Стату т
Скачати 114.17 Kb.
НазваСтату т
Дата конвертації15.03.2013
Розмір114.17 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

С Т А Т У ТГ Р О М А Д С Ь К О Ї М О Л О Д І Ж Н О Ї О Р Г А Н І З А Ц І Ї

Юнацька асоціація американського футболу”

м. Рівне - 2005 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська молодіжна організація „Юнацька асоціація американського футболу” (в подальшому ЮААФ) - громадська молодіжна організація фізкультурно-спортивної спрямованості, яка на добровільних засадах об'єднує громадян України, зацікавлених у популяризації розвитку американського футболу, активізації фізкультурно-оздоровчої діяльності та дозвілля дітей та молоді.

1.2. ЮААФ вільна у виборі напрямів своєї діяльності.

Метою діяльності ЮААФ не є одержання прибутку.

ЮААФ є неприбутковою недержавною організацією.

1.3. Діяльність ЮААФ поширюється на територію м.Рівне та Рівненської області та здійснюється у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством та цим статутом. ЮААФ визнає принципи та правила міжнародних спортивних організацій і здійснює свою діяльність в тісному контакті з Українською федерацією американського футболу, іншими державними та громадськими організаціями на добровільній рівноправній договірній основі.

1.4. ЮААФ є юридичною особою, користується правами та несе зобов’язання, передбачені законодавством України для громадських об’єднань.

ЮААФ набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до чинного законодавства.

ЮААФ, має власну символіку, круглу печатку, бланк із своїм найменуванням державною мовою (та іншими мовами), а також інші штампи і печатки тощо.

1.5. ЮААФ має виключне право на використання своєї назви та символіки. Використання назви ЮААФ та її символіки фізичними та юридичними особами, які не належать до ЮААФ, для цілей, не пов’язаних з діяльністю ЮААФ, забороняється.

ЮААФ може використовувати власну символіку (емблеми, прапори тощо), яка підлягає затвердженню відповідно до цього Статуту та державній реєстрації відповідно до чинного законодавства.

1.6. ЮААФ не відповідає по особистих зобов’язаннях засновників ЮААФ та її членів (учасників). Засновники та члени (учасники) ЮААФ не відповідають по зобов’язаннях ЮААФ.

Держава не відповідає по зобов’язаннях ЮААФ, а ЮААФ не відповідає по зобов’язаннях держави.

1.7. ЮААФ в своїй діяльності керується чинним законодавством України, міжнародними правовими договорами згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цим Статутом, внутрішніми положеннями і правилами, регламентами та іншими нормативними актами.

ЮААФ створюється і діє від свого імені на принципах повної добровільності, законності та гласності, гуманності, спільності інтересів і рівноправності її членів (учасників), самостійності і самоврядування.

1.8. ЮААФ має право на добровільних засадах засновувати або вступати в спілки (союзи, федерації, асоціації тощо), укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу з іншими об’єднаннями громадян.

1.9. Місце знаходження юридичної особи: Україна, 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 59, кв. 103.
^ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЮААФ

2.1. Метою створення ЮААФ є популяризація та розвиток американського футболу, задоволення та захист інтересів своїх членів (учасників), сприяння формуванню здорового способу життя, підвищенню ролі фізичної культури та спорту у гармонійному розвитку особистості, провадженню соціальної, фізкультурної та спортивної, оздоровчої, культурної, творчої, аматорської, освітньої, наукової та технічної діяльності для розвитку особистості та суспільства..

2.2. Основним завданням ЮААФ є сприяння, популяризація, підтримка і розвиток американського футболу, а також пов’язаної з цим спортивної творчості.

2.3. Завданням ЮААФ є: координація зусиль своїх членів (учасників) щодо сприяння у наданні технічних, фізкультурних і спортивних, наукових та освітніх, культурних або інших подібних послуг для суспільного споживання громадян на підставі законодавства України, згідно наступного переліку видів діяльності:

2.3.1. Участь:

 1. у забезпеченні умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, фізичного та спортивного виховання громадян;

 2. у забезпеченні свободи творчості, розвитку культурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих процесів, професійної та самодіяльної творчості;

 3. у створенні матеріальних та фінансових умов розвитку американського футболу;

 4. у проведенні досліджень в галузі теорії американського футболу;

 5. у впровадженні новітніх вітчизняних та іноземних досягнень освітньо-наукового процесу, розвитку учбово-методичної бази;

 6. у застосуванні новітнього досвіду роботи творчих об'єднань, спортивних і фізкультурно-оздоровчих секцій, рекламно-інформаційної діяльності;

 7. у організації та проведенні навчання і тренувань, шоу, концертів і фестивалів, свят, конкурсів і змагань різного рівня та масштабу, виставок, лекцій, інших суспільно-громадських заходів;

 8. у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;

 9. у розробці та застосуванні програм, пов’язаних з творчою діяльністю;

 10. у створенні умов для збереження і розвитку фізичної культури та здорового способу життя, популяризації, розвиткові та підтримці американського футболу;

 11. у наданні допомоги талановитій творчій молоді, та співпраці з учбовими закладами;

2.3.2. Сприяння:

 1. здійсненню творчої діяльності у галузі фізкультури і спорту, дозвілля, журналістики і літератури, в тому числі спеціальної, науково-дослідної та іншої діяльності, спрямованої на розвиток в Україні здорового способу життя, фізичної культури та американського футболу;

 2. розвитку та реалізації спортивних, науково-освітніх і оздоровчих програм;

 3. розвитку культури дозвілля, фізкультури і спорту, американського футболу, проведенню масових культурних, спортивних, пропагандистсько-оздоровчих та інших заходів;

 4. розвиток і популяризація американського футболу на території України.

 5. організації спортивних шкіл та секцій по американському футболу в навчальних закладах України.

 6. формуванню та підтримці клубів та команд по американському футболу.

 7. підготовці кваліфікованого тренерського та суддівського складу, підвищенню майстерності спортсменів для досягнення високих результатів.

 8. участі у міжнародних змаганнях, чемпіонатах, матчах та міжнародних зустрічах.

 9. систематизації, аналізі і розповсюдженню інформації про стан та розвиток американського футболу.

 10. зміцненню і розширенню співробітництва з національними та міжнародними спортивними організаціями^ 3. ЧЛЕНСТВО В ЮААФ
3.1. Членство у ЮААФ може бути індивідуальним та колективним.
3.2. Індивідуальними членами ЮААФ можуть бути особи – діти та молодь шкільного та позашкільного віку. Прийом індивідуальних членів проводиться виконкомом ЮААФ Індивідуальним членам ЮААФ вручаються членські квитки.
3.3. Колективними членами можуть бути частина або весь навчального закладу України. Прийом колективних членів проводиться виконкомом ЮААФ. Колективне членство засвідчується свідоцтвом колективного члена ЮААФ. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.
3.4. Вступ до ЮААФ здійснюється за письмовою заявою громадянина або за рішенням трудового колективу. Індивідуальні та колективні члени мають рівні права та обов'язки.
3.5. Член ЮААФ має право:
- брати участь у діяльності ЮААФ;
- обирати і бути обраним до керівних органів ЮААФ;
- висувати кандидатів для обрання до складу керівних органів ЮААФ або вносити пропозиції про їх переобрання;
- отримувати матеріальне або моральне заохочення, підтримку ЮААФ;
- отримувати через місцевий осередок відомості про роботу ЮААФ;
- користуватись символікою ЮААФ;
- вільно виходити з членства в ЮААФ;
- брати участь у змаганнях, навчально-тренувальних і методичних зборах, інших заходах ЮААФ, міжнародних турнірах поліцейських;
- входити до складу команд ЮААФ з видів спорту для участі у змаганнях міжнародного спортивного союзу поліцейських;
- клопотати перед державними органами про атестацію на відповідну своїм умінням, знанням і майстерності категорію чи спортивне звання, і отримувати їх у встановленому порядку.
3.6. Член ЮААФ зобов'язаний:
- дотримуватись і виконувати вимоги статуту, поважати традиції ЮААФ;
- неухильно додержуватись дисципліни та реґламенту зборів, змагань, тренувань, інших заходів, учасником яких він є;
- зберігати майно ЮААФ, вносити особистий внесок до створення і удосконалення його матеріальної бази;
- критично відноситись до порушників дисципліни, особливо під час занять, тренувань;
- не допускати використання діяльності ЮААФ з корисних міркувань, вказувати на недоліки керівних, виконавчих органів ЮААФ, колег і домагатись їх усунення;
- своєчасно сплачувати вступні та членські внески.
3.7. Громадяни України із числа спортсменів, спеціалістів, тренерів, викладачів, організаторів, які мають значні заслуги у справі розвитку різних видів спорту можуть бути зараховані до Почесних членів ЮААФ. Почесні члени зараховуються рішенням виконкому ЮААФ на підставі подання місцевого осередку або президента ЮААФ. Почесному члену ЮААФ видається диплом та посвідчення Почесного члена ЮААФ.
3.8. Індивідуальний та колективний члени ЮААФ мають право добровільного виходу із нього. Заява про вихід розглядається місцевим осередком або виконкомом ЮААФ протягом місяця з моменту її отримання. Визнаються такими, що вибули з ЮААФ такі індивідуальні або колективні члени, які не виконують своїх обов'язків і не сплачують щорічних членських внесків протягом календарного року.
3.9. Виконком може розглянути питання про виключення з членів ЮААФ тих осіб, які своїми діями компрометують членство в ЮААФ.

^ 4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ЮААФ
4.1. Основою ЮААФ є місцеві осередки, створені за місцем служби, навчання або проживання, які легалізовані у встановленому Законом порядку.
4.2. В своїй діяльності місцеві осередки керуються власними статутами, які приймаються загальними зборами місцевих осередків, не суперечать статуту ЮААФ та затверджуються виконкомом ЮААФ.
4.3. Вищим керівним органом ЮААФ України є з'їзд, який проводиться один раз у чотири роки. З'їзд скликається виконкомом ЮААФ або на вимогу однієї третини загальної кількості членів ЮААФ і вважається повноважним в разі присутності двох третин обраних делегатів, кожний з яких має один вирішальний голос. Позачерговий з'їзд скликається на тих же підставах і в тому ж порядку.
4.4. З'їзд вирішує такі питання:
4.4.1. Затверджує статут ЮААФ, зміни та доповнення до нього.
4.4.2. Приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію ЮААФ.
4.4.3. Заслуховує звіти президента ЮААФ та ревізійної комісії ЮААФ.
4.4.4. Реалізує право власності на майно та основні фонди ЮААФ.
4.4.5. Підводить підсумки роботи за звітний період та визначає напрямки розвитку на наступний період.
4.4.6. Обирає президента, першого віце-президента, віце-президента, членів виконкому та ревізійної комісії ЮААФ строком на 4 роки. Визначає інші керівні та виконавчі органи, які забезпечують поточну роботу.
4.4.7. Приймає рішення про створення фондів допомоги членам та ветеранам ЮААФ.
4.5. Рішення приймаються більшістю голосів від числа присутніх повноважних делегатів, відкритим або таємним голосуванням.
4.6. Керівним органом в період між з'їздами є виконавчий комітет (далі виконком).
4.7. До складу виконкому входять: президент, віце-президенти, представники місцевих осередків та секретар.
4.8. Виконком проводить свої засідання не рідше одного разу в півріччя і вирішує такі питання:
4.8.1. Затверджує щорічний план спортивних та інших заходів ЮААФ.
4.8.2. Створює комітети та комісії з напрямків діяльності. Заслуховує роботу комісій та місцевих осередків.
4.8.3. Визначає квоту представництва делегатів на з'їзд.
4.8.4. Приймає рішення про створення місцевих осередків, затверджує статути та координує їх діяльність.
4.8.5. Здійснює окремі функції щодо господарського управління коштами та майном ЮААФ. Встановлює мінімальні розміри вступних та щорічних членських внесків.
4.8.6. Створює штатний апарат виконкому ЮААФ, затверджує структуру апарату, перелік штатних посад та їх кількість. На штатних працівників ЮААФ поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і страхування.
4.8.7. Розглядає документи про присвоєння спортивних та почесних звань членам ЮААФ та порушує клопотання перед державними органами про їх присвоєння.
4.8.8. Затверджує зразки печаток, штампів, бланків, символіки та іншої атрибутики ЮААФ.
4.8.9. Порушує клопотання перед органами державної влади про нагородження спортсменів та тренерів ЮААФ.
4.8.10. Вирішує інші питання поточної діяльності ЮААФ.
4.9. Засідання виконкому правомочні, якщо в них. беруть участь дві третини його членів. Рішення виконкому набирає чинності, якщо за нього проголосувало не менше половини його членів. В разі рівноваги при голосуванні - голос Президента має вирішальне значення.
4.10. Президент очолює виконком ЮААФ України та керує всією діяльністю ЮААФ.
4.11. Президент ЮААФ у відповідності до своїх повноважень:
4.11.1. Представляє інтереси ЮААФ в органах державної влади, громадських та інших організаціях в Україні і за кордоном.
4.11.2. Пропонує з'їзду кандидатури на посади першого віце-президента, віце-президентів та секретаря.
4.11.3. Має право підпису документів ЮААФ.
4.11.4. Організовує діяльність ЮААФ у відповідності із статутом та законодавством України.
4.11.5. Укладає угоди про спільну діяльність з спорідненими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.
4.11.6. Проводить засідання виконкому ЮААФ.
4.11.7. Має право доручити виконання окремих своїх функції одному з віце-президентів.
4.12. У випадку вибуття президента його обов'язки до з'їзду виконує перший віце-президент.
4.13. Виконавчий секретар веде діловодство ЮААФ, протоколи з'їздів, засідань виконкому, облік кореспонденції, архів.
4.14. Ревізійна комісія ЮААФ є контролюючим органом і підзвітна з'їзду.
4.15. Ревізійна комісія перевіряє фінансово-господарську діяльність ЮААФ та місцевих осередків за дорученням з'їзду, виконавчого комітету ЮААФ або за власною ініціативою. До роботи ревізійної комісії можуть бути залучені спеціалісти, як на умовах найму або договорів цивільно-правового характеру, так і на громадських засадах. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях виконкому з правом дорадчого голосу. Рішення ревізійної комісії з питань Її компетенції приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів.

^ 5. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ЮААФ
5.1. Для здійснення мети і завдань, визначених у статуті, ЮААФ у встановленому законом порядку має право:
5.1.1. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних, громадських організаціях та органах.
5.1.2. Підтримувати спортивні союзи, клуби та федерації, інші об'єднання громадян.
5.1.3. Засновувати установи та організації, підприємства в порядку, встановленому законодавством.
5.1.4. Вносити до органів виконавчої влади пропозиції щодо покращання роботи з розвитку професійно-прикладних видів спорту.
5.1.5. Розповсюджувати інформацію про діяльність ЮААФ через засоби масової інформації.
5.2. ЮААФ має право від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, бути учасником цивільно-правових відносин, виступати позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах.
5.3. ЮААФ. України може вступати до міжнародних громадських об'єднань, підтримувати міжнародні зв'язки, укладати угоди в межах своєї компетенції, які не суперечать міжнародним зобов'язанням України.
5.4. ЮААФ має свою печатку, штамп, бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки якої затверджуються виконкомом. Символіка реєструється у встановленому чинним законодавством порядку

^ 6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ЮААФ. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ І КОНТРОЛЮ. ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1. ЮААФ набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом. ЮААФ також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств. ЮААФ може мати рахунки в установах банків.
6.2. Все майно та кошти ЮААФ використовуються для досягнення мети і завдань ЮААФ згідно із законодавством.
6.3. Бухгалтерську та статистичну звітність, податки та платежі ЮААФ і створені ним підприємства здійснюють в порядку, передбаченому законодавством. Державний контроль за діяльністю ЮААФ здійснюють державні органи згідно із законодавством.

^ 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ЮААФ
7.1. Зміни і доповнення до статуту вносяться делегатами з'їзду ЮААФ і затверджуються голосами не менше, як двох третин присутніх делегатів. Про зміни та доповнення до статуту ЮААФ виконком у 5-денннй строк повідомляє реєстраційний орган України.

^ 8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮААФ ТА ЙОГО МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ
8.1. Припинення діяльності ЮААФ може бути проведено шляхом його реорганізації (злиття, поділу, приєднання, відокремлення) або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) згідно з рішенням з'їзду або суду.
8.2. Реорганізація ЮААФ здійснюється згідно з рішенням з'їзду.
8.3. У випадках реорганізації або ліквідації, майно та кошти ЮААФ не можуть перерозподілятись між членами ЮААФ і використовуються на виконання статутних завдань чи на благодійні цілі. В окремих випадках, передбачених законодавством, згідно з рішенням суду майно і кошти направляються на користь держави. У випадку реорганізації майно, кошти, права і обов'язки ЮААФ переходять його правонаступнику згідно з рішенням з'їзду.
8.4. Ліквідація ЮААФ проводиться ліквідаційною комісією, що призначається з'їздом або судом. З моменту призначення ліквідаційна комісія бере на себе повноваження по управлінню ЮААФ, керуючись законодавством України.
8.5. ЮААФ визнається ліквідованим з моменту запису про це в Реєстрі об'єднань громадян.

Схожі:

Стату т iconСтату т товариства з обмеженою

Стату т iconСтату т
Горлівський міський навчально-методичний центр психологічної служби (далі Центр) створений рішенням міської ради
Стату т iconКонституція шкільної держави
Законом, власною совістю, тими, хто навчався І буде навчатися в нашій школі, керуючись Стату­том, приймає цю Конституцію — Основний...
Стату т iconДзов “Ювілейний”
Ознака особи: юридична чи без статусу юридичної особи. Кому підпорядкована (якщо без стату-су юридичної особи)
Стату т iconСтату т товариства з обмеженою відповідальністю
Учасником є громадянин України Тюшніков Сергій Юрійович, 1961 року народження, проживаючий за адресою 95011, м. Сімферополь, вул....
Стату т iconСтату т громадської організації “Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній
Міністерством юстиції України Загальними зборами громадської організації “Міжнародна асоціація
Стату т iconСтату ткомунального підприємства Тростянецької міської ради „Бюро технічної інвентаризації”
Бюро), створене Тростянецькою міською радою для задоволення громадських потреб шляхом здійснення самостійної господарської діяльності,...
Стату т iconСтату т сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявської...
Конституцiї України, державних символiв України, прав I свобод людини I громадянина, почуття власної гiдностi, вiдповiдальностi перед...
Стату т iconСтату т
Товариство з обмеженою відповідальністю “лобстер” (далі за текстом пойменоване “Товариство”) створене його Учасником згідно приписів...
Стату т iconСтату т обавського дошкільного навчального закладу Обавської сільської...
Обавський дошкільний навчальний заклад Обавської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка