітети, комісії, робочі групи;

 • робити інші дії, спрямовані на досягнення статутних цілей Організації.

9.15. Організація відповідає за схоронність документів (управлінських, фінансово-господарських, по особовому складу й ін.).

9.16. Організація зобов'язана зберігати наступні документи:

 • установчі документи Організації, а також внесені в установчі документи й зареєстровані у встановленому порядку зміни й доповнення;

 • протокол (протоколи) Загальних зборів членів (учасників) Організації, що містить рішення, про створення Організації, про затвердження грошової оцінки майна, переданого Організації її членами у власність, а також інші рішення, пов'язані зі створенням Організації;

 • документи, що підтверджують права Організації на майно, що перебуває на її балансі;

 • протоколи Загальних зборів членів (учасників) Організації, що містять інші рішення;

 • розпорядницькі документи керівних органів Організації, бухгалтерську документацію;

 • документи й висновки Наглядової ради, аудитора, державних і муніципальних органів фінансового й іншого контролю й т.п.;

9.17. Інформація про діяльність Організації надається членам Організації на письмовий запит в строк, передбачений ЗУ „Про звернення громадян”. Організація надає третім особам інформацію, що зачіпає їхні інтереси, за письмовим запитом в строк, передбачений ЗУ „Про звернення громадян”.
СТАТТЯ^ 10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Організація припиняє свою діяльність в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

10.2. Організація припиняється добровільно за рішенням на Загальних зборів членів (учасників) не менш ніж 2/3 голосами присутніх членів Організації.

10.3. Організація припиняється примусово за рішенням суду.

10.4. Орган, який прийняв рішення про припинення Організації, призначає ліквідаційну комісію. Термін ліквідації не може бути меншим 2-х місяців з моменту оголошення про ліквідацію Організації в офіційному виданні та яке публікується Ліквідаційною комісією в термін, не більший 3-х днів з моменту її призначення.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Правління Організації щодо управління її справами. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, заподіяні нею Організації, а також третім особам. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації, виявляє її кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Організації третім особам, складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним зборам членів (учасників) або органу, що призначив ліквідаційну комісію, виконує інші дії, передбачені законодавством або органом, що прийняв рішення про припинення Організації.

10.5. Кошти та інше майно Організації у разі її ліквідації після розрахунків по оплаті праці працівників Організації та виконання зобов’язань перед бюджетом та іншими кредиторами, не можуть перерозподілятись між її членами і повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до бюджету.

10.6. У випадку реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) Організації її права та обов'язки переходять до її правонаступника.

10.7. Припинення Організації здійснюється відповідно до Закону України „Про об’єднання громадян”, Господарського кодексу України та Закону України „Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.
СТАТТЯ 11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Внесення змін та доповнень до цього Статуту проводяться виключно за рішенням Загальних зборів членів (учасників).

11.2. Про будь-які зміни у Статут Організації керівництво Організації повідомляє Міністерство юстиції України у 5-денний термін.

11.3. Зміни та доповнення до цього Статуту набирають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації, відповідно до чинного законодавства.Схожі:

Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р iconПротоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний...
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р iconПротокол загальних зборів засновників громадської організації
Про затвердження Статуту громадської організації „Ініціативний Союз ”Відродження”
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р iconПротоколом загальних зборів засновників від 01 січня 2013 Р
Товариство з обмеженою відповідальністю "іванов25" (надалі – Товариство) створено у відповідності з діючим законодавством України...
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р iconПротокол №1 загальних зборів акціонерів зат "Будівельний Альянс"
Дата, час І місце проведення загальних зборів 01. 11. 2010р., 13-00, 54040, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 3Б
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р iconЧи відбулися збори 19. 12. 2010р.?
До речі, на правлінні кооперативу друге І третє питання не обговорювалось І не вносилось в порядок денний Загальних зборів! А розгляд...
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р iconПротокол проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського...
України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та доручення...
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р icon«Затверджено» Установчими (Загальними) Зборами Засновників (Учасників)
«Товариство») створено відповідно до рішення Установчих Зборів Засновників (протокол №1 від року) та відповідно до Цивільного Кодексу...
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р iconПротокол загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Іванов-25»
Я, Іванов Іван Іванович, (паспорт серії сс №111111, виданий 01 січня 2011 року Зарічним рв сму умвс україни в Сумській області, іпн...
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р iconПротокол №01-л засідання лічильної комісії, призначеної для підбиття...
Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), що у сукупності володіють (представляють) 652 710 акцій Товариства, що надають...
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р iconТекст повідомлення акціонерам Товариства про проведення Загальних...
Наглядовою радою Прат «джаліта» 22 лютого 2013р прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка