Наукових праць
НазваНаукових праць
Сторінка1/22
Дата конвертації25.02.2013
Розмір3.48 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Збірник наукових праць. Частина 3, 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ПАВЛА ТИЧИНИ

ЗБІРНИК

НАУКОВИХ ПРАЦЬ


Частина 3

Умань – 2009
ББК 74.2я43

З 41

Збірник наукових праць затверджено постановою

Президії ВАК України 9 лютого 2000 р. №2-02/2 перелік 4

(Бюлетень ВАК №2, 2000 р.) як наукове видання щодо публікації наукових

досліджень з галузі педагогічних наук. Засновник: Уманський

державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 7095.
^ Головний редактор:

Мартинюк М.Т.доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
^ Редакційна колегія:

Побірченко Н.С. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи;

Коберник О.М. – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту природничо-математичної та технологічної освіти;

Кузь В.Г. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України;

^ Пащенко Д.І. – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи;

Тищенко Т.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Рецензенти:

Сметанський М.І.доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Вінницького педагогічного університету ім. М. Коцюбинського;

^ Пометун О.І.доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки АПН України.
Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 4 від 30 листопада 2009 р.)
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань:
ПП Жовтий О.О., 2009. – Ч. 3. – 229 с.До збірника увійшли статті, у яких науковці розглядають актуальні проблеми удосконалення навчально-виховного процесу загальноосвітньої і вищої школи, висвітлюють результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних, імен власних та інших відомостей.

© УДПУ імені Павла Тичини, 2009

© ПП Жовтий О.О., 2009ЗМІСТ


^ Георгій Артюшин

ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИВАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ……………………………………………………………


7

Марина Артюшина

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ІННОВАЦІЙНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ …………………………………...15

Олена Боровець

ТРЕНІНГ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ ………………………………...
23

Аліна Велика

CИТУАЦІЯ УСПІХУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ГУМАНІТАРНИМ ДИСЦИПЛІНАМ …………………………….30

Ольга Грошовенко

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ (НА МАТЕРІАЛІ КУРСУ «ЛЮДИНА І СВІТ» З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ) ………..


39

Оксана Гузалова

СТРУКТУРА ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЯ
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ …………………..
45

Оксана Дженджеро

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ НА
УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ ………..53

Людмила Дягілєва

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ …...62
^ Олена Жукова

СТАН СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ Й ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ………………………………………………………….
69

Світлана Іщук

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ
ЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ …………………………………...77

Ганна Карпенко

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ
РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ У СЕРЕДНІЙ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ …………………………………...84

Галина Коберник

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО
ШКОЛЯРА В УМОВАХ ІНТЕРАКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ………………………………………89

Оксана Кравчук

РОЗРОБКА УРОКУ З ЕЛЕМЕНТАМИ
ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ……………………………….
96

Ігор Ткаченко, Юрій Краснобокий

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК СКЛАДОВОЇ У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ ……….101

Галина Кузнецова, Олеся Кірдей

ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКИ ІЗ СИМВОЛІЧНИМ
КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ НАЗВ ОДЯГУ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВАЦІЇ ………………………………….109

Леся Лебедик

ІНТЕРАКТИВНЕ МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ

ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ВИКЛАДАЧА ЕКОНОМІКИ ……………………………………...


117

Олена Максимова

ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ ШЕСТИРІЧНОГО ПЕРШОКЛАСНИКА (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) …………………….124

Олеся Овчарова

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ
РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ……………………………………131

Марина Пелих

ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
НА МІЦНІСТЬ ЗНАНЬ ШКОЛЯРІВ ……………………………...
136

Ніна Пихтіна

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ……………………………


142

Андрій Пожидаєв

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ У КУРСАНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ ………………………….152

Людмила Роєнко

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ………...
159

Оксана Тімець

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ВЧИТЕЛЯ-ГЕОГРАФА
В КОНТЕКСТІ ЙОГО ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ……………….
166

Ірина Тяллева

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ……………………………………..173

Вікторія Федорчук

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ ……………….
180

Наталія Фоміних

ПОЗИТИВНІ Й НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ……………………...186
^ Олександр Царенко, Юрій Колтко

ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

ДО ВИКЛАДАННЯ АВТОСПРАВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ ……
191

Наталія Чипиленко

ІМІДЖ-СТУДІЯ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ ………………………………………………………….200

Світлана Шара

ТРЕНІНГ У ФОРМІ ДИСКУСІЇ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НЕПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ …………………………………………………………..


207

Роксоляна Швай

ІНТЕРАКЦІЯ «ВИКЛАДАЧ – ТВОРЧИЙ УЧЕНЬ»
У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ……….
214

Тетяна Швець

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ …..
222


УДК 351.74:377.4

Георгій Артюшин

кандидат педагогічних наук, доцент,

старший науковий співробітник,

докторант Національної академії

Служби безпеки України

ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИВАЛЬНОЇ МОДЕЛІ
СИСТЕМИ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

У статті розглядається проблема розробки ефективних підходів до професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації у правоохоронній освіті. Надається характеристика розвивальної моделі навчання.

^ Ключові слова: розвивальна модель, перепідготовка, правоохоронна освіта.
В статье рассматривается проблема разработки эффективных подходов к профессиональной переподготовке и повышения квалификации в правоохранительном образовании. Дается характеристика развивающей модели обучения.

^ Ключевые слова: развивающая модель, переподготовка, правоохранительное образование.
The article deals with the problem of development of the effective going is examined near the professional retraining and in-plant training in law-enforcement education. The author is given the description of developing model of studies.

^ Key words: developing model, retraining, law-enforcement education.
Реалізація завдань по забезпеченню державної безпеки України, урахування якісних змін у оперативній обстановці, характеру й особливостей ведення оперативно-розшукової діяльності спонукає постійний розвиток системи підготовки офіцерів у вищих спеціальних військово-навчальних закладах правоохоронних органів України. В світі нагальних освітніх перетворень особливої актуальності набуває реалізація в системі вищої військової спеціальної освіти сучасних освітніх підходів, запровадження інноваційних освітніх технологій, новітніх інформаційних засобів тощо. Водночас у даному напрямі професійної підготовки досі спостерігається брак цілісних, комплексних стратегій реалізації навчального процесу, що мали б достатнє науково-методологічне обґрунтування. Отже, дана стаття присвячена проблемі обґрунтування цілісної моделі системи перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу правоохоронних органів України.

Питанням післядипломної професійної освіти на сьогодні приділяється достатня увага науковців. Досліджуються як загальні аспекти післядипломної освіти Десятов Т.М. [2], Тарусова Л.І. [5], так і конкретні сфери післядипломного професійного навчання. У сфері перепідготовки та підвищення кваліфікації військових спеціалістів та співробітників СБ України спеціальних наукових досліджень поки що не проводилося. Окремі теоретико-методологічні положення щодо загального функціонування і розвитку військової та спеціальної освіти викладені у працях М.І. Нещадима [3], В.В. Ягупова [7], В.С. Сідака [4].

На основі аналізу системи перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу правоохоронних органів України визначити можливу модель її розгляду і дослідження та надати коротку характеристику основних складових визначеної моделі. У ході попереднього теоретико-методологічного аналізу було встановлено перспективними методологічними підходами до аналізу професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації системний, синергетичний та особистісно-зорієнтований підходи. На основі використання системного аналізу перепідготовку та підвищення кваліфікації можна розглядати як організаційні форми системи післядипломної освіти, яку у свою чергу можна представити складовою системи неперервної освіти особистості, її «навчання протягом життя». Як система вона являє собою складну, структуровану сукупність особливим чином пов’язаних між собою елементів, що набувають за рахунок такого зв’язку особливої цільності, інтегративності. Як системі нижчого порядку, системі перепідготовки та підвищення кваліфікації притаманні характерні ознаки вищих систем, до яких вона відноситься. За своїм походженням ця система є соціальною системою, оскільки складається з впорядкованих взаємовідносин між людьми, та педагогічною, бо реалізується в сфері спеціальної людської діяльності з приводу отримання освіти. Система перепідготовки та підвищення кваліфікації є однією з можливих комбінованих форм післядипломної професійної освіти, і має відповідні особливості (це, як правило, короткочасне навчання, часто здійснюється без відриву від основної роботи, має досить гнучку структуру тощо). У післядипломній професійній підготовці та перепідготовці системний підхід дозволяє утворювати цілісні, несуперечливі системи навчання, спрямовані на реалізацію професійно значущих освітніх цілей, тобто формування і розвиток професійно значущих особистісних якостей тих, хто навчається. В світі синергетичного підходу система перепідготовки та підвищення кваліфікації має розглядатись як відкрита та динамічна система, що активно взаємодіє з оточуючим середовищем, будується на принципах самоорганізації, прискає значну частку варіативності, а її змістовні та процесуальні компоненти зінтегровані навколо загальної, суспільно та індивідуально значущої мети.

Згідно особистісно-зорієнтованого підходу, в якості педагогічної системи, а також складової неперервної освіти людини протягом всього її життя, система перепідготовки та підвищення кваліфікації має бути спрямована на задоволення потреб як суспільства, так і самої особистості в її розвитку та саморозвитку, при чому орієнтуватись не тільки на актуальні, але й на перспективні особистісні й суспільні потреби, попереджуючи і долаючи можливі негативні тенденції розвитку суспільства. Відповідно зазначеним методологічним підходам, зміст та організаційна модель системи підготовки та підвищення кваліфікації (ППК) повинна бути підпорядкована впливу систем декількох рівнів; макро (стан і тенденції розвитку освіти суспільства в цілому та, післядипломної професійної підготовки, зокрема), мезо (відомчі) і мікро (індивідуальний, особистісний).

На макрорівні система перепідготовки та підвищення кваліфікації має відповідати вимогам концепції неперервної освіти, актуальним завданням реформування освіти в Україні в напрямку руху до Євроінтеграції, реалізації Болонського процесу. На мезо-рівні система перепідготовки та підвищення кваліфікації має вирішувати ті функції та завдання, що зумовлені певним профілем професійної діяльності, відносно якої вона реалізується. На мікро-рівні система перепідготовки та підвищення кваліфікації має задовольняти особистісні потреби та інтереси особистості в плані свого розвитку і самовдосконалення. Отже, в цій системі мають бути цілісно зінтегровані інтереси різних суспільних суб’єктів – від суспільства в цілому до окремої особистості в конкретній сфері її професійної діяльності. Реалізації такої інтеграції добре відповідають принципи контекстного, компетентністного, аксіологічного, акмеологічного та андарогічного підходів. Система перепідготовки та підвищення кваліфікації у правоохоронних органах України характеризується специфічними цілями і завданнями (захист безпеки держави), тому має певні обмеження стосовно каналів комунікації (має більш закритий характер). У зв’язку із цим така система характеризується, з одного боку, меншою динамічністю, самокерованістю, з іншою – більшою централізацією. У зв’язку із цим для ефективного функціонування такої системи слід шукати додаткові засоби стимулювання її розвитку, ефективного функціонування (саме на це спрямоване дане дослідження). На основі здійснених раніше узагальнень можна надати цілісне визначення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу правоохоронних органів України.

Система перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу правоохоронних органів України це система додаткової професійної освіти співробітників, спрямована на вдосконалення й розширення їх професійної компетентності для задоволення актуальних та перспективних потреб суспільства, сфери державної безпеки та самої особистості в її розвитку та саморозвитку. Для дослідження стану відповідної системи та визначення необхідних напрямків та шляхів її вдосконалення доцільно використати метод моделювання, що являє собою спосіб відображення складних об’єктів у вигляді наочної схеми їх будови чи функціонування. За аналогією з системою вищої професійної підготовки можна представити модель системи післядипломного професійного навчання загалом (рис. 1). У даній моделі показано, що навчальний процес в системі післядипломної освіти являє собою процес взаємопов’язаної діяльності тих, хто навчає (викладачів) та тих, хто навчається (слухачів) з приводу реалізації поставлених освітніх цілей. Разом з тим, на наш погляд, дана модель має бути доповнена конкретизацією методологічних підходів до реалізації цілей такої освіти та розглядом функціональних компонентів процесу надання відповідної освіти.

Для побудови моделі системи перепідготовки та підвищення кваліфікації, що може використовуватись для додаткової професійної освіти співробітників правоохоронних органів України, на наш погляд, доцільно виходити з обґрунтованого вище розуміння післядипломного професійного навчання як процесу додаткової освітньої діяльності для забезпечення професійно-особистісного розвитку працівників, вдосконалення їх професійної компетентності.

Відповідно, у структурі моделі процесу перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників правоохоронних органів України ми виділяємо такі функціональні компоненти: ціле-мотиваційний, що містить бачення суспільно- професійно- та особистісно-значущих результатів додаткової професійної освіти; змістовний, що включає актуальні напрями підготовки, змістовні модулі та відповідають актуальним суспільним, професійним та особистісним потребам працівників; організаційний – відображує порядок та технології реалізації професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації; особистісний – визначає готовність суб’єкта навчатись і вдосконалювати свою професійну компетентність; оціночно-рефлексивний – включає оцінку й самооцінку набутої професійної компетентності, розвинених чи сформованих здібностей і переваг у професійній діяльності. Графічне відображення зазначеної моделі знаходиться на рис. 2.

Для характеристики даної моделі можна використати термін «розвивальна модель», що відображує обрані концептуальні підходи до реалізації післядипломної професійної освіти в сфері Служби безпеки України. Крім реалізації своєї основної мети – забезпечення професійного розвитку співробітників, така модель спрямована на розвиток самої сфери професійної підготовки в галузі державної безпеки. Для додаткового пояснення цієї думки наведемо порівняння традиційної та розвивальної моделей навчання за С.О. Щенніковим [6]. Автор називає такі моделі базовими для сучасної освіти дорослих, що якісно відрізняються одна від одної за типом організації освітнього процесу, цілям і результатам (табл. 1).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Наукових праць iconСтерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний...
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №4. – Бердянськ: бдпу, 2005. – 210...
Наукових праць iconСписок наукових праць Охотнікової Наталії Геннадіївни: Статті у наукових...
Охотнікова Н. Г. Проблеми правового регулювання недержавного фінансування політичних партій в Україні // Вісник Харківського національного...
Наукових праць iconЗб. Наукових праць, Уманського державного педагогічного університету...
Зб. Наукових праць, Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини / [ред кол.: Побірченко Н. С. (гол ред та інші)]....
Наукових праць iconОпубліковано: Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник...
Опубліковано: Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка напн україни...
Наукових праць iconОпубліковано: Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник...
Опубліковано: Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка напн україни...
Наукових праць iconСписок наукових праць сухорукова аркадія ісмаіловича
Комплексное непрерывное планирование поточного жилищно-гражданского строительства
Наукових праць iconЗбірники наукових праць
Актуальні питання медичної науки та практики (Запорізька медична академія післядипломної освіти моз україни), 30. 06. 04
Наукових праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Кирилло–Мефодиевские дни: проблемы национального и духовного возрождения: Сб науч трудов ІІ региональной научной конференции. — Донецк,...
Наукових праць iconЗбірники наукових праць
Актуальні культурно-мистецькі проблеми. Організаційний аспект (Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого...
Наукових праць iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад
Моз україни та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т ч у незалежних міжнародних експертних виданнях...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка