Закону України "Про техногенну безпеку"
Скачати 133.05 Kb.
НазваЗакону України "Про техногенну безпеку"
Дата конвертації15.03.2013
Розмір133.05 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон


ЗМІНИ

до проекту Закону України "Про техногенну безпеку"
1. Загальні пропозиції.

1.1. Преамбулу Закону викласти у такій редакції:

"Цей Закон спрямований на запровадження комплексної збалансованої системи державного нагляду за станом техногенної безпеки і підвищення його стану у державі та регулює відносини між суб’єктами господарювання, які здійснюють або можуть здійснювати діяльність, небезпечну для життя і здоров`я населення, навколишнього природного середовища, державними органами, іншими фізичними та юридичними особами незалежно від виду їх діяльності, форм власності та відомчого підпорядкування, їх повноваження і порядок діяльності у цій сфері.".

1.2. По всьому тексту слова "Урядового органу державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту з питань цивільного захисту та техногенної безпеки" замінити словами "органу державного нагляду, до повноважень якого належать питання техногенної безпеки".

1.3. По всьому тексту слова "плани локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій і аварій" замінити на слова "плани локалізації і ліквідації аварій".
2. У статті 1:

виключити слова "аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила загибель людей або створює на об‘єкті чи окремій території загрозу життю та здоров‘ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю";

перед словами "експертиза стосовно техногенної безпеки" додати слово "державна"

після слів "докази аудиту –" додати слова "документально зафіксована інформація щодо діяльності об’єкта аудиту";

виключити слова "ідентифікація – процедура віднесення об’єктів господарської діяльності та територій до відповідного класу небезпеки;"

виключити слова "ліцензування у сфері забезпечення техногенної безпеки – процедура визнання спроможності ліцензіата розпочати та проводити діяльність, пов’язану із забезпеченням техногенної безпеки, відповідно до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення;";

після слів "об’єкт господарської діяльності" додати слово в дужках "(об`єкт)";

виключити слова "оповіщення – доведення сигналів і повідомлень органів управління єдиної системи цивільного захисту про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення;";

після слів "перевірка стану техногенної безпеки – вивчення реального стану діяльності" додати слова "центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів";

виключити слова "припис – обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб’єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства;";

виключити слово "локальні" перед словами "системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення";

виключити слова "техногенна безпека – стан захищеності населення, територій, об’єктів від негативних наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру;";
3. У статті 3:

після слів "цей Закон, закони України" додати слова "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", після слів "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" додати слова “Про охорону навколишнього природного середовища”;
4. У статті 4 додати третій та шостий абзаци у такій редакції:
^

"гарантії громадян та суб’єктів господарювання у сфері забезпечення техногенної безпеки;

недопущення зниження рівня техногенної небезпеки внаслідок виникнення політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших криз;".5. У статті 5:

слова "Забезпечення техногенної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності суб’єктів господарювання." замінити на слова "Техногенна безпека визначає відсутність недопустимого ризику виникнення аварій на техногенно-небезпечних об`єктах, і характеризує стан захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Забезпечення техногенної безпеки є особливою (специфічною) функцією держави щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.";

у частини другій після слів "Забезпечення техногенної безпеки покладається на" додати слова "центральні та місцеві органи виконавчої влади, суб`єктів господарювання,", після слова "керівників" додати слова "всіх рівнів";

частину третю викласти у такій редакції:

"Заходи щодо забезпечення техногенної безпеки враховуються центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами архітектури, замовниками, забудовниками, проектними та будівельними організаціями при проектуванні та забудові населених пунктів, під час будівництва, розширення, реставрації, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій. Перелік таких об’єктів визначається Кабінетом Міністрів України.";

додати нову частину у такій редакції:

"Нагляд за виконанням цих заходів, у тому числі на об’єктах, що будуються, здійснюється органом державного нагляду, до повноважень якого належать питання техногенної безпеки.".
6. Назву статті 6 викласти у такій редакції:

"Стаття 6. Обов`язковість проведення державних заходів щодо попередження зниження рівня техногенної небезпеки".

6.1. Частину першу статті 6 викласти у такій редакції:

"Державні заходи щодо попередження та утримання належного рівня техногенної небезпеки проводяться негайно у разі:"

6.2. В абзаці а) після слів "виникнення аварій (аварійних ситуацій) на промислових" слово "об`єктах" замінити на слово "підприємствах".

6.3. Абзац є) викласти у такій редакції:

"є) неефективності заходів щодо подолання негативних наслідків політичної, економічної, технічної, організаційної військової, екологічно небезпечної діяльності;".

6.4. Додати новий абзац і) у такій редакції:

"і) самовільного будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення (модернізації) об’єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій.".
7. Частину п`яту статті 7 викласти у такій редакції:

"Результати прогнозування надзвичайних ситуацій та інформація про характер і обсяги допомоги, а також заходи, що здійснюються силами територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту з метою зменшення впливу надзвичайних ситуацій, доводяться місцевими органами виконавчої влади до всіх заінтересованих суб’єктів господарювання, центральних та інших місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.".
8. У назві статті 8 після слів "Кабінету Міністрів України у сфері" додати слово "забезпечення".

8.1. Абзац восьмий після слів "та державних програм у сфері" доповнити словом "забезпечення".

8.2. Абзац дев`ятий викласти у такій редакції:

"створення органу державного нагляду, до повноважень якого належать питання техногенної безпеки, що діє у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту;".
9. У статті 9:

9.1. В абзаці четвертому частини першої виключити слово "локальних", після слів "керівників, власників" додати слово "орендарів".

9.2. В абзаці одинадцятому після слів "які визначають порядок створення" виключити слово "локальних", після слів "обов’язки посадових осіб, керівників, власників" додати слово "орендарів".

9.3. В абзаці шостому виключити слово "державної".

9.4. В абзаці восьмому перед словами "проводить планові та позапланові" додати слова "організовує та"

9.5. Абзац дев`ятий викласти у такій редакції:

"здійснює аналіз стану техногенної безпеки в Україні".

9.6. Абзац дев`ятий після слова "перевіряє" доповнити словами "на техногенно-небезпечних об`єктах".

9.6. Після абзацу тринадцятого додати нові абзаци у такій редакції:

"вживає заходів щодо визначення уповноважених юридичних та фізичних осіб на проведення господарської діяльності у сфері техногенної безпеки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

організовує навчання відповідно до вимог техногенної безпеки;".
10. У статті 10:

в абзаці п`ятому після слів "проектних робіт з питань забезпечення техногенної безпеки на" слово "потенційно" замінити словом "техногенно-";

в абзаці шостому після слів "розробляють і затверджують" додати слова "за погодженням з органом державного нагляду, до повноважень якого належать питання техногенної безпеки,";

в абзаці сьомому після слова "потенційно небезпечних об‘єктах, небезпечних територіях" замінити на слова "техногенно-небезпечних об`єктах";

в абзаці десятому слова "техногенних надзвичайних ситуацій" замінити на слова "надзвичайних ситуацій техногенного характеру".
11. Абзац четвертий статті 11 викласти у такій редакції:

"вживають заходів щодо забезпечення належного стану техногенної безпеки в межах відповідної території".

11.1. Абзац п`ятий після слів "а також про заходи, що вживаються" доповнити словами "місцевими органами виконавчої влади".


12. У статті 12:

частини першу та п`яту викласти у такій редакції:

"Державний нагляд за станом техногенної безпеки здійснює урядовий орган державного нагляду (контролю), до повноважень якого належать питання техногенної безпеки, на принципах самостійності і незалежності від підконтрольних організацій.

Будь-яка діяльність цих аварійно-рятувальних служб та формувань без їх державної реєстрації та атестації урядовим органом державного нагляду (контролю), до повноважень якого належать питання техногенної безпеки, заборонена.".

12.1. Виключити частину другу.

12.2. У частині третій після слів "єдиної системи цивільного захисту, місцевих органах самоврядування" додати слова "у тому числі на об’єктах, що будуються".

12.3. Частину п`яту викласти у такій редакції:

"Будь-яка діяльність цих аварійно-рятувальних служб та формувань без їх державної реєстрації та атестації забороняється відповідно до законодавства.".
13. Назву статті 13 викласти у такій редакції:

"Стаття 13. Повноваження органу державного нагляду, до повноважень якого належать питання техногенної безпеки".

13.1. Статтю 13 викласти у такій редакції:

"Орган державного нагляду, до повноважень якого належать питання техногенної безпеки, діє у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту.

Повноваження цього органу щодо державного нагляду за станом техногенної безпеки визначаються законодавством.

Орган державного нагляду, до повноважень якого належать питання техногенної безпеки, бере участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій.".
14. Назву статті 14 викласти у такій редакції:

"Стаття 14. Повноваження посадових осіб органу державного нагляду, до повноважень якого належать питання техногенної безпеки".
15. Статтю 15 викласти у такій редакції:

"Метою ідентифікації є виявлення техногенно-небезпечних об’єктів та віднесення їх до відповідного класу небезпеки.

Виявлення техногенно-небезпечних об’єктів здійснюється суб’єктами господарювання відповідно до методик, які розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту.

Ідентифікації підлягають всі промислові підприємства і території незалежно від наявності або відсутності явних ознак небезпеки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Техногенно-небезпечні об`єкти підлягають паспортизації та реєстрації у відповідних державних реєстрах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Техногенно-небезпечні об’єкти, залежно від можливих наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру поділяються на чотири класи техногенної небезпеки:

1 клас – наслідки надзвичайної ситуації відносяться до надзвичайних ситуацій державного рівня (у тому числі – транскордонні аварії або катастрофи);

2 клас – наслідки надзвичайної ситуації відносяться до надзвичайних ситуацій регіонального рівня;

3 клас – наслідки надзвичайної ситуації відносяться до надзвичайних ситуацій місцевого рівня;

4 клас – наслідки надзвичайної ситуації відносяться до надзвичайних ситуацій об’єктового рівня.

Віднесення техногенно-небезпечних об’єктів до відповідних класів небезпеки (класифікація техногенно-небезпечних об’єктів) здійснюється комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Відомості про результати ідентифікації та класифікації техногенно-небезпечних об’єктів подаються для погодження до територіальних підрозділів органу державного нагляду, до повноважень якого належать питання техногенної безпеки.

Ідентифікація ПНО, ідентифікація і декларування безпеки ОПН здійснюється суб’єктами господарювання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
16. У назві статті 16 після слова "Ліцензування" додати слово "діяльності".

16.1. Додати новий абзац у такій редакції:

"Ліцензування діяльності у сфері забезпечення техногенної безпеки здійснюється з метою визнання спроможності ліцензіата розпочати та проводити діяльність, пов’язану із забезпеченням техногенної безпеки, відповідно до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.".
17. У статті 17:

17.1. Частину другу викласти у такій редакції:

"Державній експертизі стосовно техногенної безпеки підлягають проекти будівництва об`єктів (у тому числі на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, технічне переоснащення), що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій."

17.2. Виключити частину четверту.

17.3. Після частини четвертої додати нові частини у такій редакції:

"Забороняється будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення об`єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, без позитивного експертного висновку за результатами державної експертизи проектної документації на відповідність вимогам нормативних актів у сфері забезпечення техногенної безпеки.

Державний нагляд за додержанням проектних рішень з техногенної безпеки при будівництві, реконструкції, технічному переоснащенні та експлуатації об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій здійснюється територіальними підрозділами органу, до повноважень якого належать питання техногенної безпеки, разом з проектними організаціями.".

17.4. У частині п`ятій слова "експертно-технічними центрами" замінити на слова "експертами експертно-технічних центрів".

17.5. Після частини п`ятої додати нову частину у такій редакції:

"Кваліфікаційні вимоги до експертів встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері будівництва, архітектури та містобудування.".
18. Частину першу статті 19 після слів "заподіяно аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки" доповнити словами "а також на об'єктах, господарська діяльність яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру".
19. У статті 20:

після частини першої додати нову частину у такій редакції:

"Планові та позапланові перевірки залежно від мети, термінів, обсягів і завдань, поділяються на комплексні, контрольні та цільові.";

частину четверту викласти у такій редакції:

"Для проведення перевірок до складу комісій залучаються представники наукових, проектних, науково-дослідних, спеціалізованих конструкторських та інших організацій, експерти та представники громадськості, за їх згодою."

20. У статті 21:

у абзаці четвертому частини першої слова "об`єктів і територій" замінити на слова " техногенно-небезпечних об`єктів", після слів "об`єктів підвищеної небезпеки та небезпечних територій" додати слова "ідентифікацію та".

до частини першої після абзацу чотири додати нові абзаци у такій редакції:

"розробляти і складати декларацію безпеки об’єкта підвищеної небезпеки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

організовувати та проводити паспортизацію технічного стану будівель і споруд, а також їх технічне експертне опосвідчення;";

в абзаці одинадцятому після слів "встановлених місцевими органами виконавчої влади, повідомляти" додати слова "відповідні аварійно-рятувальні служби, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і населення", після слів "заходи, ужиті для ліквідації її наслідків" виключити слова "органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування та населення".
21. У розділі V:

21.1. Абзац другий пункту 2 підпункту б) викласти у такій редакції:

"Власники, орендарі та уповноважені ними особи на техногенно-небезпечних об’єктах створюють, утримують у справному стані і постійної готовності локальні системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, передусім того, що проживає у зонах можливого ураження, та персоналу цих об’єктів; запроваджують інженерно-технічні заходи, що зменшують ступінь ризику виникнення аварій, пожеж та вибухів, і несуть витрати щодо їх здійснення в обсягах, передбачених відповідними нормативно-правовими актами.";

21.2. Підпункт в) викласти у такій редакції:

"в) У Законі України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 15, ст.73):

абзаци другий, третій та сьомий частини першої статті 1 викласти відповідно у такій редакції:".

21.3. Додати нові частини у такій редакції:

"У статті 3:

в абзаці першому слово "закону" замінити на слова "законів України";

після слів "пожежної безпеки;" додати слова "техногенної безпеки" з нового абзацу.

по всьому тексту Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" у всіх відмінниках замінити на слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту";

Частину третю статті 11 викласти у такій редакції:

"План локалізації і ліквідації аварій розробляється і погоджується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Форма, зміст і порядок подання на погодження плану локалізації і ліквідації аварій встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту.".

У частині другій статті 15 після слів "захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" додати слова з комою ", цивільного захисту, техногенної безпеки".

У частині третьої статті 15 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади" замінити на слова "Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади".

21.4. Додати нові підпункти д), е) у такій редакції:

"д) Статтю 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” доповнити пунктами 76) і 77) такого змісту:

“76) проектування, монтаж, технічне обслуговування систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і оповіщення населення у разі їх виникнення;

77) надання послуг з проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, розробки планів локалізації і ліквідації аварій”;

е) У Законі України “Про інвестиційну діяльність”:

абзац четвертий частини першої статті 8 після слова “пожежної” доповнити словами “та техногенної”;

абзац другий частини другої статті 21 після слів “призвести до” доповнити словами “надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”.
Схожі:

Закону України \"Про техногенну безпеку\" iconПояснювальна записка щодо внесення змін до проекту Закону України "Про техногенну безпеку"
Верховної Раді, пов`язаних із зміною термінології, окремих повноважень центральних органів виконавчої влади, розподілу повноважень...
Закону України \"Про техногенну безпеку\" iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про якість та...
Внести зміни до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів І продовольчої сировини» (Відомості Верховної Ради України,...
Закону України \"Про техногенну безпеку\" iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про якість та...
Внести зміни до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів І продовольчої сировини" (Відомості Верховної Ради України,...
Закону України \"Про техногенну безпеку\" iconРозпорядженн я
Відповідно статей 2, 13, 27 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про пожежну безпеку”
Закону України \"Про техногенну безпеку\" iconРозпорядженн я
Відповідно до статей 2, 13, 27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про пожежну безпеку"
Закону України \"Про техногенну безпеку\" iconПоложення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України (пспб-96)
Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" та для координації роботи, пов'язаної із
Закону України \"Про техногенну безпеку\" iconПоложення про пожежну (пожежно-сторожову) охорону на підприємствах...
Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" та для координації роботи, пов'язаної із
Закону України \"Про техногенну безпеку\" iconЗаставнівська районна державна адміністрація відділ освіти нака з
На виконання вимог Закону України “Про пожежну безпеку” та Положення про обласний фестиваль дружин юних рятувальників-пожежних
Закону України \"Про техногенну безпеку\" iconНака з
На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" І постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року n 873 "Про внесення...
Закону України \"Про техногенну безпеку\" iconНаказ
На виконання Закону України „Про пожежну безпеку„ та з метою удосконалення роботи по створенню здорових І безпечних умов навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка