З української мови за професійним спрямуванням
Скачати 374.33 Kb.
НазваЗ української мови за професійним спрямуванням
Сторінка1/3
Дата конвертації16.03.2013
Розмір374.33 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

з української мови за професійним спрямуванням
1. Українська мова — національна мова українського народу. Роль мови у суспільному житті.

2. Історія розвитку української мови.

3. Природа та функції мови у суспільному житті.

4. Мова і мовлення. Спільне та відмінне в цих поняттях.

5. Система та структура мови. Одиниці мови.

6. Поняття мовної норми. Охарактеризувати основні мовні норми

української мови.

7. Функціональні стилі сучасної української літературної мови, їх основні ознаки, мовні особливості.

8. Назвати специфічні риси офіційно-ділового стилю.

9. Охарактеризувати усне ділове мовлення.

10. Види усного ділового спілкування, їх коротка характеристика.

11. Дати розгорнуту характеристику публічного виступу та його основних жанрів.

12. Назвати загальні вимоги до усного ділового спілкування.

13. Основні риси української літературної вимови.

14. Правопис м’якого знака та апострофа.

15. Подвоєння та подовження приголосних на письмі.

16. Правопис слів іншомовного походження.

17. Правопис складних іменників та прикметників.

18. Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому

відмінку.

19. Правопис прислівників.

20. Правопис службових частин мови.

21. Правопис російських прізвищ українською мовою.

22. Правопис власних назв.

23. Документи та їх призначення.

24. Класифікація документів.

25. Формуляр документа.

26. Вимоги до тексту документа.

27. Охарактеризувати документи з особового складу.

28. Охарактеризувати довідково-інформаційні документи.

29. Організаційні документи, їх характеристика.

30. Особливості розпорядчих документів.

31. Охарактеризувати розпорядчі документи.

32. Назвати та охарактеризувати обліково-фінансові документи.

33. Лексичні засоби мови.

34. Синоніми у діловому мовленні.

35. Пароніми у діловому мовленні.

36. Книжні та іншомовні слова у діловому мовленні.

37. Термінологічна та професійна лексика.

38. Абревіатури (складноскорочені слова) у діловому мовленні.

39. Емоційно забарвлена лексика.

40. Синтаксис ділової документації.

41. Порядок слів у реченні.

42. Узгодження присудка з підметом.

43. Складні випадки керування в діловому мовленні.

44. Тире між підметом і присудком.

45. Розділові знаки при однорідних членах речення.

46. Розділові знаки при узагальнюючих словах.

47. Розділові знаки при відокремлених членах речення.

48. Розділові знаки при вставних та вставлених конструкціях.

49. Розділові знаки у складному реченні.

50. Звертання. Вокативні речення-звертання.

51. Розділові знаки при прямій мові.

52. Граматична форма ділових документів.

53. Особливості вживання іменників у діловому мовленні.

54. Особливості вживання прикметників у діловому мовленні.

55. Особливості вживання займенників у діловому мовленні.

56. Особливості вживання числівників у діловому мовленні.

57. Особливості вживання прислівників у діловому мовленні.

58. Особливості вживання дієслів у діловому мовленні.

59. Особливості вживання службових частин мови у діловому мовленні.

60. Прийменник по в діловому мовленні.
Контрольна робота

Варіант 1

ТЕМА: Вступ. Українська мова — етапи розвитку. Предмет і основні завдання курсу "Українська ділова мова". Роль мови у діловому спілкуванні.

Питання:

1. Мова як суспільне явище. Етапи розвитку української мови.

2. Загальнонародна мова українського народу.

3. Сучасна українська літературна мова.

4. Мова та мовлення. Основні вимоги.

5.Жанрова реалізація сучасної української ділової мови.

Завдання:

1. Запишіть уривок тексту загальнонародної мови українського народу. Прокоментуйте мовні одиниці та особливості їх вживання.

2. Запишіть уривок художнього тексту. Прокоментуйте мовні одиниці та особливості їх вживання.

3. Запишіть вимоги, які ставляться перед мовою та мовленням.

4. Запишіть уривки текстів різних жанрів української ділової мови.
^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна :

 1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – К., 2003.

 2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. – К., 1999.

 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2001.

 4. Грозовська Н. Курс лекцій з ділової української мови. – Запоріжжя, 2000.

 5. Загнітко А.П, Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 2004.

 6. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001.

 7. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 1997, 2003.

Додаткова :

1. Марун М.Є. Українське ділове мовлення. – Умань, 1998.

 1. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Харків, 1997.

 2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 1997.

 3. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1994.

 4. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове українське мовлення. – К., 1998.

 5. Український правопис. – К., 1996.

 6. Шевчук С.В. Службове листування: Довідник. – К., 1999.

Контрольна робота

Варіант 2

ТЕМА: Вимоги до усного та писемного ділового мовлення. Особливості мовного оформлення ділових документів та композиція ділових паперів. Заява та її різновиди (реквізити). Довідка та її реквізити.

Питання:

1. Розкрийте значення термінів "культура мови" та "культура мовлення".

2. З'ясуйте, які вимоги ставляться до усного та писемного ділового мовлення.

3. Як правильно оформити сторінку?

4. Щот називають мовними штампами, кліше та канцеляризмами?

5. Що таке композиція ділових паперів? З'ясуйте, яку композицію мають такі документи як: автобіографія, заява, протокол, доручення, довідка, пояснювальна записка.

6. Заява та її різновиди (реквізити). Особливості написання заяви.

7. Довідка та її реквізити. Особливості написання довідки.

Завдання:

1. Запишіть вимоги, які ставиться перед мовою та мовленням.

2. Напишіть заяву, правильно оформивши сторінку. Зробіть графічну схему розміщення реквізитів документа, вказавши порядковий номер реквізита за загальною нумерацією.

3. Напишіть довідку. Зробіть графічну схему розміщення реквізитів документа, вказавши порядковий номер реквізитів за загальною нумерацією.
^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна :

 1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – К., 2003.

 2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. – К., 1999.

 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2001.

 4. Грозовська Н. Курс лекцій з ділової української мови. – Запоріжжя, 2000.

 5. Загнітко А.П, Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 2004.

 6. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001.

 7. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 1997, 2003.

Додаткова :

 1. Марун М.Є. Українське ділове мовлення. – Умань, 1998.

 2. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Харків, 1997.

 3. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 1997.

 4. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1994.

 5. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове українське мовлення. – К., 1998.

 6. Український правопис. – К., 1996.

 7. Шевчук С.В. Службове листування: Довідник. – К., 1999.

Контрольна робота

Варіант 3

ТЕМА: Соціальна функція писемного ділового мовлення. Поняття норми на різних рівнях мови. Стабільність та змінність норм. Характеристика мовних засобів офіційно-ділового стилю. Авто­біографія та її реквізити. Запрошення та його реквізити. Список та його реквізити. Оформлення документів: список, перелік, таблиця.

Питання:

1. Соціальна функція писемного ділового мовлення.

2. Мовні норми сучасної української літературної мови.

3. Фонетична норма. Особливості її реалізації.

4. Графічна норма. Особливості її реалізації.

5. Орфографічна норма. Особливості її реалізації.

6. Лексична норма. Особливості її реалізації.

7. Граматична норма. Особливості її реалізації.

8. Синтаксична норма. Особливості її реалізації.

9. Стилістична норма. Особливості ЇЇ реалізації.

10. Стабільність та змінність норм.

11. Мовні засоби офіційно-ділового стилю.

12. Автобіографія та її реквізити. Особливості написання.

13. Запрошення та його реквізити. Особливості написання.

14. Список та його реквізити. Особливості написання.

15. Перелік та його реквізити. Особливості написання.

16. Таблиця та її реквізити. Особливості написання.

Завдання:

1. Запишіть усі графічні знаки, якими послуговуються при фо­нетичному записі.

2. Запишіть уривок художнього тексту, вказавши автора. Цей уривок подайте у фонетичній транскрипції.

3. Напишіть автобіографію, правильно оформивши сторінку. Зробіть графічну схему розміщення реквізитів документа, вказавши порядковий номер реквізита за загальною нумерацією.

4. Напишіть запрошення. Зробіть графічну схему розміщення реквізитів документа, вказавши порядковий номер реквізита за загальною нумерацією.

5. Напишіть список групи (як окремий документ, як дані в таблиці і як перелік) та "список використаної літератури", який ви оформляєте після написання реферату (курсової, дипломної роботи, статті) згідно з чинними вимогами.
^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна :

 1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – К., 2003.

 2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. – К., 1999.

 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2001.

 4. Грозовська Н. Курс лекцій з ділової української мови. – Запоріжжя, 2000.

 5. Загнітко А.П, Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 2004.

 6. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001.

 7. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 1997, 2003.

Контрольна робота

Варіант 4

ТЕМА: Мова й професія. Документи з фахової діяльності. Фахова лексика. Російсько-український переклад фахової лексики. М'який знак. Апостроф. Оголошення та його реквізити. Написання оголошення.

Питання:

1. У чому проявляється взаємозв'язок понять "мова" та "професія"?

2. З'ясуйте, якими документами оперують у сфері вашої фахової діяльності.

3. Фахова лексика (за спеціальністю). Укладіть словничок фахової лексики.

4. Де фіксується фахова лексика?

5. Неадекватність перекладу мовних одиниць (російська - українська мови).

6. Особливості вживання м'якого знака та апострофа.

7. Оголошення та його реквізити. Особливості написання оголошення.

Завдання:

1. Перелічіть документи із фахової діяльності. Запишіть їх реквізити в такій послідовності, як вони відтворені на бланку.

2. Перекладіть терміни (агент по продаже, авторское свидетельство, взвешенньїй аргумент, явное противоречие, явилось причиной, зкономический кризис, полньїй знергии), послуговуючись слов­никами. Вкажіть, якими словниками користувалися (автор, повна назва, місце видання, рік).

3. Випишіть із фахових словників 10 термінів, у графічному записі яких є м'який знак. Розкрийте значення термінів.

4. Випишіть із фахових словників 10 термінів, у графічному записі яких є апостроф. Розкрийте значення термінів

5. Напишіть оголошення, правильно оформивши сторінку. Зробіть графічну схему розміщення реквізитів документа, вказавши порядковий номер реквізита за загальною нумерацією.
^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна :

 1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – К., 2003.

 2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. – К., 1999.

 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2001.

 4. Грозовська Н. Курс лекцій з ділової української мови. – Запоріжжя, 2000.

 5. Загнітко А.П, Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 2004.

 6. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001.

 7. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 1997, 2003.

Додаткова :

 1. Марун М.Є. Українське ділове мовлення. – Умань, 1998.

 2. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Харків, 1997.

 3. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 1997.

 4. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1994.

 5. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове українське мовлення. – К., 1998.

 6. Український правопис. – К., 1996.

 7. Шевчук С.В. Службове листування: Довідник. – К., 1999.

Контрольна робота

Варіант 5

ТЕМА: Усне та писемне ділове мовлення. Слово і його лексичне значення. Пряме й переносне значення. Багатозначність. Омоніми, синоніми, антоніми, пароніми та їх функції в діловому мовленні. Доручення. Види доручень. Таблиця та її реквізити. Резюме. Правопис префіксів. Питання:

1. Які особливості реалізації слова та його значення в усному та писемному діловому мовленні.

2. Що ви розумієте під поняттями "пряме значення" та "переносне значення"?

3. На основі чого твориться переносне значення? Наведіть приклади.

4. Багатозначність та її функція в діловому мовленні.

5. Омонімія та ЇЇ функція в діловому мовленні.

6. Синонімія та її функція в діловому мовленні.

7. Антонімія та її функція в діловому мовленні.

8. Паронімія та її функція в діловому мовленні.

9. Доручення та його реквізити. Види доручень.

10. Таблиця та її реквізити. Особливості складання та мовне офор­млення.

11. Резюме. Особливості написання.

12. З'ясуйте, які особливості щодо правопису префіксів має сучасна українська літературна мова.

Завдання:

1. Випишіть зі "Словника української мови" 5 словникових статей, реєстрові слова яких мають пряме та переносне значення.

2. Випишіть зі "Словника української мови" 5 багатозначних слів, розкриваючи їх значення.

3. Наведіть приклади реалізації синонімії, антонімії, паронімії, омонімії в мові офіційно-ділових документів. У реченнях синоніми, омоніми, пароніми та антоніми підкресліть.

4. Напишіть офіційне доручення, правильно оформивши сторінку. Зробіть графічну схему розміщення реквізитів документа, вказавши

порядковий номер реквізитів за загальною нумерацією.

5. Напишіть у формі таблиці зведені дані з журналу (залікової книжки) про те чиї це дані, перелік предметів і підсумкові оцінки, виведіть середній бал своєї успішності та якості знань. Зробіть графічну схему розміщення реквізитів документа, вказавши порядковий номер реквізитів за загальною нумерацією.

6. Напишіть резюме, використовуючи особисті дані.

7. Випишіть з документів, які розміщені в посібнику № 12. - С. 97-99, слова, в структурі яких є префікси, виділяючи їх.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна :

 1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – К., 2003.

 2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. – К., 1999.

 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2001.

 4. Грозовська Н. Курс лекцій з ділової української мови. – Запоріжжя, 2000.

 5. Загнітко А.П, Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 2004.

 6. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001.

 7. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 1997, 2003.

Додаткова :

 1. Марун М.Є. Українське ділове мовлення. – Умань, 1998.

 2. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Харків, 1997.

 3. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 1997.

 4. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1994.

Контрольна робота

Варіант 6

  1   2   3

Схожі:

З української мови за професійним спрямуванням iconБілгород-Дністровський державний аграрний технікум Шановні студенти!...
До вашої уваги готовий матеріал до завдань №4, №5 екзаменаційних білетів з української мови (за професійним спрямуванням)
З української мови за професійним спрямуванням iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» Одеса 2010
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
З української мови за професійним спрямуванням icon1 мета І задачі дисципліни
Нейроінформатика та еволюційні алгоритми” для студентів за професійним спрямуванням “
З української мови за професійним спрямуванням icon1 мета І задачі дисципліни
Нейроінформатика та еволюційні алгоритми” для студентів за професійним спрямуванням “
З української мови за професійним спрямуванням icon1 мета І задачі дисципліни, її місце в навчальному процесі
Нейроінформатика та еволюційні алгоритми” для студентів за професійним спрямуванням “
З української мови за професійним спрямуванням iconУкраїнська мова за професійним спрямуванням модульний контроль №1
Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюється в процесі суспільної комунікації – це
З української мови за професійним спрямуванням iconПерелік конкурсних робіт викладачів кпхп хнтусг (2010)
Англійська мова (за професійним спрямуванням). Тексти для студентів із спеціальності 05170111 “Зберігання, консервування та переробка...
З української мови за професійним спрямуванням iconТема заняття
Мова І професія. Професійна лексика. Основні вимоги до мовлення. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування за професійним спрямуванням....
З української мови за професійним спрямуванням iconУкраїнська мова (за професійним спрямуванням)
При опрацюванні термінологічної, фахової та інших груп лексики звертається увага на правопис, вимову й стилістичні функції аналізованих...
З української мови за професійним спрямуванням iconПредмет І завдання методики навчання дітей української мови в російськомовних...
Ання, принципи, прийоми та методи навчання дітей української мови як другої, вивчає закономірності засвоєння дітьми другої близькоспорідненої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка