Орендареві для облаштування офісу Орендаря та здійснення підприємницької діяльності передбаченої статутом.
Скачати 57.71 Kb.
НазваОрендареві для облаштування офісу Орендаря та здійснення підприємницької діяльності передбаченої статутом.
Дата конвертації15.03.2013
Розмір57.71 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ДОГОВIР ОРЕНДИ ПРИМІЩЕННЯ № ______м.___________

"___"_______________р.СТОРОНИ ДОГОВОРУ :

Орендар – _________________________________________________________________, в особі ________________________________________________________________, який діє на підставі ____________________________, з однієї сторони, та

Орендодавець – ____________________________________________________________, в особі ________________________________________________________________, який діє на підставі __________________________________, з другої сторони, надалі разом пойменовані Сторони, керуючись законодавством України, уклали цей договір про наступне:
^ I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець здає, а Орендар приймає в платне строкове користування кімнати (приміщення) _______________________________________________________, загальною площею _______________ ____________________м. кв., які розташовані на ______________________________ поверсі споруди за адресою: ________________________________________________________________________________. Склад приміщення, яке передається в оренду, визначений в акті прийому-передачі. Вартість визначається згідно даних балансу. Одночасно з передачею приміщення, Орендареві передається в користування ________________ телефонні лінії. Оплата за телефонні розмови Орендаря оплачується ним окремо від орендної плати на підставі рахунків Орендодавця. Оплата здійснюється на протязі 3-х днів з моменту отримання вказаних рахунків на оплату телефонних розмов.

1.2. Об’єкт оренди передається Орендареві для облаштування офісу Орендаря та здійснення підприємницької діяльності передбаченої статутом .

1.3. Орендар отримує право здійснити покращення об’єкта оренди.

1.4. При передачі об’єкта оренди Орендареві, складається акт прийому-передачі, в якому відображається стан об’єкта оренди, його систем та орендованого майна. Акт приймання-передачі підписується сторонами одночасно з підписанням цього договору і є підставою для передачі ключів від орендованих приміщень.
^ II. СТРОК ДIЇ ДОГОВОРУ

2.1. Об’єкт оренди, що є предметом цього договору, переходить в користування Орендаря терміном на ______________________, починаючи з дати підписання акту прийому-передачі . Договір вважається продовженим на такий самий термін і на тих же умовах, якщо жодна із його сторін не заявить про свій намір припинити дію цього договору за один місяць до закінчення терміну його дії.

2.2. Дострокове розірвання договору Орендодавцем може мати місце в наступних випадках:

  • при використанні Орендарем об’єкту оренди не за призначенням, всупереч умовам договору, в тому числі і у випадку здачі його в суборенду без погодження із Орендодавцем

  • при погіршенні в результаті дій Орендаря технічного або санітарного стану об’єкта оренди;

  • у випадку несплати орендних платежів більше ніж за три місяці ;

  • невиконання Орендарем умов цього договору ;

  • з інших підстав, передбачених законодавством України.

2.3. Пiсля закiнчення строку договору або припинення його дії з інших причин , Орендар протягом _______________________ днiв звiльняє об’єкт оренди та передає його представникам Орендодавця на підставі акту приймання – передачі.
^ III. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. За користування об’єктом оренди, який переданий в оренду на умовах цього договору, встановлюється орендна плата за 1 (один) кв. м. орендованої площі (у тому числі ПДВ включно) в розмірі, що визначається на момент сплати наступним чином : А = 12,20 х В;

де А - сума, що належить до сплати за конкретний місяць в грн.,

В – вартість долара США по курсу НБУ на момент розрахунку орендної плати в грн.

Орендна плата на момент підписання даного Договору становить – ___________________________ грн за кв. м. ( в тому числі ПДВ) Таким чином орендна плата на момент підписання Договору складає _____________________ грн (в тому числі ПДВ)

3.2. Орендна плата розраховується та сплачується щомісячно, до кінця місяця, передуючого тому, за який проводиться оплата на підставі розрахунку виставленого Орендодавцем і підписаного Сторонами.

3.3. Грошові зобов’язання Орендаря протягом дії цього договору існують і підлягають сплаті в гривнях.

3.4. Орендна плата сплачується Орендарем шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Орендодавця, вказаний в кінці тексту договору. Орендна плата підлягає сплаті незалежно від результатів господарської діяльності Орендаря та фактичного використання ним орендованих приміщень.

3.8. Розмір орендної плати може бути змінений Орендодавцем у випадках зміни цін та тарифів, а також зростання витрат Орендодавця на утримання об’єкта оренди. Для цього Сторони укладають окрему угоду.
^ IV. ОРЕНДАР ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ :

4.1. Своєчасно сплачувати орендну плату .

4.2. Утримувати об’єкт оренди в порядку, передбаченому санітарними, протипожежними правилами і правилами експлуатації встановленого в приміщенні санітарно-технічного і інженерного обладнання і вимагати такого дотримання від своїх клієнтів, забезпечувати дотримання пожежної безпеки орендованого майна .

4.3. Не допускати перевантаження електричних мереж, дотримуватись правил користування звуковипромінюючими приладами.

4.4. Своєчасно , не пізніше п`яти днів, за власний рахунок усувати пошкодження як в об’єкті оренди так і в інших місцях, які виникли з його вини.

4.5. Переобладнання і перепланування орендованого приміщення проводити виключно за письмовою згодою Орендодавця.

4.6. При бажанні достроково звільнити орендоване приміщення і припинити дію цього договору, попередити про це Орендодавця не пізніше, ніж за двадцять днів.

4.7. Не передавати об’єкт оренди або його частину в суборенду без письмової згоди Орендодавця.

4.8. Дотримуватись правил пропускного режиму .

4.9. За власний рахунок проводити поточний ремонт об’єкта оренди.

4.10. Безперешкодно допускати представників Орендодавця в орендовані приміщення для визначення стану об’єкта оренди та умов його експлуатації .
4.11. Всі необхідні документи для здійснення своєї діяльності, в державній пожежній охороні оформляти власними силами та за власний кошт.
4.12.Не допускати погіршення стану об’єкту оренди, а в разі його погіршення виправити за власний рахунок, або на вимогу Орендодавця, виплатити йому грошову компенсацію в розмірі грошової суми, що необхідна для виправлення такого погіршення.

^

V. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ


5.1. Передати ключі Орендареві в день підписання акта прийому-передачі приміщень .

5.2. Забезпечити об’єкт оренди енерго-, водо-, теплопостачанням, каналізацією, (крім випадків відключення згаданих систем не з вини Орендодавця).

5.3.Надавати Орендареві на його вимогу розрахунок розміру орендної плати та підтверджуючі цей розмір документи.

5.4 Забезпечувати безперешкодний під”їзд Орендаря до об’єкту оренди.

5.5. Забезпечувати об’єкт оренди охоронним та протипожежним наглядом.
^ VI. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН

6.1. За затримку з перерахуванням орендної плати, оплати за послуги телефонного зв`язку, Орендар сплачує пеню в розмiрi подвійної облікової ставки НБУ від належної до перерахування суми за кожний день затримки платежу.

6.2. Орендодавець не несе відповідальності за збереження майна та інших матеріальних цінностей Орендаря та третіх осіб, яке знаходиться в орендованих приміщеннях.
^

VII. IНШI УМОВИ


7.1. Амортизаційні відрахування використовуються за власним розсудом Орендодавця.

7.2. Всi змiни та доповнення до умов цього договору обов’язкові для сторін, якщо вони викладені в письмові формі та підписані повноважними представниками сторін.

7.3. Спори, які можуть виникнути при виконанні цього договору, вирішуються шляхом переговорів, в разі недосягнення згоди – шляхом звернення до суду.

7.4. Орендар має право, з письмового дозволу Орендодавця, за власний рахунок проводити капітальний ремонт об’єкта оренди, однак при цьому зобов’язаний підтримувати в справному стані системи тепло-, електро-, водопостачання, каналізації, охоронної та пожежної сигналізації , забезпечувати дотримання пожежної безпеки орендованого майна. Здійснення такого ремонту не є підставою для зменшення орендної плати.
^ VIІІ. АДРЕСИ ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ СТОРIН


Орендар

Орендодавець

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ІХ. ПІДПИСИ СТОРІН
від Орендаря від Орендодавця

____________________________ ____________________________

м.п. м.п.

Схожі:

Орендареві для облаштування офісу Орендаря та здійснення підприємницької діяльності передбаченої статутом. iconЗакон україни
Оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння І користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення...
Орендареві для облаштування офісу Орендаря та здійснення підприємницької діяльності передбаченої статутом. icon"Економіка підприємства (укр.)"
Тимчасове володіння й користування майном на договірних засадах, необхідним для здійснення підприємницької діяльності
Орендареві для облаштування офісу Орендаря та здійснення підприємницької діяльності передбаченої статутом. iconПро затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів...
З метою удосконалення проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, популяризації підприємницької...
Орендареві для облаштування офісу Орендаря та здійснення підприємницької діяльності передбаченої статутом. iconДо Порядку використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного...
Кошти, що можуть бути отримані мною в якості часткового відшкодування, зобов’язуюсь використовувати виключно на здійснення підприємницької...
Орендареві для облаштування офісу Орендаря та здійснення підприємницької діяльності передбаченої статутом. icon21. 10. 2011 n 244 Про затвердження Порядку розміщення тимчасових...
Наказ 21. 10. 2011 n 244 Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
Орендареві для облаштування офісу Орендаря та здійснення підприємницької діяльності передбаченої статутом. icon1. Зміна умов підприємницької діяльності у світі та їх вплив на розвиток...
Зміна умов підприємницької діяльності у світі та їх вплив на розвиток систем планування та управління діяльності підприємств
Орендареві для облаштування офісу Орендаря та здійснення підприємницької діяльності передбаченої статутом. iconСлід звернути увагу на порядок оподаткування доходів громадян від...
Ридичної особи, мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів, одержаних від цієї діяльності, або за фіксованим розміром...
Орендареві для облаштування офісу Орендаря та здійснення підприємницької діяльності передбаченої статутом. iconДоговір оренди приміщення для офісу малого підприємства

Орендареві для облаштування офісу Орендаря та здійснення підприємницької діяльності передбаченої статутом. iconДоговір оренди кімнати для офісу малого підприємства

Орендареві для облаштування офісу Орендаря та здійснення підприємницької діяльності передбаченої статутом. iconКабінет міністрів україни постанов а від 1 листопада 1999 р. N 2028
З метою забезпечення впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної із запрошенням для роботи в Україні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка