І. загальні положення
НазваІ. загальні положення
Дата конвертації16.03.2013
Розмір78.4 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ №16

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1.Ця посадова інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя хімії, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 31.08.1995 № 463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством юстиції України.

1.2.Учитель хімії повинен мати вищу або середню спеціальну педагогічну освіту без вимог до стажу роботи.

1.3.Учитель хімії адміністративно підпорядковується безпосередньо директорові школи.

1.4.Учитель хімії призначається і звільняється з посади відділом освіти районної адміністрації з подання директора.

1.5. У своїй діяльності вчитель хімії керується КонституцієюУкраїни, Конценцією ООН про права дитини, законами України з питань освіти, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями відповідних органів виконавчої влади,  а також Статутом, нормативно-правовими актами навчального закладу, трудовою угодою, цією Інструкцією. Дотримується у роботі Конвенції про права дитини.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Основними завданнями та обов’язками діяльності вчителя хімії є:

2.1. Виконання постанов, розпоряджень і наказів МОН України та профспілкових організацій з питань охорони праці.

2.2. Дотримання правил ТБ на уроках і під час позакласних заходів з хімії.

2.3. Проведення лабораторних занять і практичних робіт за наявності відповідного обладнання та інших умов, які вимагають правила і норми техніки безпеки.

2.4.Безпечний стан робочих місць: приладів, інструментів, нормальний санітарний стан приміщень.

2.5.Складання і щорічний перегляд інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки і здійснення нагляду за їх виконанням.

2.6.Систематичне проведення первинного і періодичного інструктажу з лаборантами й учнями та відповідне їх оформлення в журналі.

2.7.Перевірку знань, а також виконання лаборантами й учнями правил та інструкцій з техніки безпеки.

2.8.Проводити на високому методичному і науковому рівні навчання учнів відповідно до програм та методик з хімії, використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби навчання.

2.9.Визначати завдання і зміст занять з урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних, психофізичних особливостей  учнів.

2.10.Разом із медичними працівниками контролювати стан здоров’я дітей і регулювати їхнє фізичне навантаження.

2.11.Прводити позакласну роботу з учнями.

2.12.Вести облік успішності і відвідування уроків.

2.13.Турбуватися про збереження навчально-матеріальної бази з хімії, обладнання та інвентаря, прийнятого на відповідальне збереження згідно з відповідними документами.

2.14.Брати участь у роботі методичного об’єднання.

2.15.Проходити періодичні медичні обстеження.

2.16.Дотримуватись етичних норм поведінки в школі, побуті, громадських місцях, які відповідають суспільному статусу педагога.

2.17.Проводити ретельну перевірку та своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, пов’язаних з роботою учнів.

2.18.Допускати у визначеному порядку на заняття представників дирекції школи.

2.19.Замінювати на уроках тимчасово відсутніх учителів згідно з розпорядженням заступника директора з навчально-виховної роботи.

2.20.Брати участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться дирекцією школи.

 

ІІІ. ПРАВА:

Учитель хімії має право:

3.1.Брати участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом.

3.2.Захищати професійну честь та гідність.

3.3.Ознайомлюватись зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку  його діяльності, і давати свої пояснення.

3.4.Захищати свої інтереси самостійно або  через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

3.5.На конфедиційність дисциплінарного (службового) розслідування за винятком випадків, передбачених законом.

3.6.На вільний вибір форм, методів, засобів навчання, методи оцінювання знань учнів.

3.7.На підвищення кваліфікації і перепідготовку.

3.8.Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію та здобувати її в разі успішного проходження атестації.

3.9.Давати учням під час занять і перерв обов’язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисцпліни, притягувати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадку і в порядку, визначених Статутом і Правилами про нагородження учнів та стягнення.

 

^ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

4.1.У встановленому законодавством Україні порядку вчитель хімії несе відповідальність за:

    4.1.1.Життя і здоров’я учнів під час навчального процесу.

4.1.2.Реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу навчального процесу.

4.1.3.Порушення прав і свобод учня.

4.2.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших нормативних  актів, посадових обов’язків, установлених цією інструкцією, вчитель хіміїнесе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.3.За застосування, в тому числі одноразове, як методу виховання фізичного та психологічного насильства над учнем, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України „Про освіту”. Звільнення за такий вчинок не є заходом дисциплінарного покаранння.

4.4.За спричинення школі  чи учасникам освітнього процесу збитків у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків учитель хімії несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.

 

^ V. ПОВИНЕН ЗНАТИ:

Учитель хімії повинен знати:

5.1.Закон України „Про освіту”, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови України. Нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

5.2.Правила внутрішнього розпорядку школи.

5.3.Правила протипожежної безпеки, енергобезпеки, надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків.

5.4.Правила виробничої санітарії та гігієни праці.

5.5.Правила користування засобами пожежогасіння та індивідуального захисту.

5.6.Шляхи евакуації учнів на випадок екстермальних ситуацій.

5.7.Особливості змісту навчальних програм з хімії.

5.8.Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

5.9.Вимоги до ведення навчальної документації школи.

5.10.Основні методи навчання, їхню класифікацію.

5.11.Зміст і засоби оптимізації процесу навчання.

5.12.Психологічні основи диференційованого навчання.

5.13.Суть уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

5.14.Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з урахуванням конкретних умов.

5.15.Основи формування системності знань школярів.

5.16.Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.

5.17.Педагогічні основи учнівського самоврядування у школі.

5.18.Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.

5.19.Сучасні методики навчання хімії.

5.20.Основну і додаткову літературу, програму з хімії.

5.21.Форми і методи удосконалення педагогічної майстерності, узагальнення педагогічного досвіду.

 ^ VІ. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:

6.1.Учитель хімії повинен мати відповідну фахову освіту.

6.2.Проводить вступний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці під час занять з обов’язковою реєстрацією у „Журналі реєстрації інструктажу учнів” та в класному журналі.

6.3.Володіти сучасними формами, методами організації навчально-виховного процесу, забезпечувати результативність та якість своєї праці.

6.4.Учитель хімії повинен уважно оглянути місце проведення занять, переконатися у справності лабораторних приладь, надійності  установлення і закріплення відповідно до санітарно-гігієнічних вимог до місця проведення занять.

6.5.Під час занять учитель хімії повинен навчити учнів безпечних прийомів виконання дослідів і стежити за виконанням учнями заходів безпеки, при цьому суворо дотримуватись принципів доступності й послідовності навчання.

6.6.Якщо в учня з’являються ознаки втоми або якщо він скаржиться на слабкість чи погане самопочуття, негайно відіслати його до лікаря.

6.7.Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмету і раз на три роки – з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією і присвоєнням кваліфікаційної групи.

6.8.Розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці і подає їх на затвердження директору.

6.9.Постійно підвищує педагогічну майстерність і фаховий рівень.

 ^ VІІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ:

Учитель хімії:

7.1.Працює в режимі тижневого навантаження, розкладу уроків, графіку позакласної роботи, затверджених наказом директора школи на початок навчального року.

7.2.Проводить уроки згідно з розкладом уроків, замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією.

7.3.Дотримується правил внутрішнього розпорядку щодо організації робочого часу і його використання в навчальному закладі, замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів тієї самої спеціальності.

7.4. Планує заходи з інформатики на навчальний рік, семестр. План заходів затверджує директор школи.

7.5. Отримує від дирекції школи матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

7.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з дирекцією школи та педагогічними працівниками.

7.7. У період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається дирекцією школи до педагогічної, методичної та організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навантаження до початку канікул.

        З інструкцією ознайомлений _____________   ____________

                                                   ( Підпис)            (ПІБ)

Схожі:

І. загальні положення iconПоложення про ІІІ освітній округ Загальні положення
Дане Положення складене на основі Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня...
І. загальні положення icon1. Загальні положення
Це положення визначає принципи та механізми проведення конкурсу-огляду шкільних методичних кабінетів (методичних куточків)
І. загальні положення iconІ. Загальні положення

І. загальні положення iconКонкурси фахової майстерності I. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних та професійних змагань, їх організаційне,...
І. загальні положення iconОсбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення
Це Положення «Про Ревізійну комісію осбб «Білий Будинок» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України...
І. загальні положення iconПоложення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення
Природні та створень працею людей генетичні ресурси рослин є скарбницею інтелектуальних та матеріальних цінностей, яка має служити...
І. загальні положення iconI. загальні положення
Відповідно до Законів України “Про правові засади цивільного захисту”, "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері...
І. загальні положення iconПоложення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально –...
В загальноосвітньому навчально – виховному закладі створюються такі навчальні майстерні
І. загальні положення iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
І. загальні положення iconМетодичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка